ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกลาง 30
10 33.33
0 0.00
9 30.00
0 0.00
3 10.00
8 26.67
22 73.33%
2  โรงเรียนวัดหัวหมอน 114
6 5.26
12 10.53
12 10.53
16 14.04
20 17.54
48 42.11
66 57.89%
3  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 236
12 5.08
18 7.63
24 10.17
30 12.71
42 17.80
110 46.61
126 53.39%
4  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 284
19 6.69
14 4.93
40 14.08
33 11.62
37 13.03
141 49.65
143 50.35%
5  โรงเรียนวัดปากประ 44
8 18.18
1 2.27
10 22.73
3 6.82
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
6  โรงเรียนบ้านชายคลอง 45
2 4.44
7 15.56
7 15.56
5 11.11
1 2.22
23 51.11
22 48.89%
7  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 128
17 13.28
1 0.78
16 12.50
17 13.28
9 7.03
68 53.13
60 46.88%
8  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 30
3 10.00
3 10.00
5 16.67
2 6.67
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
9  โรงเรียนวัดบ้านนา 211
25 11.85
13 6.16
18 8.53
7 3.32
25 11.85
123 58.29
88 41.71%
10  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 62
6 9.68
0 0.00
18 29.03
0 0.00
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
11  โรงเรียนบ้านต้นไทร 56
14 25.00
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
12  โรงเรียนวัดบ้านสวน 193
7 3.63
8 4.15
24 12.44
15 7.77
18 9.33
121 62.69
72 37.31%
13  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 122
14 11.48
16 13.11
13 10.66
1 0.82
1 0.82
77 63.11
45 36.89%
14  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 61
11 18.03
0 0.00
4 6.56
7 11.48
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
15  โรงเรียนวัดตะแพน 229
32 13.97
9 3.93
39 17.03
1 0.44
0 0.00
148 64.63
81 35.37%
16  โรงเรียนบ้านนาโหนด 121
5 4.13
5 4.13
27 22.31
5 4.13
0 0.00
79 65.29
42 34.71%
17  โรงเรียนวัดลำใน 73
7 9.59
3 4.11
11 15.07
3 4.11
1 1.37
48 65.75
25 34.25%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 38
12 31.58
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
19  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 171
7 4.09
32 18.71
18 10.53
0 0.00
0 0.00
114 66.67
57 33.33%
20  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 103
2 1.94
4 3.88
13 12.62
5 4.85
10 9.71
69 66.99
34 33.01%
21  โรงเรียนบ้านนาวง 125
10 8.00
9 7.20
19 15.20
3 2.40
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
22  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 638
45 7.05
42 6.58
43 6.74
40 6.27
35 5.49
433 67.87
205 32.13%
23  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 72
3 4.17
4 5.56
9 12.50
3 4.17
4 5.56
49 68.06
23 31.94%
24  โรงเรียนบ้านเตาปูน 22
4 18.18
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
25  โรงเรียนวัดควนแพรกหา 142
7 4.93
5 3.52
28 19.72
4 2.82
0 0.00
98 69.01
44 30.99%
26  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 132
4 3.03
3 2.27
25 18.94
6 4.55
2 1.52
92 69.70
40 30.30%
27  โรงเรียนวัดไทรโกบ 99
8 8.08
8 8.08
14 14.14
0 0.00
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
28  โรงเรียนวัดปากสระ 50
5 10.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
2 4.00
35 70.00
15 30.00%
29  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 202
21 10.40
12 5.94
15 7.43
9 4.46
3 1.49
142 70.30
60 29.70%
30  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 267
14 5.24
12 4.49
47 17.60
6 2.25
0 0.00
188 70.41
79 29.59%
31  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 287
19 6.62
19 6.62
17 5.92
14 4.88
14 4.88
204 71.08
83 28.92%
32  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 136
9 6.62
7 5.15
9 6.62
6 4.41
8 5.88
97 71.32
39 28.68%
33  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 102
12 11.76
8 7.84
5 4.90
4 3.92
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 190
16 8.42
15 7.89
8 4.21
15 7.89
0 0.00
136 71.58
54 28.42%
35  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 81
3 3.70
7 8.64
9 11.11
2 2.47
2 2.47
58 71.60
23 28.40%
36  โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 57
7 12.28
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
37  โรงเรียนวัดประดู่เรียง 62
3 4.84
3 4.84
7 11.29
4 6.45
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
38  โรงเรียนวัดควนแร่ 200
15 7.50
3 1.50
24 12.00
12 6.00
0 0.00
146 73.00
54 27.00%
39  โรงเรียนวัดควนถบ 89
6 6.74
6 6.74
12 13.48
0 0.00
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
40  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 64
2 3.13
3 4.69
12 18.75
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
