ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.59
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดไทร 81
50 61.73
4 4.94
7 8.64
1 1.23
0 0.00
19 23.46
62 76.54%
2  โรงเรียนวัดสามเอก 53
33 62.26
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
13 24.53
40 75.47%
3  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 152
84 55.26
4 2.63
13 8.55
8 5.26
0 0.00
43 28.29
109 71.71%
4  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1278
108 8.45
67 5.24
294 23.00
38 2.97
351 27.46
420 32.86
858 67.14%
5  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 176
20 11.36
17 9.66
30 17.05
15 8.52
34 19.32
60 34.09
116 65.91%
6  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 99
16 16.16
15 15.15
21 21.21
6 6.06
0 0.00
41 41.41
58 58.59%
7  โรงเรียนวัดท่าทอง 95
47 49.47
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
41 43.16
54 56.84%
8  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 67
32 47.76
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
30 44.78
37 55.22%
9  โรงเรียนบ้านดงเสลา 137
5 3.65
8 5.84
29 21.17
11 8.03
21 15.33
63 45.99
74 54.01%
10  โรงเรียนบ้านหนองนา 72
25 34.72
3 4.17
7 9.72
3 4.17
0 0.00
34 47.22
38 52.78%
11  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 885
58 6.55
45 5.08
213 24.07
19 2.15
85 9.60
465 52.54
420 47.46%
12  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 197
29 14.72
32 16.24
30 15.23
0 0.00
0 0.00
106 53.81
91 46.19%
13  โรงเรียนวัดท่าเตียน 56
3 5.36
8 14.29
11 19.64
3 5.36
0 0.00
31 55.36
25 44.64%
14  โรงเรียนวัดวังกุลา 105
8 7.62
11 10.48
7 6.67
10 9.52
10 9.52
59 56.19
46 43.81%
15  โรงเรียนบ้านสระเตย 237
38 16.03
20 8.44
16 6.75
18 7.59
6 2.53
139 58.65
98 41.35%
16  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 90
8 8.89
2 2.22
24 26.67
3 3.33
0 0.00
53 58.89
37 41.11%
17  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 81
17 20.99
4 4.94
12 14.81
0 0.00
0 0.00
48 59.26
33 40.74%
18  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 13
1 7.69
1 7.69
2 15.38
0 0.00
1 7.69
8 61.54
5 38.46%
19  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 138
11 7.97
17 12.32
7 5.07
10 7.25
8 5.80
85 61.59
53 38.41%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 102
16 15.69
14 13.73
8 7.84
1 0.98
0 0.00
63 61.76
39 38.24%
21  โรงเรียนวัดกาบบัว 116
30 25.86
5 4.31
3 2.59
3 2.59
3 2.59
72 62.07
44 37.93%
22  โรงเรียนบ้านหนองแขม 70
12 17.14
2 2.86
12 17.14
0 0.00
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
23  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 44
6 13.64
0 0.00
6 13.64
0 0.00
4 9.09
28 63.64
16 36.36%
24  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 49
3 6.12
3 6.12
9 18.37
2 4.08
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
25  โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 292
19 6.51
6 2.05
31 10.62
17 5.82
28 9.59
191 65.41
101 34.59%
26  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 79
16 20.25
3 3.80
1 1.27
6 7.59
1 1.27
52 65.82
27 34.18%
27  โรงเรียนวัดคลองขอม 110
8 7.27
0 0.00
23 20.91
0 0.00
6 5.45
73 66.36
37 33.64%
28  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 503
41 8.15
43 8.55
84 16.70
0 0.00
0 0.00
335 66.60
168 33.40%
29  โรงเรียนวัดโคกพระ 54
5 9.26
5 9.26
4 7.41
4 7.41
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
30  โรงเรียนวัดป่าสะแก 151
23 15.23
5 3.31
10 6.62
11 7.28
1 0.66
101 66.89
50 33.11%
31  โรงเรียนวัดหนองทราย 203
16 7.88
4 1.97
11 5.42
20 9.85
15 7.39
137 67.49
66 32.51%
32  โรงเรียนวัดวังหิน 77
3 3.90
0 0.00
14 18.18
8 10.39
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
33  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 77
11 14.29
11 14.29
3 3.90
0 0.00
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
34  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 159
15 9.43
2 1.26
34 21.38
0 0.00
0 0.00
108 67.92
51 32.08%
35  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1495
125 8.36
105 7.02
225 15.05
15 1.00
3 0.20
1022 68.36
473 31.64%
36  โรงเรียนวัดยางนอน 164
17 10.37
10 6.10
7 4.27
0 0.00
17 10.37
113 68.90
51 31.10%
37  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 132
18 13.64
5 3.79
10 7.58
6 4.55
1 0.76
92 69.70
40 30.30%
38  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 64
11 17.19
2 3.13
4 6.25
1 1.56
1 1.56
45 70.31
19 29.69%
39  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 54
3 5.56
3 5.56
2 3.70
6 11.11
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
40  โรงเรียนวัดคอกช้าง 125
15 12.00
14 11.20
2 1.60
3 2.40
3 2.40
88 70.40
37 29.60%
41  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 62
3 4.84
0 0.00
15 24.19
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
42  โรงเรียนบ้านหนองผือ 138
32 23.19
0 0.00
