ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พังงา
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 27
1 3.70
1 3.70
23 85.19
1 3.70
1 3.70
0 0.00
27 100.00%
2  โรงเรียนบ้านใหญ่ 51
27 52.94
5 9.80
11 21.57
5 9.80
3 5.88
0 0.00
51 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกยาง 148
39 26.35
28 18.92
16 10.81
21 14.19
3 2.03
41 27.70
107 72.30%
4  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1473
36 2.44
75 5.09
380 25.80
104 7.06
428 29.06
450 30.55
1023 69.45%
5  โรงเรียนบ้านคุระ 115
12 10.43
8 6.96
12 10.43
20 17.39
16 13.91
47 40.87
68 59.13%
6  โรงเรียนบ้านบางเนียง 209
27 12.92
26 12.44
33 15.79
21 10.05
10 4.78
92 44.02
117 55.98%
7  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 39
4 10.26
3 7.69
10 25.64
2 5.13
0 0.00
20 51.28
19 48.72%
8  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 138
16 11.59
32 23.19
9 6.52
9 6.52
1 0.72
71 51.45
67 48.55%
9  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 706
69 9.77
44 6.23
144 20.40
24 3.40
60 8.50
365 51.70
341 48.30%
10  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 88
4 4.55
4 4.55
11 12.50
8 9.09
15 17.05
46 52.27
42 47.73%
11  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 265
21 7.92
29 10.94
30 11.32
21 7.92
21 7.92
143 53.96
122 46.04%
12  โรงเรียนบ้านนอกนา 67
5 7.46
7 10.45
7 10.45
7 10.45
4 5.97
37 55.22
30 44.78%
13  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 59
3 5.08
2 3.39
14 23.73
3 5.08
4 6.78
33 55.93
26 44.07%
14  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 46
3 6.52
6 13.04
5 10.87
3 6.52
3 6.52
26 56.52
20 43.48%
15  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 97
10 10.31
4 4.12
7 7.22
14 14.43
6 6.19
56 57.73
41 42.27%
16  โรงเรียนเกาะยาว 220
18 8.18
35 15.91
27 12.27
12 5.45
0 0.00
128 58.18
92 41.82%
17  โรงเรียนบ้านย่าหมี 29
0 0.00
4 13.79
6 20.69
2 6.90
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
18  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 116
2 1.72
5 4.31
19 16.38
7 6.03
15 12.93
68 58.62
48 41.38%
19  โรงเรียนวัดสองแพรก 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
12 26.67
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
20  โรงเรียนบ้านบางกรัก 254
23 9.06
18 7.09
31 12.20
12 4.72
15 5.91
155 61.02
99 38.98%
21  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 62
8 12.90
0 0.00
4 6.45
5 8.06
7 11.29
38 61.29
24 38.71%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 88
8 9.09
7 7.95
15 17.05
2 2.27
1 1.14
55 62.50
33 37.50%
23  โรงเรียนบ้านกะปง 101
14 13.86
8 7.92
14 13.86
1 0.99
0 0.00
64 63.37
37 36.63%
24  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 181
7 3.87
12 6.63
10 5.52
19 10.50
18 9.94
115 63.54
66 36.46%
25  โรงเรียนบ้านบางนายสี 44
3 6.82
4 9.09
5 11.36
2 4.55
2 4.55
28 63.64
16 36.36%
26  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 48
4 8.33
2 4.17
6 12.50
3 6.25
2 4.17
31 64.58
17 35.42%
27  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 211
28 13.27
14 6.64
26 12.32
5 2.37
1 0.47
137 64.93
74 35.07%
28  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 170
8 4.71
11 6.47
8 4.71
11 6.47
17 10.00
115 67.65
55 32.35%
29  โรงเรียนวัดช้างนอน 163
9 5.52
1 0.61
40 24.54
0 0.00
0 0.00
113 69.33
50 30.67%
30  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 109
8 7.34
6 5.50
18 16.51
1 0.92
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
31  โรงเรียนบ้านบางวัน 94
6 6.38
7 7.45
14 14.89
1 1.06
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
32  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 128
18 14.06
7 5.47
4 3.13
7 5.47
2 1.56
90 70.31
38 29.69%
33  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 71
7 9.86
1 1.41
12 16.90
1 1.41
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
34  โรงเรียนอ่าวมะม่วง 111
14 12.61
0 0.00
18 16.22
0 0.00
0 0.00
79 71.17
32 28.83%
35  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 349
35 10.03
7 2.01
45 12.89
7 2.01
2 0.57
253 72.49
96 27.51%
36  โรงเรียนบ้านคลองบอน 114
12 10.53
5 4.39
5 4.39
5 4.39
4 3.51
83 72.81
31 27.19%
37  โรงเรียนบ้านบางมรวน 111
3 2.70
12 10.81
6 5.41
5 4.50
4 3.60
81 72.97
30 27.03%
38  โรงเรียนบ้านลำวะ 37
5 13.51
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
39  โรงเรียนบ้านเกาะนก 49
5 10.20
8 16.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
40  โรงเรียนบ้านกลาง 185
11 5.95
12 6.49
22 11.89
4 2.16
0 0.00
136 73.51
49 26.49%
41  โรงเรียนบ้านบางหลาม 123
5 4.07
7 5.69
16 13.01
4 3.25
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
42  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 204
12 5.88
14 6.86
23 11.27
2 0.98
1 0.49
152 74.51
52 25.49%
43  โรงเรียนบ้านริมทะเล 88
5 5.68
2 2.27
15 17.05
0 0.00
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
44  โรงเรียนเมืองพังงา 204
5 2.45
4 1.96
19 9.31
10 4.90
12 5.88
154 75.49
50 24.51%
45  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 180
21 11.67
4 2.22
19 10.56
0 0.00
0 0.00
136 75.56
44 24.44%
46  โรงเรียนบ้านหินร่ม 172
12 6.98
4 2.33
14 8.14
8 4.65
