ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กระบี่
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 208 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.05
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 60
6 10.00
7 11.67
35 58.33
2 3.33
10 16.67
0 0.00
60 100.00%
2  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 32
16 50.00
5 15.63
0 0.00
11 34.38
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
3  โรงเรียนบ้านลำทับ 1220
213 17.46
210 17.21
282 23.11
171 14.02
176 14.43
168 13.77
1052 86.23%
4  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 43
5 11.63
3 6.98
4 9.30
8 18.60
7 16.28
16 37.21
27 62.79%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 40
0 0.00
4 10.00
19 47.50
0 0.00
0 0.00
17 42.50
23 57.50%
6  โรงเรียนบ้านร่าปู 156
12 7.69
15 9.62
28 17.95
19 12.18
11 7.05
71 45.51
85 54.49%
7  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 166
1 0.60
6 3.61
34 20.48
7 4.22
40 24.10
78 46.99
88 53.01%
8  โรงเรียนบ้านปากหยา 85
2 2.35
4 4.71
14 16.47
10 11.76
15 17.65
40 47.06
45 52.94%
9  โรงเรียนบ้านสะพานพน 52
4 7.69
5 9.62
8 15.38
5 9.62
5 9.62
25 48.08
27 51.92%
10  โรงเรียนบ้านควนต่อ 172
6 3.49
15 8.72
20 11.63
21 12.21
26 15.12
84 48.84
88 51.16%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 101
19 18.81
12 11.88
13 12.87
7 6.93
0 0.00
50 49.50
51 50.50%
12  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 18
2 11.11
2 11.11
3 16.67
1 5.56
1 5.56
9 50.00
9 50.00%
13  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 8
0 0.00
1 12.50
2 25.00
0 0.00
1 12.50
4 50.00
4 50.00%
14  โรงเรียนบ้านนาปง 131
29 22.14
15 11.45
13 9.92
7 5.34
1 0.76
66 50.38
65 49.62%
15  โรงเรียนบ้านนางรอง 65
4 6.15
3 4.62
10 15.38
4 6.15
11 16.92
33 50.77
32 49.23%
16  โรงเรียนบ้านทับพล 34
6 17.65
6 17.65
1 2.94
3 8.82
0 0.00
18 52.94
16 47.06%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 322
18 5.59
15 4.66
39 12.11
23 7.14
54 16.77
173 53.73
149 46.27%
18  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 257
22 8.56
27 10.51
24 9.34
21 8.17
23 8.95
140 54.47
117 45.53%
19  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 91
6 6.59
6 6.59
6 6.59
12 13.19
11 12.09
50 54.95
41 45.05%
20  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 58
17 29.31
0 0.00
6 10.34
1 1.72
0 0.00
34 58.62
24 41.38%
21  โรงเรียนอ่าวลึก 630
33 5.24
55 8.73
113 17.94
0 0.00
44 6.98
385 61.11
245 38.89%
22  โรงเรียนวัดบางโทง 45
2 4.44
2 4.44
5 11.11
4 8.89
4 8.89
28 62.22
17 37.78%
23  โรงเรียนบ้านนาเทา 24
0 0.00
2 8.33
6 25.00
1 4.17
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
24  โรงเรียนบ้านหลังสอด 144
30 20.83
7 4.86
17 11.81
0 0.00
0 0.00
90 62.50
54 37.50%
25  โรงเรียนบ้านคลองยวน 106
1 0.94
6 5.66
16 15.09
13 12.26
3 2.83
67 63.21
39 36.79%
26  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 268
28 10.45
20 7.46
17 6.34
17 6.34
16 5.97
170 63.43
98 36.57%
27  โรงเรียนบ้านดินนา 140
15 10.71
8 5.71
13 9.29
8 5.71
7 5.00
89 63.57
51 36.43%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 165
11 6.67
21 12.73
19 11.52
9 5.45
0 0.00
105 63.64
60 36.36%
29  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 88
7 7.95
8 9.09
8 9.09
5 5.68
4 4.55
56 63.64
32 36.36%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 194
14 7.22
8 4.12
11 5.67
18 9.28
19 9.79
124 63.92
70 36.08%