41  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 69
3 4.35
5 7.25
6 8.70
4 5.80
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
42  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 128
11 8.59
5 3.91
11 8.59
2 1.56
4 3.13
95 74.22
33 25.78%
43  โรงเรียนบ้านไสกุน 125
6 4.80
4 3.20
19 15.20
2 1.60
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
44  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 65
2 3.08
0 0.00
11 16.92
2 3.08
1 1.54
49 75.38
16 24.62%
45  โรงเรียนบ้านไทรทอง 41
3 7.32
3 7.32
2 4.88
2 4.88
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
46  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 240
10 4.17
9 3.75
39 16.25
0 0.00
0 0.00
182 75.83
58 24.17%
47  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 87
4 4.60
4 4.60
9 10.34
4 4.60
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
48  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 101
12 11.88
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
49  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 55
4 7.27
5 9.09
4 7.27
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
50  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 89
5 5.62
1 1.12
15 16.85
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
51  โรงเรียนบ้านสวนโหนด 107
0 0.00
0 0.00
25 23.36
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
52  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 90
4 4.44
4 4.44
7 7.78
3 3.33
3 3.33
69 76.67
21 23.33%
53  โรงเรียนบ้านขัน 146
6 4.11
3 2.05
25 17.12
0 0.00
0 0.00
112 76.71
34 23.29%
54  โรงเรียนบ้านปากสระ 91
6 6.59
7 7.69
8 8.79
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
55  โรงเรียนวัดเขาแดง 123
7 5.69
5 4.07
11 8.94
3 2.44
2 1.63
95 77.24
28 22.76%
56  โรงเรียนวัดร่มเมือง 147
6 4.08
2 1.36
24 16.33
1 0.68
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
57  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
58  โรงเรียนวัดเขาอ้อ 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
1 3.70
1 3.70
21 77.78
6 22.22%
59  โรงเรียนวัดลานแซะ 230
14 6.09
3 1.30
32 13.91
2 0.87
0 0.00
179 77.83
51 22.17%
60  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 983
54 5.49
24 2.44
132 13.43
2 0.20
0 0.00
771 78.43
212 21.57%
61  โรงเรียนทุ่งยางเปล 98
2 2.04
0 0.00
19 19.39
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
62  โรงเรียนวัดเขาทอง 108
2 1.85
6 5.56
15 13.89
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
63  โรงเรียนวัดป่าตอ 47
5 10.64
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
64  โรงเรียนวัดนาท่อม 66
0 0.00
3 4.55
4 6.06
3 4.55
4 6.06
52 78.79
14 21.21%
65  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 85
3 3.53
0 0.00
15 17.65
0 0.00
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
66  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 81
7 8.64
2 2.47
6 7.41
2 2.47
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
67  โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 81
4 4.94
2 2.47
9 11.11
0 0.00
2 2.47
64 79.01
17 20.99%
68  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 43
0 0.00
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
69  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 77
7 9.09
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
70  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 169
12 7.10
7 4.14
16 9.47
0 0.00
0 0.00
134 79.29
35 20.71%
71  โรงเรียนบ้านควนพลี 147
4 2.72
8 5.44
18 12.24
0 0.00
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
72  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 64
5 7.81
2 3.13
5 7.81
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
73  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1524
88 5.77
30 1.97
185 12.14
1 0.07
1 0.07
1219 79.99
305 20.01%
74  โรงเรียนบ้านโตน 135
6 4.44
7 5.19
9 6.67
5 3.70
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
75  โรงเรียนวัดหรังแคบ 180
8 4.44
7 3.89
13 7.22
7 3.89
1 0.56
144 80.00
36 20.00%
76  โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 192
13 6.77
3 1.56
21 10.94
1 0.52
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
77  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 66
5 7.58
1 1.52
4 6.06
2 3.03
1 1.52
53 80.30
13 19.70%
78  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 203
15 7.39
0 0.00
21 10.34
3 1.48
0 0.00
164 80.79
39 19.21%
79  โรงเรียนวัดพังดาน 90
5 5.56
4 4.44
6 6.67
2 2.22
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
