ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 101
14 13.86
5 4.95
4 3.96
12 11.88
23 22.77
43 42.57
58 57.43%
2  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 155
23 14.84
9 5.81
36 23.23
21 13.55
0 0.00
66 42.58
89 57.42%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 107
7 6.54
5 4.67
17 15.89
9 8.41
16 14.95
53 49.53
54 50.47%
4  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 158
16 10.13
4 2.53
25 15.82
20 12.66
14 8.86
79 50.00
79 50.00%
5  โรงเรียนวัดหัวเขา 66
16 24.24
6 9.09
10 15.15
0 0.00
1 1.52
33 50.00
33 50.00%
6  โรงเรียนวัดน้ำพุ 135
22 16.30
15 11.11
21 15.56
6 4.44
1 0.74
70 51.85
65 48.15%
7  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 101
13 12.87
14 13.86
12 11.88
5 4.95
4 3.96
53 52.48
48 47.52%
8  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 229
20 8.73
6 2.62
28 12.23
26 11.35
24 10.48
125 54.59
104 45.41%
9  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 932
30 3.22
56 6.01
102 10.94
71 7.62
162 17.38
511 54.83
421 45.17%
10  โรงเรียนวัดท่าเตียน 51
0 0.00
1 1.96
15 29.41
5 9.80
2 3.92
28 54.90
23 45.10%
11  โรงเรียนวัดโป่งแดง 69
20 28.99
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
12  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 45
3 6.67
4 8.89
10 22.22
3 6.67
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
13  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 501
8 1.60
12 2.40
107 21.36
21 4.19
74 14.77
279 55.69
222 44.31%
14  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 85
2 2.35
6 7.06
3 3.53
5 5.88
17 20.00
52 61.18
33 38.82%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 80
16 20.00
0 0.00
15 18.75
0 0.00
0 0.00
49 61.25
31 38.75%
16  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 126
3 2.38
14 11.11
4 3.17
6 4.76
19 15.08
80 63.49
46 36.51%
17  โรงเรียนบ้านดงเสลา 130
5 3.85
6 4.62
24 18.46
10 7.69
1 0.77
84 64.62
46 35.38%
18  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 69
8 11.59
4 5.80
10 14.49
0 0.00
1 1.45
46 66.67
23 33.33%
19  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 57
7 12.28
1 1.75
4 7.02
3 5.26
4 7.02
38 66.67
19 33.33%
20  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 204
20 9.80
9 4.41
31 15.20
1 0.49
4 1.96
139 68.14
65 31.86%
21  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 120
8 6.67
7 5.83
20 16.67
2 1.67
1 0.83
82 68.33
38 31.67%
22  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 54
3 5.56
0 0.00
14 25.93
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
23  โรงเรียนวัดหัวนา 51
2 3.92
1 1.96
11 21.57
0 0.00
1 1.96
36 70.59
15 29.41%
24  โรงเรียนบ้านหนองนา 69
6 8.70
8 11.59
3 4.35
2 2.90
1 1.45
49 71.01
20 28.99%
25  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 45
2 4.44
2 4.44
9 20.00
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
26  โรงเรียนบ้านหนองแหน 118
17 14.41
5 4.24
9 7.63
3 2.54
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
27  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 66
2 3.03
1 1.52
16 24.24
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
28  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 161
13 8.07
3 1.86
25 15.53
5 3.11
0 0.00
115 71.43
46 28.57%
29  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 130
14 10.77
0 0.00
23 17.69
0 0.00
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
30  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 122
17 13.93
4 3.28
10 8.20
2 1.64
1 0.82
88 72.13
34 27.87%
31  โรงเรียนบ้านเขาดิน 29
0 0.00
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
32  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 59
8 13.56
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
33  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 48
2 4.17
0 0.00
9 18.75
2 4.17
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
34  โรงเรียนวัดหนองทราย 200
13 6.50
1 0.50
11 5.50
15 7.50
13 6.50
147 73.50
53 26.50%
35  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1120
58 5.18
38 3.39
165 14.73
16 1.43
19 1.70
824 73.57
296 26.43%
36  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 80
7 8.75
2 2.50
5 6.25
6 7.50
1 1.25
59 73.75
21 26.25%
37  โรงเรียนวัดคลองขอม 103
8 7.77
1 0.97
18 17.48
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
38  โรงเรียนบ้านรังงาม 140
0 0.00
2 1.43
31 22.14
2 1.43
1 0.71
104 74.29
36 25.71%
39  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 43
3 6.98
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
40  โรงเรียนวัดบางขวาก 187
7 3.74
10 5.35
28 14.97
2 1.07
0 0.00
140 74.87
47 25.13%
41  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 52
5 9.62
3 5.77
