ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พังงา
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 4
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 22
1 4.55
2 9.09
17 77.27
1 4.55
0 0.00
1 4.55
21 95.45%
3  โรงเรียนวัดสองแพรก 60
14 23.33
15 25.00
12 20.00
5 8.33
5 8.33
9 15.00
51 85.00%
4  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 46
22 47.83
0 0.00
10 21.74
2 4.35
0 0.00
12 26.09
34 73.91%
5  โรงเรียนบ้านในวัง 67
10 14.93
5 7.46
7 10.45
5 7.46
10 14.93
30 44.78
37 55.22%
6  โรงเรียนบ้านโคกยาง 151
11 7.28
15 9.93
8 5.30
26 17.22
23 15.23
68 45.03
83 54.97%
7  โรงเรียนบ้านปากคลอง 83
7 8.43
14 16.87
12 14.46
12 14.46
0 0.00
38 45.78
45 54.22%
8  โรงเรียนบ้านคลองเคียน 169
22 13.02
6 3.55
13 7.69
26 15.38
21 12.43
81 47.93
88 52.07%
9  โรงเรียนบ้านท่าเขา 54
3 5.56
3 5.56
14 25.93
3 5.56
4 7.41
27 50.00
27 50.00%
10  โรงเรียนบ้านนอกนา 64
6 9.38
8 12.50
5 7.81
5 7.81
7 10.94
33 51.56
31 48.44%
11  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1438
34 2.36
63 4.38
227 15.79
95 6.61
268 18.64
751 52.23
687 47.77%
12  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 698
68 9.74
45 6.45
137 19.63
26 3.72
54 7.74
368 52.72
330 47.28%
13  โรงเรียนบ้านใหญ่ 41
2 4.88
4 9.76
6 14.63
6 14.63
0 0.00
23 56.10
18 43.90%
14  โรงเรียนบ้านคลองบอน 117
9 7.69
9 7.69
5 4.27
18 15.38
9 7.69
67 57.26
50 42.74%
15  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 42
9 21.43
1 2.38
6 14.29
1 2.38
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
16  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 77
12 15.58
5 6.49
0 0.00
14 18.18
0 0.00
46 59.74
31 40.26%
17  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 160
11 6.88
9 5.63
13 8.13
13 8.13
18 11.25
96 60.00
64 40.00%
18  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 258
20 7.75
26 10.08
20 7.75
20 7.75
17 6.59
155 60.08
103 39.92%
19  โรงเรียนบ้านบ่อแสน 372
84 22.58
4 1.08
13 3.49
25 6.72
22 5.91
224 60.22
148 39.78%
20  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 43
4 9.30
4 9.30
4 9.30
5 11.63
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
21  โรงเรียนบ้านบางกรัก 242
24 9.92
24 9.92
32 13.22
10 4.13
0 0.00
152 62.81
90 37.19%
22  โรงเรียนบ้านในหยง 108
6 5.56
8 7.41
20 18.52
5 4.63
0 0.00
69 63.89
39 36.11%
23  โรงเรียนบ้านย่าหมี 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
4 16.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 104
16 15.38
4 3.85
15 14.42
2 1.92
0 0.00
67 64.42
37 35.58%
25  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 192
10 5.21
11 5.73
11 5.73
21 10.94
15 7.81
124 64.58
68 35.42%
26  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 169
30 17.75
1 0.59
28 16.57
0 0.00
0 0.00
110 65.09
59 34.91%
27  โรงเรียนบ้านปากถัก 187
3 1.60
5 2.67
21 11.23
8 4.28
27 14.44
123 65.78
64 34.22%
28  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 115
7 6.09
1 0.87
14 12.17
8 6.96
7 6.09
78 67.83
37 32.17%
29  โรงเรียนเกาะยาว 234
12 5.13
15 6.41
40 17.09
8 3.42
0 0.00
159 67.95
75 32.05%
30  โรงเรียนบ้านติเตะ 60
4 6.67
7 11.67
2 3.33
6 10.00
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
31  โรงเรียนบ้านบางมรวน 92
2 2.17
18 19.57
8 8.70
1 1.09
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 806
70 8.68
75 9.31
5 0.62
100 12.41
3 0.37
553 68.61
253 31.39%
33  โรงเรียนบ้านบางนายสี 49
5 10.20
7 14.29
1 2.04
1 2.04
1 2.04
34 69.39
15 30.61%
34  โรงเรียนบ้านบากัน 36
6 16.67
5 13.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
35  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 144
8 5.56
5 3.47
10 6.94
13 9.03
8 5.56
100 69.44
44 30.56%
36  โรงเรียนบ้านท่าหัน 51
7 13.73
3 5.88
2 3.92
1 1.96