4 2.33
130 75.58
42 24.42%
47  โรงเรียนบ้านคลองเคียน 169
15 8.88
7 4.14
6 3.55
13 7.69
0 0.00
128 75.74
41 24.26%
48  โรงเรียนวัดดิตถาราม 153
17 11.11
0 0.00
19 12.42
0 0.00
1 0.65
116 75.82
37 24.18%
49  โรงเรียนบ้านบางหว้า 203
23 11.33
3 1.48
21 10.34
2 0.99
0 0.00
154 75.86
49 24.14%
50  โรงเรียนบ้านบางม่วง 510
22 4.31
15 2.94
6 1.18
33 6.47
47 9.22
387 75.88
123 24.12%
51  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 54
1 1.85
0 0.00
11 20.37
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
52  โรงเรียนบ้านในวัง 81
6 7.41
1 1.23
11 13.58
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
53  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 146
0 0.00
2 1.37
28 19.18
4 2.74
0 0.00
112 76.71
34 23.29%
54  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 39
3 7.69
4 10.26
1 2.56
1 2.56
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
55  โรงเรียนบ้านกะไหล 141
9 6.38
0 0.00
23 16.31
0 0.00
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
56  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 357
18 5.04
6 1.68
45 12.61
8 2.24
3 0.84
277 77.59
80 22.41%
57  โรงเรียนบ้านพอแดง 109
4 3.67
3 2.75
8 7.34
5 4.59
4 3.67
85 77.98
24 22.02%
58  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 42
5 11.90
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
59  โรงเรียนบ้านติเตะ 61
4 6.56
3 4.92
2 3.28
4 6.56
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
60  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 73
3 4.11
3 4.11
9 12.33
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 108
11 10.19
4 3.70
5 4.63
2 1.85
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
62  โรงเรียนบ้านในไร่ 157
20 12.74
3 1.91
7 4.46
1 0.64
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
63  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 92
1 1.09
4 4.35
13 14.13
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
64  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 159
6 3.77
3 1.89
21 13.21
1 0.63
0 0.00
128 80.50
31 19.50%
65  โรงเรียนบ้านตำหนัง 109
10 9.17
2 1.83
9 8.26
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
66  โรงเรียนบ้านควนแรด 52
3 5.77
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 781
45 5.76
46 5.89
5 0.64
48 6.15
4 0.51
633 81.05
148 18.95%
68  โรงเรียนบ้านบ่อแสน 354
20 5.65
13 3.67
14 3.95
6 1.69
13 3.67
288 81.36
66 18.64%
69  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 70
4 5.71
2 2.86
4 5.71
2 2.86
1 1.43
57 81.43
13 18.57%
70  โรงเรียนบ้านทองหลาง 76
3 3.95
0 0.00
8 10.53
3 3.95
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
71  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 60
2 3.33
3 5.00
4 6.67
2 3.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
72  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 285
0 0.00
0 0.00
50 17.54
0 0.00
0 0.00
235 82.46
50 17.54%
73  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 160
3 1.88
12 7.50
8 5.00
2 1.25
3 1.88
132 82.50
28 17.50%
74  โรงเรียนกะปง 63
2 3.17
4 6.35
4 6.35
0 0.00
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
75  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 138
8 5.80
1 0.72
15 10.87
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
76  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 46
2 4.35
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
77  โรงเรียนบ้านหินลาด 317
24 7.57
17 5.36
13 4.10
0 0.00
0 0.00
263 82.97
54 17.03%
78  โรงเรียนบ้านคุรอด 194
2 1.03
8 4.12
22 11.34
1 0.52
0 0.00
161 82.99
33 17.01%
79  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 627
25 3.99
18 2.87
47 7.50
9 1.44
7 1.12
521 83.09
106 16.91%
80  โรงเรียน วัดอินทนิน 89
5 5.62
2 2.25
8 8.99
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
81  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 89
1 1.12
2 2.25
12 13.48
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
82  โรงเรียนบ้านคลองไส 96
7 7.29
3 3.13
6 6.25
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
83  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
2 5.56
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
84  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 174
8 4.60
9 5.17
11 6.32
1 0.57
0 0.00
145 83.33
29 16.67%
85  โรงเรียนเกียรติประชา 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
4 8.33
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
86  โรงเรียนคุระบุรี 966
24 2.48
23 2.38
107 11.08
6 0.62
0 0.00
806 83.44
160 16.56%
87  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 68
1 1.47
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
88  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 75
3 4.00
3 4.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
89  โรงเรียนบ้านท่าหัน 44
2 4.55
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
90  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 89
9 10.11
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
91  โรงเรียนวัดคมนียเขต 352
10 2.84
8 2.27
15 4.26
11 3.13
11 3.13
297 84.38
55 15.63%
