ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคชาธาร 31
10 32.26
6 19.35
12 38.71
2 6.45
1 3.23
0 0.00
31 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะกรบ 105
5 4.76
3 2.86
19 18.10
5 4.76
73 69.52
0 0.00
105 100.00%
3  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 88
0 0.00
87 98.86
1 1.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00%
4  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 70
13 18.57
17 24.29
17 24.29
3 4.29
17 24.29
3 4.29
67 95.71%
5  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 138
22 15.94
10 7.25
25 18.12
32 23.19
35 25.36
14 10.14
124 89.86%
6  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 269
33 12.27
44 16.36
42 15.61
28 10.41
86 31.97
36 13.38
233 86.62%
7  โรงเรียนบ้านหนองมน 107
18 16.82
15 14.02
32 29.91
17 15.89
10 9.35
15 14.02
92 85.98%
8  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 148
14 9.46
19 12.84
14 9.46
33 22.30
33 22.30
35 23.65
113 76.35%
9  โรงเรียนบ้านนา 68
12 17.65
19 27.94
9 13.24
7 10.29
1 1.47
20 29.41
48 70.59%
10  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 317
30 9.46
19 5.99
74 23.34
25 7.89
74 23.34
95 29.97
222 70.03%
11  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 124
9 7.26
3 2.42
26 20.97
12 9.68
29 23.39
45 36.29
79 63.71%
12  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 98
2 2.04
14 14.29
7 7.14
16 16.33
21 21.43
38 38.78
60 61.22%
13  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 217
28 12.90
52 23.96
52 23.96
0 0.00
0 0.00
85 39.17
132 60.83%
14  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 99
9 9.09
12 12.12
17 17.17
8 8.08
11 11.11
42 42.42
57 57.58%
15  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 177
19 10.73
6 3.39
21 11.86
25 14.12
27 15.25
79 44.63
98 55.37%
16  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 226
29 12.83
24 10.62
50 22.12
14 6.19
2 0.88
107 47.35
119 52.65%
17  โรงเรียนวัดพนม 177
31 17.51
29 16.38
30 16.95
0 0.00
0 0.00
87 49.15
90 50.85%
18  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 403
26 6.45
28 6.95
61 15.14
20 4.96
69 17.12
199 49.38
204 50.62%
19  โรงเรียนวัดอินทราวาส 229
14 6.11
14 6.11
56 24.45
25 10.92
6 2.62
114 49.78
115 50.22%
20  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 140
12 8.57
15 10.71
21 15.00
22 15.71
0 0.00
70 50.00
70 50.00%
21  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 209
39 18.66
18 8.61
32 15.31
13 6.22
0 0.00
107 51.20
102 48.80%
22  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 289
39 13.49
27 9.34
44 15.22
19 6.57
0 0.00
160 55.36
129 44.64%
23  โรงเรียนวัดสระพัง 27
1 3.70
1 3.70
3 11.11
3 11.11
4 14.81
15 55.56
12 44.44%
24  โรงเรียนบ้านเขานาใน 403
35 8.68
28 6.95
43 10.67
32 7.94
35 8.68
230 57.07
173 42.93%
25  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 181
11 6.08
20 11.05
24 13.26
1 0.55
20 11.05
105 58.01
76 41.99%
26  โรงเรียนบ้านบางขนุน 125
13 10.40
7 5.60
11 8.80
9 7.20
11 8.80
74 59.20
51 40.80%
27  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 150
19 12.67
10 6.67
23 15.33
4 2.67
5 3.33
89 59.33
61 40.67%
28  โรงเรียนบ้านดินก้อง 47
0 0.00
4 8.51
11 23.40
4 8.51
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
29  โรงเรียนวัดหนองไทร 62
9 14.52
11 17.74
5 8.06
0 0.00
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
30  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 112
4 3.57
12 10.71
15 13.39
5 4.46
9 8.04
67 59.82
45 40.18%
31  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 483
46 9.52
25 5.18
116 24.02
4 0.83
3 0.62
289 59.83
194 40.17%
32  โรงเรียนบ้านยาง 25
2 8.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
4 16.00
15 60.00
10 40.00%
33  โรงเรียนวัดอัมพาราม 130
17 13.08
5 3.85
25 19.23
5 3.85
0 0.00
78 60.00
52 40.00%
34  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 247
30 12.15
11 4.45
53 21.46
2 0.81
2 0.81
149 60.32
98 39.68%
35  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 56
7 12.50
4 7.14
6 10.71
5 8.93
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
36  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 236
