ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 115 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 80 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 69.57
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสมาหอ 90
8 8.89
13 14.44
40 44.44
17 18.89
12 13.33
0 0.00
90 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาเกตุ 20
2 10.00
8 40.00
10 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 173
25 14.45
22 12.72
59 34.10
28 16.18
39 22.54
0 0.00
173 100.00%
4  โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 102
25 24.51
19 18.63
31 30.39
9 8.82
14 13.73
4 3.92
98 96.08%
5  โรงเรียนบ้านควนลาแม 75
30 40.00
17 22.67
13 17.33
6 8.00
5 6.67
4 5.33
71 94.67%
6  โรงเรียนบ้านสามยอด 184
118 64.13
6 3.26
17 9.24
29 15.76
0 0.00
14 7.61
170 92.39%
7  โรงเรียนวัดทรายขาว 58
50 86.21
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
5 8.62
53 91.38%
8  โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง) 80
20 25.00
19 23.75
5 6.25
17 21.25
12 15.00
7 8.75
73 91.25%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 200
38 19.00
33 16.50
38 19.00
32 16.00
25 12.50
34 17.00
166 83.00%
10  โรงเรียนบ้านดูวา 134
33 24.63
44 32.84
3 2.24
25 18.66
0 0.00
29 21.64
105 78.36%
11  โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 138
30 21.74
26 18.84
13 9.42
21 15.22
15 10.87
33 23.91
105 76.09%
12  โรงเรียนบ้านประจัน 242
61 25.21
45 18.60
21 8.68
47 19.42
8 3.31
60 24.79
182 75.21%
13  โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 377
56 14.85
30 7.96
31 8.22
86 22.81
61 16.18
113 29.97
264 70.03%
14  โรงเรียนบ้านอาโห 87
25 28.74
27 31.03
6 6.90
0 0.00
0 0.00
29 33.33
58 66.67%
15  โรงเรียนบ้านบากง 120
31 25.83
21 17.50
5 4.17
11 9.17
10 8.33
42 35.00
78 65.00%
16  โรงเรียนบ้านคางา 154
29 18.83
37 24.03
6 3.90
11 7.14
2 1.30
69 44.81
85 55.19%
17  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 152
20 13.16
12 7.89
17 11.18
6 3.95
27 17.76
70 46.05
82 53.95%
18  โรงเรียนบ้านตันหยง 69
3 4.35
10 14.49
0 0.00
13 18.84
10 14.49
33 47.83
36 52.17%
19  โรงเรียนบ้านบูดน 242
15 6.20
23 9.50
10 4.13
39 16.12
33 13.64
122 50.41
120 49.59%
20  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 209
14 6.70
22 10.53
4 1.91
36 17.22
26 12.44
107 51.20
102 48.80%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 238
29 12.18
2 0.84
12 5.04
39 16.39
34 14.29
122 51.26
116 48.74%
22  โรงเรียนบ้านบินยา 131
18 13.74
9 6.87
4 3.05
30 22.90
2 1.53
68 51.91
63 48.09%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 186
26 13.98
28 15.05
7 3.76
21 11.29
5 2.69
99 53.23
87 46.77%
24  โรงเรียนต้นพิกุล 359
13 3.62
38 10.58
11 3.06
54 15.04
50 13.93
193 53.76
166 46.24%
25  โรงเรียนตลาดปรีกี 391
50 12.79
63 16.11
22 5.63
39 9.97
6 1.53
211 53.96
180 46.04%
26  โรงเรียนบ้านเกาะตา 9
2 22.22
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
27  โรงเรียนบ้านกระหวะ 212
40 18.87
25 11.79
12 5.66
13 6.13
3 1.42
119 56.13
93 43.87%
28  โรงเรียนบ้านถนน 201
37 18.41
38 18.91
4 1.99
8 3.98
0 0.00
114 56.72
87 43.28%
29  โรงเรียนบ้านสะกำ 310
61 19.68
45 14.52
10 3.23
17 5.48
0 0.00
177 57.10
133 42.90%
30  โรงเรียนบ้านสายชล 127
22 17.32
10 7.87
8 6.30
8 6.30
6 4.72
73 57.48
54 42.52%
31  โรงเรียนบ้านกระโด 166
27 16.27
25 15.06
6 3.61
12 7.23
0 0.00
96 57.83
70 42.17%
32  โรงเรียนบ้านควนประ 56
14 25.00
1 1.79
4 7.14
3 5.36
1 1.79
33 58.93
23 41.07%
33  โรงเรียนบ้านกระเสาะ 165
25 15.15
14 8.48
1 0.61
27 16.36
0 0.00
98 59.39
67 40.61%
34  โรงเรียนบ้านระแว้ง 360
36 10.00
54 15.00
11 3.06
36 10.00
0 0.00
223 61.94
137 38.06%
35  โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 141
33 23.40
9 6.38
0 0.00
10 7.09
0 0.00
89 63.12
52 36.88%
36  โรงเรียนวัดนิคมสถิต 76
14 18.42
4 5.26
2 2.63
5 6.58
3 3.95
48 63.16
28 36.84%
37  โรงเรียนวัดธนาภิมุข 91
12 13.19
10 10.99
0 0.00
11 12.09
0 0.00
58 63.74
33 36.26%
38  โรงเรียนบ้านละหารยามู 172
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 34.88
1 0.58
111 64.53
61 35.47%
39  โรงเรียนบ้านอินทนิล 293
30 10.24
24 8.19
3 1.02
22 7.51
24 8.19
190 64.85
103 35.15%
40  โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 271
32 11.81
56 20.66
1 0.37
6 2.21
0 0.00
176 64.94
95 35.06%
41  โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 101
7 6.93
20 19.80
6 5.94
1 0.99
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
42  โรงเรียนบ้านปานัน 125
16 12.80
16 12.80
3 2.40
4 3.20
3 2.40
83 66.40
42 33.60%
43  โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 102
5 4.90
4 3.92
6 5.88
17 16.67
2 1.96
68 66.67