92  โรงเรียนบ้านนาแฝก 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
1 2.22
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
93  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 46
0 0.00
1 2.17
4 8.70
1 2.17
1 2.17
39 84.78
7 15.22%
94  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 173
6 3.47
4 2.31
16 9.25
0 0.00
0 0.00
147 84.97
26 15.03%
95  โรงเรียนบ้านบางด้ง 63
5 7.94
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
96  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
2 3.51
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
97  โรงเรียนบ้านในหยง 108
3 2.78
0 0.00
11 10.19
1 0.93
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
98  โรงเรียนวัดโคกสวย 174
3 1.72
4 2.30
17 9.77
0 0.00
0 0.00
150 86.21
24 13.79%
99  โรงเรียนบ้านบางติบ 103
4 3.88
2 1.94
6 5.83
2 1.94
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
100  โรงเรียนบ้านรมณีย์ 59
3 5.08
3 5.08
0 0.00
1 1.69
1 1.69
51 86.44
8 13.56%
101  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 67
3 4.48
1 1.49
3 4.48
1 1.49
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 68
3 4.41
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
103  โรงเรียนบ้านพรุใน 250
2 0.80
4 1.60
23 9.20
4 1.60
0 0.00
217 86.80
33 13.20%
104  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
105  โรงเรียนบ้านดอน 55
3 5.45
3 5.45
1 1.82
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
106  โรงเรียนบ้านบางทอง 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
107  โรงเรียนเกาะปันหยี 123
4 3.25
2 1.63
4 3.25
3 2.44
2 1.63
108 87.80
15 12.20%
108  โรงเรียนบ้านบากัน 34
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
1 2.94
30 88.24
4 11.76%
109  โรงเรียนบ้านเตรียม 189
0 0.00
0 0.00
7 3.70
15 7.94
0 0.00
167 88.36
22 11.64%
110  โรงเรียน บ้านทับช้าง 78
0 0.00
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
111  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 184
5 2.72
0 0.00
16 8.70
0 0.00
0 0.00
163 88.59
21 11.41%
112  โรงเรียนบ้านบางคลี 142
7 4.93
0 0.00
9 6.34
0 0.00
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
113  โรงเรียนบ้านปากคลอง 83
0 0.00
0 0.00
7 8.43
2 2.41
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
114  โรงเรียนบ้านตากแดด 85
3 3.53
2 2.35
4 4.71
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
115  โรงเรียนบ้านลำแก่น 353
11 3.12
6 1.70
8 2.27
11 3.12
0 0.00
317 89.80
36 10.20%
116  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 91
2 2.20
0 0.00
5 5.49
2 2.20
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
117  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 102
2 1.96
2 1.96
4 3.92
2 1.96
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
118  โรงเรียนบ้านป่ายาง 67
0 0.00
1 1.49
4 5.97
1 1.49
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
119  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 220
5 2.27
4 1.82
5 2.27
5 2.27
0 0.00
201 91.36
19 8.64%
120  โรงเรียนบ้านบางกัน 59
0 0.00
2 3.39
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
121  โรงเรียนบ้านบางจัน 71
0 0.00
1 1.41
4 5.63
1 1.41
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
122  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 142
1 0.70
1 0.70
9 6.34
1 0.70
0 0.00
130 91.55
12 8.45%
123  โรงเรียนบ้านปากถัก 185
2 1.08
3 1.62
3 1.62
3 1.62
4 2.16
170 91.89
15 8.11%
124  โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 78
2 2.56
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
125  โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 160
1 0.63
0 0.00
11 6.88
0 0.00
0 0.00
148 92.50
12 7.50%
126  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 195
2 1.03
1 0.51
3 1.54
2 1.03
2 1.03
185 94.87
10 5.13%
127  โรงเรียนวัดปัตติการาม 117
0 0.00
1 0.85
4 3.42
1 0.85
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
128  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 182
3 1.65
2 1.10
3 1.65
1 0.55
0 0.00
173 95.05
9 4.95%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 130
0 0.00
2 1.54
4 3.08
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
130  โรงเรียนบ้านควน 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
131  โรงเรียนบ้านท่าจูด 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
132  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 100
1 1.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
1 1.00
96 96.00
4 4.00%
133  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 218
2 0.92
0 0.00
6 2.75
0 0.00
0 0.00
210 96.33
8 3.67%
134  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 185
1 0.54
1 0.54
2 1.08
0 0.00
0 0.00
181 97.84
4 2.16%
135  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านท่าเขา 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,775 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,082 5.21
เตี้ย  791 3.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,073 9.98
ผอมและเตี้ย  647 3.11
อ้วนและเตี้ย  792 3.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,390 74.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,385 คน


25.92%


Powered By www.thaieducation.net