ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดไทร 81
50 61.73
4 4.94
7 8.64
1 1.23
0 0.00
19 23.46
62 76.54%
2  โรงเรียนวัดสามเอก 53
33 62.26
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
13 24.53
40 75.47%
3  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 152
84 55.26
4 2.63
13 8.55
8 5.26
0 0.00
43 28.29
109 71.71%
4  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1278
108 8.45
67 5.24
294 23.00
38 2.97
351 27.46
420 32.86
858 67.14%
5  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 176
20 11.36
17 9.66
30 17.05
15 8.52
34 19.32
60 34.09
116 65.91%
6  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 99
16 16.16
15 15.15
21 21.21
6 6.06
0 0.00
41 41.41
58 58.59%
7  โรงเรียนวัดท่าทอง 95
47 49.47
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
41 43.16
54 56.84%
8  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 67
32 47.76
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
30 44.78
37 55.22%
9  โรงเรียนบ้านดงเสลา 137
5 3.65
8 5.84
29 21.17
11 8.03
21 15.33
63 45.99
74 54.01%
10  โรงเรียนบ้านหนองนา 72
25 34.72
3 4.17
7 9.72
3 4.17
0 0.00
34 47.22
38 52.78%
11  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 885
58 6.55
45 5.08
213 24.07
19 2.15
85 9.60
465 52.54
420 47.46%
12  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 197
29 14.72
32 16.24
30 15.23
0 0.00
0 0.00
106 53.81
91 46.19%
13  โรงเรียนวัดท่าเตียน 56
3 5.36
8 14.29
11 19.64
3 5.36
0 0.00
31 55.36
25 44.64%
14  โรงเรียนวัดวังกุลา 105
8 7.62
11 10.48
7 6.67
10 9.52
10 9.52
59 56.19
46 43.81%
15  โรงเรียนบ้านสระเตย 237
38 16.03
20 8.44
16 6.75
18 7.59
6 2.53
139 58.65
98 41.35%
16  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 90
8 8.89
2 2.22
24 26.67
3 3.33
0 0.00
53 58.89
37 41.11%
17  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 81
17 20.99
4 4.94
12 14.81
0 0.00
0 0.00
48 59.26
33 40.74%
18  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 13
1 7.69
1 7.69
2 15.38
0 0.00
1 7.69
8 61.54
5 38.46%
19  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 138
11 7.97
17 12.32
7 5.07
10 7.25
8 5.80
85 61.59
53 38.41%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 102
16 15.69
14 13.73
8 7.84
1 0.98
0 0.00
63 61.76
39 38.24%
21  โรงเรียนวัดกาบบัว 116
30 25.86
5 4.31
3 2.59
3 2.59
3 2.59
72 62.07
44 37.93%
22  โรงเรียนบ้านหนองแขม 70
12 17.14
2 2.86
12 17.14
0 0.00
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
23  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 44
6 13.64
0 0.00
6 13.64
0 0.00
4 9.09
28 63.64
16 36.36%
24  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 49
3 6.12
3 6.12
9 18.37
2 4.08
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
25  โรงเรียนวัดบ่อกรุ 292
19 6.51
6 2.05
31 10.62
17 5.82
28 9.59
191 65.41
101 34.59%
26  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 79
16 20.25
3 3.80
1 1.27
6 7.59
1 1.27
52 65.82
27 34.18%
27  โรงเรียนวัดคลองขอม 110
8 7.27
0 0.00
23 20.91
0 0.00
6 5.45
73 66.36
37 33.64%
28  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 503
41 8.15
43 8.55
84 16.70
0 0.00
0 0.00
335 66.60
168 33.40%
29  โรงเรียนวัดโคกพระ 54
5 9.26
5 9.26
4 7.41
4 7.41
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
30  โรงเรียนวัดป่าสะแก 151
23 15.23
5 3.31
10 6.62
11 7.28
1 0.66
101 66.89
50 33.11%
31  โรงเรียนวัดหนองทราย 203
16 7.88
4 1.97
11 5.42
20 9.85
15 7.39
137 67.49
66 32.51%
32  โรงเรียนวัดวังหิน 77
3 3.90
0 0.00
14 18.18
8 10.39
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
33  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 77
11 14.29
11 14.29
3 3.90
0 0.00
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
34  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 159
15 9.43
2 1.26
34 21.38
0 0.00
0 0.00
108 67.92
51 32.08%
35  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1495
125 8.36
105 7.02
225 15.05
15 1.00
3 0.20
1022 68.36
473 31.64%
36  โรงเรียนวัดยางนอน 164
17 10.37
10 6.10
7 4.27
0 0.00
17 10.37
113 68.90
51 31.10%
37  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 132
18 13.64
5 3.79
10 7.58
6 4.55
1 0.76
92 69.70
40 30.30%
38  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 64
11 17.19
2 3.13
4 6.25
1 1.56
1 1.56
45 70.31
19 29.69%
39  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 54
3 5.56
3 5.56
2 3.70
6 11.11
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
40  โรงเรียนวัดคอกช้าง 125
15 12.00
14 11.20
2 1.60
3 2.40
3 2.40
88 70.40
37 29.60%
41  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 62
3 4.84
0 0.00
15 24.19
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
42  โรงเรียนบ้านหนองผือ 138
32 23.19
0 0.00
8 5.80
0 0.00
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
43  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 140
