ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พังงา
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลำวะ 45
34 75.56
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
8 17.78
37 82.22%
2  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 147
18 12.24
15 10.20
16 10.88
33 22.45
31 21.09
34 23.13
113 76.87%
3  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 47
23 48.94
0 0.00
10 21.28
2 4.26
0 0.00
12 25.53
35 74.47%
4  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 149
27 18.12
21 14.09
28 18.79
19 12.75
0 0.00
54 36.24
95 63.76%
5  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 41
9 21.95
9 21.95
5 12.20
2 4.88
1 2.44
15 36.59
26 63.41%
6  โรงเรียนบ้านปากคลอง 83
9 10.84
15 18.07
13 15.66
12 14.46
0 0.00
34 40.96
49 59.04%
7  โรงเรียนอ่าวมะม่วง 117
28 23.93
15 12.82
15 12.82
7 5.98
0 0.00
52 44.44
65 55.56%
8  โรงเรียนบ้านคลองเคียน 170
22 12.94
7 4.12
14 8.24
29 17.06
21 12.35
77 45.29
93 54.71%
9  โรงเรียนวัดดิตถาราม 174
20 11.49
12 6.90
31 17.82
16 9.20
14 8.05
81 46.55
93 53.45%
10  โรงเรียนบ้านท่าเขา 55
6 10.91
6 10.91
11 20.00
2 3.64
3 5.45
27 49.09
28 50.91%
11  โรงเรียนวัดคมนียเขต 291
16 5.50
20 6.87
27 9.28
36 12.37
47 16.15
145 49.83
146 50.17%
12  โรงเรียนคุระบุรี 676
103 15.24
29 4.29
57 8.43
60 8.88
86 12.72
341 50.44
335 49.56%
13  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 192
15 7.81
15 7.81
19 9.90
21 10.94
23 11.98
99 51.56
93 48.44%
14  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 159
11 6.92
9 5.66
14 8.81
20 12.58
23 14.47
82 51.57
77 48.43%
15  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 225
24 10.67
26 11.56
9 4.00
35 15.56
14 6.22
117 52.00
108 48.00%
16  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 698
68 9.74
45 6.45
137 19.63
26 3.72
59 8.45
363 52.01
335 47.99%
17  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 46
7 15.22
6 13.04
3 6.52
6 13.04
0 0.00
24 52.17
22 47.83%
18  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 72
8 11.11
6 8.33
11 15.28
5 6.94
4 5.56
38 52.78
34 47.22%
19  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 41
9 21.95
2 4.88
8 19.51
0 0.00
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
20  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1473
36 2.44
64 4.34
202 13.71
100 6.79
266 18.06
805 54.65
668 45.35%
21  โรงเรียนบ้านรมณีย์ 49
6 12.24
2 4.08
14 28.57
0 0.00
0 0.00
27 55.10
22 44.90%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ 14
3 21.43
1 7.14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
23  โรงเรียนบ้านดอน 67
5 7.46
13 19.40
8 11.94
2 2.99
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
24  โรงเรียนบ้านปากถัก 188
7 3.72
9 4.79
18 9.57
17 9.04
27 14.36
110 58.51
78 41.49%
25  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 76
12 15.79
5 6.58
0 0.00
14 18.42
0 0.00
45 59.21
31 40.79%
26  โรงเรียนบ้านใหญ่ 42
1 2.38
1 2.38
6 14.29
2 4.76
7 16.67
25 59.52
17 40.48%
27  โรงเรียนบ้านคุระ 124
11 8.87
2 1.61
14 11.29
13 10.48
10 8.06
74 59.68
50 40.32%
28  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 258
20 7.75
26 10.08
20 7.75
20 7.75
17 6.59
155 60.08
103 39.92%
29  โรงเรียน บ้านทับช้าง 86
9 10.47
1 1.16
9 10.47
9 10.47
6 6.98
52 60.47
34 39.53%
30  โรงเรียนบ้านย่าหมี 23
0 0.00
0 0.00
5 21.74
4 17.39
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
31  โรงเรียนบ้านโคกยาง 155
11 7.10
21 13.55
1 0.65
22 14.19
4 2.58
96 61.94
59 38.06%
32  โรงเรียนบ้านกะไหล 133
12 9.02
16 12.03
9 6.77
12 9.02
0 0.00
84 63.16
49 36.84%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 104
14 13.46
0 0.00
17 16.35
1 0.96
6 5.77
66 63.46
38 36.54%
34  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 165
30 18.18
1 0.61
28 16.97
0 0.00
0 0.00
106 64.24
59 35.76%
35  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 59
6 10.17
7 11.86
4 6.78
4 6.78
