ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 115 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 32.17
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสามยอด 184
118 64.13
6 3.26
17 9.24
29 15.76
0 0.00
14 7.61
170 92.39%
2  โรงเรียนบ้านนาเกตุ 20
7 35.00
1 5.00
10 50.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
18 90.00%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 200
38 19.00
33 16.50
38 19.00
32 16.00
25 12.50
34 17.00
166 83.00%
4  โรงเรียนบ้านดูวา 134
33 24.63
44 32.84
8 5.97
25 18.66
0 0.00
24 17.91
110 82.09%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 271
27 9.96
55 20.30
7 2.58
60 22.14
40 14.76
82 30.26
189 69.74%
6  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) 278
30 10.79
36 12.95
41 14.75
64 23.02
7 2.52
100 35.97
178 64.03%
7  โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 141
38 26.95
35 24.82
4 2.84
7 4.96
0 0.00
57 40.43
84 59.57%
8  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 215
18 8.37
22 10.23
4 1.86
40 18.60
26 12.09
105 48.84
110 51.16%
9  โรงเรียนบ้านถนน 201
41 20.40
43 21.39
7 3.48
8 3.98
0 0.00
102 50.75
99 49.25%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 238
29 12.18
2 0.84
12 5.04
39 16.39
34 14.29
122 51.26
116 48.74%
11  โรงเรียนบ้านคางา 152
29 19.08
23 15.13
7 4.61
8 5.26
1 0.66
84 55.26
68 44.74%
12  โรงเรียนบ้านสายชล 129
22 17.05
10 7.75
8 6.20
8 6.20
6 4.65
75 58.14
54 41.86%
13  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 152
17 11.18
10 6.58
17 11.18
5 3.29
14 9.21
89 58.55
63 41.45%
14  โรงเรียนบ้านบินยา 131
14 10.69
9 6.87
5 3.82
23 17.56
3 2.29
77 58.78
54 41.22%
15  โรงเรียนบ้านสะกำ 310
56 18.06
41 13.23
4 1.29
15 4.84
0 0.00
194 62.58
116 37.42%
16  โรงเรียนบ้านกระโด 166
23 13.86
21 12.65
5 3.01
9 5.42
0 0.00
108 65.06
58 34.94%
17  โรงเรียนบ้านบาเงง 70
8 11.43
4 5.71
5 7.14
7 10.00
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
18  โรงเรียนบ้านปานัน 125
16 12.80
16 12.80
3 2.40
4 3.20
3 2.40
83 66.40
42 33.60%
19  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 230
34 14.78
11 4.78
14 6.09
17 7.39
0 0.00
154 66.96
76 33.04%
20  โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 459
51 11.11
61 13.29
12 2.61
13 2.83
5 1.09
317 69.06
142 30.94%
21  โรงเรียนบ้านน้ำใส 548
29 5.29
59 10.77
20 3.65
49 8.94
4 0.73
387 70.62
161 29.38%
22  โรงเรียนบ้านบาละแต 136
12 8.82
9 6.62
7 5.15
10 7.35
1 0.74
97 71.32
39 28.68%
23  โรงเรียนบ้านต้นโตนด 41
6 14.63
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
24  โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 102
4 3.92
5 4.90
3 2.94
11 10.78
1 0.98
78 76.47
24 23.53%
25  โรงเรียนบ้านล้อแตก 74
2 2.70
9 12.16
0 0.00
1 1.35
3 4.05
59 79.73
15 20.27%
26  โรงเรียนบ้านควนประ 56
6 10.71
0 0.00
0 0.00
5 8.93
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
27  โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 108
4 3.70
12 11.11
3 2.78
2 1.85
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
28  โรงเรียนบ้านตุปะ 105
12 11.43
6 5.71
1 0.95
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
29  โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 356
31 8.71
19 5.34
11 3.09
0 0.00
0 0.00
295 82.87
61 17.13%
30  โรงเรียนวัดนาประดู่ 110
6 5.45
0 0.00
9 8.18
1 0.91
1 0.91
93 84.55
17 15.45%
31  โรงเรียนบ้านควนแตน 78
11 14.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
32  โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 60
2 3.33
1 1.67
1 1.67
4 6.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
33  โรงเรียนบ้านควนลังงา 149
5 3.36
1 0.67
9 6.04
4 2.68
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
34  โรงเรียนบ้านตรัง 102
0 0.00
4 3.92
9 8.82
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
35  โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 204
8 3.92
7 3.43
2 0.98
3 1.47
0 0.00
184 90.20
20 9.80%
36  โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ 55
2 3.64
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
37  โรงเรียนวัดสุนทรวารี 104
0 0.00
0 0.00
5 4.81
1 0.96
1 0.96
97 93.27
7 6.73%

 

จำนวนนักเรียน  6,194 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  789 12.74
เตี้ย  618 9.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  312 5.04
ผอมและเตี้ย  504 8.14
อ้วนและเตี้ย  175 2.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,796 61.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,398 คน


38.71%


Powered By www.thaieducation.net