80  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 143
11 7.69
3 2.10
11 7.69
1 0.70
1 0.70
116 81.12
27 18.88%
81  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 53
0 0.00
3 5.66
4 7.55
0 0.00
3 5.66
43 81.13
10 18.87%
82  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 157
10 6.37
1 0.64
16 10.19
2 1.27
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
83  โรงเรียนบ้านเนินทราย 33
0 0.00
0 0.00
5 15.15
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
84  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 141
0 0.00
14 9.93
7 4.96
2 1.42
2 1.42
116 82.27
25 17.73%
85  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
7 11.11
52 82.54
11 17.46%
86  โรงเรียนวัดโพรงงู 111
7 6.31
0 0.00
12 10.81
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
87  โรงเรียนวัดอภยาราม 131
0 0.00
1 0.76
16 12.21
0 0.00
5 3.82
109 83.21
22 16.79%
88  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 193
9 4.66
5 2.59
18 9.33
0 0.00
0 0.00
161 83.42
32 16.58%
89  โรงเรียนบ้านเตง 73
0 0.00
0 0.00
10 13.70
2 2.74
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
90  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 134
8 5.97
5 3.73
9 6.72
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
91  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 49
1 2.04
2 4.08
4 8.16
0 0.00
1 2.04
41 83.67
8 16.33%
92  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 75
8 10.67
0 0.00
2 2.67
0 0.00
2 2.67
63 84.00
12 16.00%
93  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 100
7 7.00
2 2.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
94  โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 279
8 2.87
4 1.43
26 9.32
6 2.15
0 0.00
235 84.23
44 15.77%
95  โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
96  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) 207
6 2.90
0 0.00
24 11.59
0 0.00
0 0.00
177 85.51
30 14.49%
97  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 50
0 0.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
98  โรงเรียนบ้านควนขนุน 158
6 3.80
2 1.27
14 8.86
0 0.00
0 0.00
136 86.08
22 13.92%
99  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 173
3 1.73
0 0.00
21 12.14
0 0.00
0 0.00
149 86.13
24 13.87%
100  โรงเรียนบ้านโคกโดน 117
5 4.27
3 2.56
8 6.84
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
101  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 52
0 0.00
3 5.77
3 5.77
0 0.00
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
102  โรงเรียนวัดเกาะยาง 31
0 0.00
1 3.23
2 6.45
1 3.23
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
103  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 87
1 1.15
4 4.60
5 5.75
1 1.15
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
104  โรงเรียนวัดใสประดู่ 102
3 2.94
4 3.92
5 4.90
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
105  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 111
2 1.80
3 2.70
7 6.31
1 0.90
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
106  โรงเรียน วัดดอนศาลา 177
8 4.52
0 0.00
12 6.78
0 0.00
0 0.00
157 88.70
20 11.30%
107  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 101
2 1.98
4 3.96
4 3.96
0 0.00
1 0.99
90 89.11
11 10.89%
108  โรงเรียนบ้านลานข่อย 236
4 1.69
4 1.69
15 6.36
2 0.85
0 0.00
211 89.41
25 10.59%
109  โรงเรียนวัดไทรงาม 110
3 2.73
5 4.55
1 0.91
1 0.91
1 0.91
99 90.00
11 10.00%
110  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
5 7.46
61 91.04
6 8.96%
111  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
112  โรงเรียนชุณหะวัณ 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
113  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 200
0 0.00
0 0.00
17 8.50
0 0.00
0 0.00
183 91.50
17 8.50%
114  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 71
2 2.82
2 2.82
0 0.00
2 2.82
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
115  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 257
3 1.17
4 1.56
4 1.56
3 1.17
2 0.78
241 93.77
16 6.23%
116  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
117  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%

 

จำนวนนักเรียน  16,067 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  907 5.65
เตี้ย  560 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,733 10.79
ผอมและเตี้ย  359 2.23
อ้วนและเตี้ย  288 1.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,220 76.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,847 คน


23.94%


Powered By www.thaieducation.net