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
36  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 192
10 5.21
11 5.73
11 5.73
21 10.94
15 7.81
124 64.58
68 35.42%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 803
90 11.21
60 7.47
37 4.61
65 8.09
22 2.74
529 65.88
274 34.12%
38  โรงเรียนบ้านบางกรัก 240
17 7.08
16 6.67
27 11.25
9 3.75
12 5.00
159 66.25
81 33.75%
39  โรงเรียนบ้านพรุใน 251
16 6.37
19 7.57
31 12.35
18 7.17
0 0.00
167 66.53
84 33.47%
40  โรงเรียนบ้านคลองบอน 112
7 6.25
5 4.46
13 11.61
5 4.46
6 5.36
76 67.86
36 32.14%
41  โรงเรียนบ้านบางมรวน 97
17 17.53
3 3.09
11 11.34
0 0.00
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
42  โรงเรียนบ้านติเตะ 60
4 6.67
7 11.67
2 3.33
6 10.00
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
43  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 117
8 6.84
4 3.42
18 15.38
4 3.42
1 0.85
82 70.09
35 29.91%
44  โรงเรียนบ้านเตรียม 218
28 12.84
0 0.00
8 3.67
24 11.01
4 1.83
154 70.64
64 29.36%
45  โรงเรียนบ้านบางวัน 83
8 9.64
1 1.20
8 9.64
5 6.02
2 2.41
59 71.08
24 28.92%
46  โรงเรียนบ้านหินลาด 316
52 16.46
5 1.58
26 8.23
6 1.90
2 0.63
225 71.20
91 28.80%
47  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 67
7 10.45
0 0.00
7 10.45
5 7.46
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
48  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 82
4 4.88
4 4.88
5 6.10
5 6.10
5 6.10
59 71.95
23 28.05%
49  โรงเรียนบ้านบางนายสี 50
4 8.00
2 4.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
50  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 357
21 5.88
18 5.04
27 7.56
24 6.72
9 2.52
258 72.27
99 27.73%
51  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 47
2 4.26
2 4.26
5 10.64
4 8.51
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
52  โรงเรียนบ้านพอแดง 109
10 9.17
0 0.00
20 18.35
0 0.00
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
53  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 77
3 3.90
2 2.60
15 19.48
0 0.00
1 1.30
56 72.73
21 27.27%
54  โรงเรียนบ้านในวัง 67
11 16.42
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
55  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 363
27 7.44
21 5.79
13 3.58
20 5.51
14 3.86
268 73.83
95 26.17%
56  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 209
22 10.53
9 4.31
18 8.61
5 2.39
0 0.00
155 74.16
54 25.84%
57  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 69
1 1.45
1 1.45
14 20.29
1 1.45
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
58  โรงเรียนบ้านในหยง 109
9 8.26
2 1.83
13 11.93
2 1.83
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
59  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 186
0 0.00
0 0.00
42 22.58
2 1.08
0 0.00
142 76.34
44 23.66%
60  โรงเรียนบ้านบางม่วง 562
14 2.49
22 3.91
86 15.30
3 0.53
0 0.00
437 77.76
125 22.24%
61  โรงเรียนบ้านบางกัน 63
3 4.76
4 6.35
2 3.17
2 3.17
3 4.76
49 77.78
14 22.22%
62  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 113
4 3.54
6 5.31
15 13.27
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
63  โรงเรียนบ้านเกาะนก 64
3 4.69
0 0.00
5 7.81
2 3.13
4 6.25
50 78.13
14 21.88%
64  โรงเรียนบ้านนอกนา 66
2 3.03
6 9.09
5 7.58
0 0.00
1 1.52
52 78.79
14 21.21%
65  โรงเรียนบ้านกลาง 218
10 4.59
6 2.75
24 11.01
5 2.29
0 0.00
173 79.36
45 20.64%
66  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 84
3 3.57
2 2.38
10 11.90
2 2.38
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
67  โรงเรียนกะปง 65
10 15.38
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
68  โรงเรียนบ้านริมทะเล 81
6 7.41
0 0.00
10 12.35
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
69  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 133
13 9.77
5 3.76
8 6.02
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
70  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 311
8 2.57
10 3.22
42 13.50
0 0.00
0 0.00
