ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 68 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 46
17 36.96
12 26.09
2 4.35
10 21.74
2 4.35
3 6.52
43 93.48%
2  โรงเรียนบ้านรานอ 270
24 8.89
34 12.59
45 16.67
56 20.74
61 22.59
50 18.52
220 81.48%
3  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 383
24 6.27
69 18.02
19 4.96
93 24.28
81 21.15
97 25.33
286 74.67%
4  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 55
11 20.00
7 12.73
4 7.27
15 27.27
4 7.27
14 25.45
41 74.55%
5  โรงเรียนบ้านทำนบ 134
20 14.93
18 13.43
1 0.75
38 28.36
21 15.67
36 26.87
98 73.13%
6  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 176
34 19.32
68 38.64
6 3.41
9 5.11
1 0.57
58 32.95
118 67.05%
7  โรงเรียนบ้านยือนัง 317
30 9.46
42 13.25
11 3.47
74 23.34
53 16.72
107 33.75
210 66.25%
8  โรงเรียนบ้านละแอ 171
27 15.79
19 11.11
1 0.58
46 26.90
20 11.70
58 33.92
113 66.08%
9  โรงเรียนบ้านสันติ 149
38 25.50
48 32.21
0 0.00
11 7.38
0 0.00
52 34.90
97 65.10%
10  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 487
38 7.80
74 15.20
7 1.44
112 23.00
81 16.63
175 35.93
312 64.07%
11  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 127
18 14.17
17 13.39
7 5.51
20 15.75
18 14.17
47 37.01
80 62.99%
12  โรงเรียนบ้านหลักเขต 207
57 27.54
60 28.99
3 1.45
3 1.45
5 2.42
79 38.16
128 61.84%
13  โรงเรียนบ้านลีตอ 170
19 11.18
37 21.76
1 0.59
19 11.18
29 17.06
65 38.24
105 61.76%
14  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 82
21 25.61
27 32.93
2 2.44
0 0.00
0 0.00
32 39.02
50 60.98%
15  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 366
95 25.96
123 33.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 40.44
218 59.56%
16  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 385
98 25.45
79 20.52
2 0.52
50 12.99
0 0.00
156 40.52
229 59.48%
17  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 170
54 31.76
24 14.12
0 0.00
23 13.53
0 0.00
69 40.59
101 59.41%
18  โรงเรียนบ้านตันหยง 440
59 13.41
57 12.95
9 2.05
116 26.36
4 0.91
195 44.32
245 55.68%
19  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 705
80 11.35
68 9.65
10 1.42
148 20.99
78 11.06
321 45.53
384 54.47%
20  โรงเรียนอาสินศึกษา 184
25 13.59
65 35.33
6 3.26
0 0.00
0 0.00
88 47.83
96 52.17%
21  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 305
76 24.92
68 22.30
2 0.66
9 2.95
2 0.66
148 48.52
157 51.48%
22  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 61
3 4.92
11 18.03
5 8.20
8 13.11
4 6.56
30 49.18
31 50.82%
23  โรงเรียนบ้านนิบง 378
38 10.05
38 10.05
1 0.26
76 20.11
39 10.32
186 49.21
192 50.79%
24  โรงเรียนบ้านลากอ 520
60 11.54
64 12.31
4 0.77
128 24.62
7 1.35
257 49.42
263 50.58%
25  โรงเรียนบ้านบาละ 584
26 4.45
69 11.82
17 2.91
95 16.27
86 14.73
291 49.83
293 50.17%
26  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 68
16 23.53
12 17.65
1 1.47
5 7.35
0 0.00
34 50.00
34 50.00%
27  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 321
53 16.51
90 28.04
1 0.31
0 0.00
16 4.98
161 50.16
160 49.84%
28  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 114
32 28.07
10 8.77
8 7.02
0 0.00
5 4.39
59 51.75
55 48.25%
29  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 433
65 15.01
76 17.55
10 2.31
50 11.55
7 1.62
225 51.96
208 48.04%
30  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 334
10 2.99
43 12.87
3 0.90
53 15.87
46 13.77
179 53.59
155 46.41%
31  โรงเรียนบ้านรัตนา 92
16 17.39
13 14.13
3 3.26
7 7.61
2 2.17
51 55.43
41 44.57%
32  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 227
34 14.98
53 23.35
4 1.76
0 0.00
10 4.41
126 55.51
101 44.49%
33  โรงเรียนบ้านปะแต 336
12 3.57
35 10.42
7 2.08
47 13.99
42 12.50
193 57.44
143 42.56%
34  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 108
25 23.15
9 8.33
4 3.70
5 4.63
0 0.00
65 60.19
43 39.81%
35  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 177
34 19.21
25 14.12
1 0.56
5 2.82
4 2.26
108 61.02