2 3.92
36 70.59
15 29.41%
37  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 133
19 14.29
4 3.01
14 10.53
2 1.50
0 0.00
94 70.68
39 29.32%
38  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 357
23 6.44
19 5.32
30 8.40
22 6.16
10 2.80
253 70.87
104 29.13%
39  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 73
6 8.22
4 5.48
3 4.11
5 6.85
3 4.11
52 71.23
21 28.77%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 72
5 6.94
6 8.33
8 11.11
0 0.00
1 1.39
52 72.22
20 27.78%
41  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 51
7 13.73
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
42  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 57
3 5.26
3 5.26
3 5.26
3 5.26
3 5.26
42 73.68
15 26.32%
43  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 92
3 3.26
5 5.43
12 13.04
4 4.35
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
44  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 81
6 7.41
1 1.23
10 12.35
4 4.94
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
45  โรงเรียนบ้านคุระ 117
5 4.27
0 0.00
10 8.55
5 4.27
10 8.55
87 74.36
30 25.64%
46  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 141
7 4.96
7 4.96
22 15.60
0 0.00
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
47  โรงเรียนบ้านทองหลาง 83
13 15.66
4 4.82
4 4.82
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
48  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 183
1 0.55
0 0.00
42 22.95
3 1.64
0 0.00
137 74.86
46 25.14%
49  โรงเรียนเกาะปันหยี 125
10 8.00
3 2.40
4 3.20
12 9.60
2 1.60
94 75.20
31 24.80%
50  โรงเรียนบ้านเตรียม 218
25 11.47
0 0.00
6 2.75
21 9.63
2 0.92
164 75.23
54 24.77%
51  โรงเรียนอ่าวมะม่วง 114
6 5.26
7 6.14
15 13.16
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
52  โรงเรียนบ้านลำวะ 46
9 19.57
2 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
53  โรงเรียนบ้านกะไหล 143
9 6.29
13 9.09
8 5.59
4 2.80
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
54  โรงเรียนบ้านเกาะนก 64
3 4.69
0 0.00
6 9.38
1 1.56
5 7.81
49 76.56
15 23.44%
55  โรงเรียนเกียรติประชา 48
5 10.42
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
56  โรงเรียนวัดดิตถาราม 176
11 6.25
3 1.70
26 14.77
0 0.00
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
57  โรงเรียนบ้านบางม่วง 564
5 0.89
20 3.55
29 5.14
25 4.43
49 8.69
436 77.30
128 22.70%
58  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 71
5 7.04
3 4.23
4 5.63
1 1.41
3 4.23
55 77.46
16 22.54%
59  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 212
16 7.55
11 5.19
14 6.60
5 2.36
0 0.00
166 78.30
46 21.70%
60  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 67
3 4.48
5 7.46
5 7.46
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
61  โรงเรียนเมืองพังงา 195
4 2.05
11 5.64
14 7.18
7 3.59
4 2.05
155 79.49
40 20.51%
62  โรงเรียนบ้านคลองไส 112
13 11.61
1 0.89
6 5.36
1 0.89
1 0.89
90 80.36
22 19.64%
63  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 82
4 4.88
4 4.88
4 4.88
2 2.44
2 2.44
66 80.49
16 19.51%
64  โรงเรียนบ้านกะปง 96
6 6.25
7 7.29
5 5.21
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
65  โรงเรียนบ้านบางติบ 124
4 3.23
10 8.06
8 6.45
0 0.00
1 0.81
101 81.45
23 18.55%
66  โรงเรียนบ้านหินลาด 316
27 8.54
14 4.43
17 5.38
0 0.00
0 0.00
258 81.65
58 18.35%
67  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 44
4 9.09
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
68  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 171
0 0.00
0 0.00
22 12.87
9 5.26
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
69  โรงเรียนบ้านริมทะเล 83
1 1.20
1 1.20
13 15.66
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
