ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.09
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 67
10 14.93
4 5.97
16 23.88
12 17.91
0 0.00
25 37.31
42 62.69%
2  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 76
6 7.89
11 14.47
9 11.84
8 10.53
10 13.16
32 42.11
44 57.89%
3  โรงเรียนวัดกลาง 30
2 6.67
0 0.00
12 40.00
0 0.00
1 3.33
15 50.00
15 50.00%
4  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 88
4 4.55
2 2.27
15 17.05
6 6.82
16 18.18
45 51.14
43 48.86%
5  โรงเรียนบ้านต้นไทร 56
17 30.36
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
30 53.57
26 46.43%
6  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 31
2 6.45
4 12.90
7 22.58
1 3.23
0 0.00
17 54.84
14 45.16%
7  โรงเรียนวัดนาท่อม 63
12 19.05
3 4.76
10 15.87
1 1.59
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
8  โรงเรียนวัดควนแร่ 199
12 6.03
8 4.02
36 18.09
23 11.56
0 0.00
120 60.30
79 39.70%
9  โรงเรียนวัดเกาะยาง 31
1 3.23
0 0.00
9 29.03
0 0.00
2 6.45
19 61.29
12 38.71%
10  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 50
3 6.00
6 12.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
11  โรงเรียนวัดบ้านสวน 193
7 3.63
6 3.11
25 12.95
13 6.74
19 9.84
123 63.73
70 36.27%
12  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 240
16 6.67
10 4.17
12 5.00
26 10.83
22 9.17
154 64.17
86 35.83%
13  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 101
17 16.83
1 0.99
12 11.88
1 0.99
5 4.95
65 64.36
36 35.64%
14  โรงเรียนบ้านชายคลอง 45
3 6.67
1 2.22
10 22.22
1 2.22
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
15  โรงเรียนบ้านโตน 136
5 3.68
4 2.94
28 20.59
4 2.94
3 2.21
92 67.65
44 32.35%
16  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 171
30 17.54
12 7.02
0 0.00
12 7.02
0 0.00
117 68.42
54 31.58%
17  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 61
3 4.92
0 0.00
15 24.59
1 1.64
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
18  โรงเรียนบ้านนาโหนด 121
8 6.61
5 4.13
24 19.83
0 0.00
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
19  โรงเรียนบ้านเตาปูน 23
4 17.39
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
20  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 122
20 16.39
2 1.64
14 11.48
1 0.82
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
21  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 87
11 12.64
0 0.00
15 17.24
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
22  โรงเรียนวัดควนถบ 89
12 13.48
0 0.00
14 15.73
0 0.00
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
23  โรงเรียนบ้านเนินทราย 35
1 2.86
0 0.00
9 25.71
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
24  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 133
1 0.75
3 2.26
28 21.05
4 3.01
2 1.50
95 71.43
38 28.57%
25  โรงเรียนวัดประดู่เรียง 62
4 6.45
3 4.84
7 11.29
3 4.84
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
26  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 122
7 5.74
14 11.48
9 7.38
1 0.82
2 1.64
89 72.95
33 27.05%
27  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 101
6 5.94
6 5.94
15 14.85
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
28  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 64
4 6.25
1 1.56
9 14.06
3 4.69
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
29  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 53
2 3.77
3 5.66
6 11.32
0 0.00
3 5.66
39 73.58
14 26.42%
30  โรงเรียนวัดเขาแดง 129
13 10.08
0 0.00
14 10.85
0 0.00
6 4.65
96 74.42
33 25.58%
31  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 90
3 3.33
3 3.33
17 18.89
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
32  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 102
7 6.86
1 0.98
18 17.65
0 0.00
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
33  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 71
3 4.23
2 2.82
9 12.68
4 5.63
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
34  โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 41
2 4.88
0 0.00
6 14.63
0 0.00
2 4.88
31 75.61
10 24.39%
35  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 176
3 1.70
9 5.11
19 10.80
3 1.70
8 4.55
134 76.14
42 23.86%
36  โรงเรียนบ้านไทรทอง 42
3 7.14
3 7.14
2 4.76
2 4.76
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
37  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 192
5 2.60
14 7.29
21 10.94
3 1.56
1 0.52
148 77.08
44 22.92%
38  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 175
11 6.29
9 5.14
20 11.43
0 0.00
0 0.00
135 77.14
40 22.86%
39  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 62
6 9.68
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
40  โรงเรียนบ้านเตง 71
2 2.82
0 0.00
13 18.31
1 1.41
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
41  โรงเรียนวัดร่มเมือง 148
7 4.73
3 2.03
22 14.86
1 0.68