251 80.71
60 19.29%
71  โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 83
5 6.02
6 7.23
4 4.82
1 1.20
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
72  โรงเรียนเกียรติประชา 47
7 14.89
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
73  โรงเรียนเมืองพังงา 195
4 2.05
11 5.64
11 5.64
8 4.10
3 1.54
158 81.03
37 18.97%
74  โรงเรียนบ้านบากัน 37
5 13.51
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
75  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 138
4 2.90
12 8.70
6 4.35
4 2.90
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
76  โรงเรียนบ้านกะปง 96
6 6.25
7 7.29
5 5.21
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
77  โรงเรียนบ้านทองหลาง 82
3 3.66
6 7.32
5 6.10
1 1.22
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
78  โรงเรียนบ้านคลองไส 110
13 11.82
1 0.91
6 5.45
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
79  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 204
5 2.45
9 4.41
12 5.88
6 2.94
5 2.45
167 81.86
37 18.14%
80  โรงเรียนวัดปัตติการาม 118
4 3.39
4 3.39
6 5.08
4 3.39
3 2.54
97 82.20
21 17.80%
81  โรงเรียนบ้านบางติบ 124
4 3.23
10 8.06
7 5.65
0 0.00
1 0.81
102 82.26
22 17.74%
82  โรงเรียนเกาะปันหยี 125
4 3.20
7 5.60
9 7.20
1 0.80
1 0.80
103 82.40
22 17.60%
83  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 111
4 3.60
5 4.50
5 4.50
5 4.50
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 76
3 3.95
4 5.26
6 7.89
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
85  โรงเรียนเกาะยาว 231
7 3.03
5 2.16
25 10.82
2 0.87
0 0.00
192 83.12
39 16.88%
86  โรงเรียนบ้านตากแดด 78
8 10.26
0 0.00
4 5.13
0 0.00
1 1.28
65 83.33
13 16.67%
87  โรงเรียนบ้านลำแก่น 350
31 8.86
10 2.86
16 4.57
0 0.00
0 0.00
293 83.71
57 16.29%
88  โรงเรียนบ้านบางหลาม 123
7 5.69
8 6.50
3 2.44
2 1.63
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
89  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 129
1 0.78
3 2.33
15 11.63
1 0.78
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
90  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 53
3 5.66
3 5.66
2 3.77
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
91  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 169
7 4.14
6 3.55
12 7.10
0 0.00
0 0.00
144 85.21
25 14.79%
92  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 62
3 4.84
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
93  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 105
3 2.86
0 0.00
10 9.52
2 1.90
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
94  โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 190
1 0.53
8 4.21
17 8.95
1 0.53
0 0.00
163 85.79
27 14.21%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 128
4 3.13
10 7.81
4 3.13
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
96  โรงเรียน วัดอินทนิน 93
5 5.38
2 2.15
6 6.45
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
97  โรงเรียนบ้านบางเนียง 225
7 3.11
4 1.78
13 5.78
4 1.78
1 0.44
196 87.11
29 12.89%
98  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 63
0 0.00
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
99  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 640
7 1.09
6 0.94
53 8.28
6 0.94
9 1.41
559 87.34
81 12.66%
100  โรงเรียนบ้านท่าจูด 56
2 3.57
0 0.00
4 7.14
1 1.79
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
101  โรงเรียนบ้านท่าหัน 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
1 2.00
44 88.00
6 12.00%
102  โรงเรียนวัดโคกสวย 175
10 5.71
0 0.00
11 6.29
0 0.00
0 0.00
154 88.00
21 12.00%
103  โรงเรียนบ้านบางหว้า 217
6 2.76
6 2.76
5 2.30
3 1.38
6 2.76
191 88.02
26 11.98%
104  โรงเรียนวัดสองแพรก 59
3 5.08
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
105  โรงเรียนบ้านบางด้ง 77
2 2.60
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
106  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 173
13 7.51
1 0.58
6 3.47