8 5.80
0 0.00
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
43  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 140
18 12.86
1 0.71
21 15.00
0 0.00
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 77
5 6.49
0 0.00
13 16.88
4 5.19
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
45  โรงเรียนวัดวังหว้า 81
2 2.47
4 4.94
15 18.52
2 2.47
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
46  โรงเรียนบ้านหนองขาม 68
2 2.94
1 1.47
9 13.24
1 1.47
6 8.82
49 72.06
19 27.94%
47  โรงเรียนวัดหัวนา 54
3 5.56
0 0.00
9 16.67
2 3.70
1 1.85
39 72.22
15 27.78%
48  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 161
13 8.07
0 0.00
14 8.70
7 4.35
10 6.21
117 72.67
44 27.33%
49  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 261
19 7.28
8 3.07
11 4.21
22 8.43
10 3.83
191 73.18
70 26.82%
50  โรงเรียนบ้านปากดง 61
1 1.64
0 0.00
8 13.11
2 3.28
5 8.20
45 73.77
16 26.23%
51  โรงเรียนวัดเดิมบาง 77
13 16.88
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
52  โรงเรียนบ้านแจงงาม 51
2 3.92
3 5.88
1 1.96
6 11.76
1 1.96
38 74.51
13 25.49%
53  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 81
6 7.41
2 2.47
5 6.17
6 7.41
1 1.23
61 75.31
20 24.69%
54  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 252
2 0.79
3 1.19
39 15.48
9 3.57
9 3.57
190 75.40
62 24.60%
55  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 116
4 3.45
11 9.48
10 8.62
3 2.59
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
56  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 125
3 2.40
6 4.80
20 16.00
0 0.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
57  โรงเรียนวัดบ้านทึง 113
6 5.31
9 7.96
11 9.73
0 0.00
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
58  โรงเรียนวัดคูเมือง 57
7 12.28
1 1.75
4 7.02
0 0.00
1 1.75
44 77.19
13 22.81%
59  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 128
9 7.03
3 2.34
17 13.28
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
60  โรงเรียนบ้านเขาดิน 28
0 0.00
1 3.57
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
61  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 66
9 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.58
52 78.79
14 21.21%
62  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 245
18 7.35
12 4.90
14 5.71
4 1.63
3 1.22
194 79.18
51 20.82%
63  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 68
7 10.29
1 1.47
6 8.82
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
64  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 91
15 16.48
2 2.20
1 1.10
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
65  โรงเรียนวัดนางบวช 61
5 8.20
1 1.64
5 8.20
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
66  โรงเรียนบ้านกกเชียง 52
1 1.92
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
67  โรงเรียนบ้านหนองแหน 131
6 4.58
9 6.87
10 7.63
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
68  โรงเรียนบ้านทับละคร 69
2 2.90
1 1.45
6 8.70
1 1.45
3 4.35
56 81.16
13 18.84%
69  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 107
2 1.87
1 0.93
17 15.89
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
70  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 102
5 4.90
2 1.96
7 6.86
0 0.00
5 4.90
83 81.37
19 18.63%
71  โรงเรียนบ้านรังงาม 145
1 0.69
0 0.00
26 17.93
0 0.00
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
72  โรงเรียนบ้านวังยาว 174
8 4.60
13 7.47
4 2.30
4 2.30
3 1.72
142 81.61
32 18.39%
73  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 123
5 4.07
3 2.44
14 11.38
0 0.00
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
74  โรงเรียนวัดดอนไร่ 153
4 2.61
0 0.00
18 11.76
1 0.65
4 2.61
126 82.35
27 17.65%
75  โรงเรียนวัดหัวเขา 68
3 4.41
1 1.47
4 5.88
0 0.00
4 5.88
56 82.35
12 17.65%
76  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 108
9 8.33
4 3.70
6 5.56
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
77  โรงเรียนวัดสามชุก 334
9 2.69
13 3.89
36 10.78
0 0.00
0 0.00
276 82.63
58 17.37%
78  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 410
11 2.68
20 4.88
39 9.51
0 0.00
0 0.00
340 82.93
70 17.07%
79  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 48
0 0.00
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
80  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 49
3 6.12
1 2.04
3 6.12
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
81  โรงเรียนวัดกกเต็น 166
4 2.41
2 1.20
16 9.64
1 0.60
3 1.81
140 84.34
26 15.66%
82  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1029
47 4.57
38 3.69
16 1.55
15 1.46
45 4.37
868 84.35
161 15.65%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 111
5 4.50
6 5.41
5 4.50
1 0.90
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
84  โรงเรียนบ้านหนองยาว 231
14 6.06
7 3.03
9 3.90
5 2.16
0 0.00
196 84.85