23 9.75
21 8.90
32 13.56
16 6.78
0 0.00
144 61.02
92 38.98%
37  โรงเรียนบ้านบางพระ 138
10 7.25
12 8.70
18 13.04
5 3.62
8 5.80
85 61.59
53 38.41%
38  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 154
19 12.34
18 11.69
22 14.29
0 0.00
0 0.00
95 61.69
59 38.31%
39  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 16
2 12.50
0 0.00
1 6.25
0 0.00
3 18.75
10 62.50
6 37.50%
40  โรงเรียนบ้านคลองรอก 252
24 9.52
35 13.89
5 1.98
22 8.73
5 1.98
161 63.89
91 36.11%
41  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 474
18 3.80
14 2.95
61 12.87
32 6.75
45 9.49
304 64.14
170 35.86%
42  โรงเรียนบ้านบางปรุ 152
13 8.55
16 10.53
21 13.82
4 2.63
0 0.00
98 64.47
54 35.53%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 599
18 3.01
42 7.01
66 11.02
30 5.01
55 9.18
388 64.77
211 35.23%
44  โรงเรียนบ้านปากโตน 54
9 16.67
2 3.70
8 14.81
0 0.00
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
45  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 123
11 8.94
9 7.32
16 13.01
2 1.63
5 4.07
80 65.04
43 34.96%
46  โรงเรียนบ้านกลาง 215
24 11.16
25 11.63
25 11.63
0 0.00
0 0.00
141 65.58
74 34.42%
47  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 63
11 17.46
0 0.00
6 9.52
4 6.35
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
48  โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 132
11 8.33
6 4.55
26 19.70
0 0.00
1 0.76
88 66.67
44 33.33%
49  โรงเรียนบ้านโตนยาง 115
13 11.30
13 11.30
12 10.43
0 0.00
0 0.00
77 66.96
38 33.04%
50  โรงเรียนบ้านแม่แขก 103
9 8.74
12 11.65
13 12.62
0 0.00
0 0.00
69 66.99
34 33.01%
51  โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 88
7 7.95
4 4.55
16 18.18
0 0.00
2 2.27
59 67.05
29 32.95%
52  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 64
10 15.63
6 9.38
5 7.81
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
53  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 139
11 7.91
17 12.23
4 2.88
10 7.19
3 2.16
94 67.63
45 32.37%
54  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 88
10 11.36
7 7.95
11 12.50
0 0.00
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 32
1 3.13
2 6.25
1 3.13
3 9.38
3 9.38
22 68.75
10 31.25%
56  โรงเรียนบ้านคลองพา 132
5 3.79
11 8.33
23 17.42
2 1.52
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
57  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 184
8 4.35
12 6.52
31 16.85
6 3.26
0 0.00
127 69.02
57 30.98%
58  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 154
11 7.14
12 7.79
15 9.74
5 3.25
4 2.60
107 69.48
47 30.52%
59  โรงเรียนบ้านชายท่า 82
6 7.32
1 1.22
17 20.73
1 1.22
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
60  โรงเรียนตาขุน 440
14 3.18
13 2.95
33 7.50
27 6.14
45 10.23
308 70.00
132 30.00%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 62
7 11.29
2 3.23
6 9.68
2 3.23
1 1.61
44 70.97
18 29.03%
62  โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 188
16 8.51
9 4.79
16 8.51
5 2.66
8 4.26
134 71.28
54 28.72%
63  โรงเรียนบ้านป่าตง 133
13 9.77
9 6.77
16 12.03
0 0.00
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
64  โรงเรียนวัดนันทาราม 63
3 4.76
2 3.17
10 15.87
1 1.59
2 3.17
45 71.43
18 28.57%
65  โรงเรียนวัดบางปอ 82
4 4.88
15 18.29
4 4.88
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
66  โรงเรียนบ้านไทรงาม 72
1 1.39
7 9.72
11 15.28
1 1.39
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
67  โรงเรียนวัดขจรบำรุง 145
8 5.52
7 4.83
18 12.41
2 1.38
5 3.45
105 72.41
40 27.59%
68  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 192
10 5.21
0 0.00
42 21.88
0 0.00
0 0.00
140 72.92
52 27.08%
69  โรงเรียนบ้านหนองจอก 49
3 6.12
3 6.12
3 6.12
3 6.12
1 2.04
36 73.47
13 26.53%
70  โรงเรียนวัดนิลาราม 106
6 5.66
3 2.83
19 17.92
0 0.00
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
71  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 185
16 8.65
9 4.86
0 0.00
0 0.00
23 12.43
137 74.05
48 25.95%
72  โรงเรียนสารภีอุทิศ 101
7 6.93
1 0.99
17 16.83
1 0.99
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
73  โรงเรียนวัดชยาราม 519
19 3.66
20 3.85
91 17.53
3 0.58
0 0.00
386 74.37
133 25.63%