0 0.00
0 0.00
153 88.44
20 11.56%
107  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 78
3 3.85
2 2.56
4 5.13
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
108  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 159
3 1.89
3 1.89
12 7.55
0 0.00
0 0.00
141 88.68
18 11.32%
109  โรงเรียนบ้านตำหนัง 91
3 3.30
2 2.20
5 5.49
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
110  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 183
4 2.19
0 0.00
16 8.74
0 0.00
0 0.00
163 89.07
20 10.93%
111  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
112  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 83
1 1.20
1 1.20
5 6.02
1 1.20
1 1.20
74 89.16
9 10.84%
113  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 84
0 0.00
1 1.19
4 4.76
3 3.57
1 1.19
75 89.29
9 10.71%
114  โรงเรียนบ้านนาใน 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
115  โรงเรียนบ้านบางจัน 78
2 2.56
3 3.85
2 2.56
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
116  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
1 1.49
61 91.04
6 8.96%
117  โรงเรียนวัดช้างนอน 147
1 0.68
0 0.00
11 7.48
0 0.00
1 0.68
134 91.16
13 8.84%
118  โรงเรียนบ้านบางทอง 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 116
7 6.03
0 0.00
3 2.59
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
120  โรงเรียนบ้านหินร่ม 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.14
12 6.82
162 92.05
14 7.95%
121  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 38
1 2.63
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
122  โรงเรียนบ้านนาแฝก 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
123  โรงเรียนบ้านควนแรด 66
1 1.52
1 1.52
1 1.52
2 3.03
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
124  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
125  โรงเรียนบ้านบางคลี 144
3 2.08
0 0.00
7 4.86
0 0.00
0 0.00
134 93.06
10 6.94%
126  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 87
2 2.30
2 2.30
2 2.30
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
127  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 47
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
128  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 200
4 2.00
2 1.00
3 1.50
2 1.00
1 0.50
188 94.00
12 6.00%
129  โรงเรียนบ้านป่ายาง 84
1 1.19
1 1.19
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
130  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 93
0 0.00
1 1.08
4 4.30
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
131  โรงเรียนบ้านในไร่ 168
4 2.38
0 0.00
5 2.98
0 0.00
0 0.00
159 94.64
9 5.36%
132  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 182
0 0.00
1 0.55
4 2.20
4 2.20
0 0.00
173 95.05
9 4.95%
133  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 22
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
134  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 222
0 0.00
1 0.45
8 3.60
1 0.45
0 0.00
212 95.50
10 4.50%
135  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 99
0 0.00
1 1.01
3 3.03
0 0.00
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
136  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 172
1 0.58
1 0.58
0 0.00
0 0.00
3 1.74
167 97.09
5 2.91%
137  โรงเรียนบ้านคุรอด 200
0 0.00
4 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
196 98.00
4 2.00%
138  โรงเรียนบ้านควน 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านบ่อแสน 378
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
378 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,227 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,345 6.34
เตี้ย  867 4.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,815 8.55
ผอมและเตี้ย  873 4.11
อ้วนและเตี้ย  821 3.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,506 73.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,721 คน


26.95%


Powered By www.thaieducation.net