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
42  โรงเรียนบ้านขัน 157
10 6.37
3 1.91
22 14.01
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
43  โรงเรียนวัดเขาอ้อ 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
1 3.70
1 3.70
21 77.78
6 22.22%
44  โรงเรียนวัดลำใน 79
5 6.33
3 3.80
7 8.86
0 0.00
2 2.53
62 78.48
17 21.52%
45  โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 80
4 5.00
2 2.50
11 13.75
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
46  โรงเรียนวัดตะแพน 227
12 5.29
0 0.00
32 14.10
4 1.76
0 0.00
179 78.85
48 21.15%
47  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 204
12 5.88
6 2.94
22 10.78
3 1.47
0 0.00
161 78.92
43 21.08%
48  โรงเรียนบ้านควนพลี 151
3 1.99
6 3.97
12 7.95
4 2.65
6 3.97
120 79.47
31 20.53%
49  โรงเรียนวัดไทรโกบ 98
4 4.08
5 5.10
11 11.22
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
50  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 284
5 1.76
7 2.46
30 10.56
8 2.82
7 2.46
227 79.93
57 20.07%
51  โรงเรียนวัดเขาทอง 101
1 0.99
5 4.95
13 12.87
1 0.99
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
52  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 143
13 9.09
1 0.70
13 9.09
1 0.70
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
53  โรงเรียนวัดหรังแคบ 177
8 4.52
7 3.95
11 6.21
7 3.95
1 0.56
143 80.79
34 19.21%
54  โรงเรียนวัดป่าตอ 47
5 10.64
0 0.00
3 6.38
0 0.00
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
55  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 107
9 8.41
3 2.80
6 5.61
1 0.93
1 0.93
87 81.31
20 18.69%
56  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 44
5 11.36
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
57  โรงเรียนวัดพังดาน 88
5 5.68
3 3.41
7 7.95
1 1.14
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
58  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 66
1 1.52
0 0.00
8 12.12
2 3.03
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
59  โรงเรียนวัดปากประ 51
3 5.88
0 0.00
3 5.88
1 1.96
2 3.92
42 82.35
9 17.65%
60  โรงเรียนวัดอภยาราม 132
0 0.00
1 0.76
17 12.88
0 0.00
5 3.79
109 82.58
23 17.42%
61  โรงเรียนวัดลานแซะ 233
14 6.01
9 3.86
8 3.43
9 3.86
0 0.00
193 82.83
40 17.17%
62  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 99
7 7.07
1 1.01
9 9.09
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
63  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 976
37 3.79
11 1.13
109 11.17
4 0.41
1 0.10
814 83.40
162 16.60%
64  โรงเรียนวัดปากสระ 50
1 2.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
65  โรงเรียนวัดหัวหมอน 115
6 5.22
6 5.22
6 5.22
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
66  โรงเรียนวัดโพรงงู 114
0 0.00
0 0.00
17 14.91
0 0.00
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 190
4 2.11
3 1.58
18 9.47
1 0.53
1 0.53
163 85.79
27 14.21%
68  โรงเรียนบ้านปากสระ 90
2 2.22
0 0.00
9 10.00
1 1.11
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
69  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) 205
6 2.93
0 0.00
21 10.24
0 0.00
0 0.00
178 86.83
27 13.17%
70  โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 190
3 1.58
1 0.53
21 11.05
0 0.00
0 0.00
165 86.84
25 13.16%
71  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
72  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 117
6 5.13
2 1.71
6 5.13
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
73  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 130
4 3.08
2 1.54
4 3.08
2 1.54
1 0.77
117 90.00
13 10.00%
74  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 91
3 3.30
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
75  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
4 5.97
61 91.04
6 8.96%
76  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
0 0.00
5 7.35
62 91.18
6 8.82%
77  โรงเรียนชุณหะวัณ 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
78  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 197
0 0.00
0 0.00
16 8.12
0 0.00
0 0.00
181 91.88
16 8.12%
79  โรงเรียนทุ่งยางเปล 98
2 2.04
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
80  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 109
2 1.83
0 0.00
4 3.67
0 0.00
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
81  โรงเรียนบ้านลานข่อย 239
0 0.00
0 0.00
9 3.77
0 0.00
0 0.00
230 96.23
9 3.77%
82  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1532
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1532 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,229 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  502 4.47
เตี้ย  242 2.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,075 9.57
ผอมและเตี้ย  186 1.66
อ้วนและเตี้ย  141 1.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,083 80.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,146 คน


19.11%


Powered By www.thaieducation.net