74  โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 278
14 5.04
16 5.76
14 5.04
15 5.40
12 4.32
207 74.46
71 25.54%
75  โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 377
25 6.63
25 6.63
45 11.94
0 0.00
0 0.00
282 74.80
95 25.20%
76  โรงเรียนบ้านบนไร่ 196
13 6.63
16 8.16
20 10.20
0 0.00
0 0.00
147 75.00
49 25.00%
77  โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 755
25 3.31
9 1.19
152 20.13
1 0.13
1 0.13
567 75.10
188 24.90%
78  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 186
24 12.90
3 1.61
18 9.68
1 0.54
0 0.00
140 75.27
46 24.73%
79  โรงเรียนบ้านคลองวัว 81
2 2.47
5 6.17
11 13.58
1 1.23
1 1.23
61 75.31
20 24.69%
80  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 45
3 6.67
4 8.89
4 8.89
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
81  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 33
2 6.06
2 6.06
4 12.12
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
82  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 113
12 10.62
1 0.88
14 12.39
0 0.00
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
83  โรงเรียนวัดบางคราม 295
13 4.41
0 0.00
55 18.64
1 0.34
1 0.34
225 76.27
70 23.73%
84  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 55
3 5.45
2 3.64
7 12.73
0 0.00
1 1.82
42 76.36
13 23.64%
85  โรงเรียนวัดพุมเรียง 292
18 6.16
11 3.77
26 8.90
6 2.05
8 2.74
223 76.37
69 23.63%
86  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 251
10 3.98
7 2.79
24 9.56
9 3.59
9 3.59
192 76.49
59 23.51%
87  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 163
8 4.91
5 3.07
24 14.72
0 0.00
1 0.61
125 76.69
38 23.31%
88  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 309
6 1.94
11 3.56
55 17.80
0 0.00
0 0.00
237 76.70
72 23.30%
89  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 99
4 4.04
5 5.05
14 14.14
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
90  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 52
6 11.54
0 0.00
4 7.69
2 3.85
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
91  โรงเรียนวัดพระพรหม 65
3 4.62
1 1.54
11 16.92
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
92  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 292
6 2.05
13 4.45
34 11.64
4 1.37
10 3.42
225 77.05
67 22.95%
93  โรงเรียนบ้านสามสัก 149
11 7.38
1 0.67
19 12.75
3 2.01
0 0.00
115 77.18
34 22.82%
94  โรงเรียนบ้านท่าไคร 91
5 5.49
4 4.40
11 12.09
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
95  โรงเรียนบ้านบางหิน 134
3 2.24
5 3.73
9 6.72
4 2.99
8 5.97
105 78.36
29 21.64%
96  โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 226
7 3.10
12 5.31
29 12.83
0 0.00
0 0.00
178 78.76
48 21.24%
97  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 68
1 1.47
2 2.94
11 16.18
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
98  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 190
18 9.47
9 4.74
10 5.26
2 1.05
0 0.00
151 79.47
39 20.53%
99  โรงเรียนบ้านท่าไท 128
5 3.91
3 2.34
13 10.16
5 3.91
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
100  โรงเรียนบ้านศรีพนม 65
1 1.54
2 3.08
7 10.77
1 1.54
2 3.08
52 80.00
13 20.00%
101  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 193
8 4.15
9 4.66
18 9.33
2 1.04
1 0.52
155 80.31
38 19.69%
102  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 395
14 3.54
10 2.53
21 5.32
16 4.05
16 4.05
318 80.51
77 19.49%
103  โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 103
1 0.97
1 0.97
18 17.48
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
104  โรงเรียนวัดบางพลา 201
11 5.47
11 5.47
17 8.46
0 0.00
0 0.00
162 80.60
39 19.40%
105  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 135
9 6.67
6 4.44
10 7.41
1 0.74
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
106  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 64
2 3.13
0 0.00
8 12.50
2 3.13
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 107
5 4.67
3 2.80
10 9.35
2 1.87
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
108  โรงเรียนบ้านคลองราง 91
2 2.20
5 5.49
10 10.99
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
109  โรงเรียนบ้านนาค้อ 97
4 4.12
0 0.00
14 14.43