5 9.62
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
42  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 57
7 12.28
0 0.00
4 7.02
1 1.75
2 3.51
43 75.44
14 24.56%
43  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 123
5 4.07
3 2.44
22 17.89
0 0.00
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
44  โรงเรียนวัดบ้านทึง 117
10 8.55
5 4.27
11 9.40
2 1.71
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
45  โรงเรียนวัดสามชุก 324
5 1.54
13 4.01
59 18.21
0 0.00
0 0.00
247 76.23
77 23.77%
46  โรงเรียนบ้านแจงงาม 38
1 2.63
2 5.26
0 0.00
1 2.63
5 13.16
29 76.32
9 23.68%
47  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 68
7 10.29
2 2.94
5 7.35
1 1.47
1 1.47
52 76.47
16 23.53%
48  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 64
2 3.13
0 0.00
13 20.31
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
49  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 155
8 5.16
2 1.29
22 14.19
2 1.29
1 0.65
120 77.42
35 22.58%
50  โรงเรียนวัดวังกุลา 99
1 1.01
1 1.01
20 20.20
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
51  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 134
13 9.70
4 2.99
5 3.73
4 2.99
3 2.24
105 78.36
29 21.64%
52  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1017
67 6.59
31 3.05
65 6.39
20 1.97
36 3.54
798 78.47
219 21.53%
53  โรงเรียนวัดนางบวช 66
4 6.06
2 3.03
8 12.12
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
54  โรงเรียนบ้านกกเชียง 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
55  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 45
6 13.33
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
56  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 120
6 5.00
7 5.83
11 9.17
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
57  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 31
2 6.45
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 105
5 4.76
2 1.90
13 12.38
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
59  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 101
4 3.96
2 1.98
12 11.88
0 0.00
1 0.99
82 81.19
19 18.81%
60  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 43
1 2.33
0 0.00
6 13.95
0 0.00
1 2.33
35 81.40
8 18.60%
61  โรงเรียนวัดเดิมบาง 76
6 7.89
2 2.63
5 6.58
0 0.00
1 1.32
62 81.58
14 18.42%
62  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 126
3 2.38
0 0.00
20 15.87
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
63  โรงเรียนวัดวังหว้า 72
3 4.17
3 4.17
6 8.33
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
64  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 122
8 6.56
6 4.92
8 6.56
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
65  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 84
2 2.38
1 1.19
12 14.29
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
66  โรงเรียนบ้านหนองยาว 222
12 5.41
8 3.60
19 8.56
0 0.00
0 0.00
183 82.43
39 17.57%
67  โรงเรียนวัดวังหิน 81
7 8.64
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
68  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 82
3 3.66
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
69  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 64
2 3.13
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
70  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
71  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 53
2 3.77
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
72  โรงเรียนวัดไทร 61
7 11.48
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
73  โรงเรียนวัดท่าทอง 103
3 2.91
2 1.94
9 8.74
1 0.97
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
74  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
2 2.90
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
75  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1421
31 2.18
22 1.55
148 10.42
3 0.21
0 0.00
1217 85.64
204 14.36%
76  โรงเรียนวัดบ้านสระ 170
6 3.53
2 1.18
11 6.47
4 2.35
1 0.59
146 85.88
24 14.12%
77  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 60
4 6.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
78  โรงเรียนวัดวังจิก 197
7 3.55
0 0.00
19 9.64
0 0.00
0 0.00
171 86.80
26 13.20%
79  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 85
2 2.35
0 0.00
7 8.24
1 1.18
1 1.18
74 87.06
11 12.94%
80  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 64
3 4.69
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
81  โรงเรียนวัดเขาพระ 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
82  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 241
6 2.49
0 0.00
19 7.88
5 2.07
0 0.00
211 87.55
30 12.45%
83  โรงเรียนบ้านดงเชือก 57
0 0.00