69 38.98%
36  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 128
6 4.69
8 6.25
4 3.13
16 12.50
14 10.94
80 62.50
48 37.50%
37  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 488
56 11.48
40 8.20
9 1.84
43 8.81
32 6.56
308 63.11
180 36.89%
38  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 107
8 7.48
8 7.48
8 7.48
7 6.54
8 7.48
68 63.55
39 36.45%
39  โรงเรียนบ้านลาแล 516
54 10.47
94 18.22
14 2.71
22 4.26
0 0.00
332 64.34
184 35.66%
40  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 171
11 6.43
11 6.43
3 1.75
22 12.87
11 6.43
113 66.08
58 33.92%
41  โรงเรียนสามัคคี 115
25 21.74
9 7.83
4 3.48
1 0.87
0 0.00
76 66.09
39 33.91%
42  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 91
5 5.49
11 12.09
4 4.40
5 5.49
4 4.40
62 68.13
29 31.87%
43  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 297
84 28.28
6 2.02
0 0.00
0 0.00
4 1.35
203 68.35
94 31.65%
44  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 78
9 11.54
1 1.28
0 0.00
7 8.97
6 7.69
55 70.51
23 29.49%
45  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 316
38 12.03
32 10.13
7 2.22
12 3.80
3 0.95
224 70.89
92 29.11%
46  โรงเรียนบ้านพงกูแว 259
14 5.41
35 13.51
3 1.16
15 5.79
8 3.09
184 71.04
75 28.96%
47  โรงเรียนบ้านบายอ 233
28 12.02
15 6.44
3 1.29
18 7.73
0 0.00
169 72.53
64 27.47%
48  โรงเรียนบ้านตาชี 75
10 13.33
4 5.33
5 6.67
0 0.00
1 1.33
55 73.33
20 26.67%
49  โรงเรียนบ้านสาคู 128
15 11.72
4 3.13
0 0.00
2 1.56
13 10.16
94 73.44
34 26.56%
50  โรงเรียนบ้านกาโสด 201
5 2.49
20 9.95
17 8.46
8 3.98
2 1.00
149 74.13
52 25.87%
51  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 277
32 11.55
37 13.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
208 75.09
69 24.91%
52  โรงเรียนบ้านกือลอง 173
17 9.83
0 0.00
2 1.16
17 9.83
2 1.16
135 78.03
38 21.97%
53  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 142
17 11.97
0 0.00
0 0.00
7 4.93
6 4.23
112 78.87
30 21.13%
54  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 374
25 6.68
45 12.03
5 1.34
4 1.07
0 0.00
295 78.88
79 21.12%
55  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 152
10 6.58
2 1.32
6 3.95
0 0.00
14 9.21
120 78.95
32 21.05%
56  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 29
3 10.34
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
57  โรงเรียนบ้านบาจุ 107
11 10.28
7 6.54
2 1.87
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
58  โรงเรียนบ้านบางลาง 344
21 6.10
9 2.62
6 1.74
24 6.98
4 1.16
280 81.40
64 18.60%
59  โรงเรียนบ้านยะหา 533
34 6.38
22 4.13
26 4.88
17 3.19
0 0.00
434 81.43
99 18.57%
60  โรงเรียนบ้านกาตอง 220
3 1.36
20 9.09
5 2.27
5 2.27
2 0.91
185 84.09
35 15.91%
61  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 71
8 11.27
1 1.41
1 1.41
1 1.41
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
62  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 117
5 4.27
6 5.13
2 1.71
2 1.71
2 1.71
100 85.47
17 14.53%
63  โรงเรียนท่าละมัย 174
14 8.05
3 1.72
2 1.15
4 2.30
2 1.15
149 85.63
25 14.37%
64  โรงเรียนบ้านวังหิน 65
7 10.77
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
65  โรงเรียนบ้านคชศิลา 102
3 2.94
2 1.96
4 3.92
5 4.90
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
66  โรงเรียนบ้านปาแดรู 380
23 6.05
15 3.95
8 2.11
0 0.00
0 0.00
334 87.89
46 12.11%
67  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 126
2 1.59
2 1.59
2 1.59
1 0.79
3 2.38
116 92.06
10 7.94%
68  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 346
9 2.60
0 0.00
0 0.00
5 1.45
2 0.58
330 95.38
16 4.62%

 

จำนวนนักเรียน  16,017 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,901 11.87
เตี้ย  2,033 12.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  361 2.25
ผอมและเตี้ย  1,604 10.01
อ้วนและเตี้ย  871 5.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,247 57.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,770 คน


42.27%


Powered By www.thaieducation.net