18 12.86
1 0.71
21 15.00
0 0.00
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 77
5 6.49
0 0.00
13 16.88
4 5.19
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
45  โรงเรียนวัดวังหว้า 81
2 2.47
4 4.94
15 18.52
2 2.47
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
46  โรงเรียนบ้านหนองขาม 68
2 2.94
1 1.47
9 13.24
1 1.47
6 8.82
49 72.06
19 27.94%
47  โรงเรียนวัดหัวนา 54
3 5.56
0 0.00
9 16.67
2 3.70
1 1.85
39 72.22
15 27.78%
48  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 161
13 8.07
0 0.00
14 8.70
7 4.35
10 6.21
117 72.67
44 27.33%
49  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 261
19 7.28
8 3.07
11 4.21
22 8.43
10 3.83
191 73.18
70 26.82%
50  โรงเรียนบ้านปากดง 61
1 1.64
0 0.00
8 13.11
2 3.28
5 8.20
45 73.77
16 26.23%
51  โรงเรียนวัดเดิมบาง 77
13 16.88
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
52  โรงเรียนบ้านแจงงาม 51
2 3.92
3 5.88
1 1.96
6 11.76
1 1.96
38 74.51
13 25.49%
53  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
54  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 81
6 7.41
2 2.47
5 6.17
6 7.41
1 1.23
61 75.31
20 24.69%
55  โรงเรียน นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 252
2 0.79
3 1.19
39 15.48
9 3.57
9 3.57
190 75.40
62 24.60%
56  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 116
4 3.45
11 9.48
10 8.62
3 2.59
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
57  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 125
3 2.40
6 4.80
20 16.00
0 0.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
58  โรงเรียนวัดบ้านทึง 113
6 5.31
9 7.96
11 9.73
0 0.00
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
59  โรงเรียนวัดคูเมือง 57
7 12.28
1 1.75
4 7.02
0 0.00
1 1.75
44 77.19
13 22.81%
60  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 128
9 7.03
3 2.34
17 13.28
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
61  โรงเรียนบ้านเขาดิน 28
0 0.00
1 3.57
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
62  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 66
9 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.58
52 78.79
14 21.21%
63  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 245
18 7.35
12 4.90
14 5.71
4 1.63
3 1.22
194 79.18
51 20.82%
64  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 68
7 10.29
1 1.47
6 8.82
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
65  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 91
15 16.48
2 2.20
1 1.10
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
66  โรงเรียนวัดนางบวช 61
5 8.20
1 1.64
5 8.20
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
67  โรงเรียนบ้านกกเชียง 52
1 1.92
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
68  โรงเรียนบ้านหนองแหน 131
6 4.58
9 6.87
10 7.63
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
69  โรงเรียนบ้านทับละคร 69
2 2.90
1 1.45
6 8.70
1 1.45
3 4.35
56 81.16
13 18.84%
70  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 107
2 1.87
1 0.93
17 15.89
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
71  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 102
5 4.90
2 1.96
7 6.86
0 0.00
5 4.90
83 81.37
19 18.63%
72  โรงเรียนบ้านรังงาม 145
1 0.69
0 0.00
26 17.93
0 0.00
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
73  โรงเรียน บ้านวังยาว 174
8 4.60
13 7.47
4 2.30
4 2.30
3 1.72
142 81.61
32 18.39%
74  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 123
5 4.07
3 2.44
14 11.38
0 0.00
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
75  โรงเรียนวัดดอนไร่ 153
4 2.61
0 0.00
18 11.76
1 0.65
4 2.61
126 82.35
27 17.65%
76  โรงเรียนวัดหัวเขา 68
3 4.41
1 1.47
4 5.88
0 0.00
4 5.88
56 82.35
12 17.65%
77  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 108
9 8.33
4 3.70
6 5.56
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
78  โรงเรียนวัดสามชุก 334
9 2.69
13 3.89
36 10.78
0 0.00
0 0.00
276 82.63
58 17.37%
79  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 410
11 2.68
20 4.88
39 9.51
0 0.00
0 0.00
340 82.93
70 17.07%
80  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 48
0 0.00
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
81  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 49
3 6.12
1 2.04
3 6.12
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
82  โรงเรียนวัดกกเต็น 166
4 2.41
2 1.20
16 9.64
1 0.60
3 1.81
140 84.34
26 15.66%
83  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1029
47 4.57
38 3.69
16 1.55
15 1.46
45 4.37
868 84.35
161 15.65%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 111
5 4.50
6 5.41
5 4.50
1 0.90
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
85  โรงเรียนบ้านหนองยาว 231
14 6.06
7 3.03
9 3.90
5 2.16
0 0.00
196 84.85
35 15.15%
86  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 73