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
84  โรงเรียนวัดหนองโรง 124
3 2.42
0 0.00
12 9.68
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
85  โรงเรียนวัดปากน้ำ 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
86  โรงเรียนบ้านทับละคร 59
3 5.08
0 0.00
3 5.08
0 0.00
1 1.69
52 88.14
7 11.86%
87  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 111
2 1.80
2 1.80
4 3.60
0 0.00
5 4.50
98 88.29
13 11.71%
88  โรงเรียนวัดลำพันบอง 120
3 2.50
0 0.00
11 9.17
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
89  โรงเรียนวัดกาบบัว 121
0 0.00
0 0.00
14 11.57
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
90  โรงเรียนวัดคูเมือง 61
2 3.28
1 1.64
3 4.92
0 0.00
1 1.64
54 88.52
7 11.48%
91  โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 280
8 2.86
7 2.50
17 6.07
0 0.00
0 0.00
248 88.57
32 11.43%
92  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.56
2 5.56
32 88.89
4 11.11%
93  โรงเรียนบ้านลาด 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
94  โรงเรียนบ้านกล้วย 214
1 0.47
8 3.74
13 6.07
1 0.47
0 0.00
191 89.25
23 10.75%
95  โรงเรียนวัดกกเต็น 156
4 2.56
3 1.92
7 4.49
1 0.64
1 0.64
140 89.74
16 10.26%
96  โรงเรียนบ้านหนองโก 88
0 0.00
0 0.00
9 10.23
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
97  โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ 132
3 2.27
4 3.03
5 3.79
1 0.76
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
98  โรงเรียนวัดวังคัน 145
0 0.00
0 0.00
9 6.21
5 3.45
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
99  โรงเรียนบ้านหนองขาม 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
100  โรงเรียนวัดดอนตาล 73
0 0.00
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
101  โรงเรียนวัดคอกช้าง 116
2 1.72
2 1.72
3 2.59
3 2.59
1 0.86
105 90.52
11 9.48%
102  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 95
2 2.11
2 2.11
3 3.16
2 2.11
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 119
2 1.68
1 0.84
5 4.20
2 1.68
1 0.84
108 90.76
11 9.24%
104  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
105  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 90
2 2.22
2 2.22
3 3.33
1 1.11
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
106  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 69
1 1.45
0 0.00
4 5.80
1 1.45
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
107  โรงเรียนวัดหนองกรด 23
1 4.35
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
108  โรงเรียนวัดป่าสะแก 138
1 0.72
2 1.45
6 4.35
2 1.45
0 0.00
127 92.03
11 7.97%
109  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 81
1 1.23
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
110  โรงเรียนวัดสามเอก 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
111  โรงเรียนบ้านหนองผือ 130
4 3.08
0 0.00
5 3.85
0 0.00
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
112  โรงเรียนวัดดอนไร่ 148
2 1.35
1 0.68
7 4.73
0 0.00
0 0.00
138 93.24
10 6.76%
113  โรงเรียนบ้านปากดง 60
1 1.67
1 1.67
1 1.67
1 1.67
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
114  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125
0 0.00
0 0.00
3 2.40
2 1.60
3 2.40
117 93.60
8 6.40%
115  โรงเรียนวัดฉวาก 64
2 3.13
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
116  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 390
4 1.03
7 1.79
6 1.54
5 1.28
1 0.26
367 94.10
23 5.90%
117  โรงเรียนบ้านวังยาว 171
1 0.58
0 0.00
3 1.75
0 0.00
6 3.51
161 94.15
10 5.85%
118  โรงเรียนวัดยางนอน 163
0 0.00
4 2.45
4 2.45
0 0.00
1 0.61
154 94.48
9 5.52%
119  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 73
1 1.37
1 1.37
1 1.37
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
120  โรงเรียนวัดโคกพระ 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
121  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 155
4 2.58
0 0.00
1 0.65
0 0.00
0 0.00
150 96.77
5 3.23%
122  โรงเรียนวัดกกตาด 114
0 0.00
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
111 97.37
3 2.63%
123  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 212
0 0.00
1 0.47
0 0.00
0 0.00
4 1.89
207 97.64
5 2.36%
124  โรงเรียนบ้านสระเตย 230
0 0.00
1 0.43
3 1.30
0 0.00
1 0.43
225 97.83
5 2.17%
125  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 137
0 0.00
0 0.00
2 1.46
0 0.00
0 0.00
135 98.54
2 1.46%
126  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,702 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  789 4.46
เตี้ย  448 2.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,750 9.89
ผอมและเตี้ย  358 2.02
อ้วนและเตี้ย  486 2.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,871 78.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,831 คน


21.64%


Powered By www.thaieducation.net