70  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 361
15 4.16
10 2.77
30 8.31
6 1.66
4 1.11
296 81.99
65 18.01%
71  โรงเรียนวัดปัตติการาม 118
4 3.39
4 3.39
6 5.08
4 3.39
3 2.54
97 82.20
21 17.80%
72  โรงเรียนบ้านดอน 62
7 11.29
3 4.84
1 1.61
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
73  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 113
2 1.77
5 4.42
13 11.50
0 0.00
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
74  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 204
8 3.92
7 3.43
21 10.29
0 0.00
0 0.00
168 82.35
36 17.65%
75  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 314
11 3.50
0 0.00
43 13.69
0 0.00
0 0.00
260 82.80
54 17.20%
76  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 193
5 2.59
7 3.63
7 3.63
7 3.63
7 3.63
160 82.90
33 17.10%
77  โรงเรียนบ้านรมณีย์ 48
6 12.50
2 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
78  โรงเรียนบ้านลำแก่น 350
31 8.86
10 2.86
16 4.57
0 0.00
0 0.00
293 83.71
57 16.29%
79  โรงเรียนบ้านพรุใน 252
2 0.79
7 2.78
26 10.32
6 2.38
0 0.00
211 83.73
41 16.27%
80  โรงเรียนบ้านพอแดง 111
3 2.70
0 0.00
7 6.31
2 1.80
6 5.41
93 83.78
18 16.22%
81  โรงเรียนคุระบุรี 993
9 0.91
9 0.91
120 12.08
11 1.11
12 1.21
832 83.79
161 16.21%
82  โรงเรียนบ้านกลาง 216
9 4.17
3 1.39
20 9.26
3 1.39
0 0.00
181 83.80
35 16.20%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 116
10 8.62
4 3.45
4 3.45
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
84  โรงเรียนบ้านบางหลาม 121
5 4.13
3 2.48
10 8.26
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
85  โรงเรียนบ้านตากแดด 74
3 4.05
3 4.05
4 5.41
1 1.35
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
86  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 183
5 2.73
5 2.73
17 9.29
0 0.00
0 0.00
156 85.25
27 14.75%
87  โรงเรียน บ้านทับช้าง 82
0 0.00
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
88  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 104
7 6.73
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
89  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 139
3 2.16
8 5.76
5 3.60
4 2.88
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
90  โรงเรียน วัดอินทนิน 92
5 5.43
2 2.17
6 6.52
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
91  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 71
3 4.23
3 4.23
4 5.63
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
92  โรงเรียนกะปง 62
4 6.45
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
93  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 64
0 0.00
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
94  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 129
0 0.00
0 0.00
15 11.63
1 0.78
0 0.00
113 87.60
16 12.40%
95  โรงเรียนบ้านบางหว้า 218
6 2.75
7 3.21
6 2.75
3 1.38
5 2.29
191 87.61
27 12.39%
96  โรงเรียนบ้านบางด้ง 74
4 5.41
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
97  โรงเรียนบ้านบางวัน 84
2 2.38
3 3.57
2 2.38
0 0.00
3 3.57
74 88.10
10 11.90%
98  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 640
6 0.94
5 0.78
52 8.13
5 0.78
8 1.25
564 88.13
76 11.88%
99  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 68
3 4.41
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
100  โรงเรียนวัดช้างนอน 151
7 4.64
1 0.66
9 5.96
0 0.00
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
101  โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 82
3 3.66
3 3.66
3 3.66
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
102  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 83
1 1.20
1 1.20
5 6.02
1 1.20
1 1.20
74 89.16
9 10.84%
103  โรงเรียนบ้านบางจัน 75
0 0.00
2 2.67
4 5.33
0 0.00
2 2.67
67 89.33
8 10.67%
104  โรงเรียนบ้านคุรอด 198
0 0.00
