ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.18
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพะแสง 93
8 8.60
7 7.53
19 20.43
3 3.23
0 0.00
56 60.22
37 39.78%
2  โรงเรียนบ้านน้ำราด 156
9 5.77
11 7.05
28 17.95
3 1.92
0 0.00
105 67.31
51 32.69%
3  โรงเรียนวัดหัวเตย 113
12 10.62
7 6.19
14 12.39
2 1.77
1 0.88
77 68.14
36 31.86%
4  โรงเรียนบ้านลูกเดือน 36
1 2.78
3 8.33
7 19.44
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
5  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 238
23 9.66
17 7.14
5 2.10
11 4.62
11 4.62
171 71.85
67 28.15%
6  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 125
4 3.20
7 5.60
20 16.00
1 0.80
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
7  โรงเรียนบ้านตาขุน 179
4 2.23
5 2.79
25 13.97
0 0.00
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
8  โรงเรียนบ้านยางงาม 173
8 4.62
1 0.58
20 11.56
0 0.00
1 0.58
143 82.66
30 17.34%
9  โรงเรียนวัดบางปอ 99
6 6.06
5 5.05
5 5.05
1 1.01
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
10  โรงเรียนวัดพรุศรี 102
1 0.98
1 0.98
7 6.86
1 0.98
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
11  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
12  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 486
4 0.82
3 0.62
22 4.53
5 1.03
1 0.21
451 92.80
35 7.20%
13  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  1,925 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  80 4.16
เตี้ย  67 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  177 9.19
ผอมและเตี้ย  27 1.40
อ้วนและเตี้ย  14 0.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,560 81.04
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 365 คน


18.96%


Powered By www.thaieducation.net