34 33.33%
44  โรงเรียนบ้านบาละแต 136
12 8.82
12 8.82
5 3.68
10 7.35
1 0.74
96 70.59
40 29.41%
45  โรงเรียนบ้านน้ำใส 548
29 5.29
59 10.77
20 3.65
49 8.94
4 0.73
387 70.62
161 29.38%
46  โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 92
15 16.30
10 10.87
2 2.17
0 0.00
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
47  โรงเรียนบ้านปาลัส 141
7 4.96
28 19.86
6 4.26
0 0.00
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
48  โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 459
28 6.10
66 14.38
14 3.05
25 5.45
0 0.00
326 71.02
133 28.98%
49  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 165
14 8.48
9 5.45
10 6.06
7 4.24
7 4.24
118 71.52
47 28.48%
50  โรงเรียนบ้านบาเงง 70
4 5.71
2 2.86
11 15.71
2 2.86
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
51  โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 104
12 11.54
5 4.81
3 2.88
7 6.73
1 0.96
76 73.08
28 26.92%
52  โรงเรียนบ้านวังกว้าง 395
48 12.15
38 9.62
7 1.77
10 2.53
0 0.00
292 73.92
103 26.08%
53  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 148
11 7.43
9 6.08
3 2.03
13 8.78
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
54  โรงเรียนบ้านควนโนรี 107
6 5.61
17 15.89
2 1.87
1 0.93
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
55  โรงเรียนวัดสุนทรวารี 104
4 3.85
2 1.92
11 10.58
4 3.85
4 3.85
79 75.96
25 24.04%
56  โรงเรียนบ้านควนลังงา 150
14 9.33
0 0.00
12 8.00
3 2.00
3 2.00
118 78.67
32 21.33%
57  โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 87
9 10.34
4 4.60
1 1.15
3 3.45
1 1.15
69 79.31
18 20.69%
58  โรงเรียนบ้านล้อแตก 74
0 0.00
9 12.16
0 0.00
3 4.05
3 4.05
59 79.73
15 20.27%
59  โรงเรียนบ้านคลองหิน 125
9 7.20
9 7.20
2 1.60
4 3.20
1 0.80
100 80.00
25 20.00%
60  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 55
8 14.55
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
61  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 160
13 8.13
12 7.50
6 3.75
0 0.00
0 0.00
129 80.63
31 19.38%
62  โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 95
0 0.00
5 5.26
6 6.32
6 6.32
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
63  โรงเรียนบ้านตุปะ 108
12 11.11
6 5.56
1 0.93
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
64  โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 229
12 5.24
22 9.61
3 1.31
3 1.31
0 0.00
189 82.53
40 17.47%
65  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 161
11 6.83
13 8.07
2 1.24
1 0.62
0 0.00
134 83.23
27 16.77%
66  โรงเรียนบ้านตรัง 102
1 0.98
6 5.88
9 8.82
1 0.98
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
67  โรงเรียนวัดภมรคติวัน 60
1 1.67
1 1.67
7 11.67
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
68  โรงเรียนบ้านเกาะจัน 179
9 5.03
13 7.26
5 2.79
2 1.12
0 0.00
150 83.80
29 16.20%
69  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) 276
16 5.80
9 3.26
8 2.90
8 2.90
1 0.36
234 84.78
42 15.22%
70  โรงเรียนบ้านควนแตน 78
11 14.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
71  โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) 37
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
72  โรงเรียนวัดนาประดู่ 110
4 3.64
0 0.00
7 6.36
3 2.73
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
73  โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 204
9 4.41
8 3.92
2 0.98
3 1.47
0 0.00
182 89.22
22 10.78%
74  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 56
0 0.00
2 3.57
3 5.36
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
75  โรงเรียนบ้านโผงโผง 127
4 3.15
5 3.94
1 0.79
2 1.57
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
76  โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ 55
2 3.64
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
77  โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 352
16 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
336 95.45
16 4.55%
78  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 120
2 1.67
1 0.83
0 0.00
0 0.00
1 0.83
116 96.67
4 3.33%
79  โรงเรียนบ้านสิเดะ 252
1 0.40
2 0.79
3 1.19
1 0.40
0 0.00
245 97.22
7 2.78%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 124
0 0.00
0 0.00
1 0.81
1 0.81
1 0.81
121 97.58
3 2.42%

 

จำนวนนักเรียน  13,034 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,538 11.80
เตี้ย  1,319 10.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  642 4.93
ผอมและเตี้ย  1,050 8.06
อ้วนและเตี้ย  468 3.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,017 61.51
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,017 คน


38.49%


Powered By www.thaieducation.net