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
110  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 292
15 5.14
11 3.77
20 6.85
8 2.74
0 0.00
238 81.51
54 18.49%
111  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 195
5 2.56
5 2.56
26 13.33
0 0.00
0 0.00
159 81.54
36 18.46%
112  โรงเรียนบ้านต้นยวน 293
14 4.78
12 4.10
20 6.83
5 1.71
3 1.02
239 81.57
54 18.43%
113  โรงเรียนบ้านตาขุน 176
9 5.11
0 0.00
23 13.07
0 0.00
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
114  โรงเรียนวัดโกศาวาส 138
5 3.62
5 3.62
15 10.87
0 0.00
0 0.00
113 81.88
25 18.12%
115  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 183
13 7.10
1 0.55
19 10.38
0 0.00
0 0.00
150 81.97
33 18.03%
116  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 50
0 0.00
2 4.00
4 8.00
3 6.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
117  โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 101
4 3.96
5 4.95
9 8.91
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
118  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 51
4 7.84
1 1.96
3 5.88
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
119  โรงเรียนบ้านแสนสุข 81
9 11.11
1 1.23
2 2.47
0 0.00
2 2.47
67 82.72
14 17.28%
120  โรงเรียนบ้านวังพลาย 58
2 3.45
1 1.72
7 12.07
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
121  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 170
1 0.59
0 0.00
28 16.47
0 0.00
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
122  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 147
6 4.08
3 2.04
7 4.76
5 3.40
4 2.72
122 82.99
25 17.01%
123  โรงเรียนบ้านนาแค 54
0 0.00
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
124  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 120
0 0.00
7 5.83
13 10.83
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
125  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 61
4 6.56
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
126  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 153
2 1.31
1 0.65
22 14.38
0 0.00
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
127  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 198
7 3.54
2 1.01
16 8.08
7 3.54
0 0.00
166 83.84
32 16.16%
128  โรงเรียนวัดนาคาวาส 38
5 13.16
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
129  โรงเรียนวัดน้ำพุ 52
4 7.69
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
130  โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 124
4 3.23
2 1.61
8 6.45
5 4.03
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
131  โรงเรียนบ้านไทรงาม 72
2 2.78
3 4.17
3 4.17
1 1.39
2 2.78
61 84.72
11 15.28%
132  โรงเรียนบ้านบางสาน 140
6 4.29
2 1.43
11 7.86
1 0.71
1 0.71
119 85.00
21 15.00%
133  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 81
0 0.00
1 1.23
11 13.58
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
134  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 81
1 1.23
0 0.00
10 12.35
1 1.23
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
135  โรงเรียนบ้านย่านยาว 61
0 0.00
3 4.92
6 9.84
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
136  โรงเรียนวัดหัวเตย 95
4 4.21
1 1.05
9 9.47
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
137  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
138  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 112
1 0.89
5 4.46
10 8.93
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
139  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 42
1 2.38
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
140  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 70
1 1.43
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
141  โรงเรียนบ้านยางงาม 187
9 4.81
0 0.00
11 5.88
0 0.00
6 3.21
161 86.10
26 13.90%
142  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 196
1 0.51
4 2.04
11 5.61
1 0.51
10 5.10
169 86.22
27 13.78%
143  โรงเรียนบ้านใหญ่ 131
6 4.58
0 0.00
12 9.16
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
144  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 120
4 3.33
0 0.00
11 9.17
0 0.00
1 0.83
104 86.67
16 13.33%
145  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 135