6 3.03
14 7.07
1 0.51
0 0.00
177 89.39
21 10.61%
105  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 184
4 2.17
0 0.00
14 7.61
1 0.54
0 0.00
165 89.67
19 10.33%
106  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 78
2 2.56
2 2.56
4 5.13
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
107  โรงเรียนบ้านท่าจูด 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
108  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 171
5 2.92
10 5.85
2 1.17
0 0.00
0 0.00
154 90.06
17 9.94%
109  โรงเรียนบ้านนาแฝก 51
1 1.96
1 1.96
2 3.92
0 0.00
1 1.96
46 90.20
5 9.80%
110  โรงเรียนบ้านตำหนัง 94
3 3.19
2 2.13
4 4.26
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
111  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 96
2 2.08
1 1.04
4 4.17
2 2.08
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
112  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 160
1 0.63
4 2.50
10 6.25
0 0.00
0 0.00
145 90.63
15 9.38%
113  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 86
0 0.00
0 0.00
6 6.98
2 2.33
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
114  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
1 1.49
61 91.04
6 8.96%
115  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 224
8 3.57
3 1.34
2 0.89
4 1.79
3 1.34
204 91.07
20 8.93%
116  โรงเรียนวัดโคกสวย 181
8 4.42
2 1.10
1 0.55
0 0.00
5 2.76
165 91.16
16 8.84%
117  โรงเรียนบ้านบางทอง 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 126
0 0.00
7 5.56
4 3.17
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
119  โรงเรียนบ้านบางเนียง 231
3 1.30
3 1.30
5 2.16
4 1.73
4 1.73
212 91.77
19 8.23%
120  โรงเรียนบ้านควนแรด 61
4 6.56
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
121  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 38
1 2.63
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
122  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 91
2 2.20
0 0.00
3 3.30
0 0.00
2 2.20
84 92.31
7 7.69%
123  โรงเรียนบ้านในไร่ 169
6 3.55
0 0.00
7 4.14
0 0.00
0 0.00
156 92.31
13 7.69%
124  โรงเรียนวัดคมนียเขต 288
6 2.08
0 0.00
16 5.56
0 0.00
0 0.00
266 92.36
22 7.64%
125  โรงเรียนบ้านหินร่ม 176
0 0.00
0 0.00
6 3.41
4 2.27
3 1.70
163 92.61
13 7.39%
126  โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 190
0 0.00
0 0.00
13 6.84
0 0.00
0 0.00
177 93.16
13 6.84%
127  โรงเรียนบ้านบางกัน 62
0 0.00
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
128  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 111
2 1.80
0 0.00
4 3.60
1 0.90
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
129  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
130  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 200
4 2.00
2 1.00
3 1.50
2 1.00
1 0.50
188 94.00
12 6.00%
131  โรงเรียนบ้านป่ายาง 84
1 1.19
1 1.19
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
132  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
133  โรงเรียนบ้านบางคลี 146
2 1.37
0 0.00
5 3.42
0 0.00
0 0.00
139 95.21
7 4.79%
134  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 223
4 1.79
1 0.45
3 1.35
1 0.45
0 0.00
214 95.96
9 4.04%
135  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 55
0 0.00
1 1.82
0 0.00
1 1.82
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
136  โรงเรียนบ้านควน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,215 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,095 5.16
เตี้ย  767 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,763 8.31
ผอมและเตี้ย  713 3.36
อ้วนและเตี้ย  690 3.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,187 76.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,028 คน


23.70%


Powered By www.thaieducation.net