1 1.37
0 0.00
7 9.59
3 4.11
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
87  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 100
5 5.00
8 8.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
88  โรงเรียนวัดบ้านสระ 180
5 2.78
1 0.56
21 11.67
0 0.00
0 0.00
153 85.00
27 15.00%
89  โรงเรียนวัดบางขวาก 202
3 1.49
2 0.99
23 11.39
2 0.99
0 0.00
172 85.15
30 14.85%
90  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 54
3 5.56
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
91  โรงเรียนวัดโป่งแดง 75
3 4.00
2 2.67
3 4.00
1 1.33
2 2.67
64 85.33
11 14.67%
92  โรงเรียนบ้านดงเชือก 62
2 3.23
2 3.23
2 3.23
2 3.23
1 1.61
53 85.48
9 14.52%
93  โรงเรียนวัดเขาพระ 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
94  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
1 2.33
2 4.65
37 86.05
6 13.95%
95  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
96  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 95
7 7.37
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
97  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 81
3 3.70
3 3.70
5 6.17
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 119
12 10.08
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
99  โรงเรียนบ้านกล้วย 216
4 1.85
19 8.80
3 1.39
3 1.39
0 0.00
187 86.57
29 13.43%
100  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 98
3 3.06
6 6.12
3 3.06
1 1.02
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
101  โรงเรียนวัดหนองกรด 23
3 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
102  โรงเรียนวัดปากน้ำ 54
1 1.85
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
103  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 140
4 2.86
0 0.00
10 7.14
4 2.86
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
104  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 141
7 4.96
4 2.84
6 4.26
0 0.00
1 0.71
123 87.23
18 12.77%
105  โรงเรียนบ้านหนองโก 99
4 4.04
2 2.02
5 5.05
1 1.01
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
106  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 172
3 1.74
0 0.00
7 4.07
6 3.49
4 2.33
152 88.37
20 11.63%
107  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 87
2 2.30
2 2.30
6 6.90
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
108  โรงเรียนวัดลำพันบอง 122
0 0.00
0 0.00
14 11.48
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
109  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
110  โรงเรียนวัดน้ำพุ 135
0 0.00
0 0.00
15 11.11
0 0.00
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
111  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 84
1 1.19
1 1.19
7 8.33
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
112  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 75
1 1.33
0 0.00
6 8.00
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
113  โรงเรียนวัดหนองโรง 118
2 1.69
0 0.00
10 8.47
0 0.00
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
114  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125
2 1.60
1 0.80
4 3.20
1 0.80
4 3.20
113 90.40
12 9.60%
115  โรงเรียนวัดดอนตาล 85
1 1.18
1 1.18
5 5.88
1 1.18
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
116  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 148
2 1.35
2 1.35
5 3.38
2 1.35
2 1.35
135 91.22
13 8.78%
117  โรงเรียนวัดวังจิก 200
6 3.00
0 0.00
9 4.50
0 0.00
0 0.00
185 92.50
15 7.50%
118  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 60
0 0.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
119  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 77
1 1.30
2 2.60
2 2.60
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
120  โรงเรียนบ้านลาด 70
1 1.43
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
121  โรงเรียนวัดวังคัน 149
3 2.01
2 1.34
3 2.01
0 0.00
0 0.00
141 94.63
8 5.37%
122  โรงเรียนบ้านหนองหิน 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
123  โรงเรียนวัดฉวาก 64
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
124  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 66
1 1.52
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
125  โรงเรียนวัดกกตาด 117
0 0.00
0 0.00
4 3.42
0 0.00
0 0.00
113 96.58
4 3.42%
126  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 141
2 1.42
1 0.71
1 0.71
0 0.00
0 0.00
137 97.16
4 2.84%
127  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนวัดดงพิกุล 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,544 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,454 7.84
เตี้ย  760 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,991 10.74
ผอมและเตี้ย  375 2.02
อ้วนและเตี้ย  736 3.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,228 71.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,316 คน


28.67%


Powered By www.thaieducation.net