10 7.41
2 1.48
6 4.44
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
146  โรงเรียนวัดพรุศรี 106
1 0.94
0 0.00
2 1.89
11 10.38
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
147  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 108
5 4.63
2 1.85
4 3.70
2 1.85
1 0.93
94 87.04
14 12.96%
148  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 62
4 6.45
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
149  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
150  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 413
0 0.00
11 2.66
20 4.84
9 2.18
7 1.69
366 88.62
47 11.38%
151  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 110
6 5.45
1 0.91
3 2.73
2 1.82
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
152  โรงเรียนบ้านคันธุลี 185
3 1.62
0 0.00
17 9.19
0 0.00
0 0.00
165 89.19
20 10.81%
153  โรงเรียนบ้านลูกเดือน 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
154  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 47
1 2.13
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
155  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 71
2 2.82
3 4.23
1 1.41
0 0.00
1 1.41
64 90.14
7 9.86%
156  โรงเรียนบ้านน้ำราด 165
2 1.21
0 0.00
14 8.48
0 0.00
0 0.00
149 90.30
16 9.70%
157  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 496
5 1.01
5 1.01
36 7.26
1 0.20
1 0.20
448 90.32
48 9.68%
158  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 183
4 2.19
4 2.19
9 4.92
0 0.00
0 0.00
166 90.71
17 9.29%
159  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 133
2 1.50
2 1.50
6 4.51
2 1.50
0 0.00
121 90.98
12 9.02%
160  โรงเรียนวัดพะแสง 115
2 1.74
0 0.00
7 6.09
1 0.87
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
161  โรงเรียนบ้านพัฒนา 212
5 2.36
0 0.00
11 5.19
2 0.94
0 0.00
194 91.51
18 8.49%
162  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
3 4.84
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
163  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 188
4 2.13
3 1.60
6 3.19
2 1.06
0 0.00
173 92.02
15 7.98%
164  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 94
3 3.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.26
87 92.55
7 7.45%
165  โรงเรียนวัดธัญญาราม 148
5 3.38
0 0.00
5 3.38
0 0.00
0 0.00
138 93.24
10 6.76%
166  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
167  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 77
1 1.30
0 0.00
3 3.90
0 0.00
1 1.30
72 93.51
5 6.49%
168  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 81
0 0.00
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
169  โรงเรียนบ้านวังขุม 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
170  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 141
2 1.42
0 0.00
0 0.00
5 3.55
0 0.00
134 95.04
7 4.96%
171  โรงเรียนวัดน้ำหัก 152
2 1.32
0 0.00
5 3.29
0 0.00
0 0.00
145 95.39
7 4.61%
172  โรงเรียนวัดตรณาราม 524
4 0.76
5 0.95
1 0.19
3 0.57
7 1.34
504 96.18
20 3.82%
173  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 171
0 0.00
1 0.58
1 0.58
4 2.34
0 0.00
165 96.49
6 3.51%
174  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
175  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 187
0 0.00
0 0.00
3 1.60
0 0.00
1 0.53
183 97.86
4 2.14%
176  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 258
2 0.78
0 0.00
3 1.16
0 0.00
0 0.00
253 98.06
5 1.94%
177  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 131
0 0.00
0 0.00
2 1.53
0 0.00
0 0.00
129 98.47
2 1.53%
178  โรงเรียนบ้านควนรา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านควนสูง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านหินดาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านเบญจา 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,530 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,550 5.63
เตี้ย  1,359 4.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,087 11.21
ผอมและเตี้ย  750 2.72
อ้วนและเตี้ย  930 3.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,854 72.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,676 คน


27.88%


Powered By www.thaieducation.net