35 15.15%
85  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 73
1 1.37
0 0.00
7 9.59
3 4.11
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
86  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 100
5 5.00
8 8.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
87  โรงเรียนวัดบ้านสระ 180
5 2.78
1 0.56
21 11.67
0 0.00
0 0.00
153 85.00
27 15.00%
88  โรงเรียนวัดบางขวาก 202
3 1.49
2 0.99
23 11.39
2 0.99
0 0.00
172 85.15
30 14.85%
89  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 54
3 5.56
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
90  โรงเรียนวัดโป่งแดง 75
3 4.00
2 2.67
3 4.00
1 1.33
2 2.67
64 85.33
11 14.67%
91  โรงเรียนบ้านดงเชือก 62
2 3.23
2 3.23
2 3.23
2 3.23
1 1.61
53 85.48
9 14.52%
92  โรงเรียนวัดเขาพระ 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
93  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
1 2.33
2 4.65
37 86.05
6 13.95%
94  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
95  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 95
7 7.37
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
96  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 81
3 3.70
3 3.70
5 6.17
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 119
12 10.08
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
98  โรงเรียนบ้านกล้วย 216
4 1.85
19 8.80
3 1.39
3 1.39
0 0.00
187 86.57
29 13.43%
99  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 98
3 3.06
6 6.12
3 3.06
1 1.02
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
100  โรงเรียนวัดหนองกรด 23
3 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
101  โรงเรียนวัดปากน้ำ 54
1 1.85
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
102  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 140
4 2.86
0 0.00
10 7.14
4 2.86
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
103  โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ 141
7 4.96
4 2.84
6 4.26
0 0.00
1 0.71
123 87.23
18 12.77%
104  โรงเรียนบ้านหนองโก 99
4 4.04
2 2.02
5 5.05
1 1.01
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
105  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 172
3 1.74
0 0.00
7 4.07
6 3.49
4 2.33
152 88.37
20 11.63%
106  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 87
2 2.30
2 2.30
6 6.90
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
107  โรงเรียนวัดลำพันบอง 122
0 0.00
0 0.00
14 11.48
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
108  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
109  โรงเรียนวัดน้ำพุ 135
0 0.00
0 0.00
15 11.11
0 0.00
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
110  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 84
1 1.19
1 1.19
7 8.33
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
111  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 75
1 1.33
0 0.00
6 8.00
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
112  โรงเรียนวัดหนองโรง 118
2 1.69
0 0.00
10 8.47
0 0.00
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
113  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125
2 1.60
1 0.80
4 3.20
1 0.80
4 3.20
113 90.40
12 9.60%
114  โรงเรียนวัดดอนตาล 85
1 1.18
1 1.18
5 5.88
1 1.18
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
115  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 148
2 1.35
2 1.35
5 3.38
2 1.35
2 1.35
135 91.22
13 8.78%
116  โรงเรียนวัดวังจิก 200
6 3.00
0 0.00
9 4.50
0 0.00
0 0.00
185 92.50
15 7.50%
117  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 60
0 0.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
118  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 77
1 1.30
2 2.60
2 2.60
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
119  โรงเรียนบ้านลาด 70
1 1.43
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
120  โรงเรียนวัดวังคัน 149
3 2.01
2 1.34
3 2.01
0 0.00
0 0.00
141 94.63
8 5.37%
121  โรงเรียนบ้านหนองหิน 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
122  โรงเรียนวัดฉวาก 64
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
123  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 66
1 1.52
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
124  โรงเรียนวัดกกตาด 117
0 0.00
0 0.00
4 3.42
0 0.00
0 0.00
113 96.58
4 3.42%
125  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 141
2 1.42
1 0.71
1 0.71
0 0.00
0 0.00
137 97.16
4 2.84%
126  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,527 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,453 7.84
เตี้ย  760 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,990 10.74
ผอมและเตี้ย  375 2.02
อ้วนและเตี้ย  736 3.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,213 71.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,314 คน


28.68%


Powered By www.thaieducation.net