31  โรงเรียนวัดห้วยโต้ 51
4 7.84
5 9.80
8 15.69
1 1.96
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
32  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 161
19 11.80
10 6.21
23 14.29
4 2.48
0 0.00
105 65.22
56 34.78%
33  โรงเรียนบ้านพระแอะ 501
46 9.18
43 8.58
52 10.38
31 6.19
0 0.00
329 65.67
172 34.33%
34  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 140
14 10.00
7 5.00
24 17.14
3 2.14
0 0.00
92 65.71
48 34.29%
35  โรงเรียนวัดโคกยาง 70
6 8.57
6 8.57
4 5.71
5 7.14
3 4.29
46 65.71
24 34.29%
36  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1994
85 4.26
30 1.50
286 14.34
115 5.77
165 8.27
1313 65.85
681 34.15%
37  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 844
80 9.48
60 7.11
52 6.16
41 4.86
52 6.16
559 66.23
285 33.77%
38  โรงเรียนบ้านนานอก 205
15 7.32
13 6.34
17 8.29
13 6.34
11 5.37
136 66.34
69 33.66%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 360
34 9.44
27 7.50
8 2.22
26 7.22
25 6.94
240 66.67
120 33.33%
40  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 132
9 6.82
9 6.82
8 6.06
9 6.82
9 6.82
88 66.67
44 33.33%
41  โรงเรียนบ้านห้วยสาร 170
11 6.47
21 12.35
19 11.18
1 0.59
4 2.35
114 67.06
56 32.94%
42  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 152
11 7.24
8 5.26
28 18.42
3 1.97
0 0.00
102 67.11
50 32.89%
43  โรงเรียนบ้านควนโอ 93
11 11.83
2 2.15
4 4.30
6 6.45
7 7.53
63 67.74
30 32.26%
44  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 308
32 10.39
0 0.00
65 21.10
2 0.65
0 0.00
209 67.86
99 32.14%
45  โรงเรียนบ้านพรุดินนา 290
4 1.38
0 0.00
44 15.17
22 7.59
22 7.59
198 68.28
92 31.72%
46  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 247
20 8.10
17 6.88
38 15.38
1 0.40
0 0.00
171 69.23
76 30.77%
47  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 255
21 8.24
49 19.22
8 3.14
0 0.00
0 0.00
177 69.41
78 30.59%
48  โรงเรียนคลองพน 592
53 8.95
26 4.39
37 6.25
23 3.89
41 6.93
412 69.59
180 30.41%
49  โรงเรียนวัดเกาะลันตา 291
26 8.93
9 3.09
38 13.06
7 2.41
8 2.75
203 69.76
88 30.24%
50  โรงเรียนบ้านหาดยาว 50
7 14.00
2 4.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
51  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 259
15 5.79
15 5.79
19 7.34
13 5.02
15 5.79
182 70.27
77 29.73%
52  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 54
3 5.56
2 3.70
4 7.41
3 5.56
4 7.41
38 70.37
16 29.63%
53  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 158
14 8.86
7 4.43
5 3.16
4 2.53
16 10.13
112 70.89
46 29.11%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 378
23 6.08
39 10.32
13 3.44
22 5.82
13 3.44
268 70.90
110 29.10%
55  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 148
9 6.08
5 3.38
22 14.86
6 4.05
1 0.68
105 70.95
43 29.05%
56  โรงเรียนวิทยาประชาคม 136
9 6.62
1 0.74
29 21.32
0 0.00
0 0.00
97 71.32
39 28.68%
57  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 203
15 7.39
23 11.33
17 8.37
3 1.48
0 0.00
145 71.43
58 28.57%
58  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 144
33 22.92
1 0.69
7 4.86
0 0.00
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
59  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 67
2 2.99
2 2.99
10 14.93
5 7.46
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
60  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 273
24 8.79
24 8.79
27 9.89
2 0.73
0 0.00
196 71.79
77 28.21%
61  โรงเรียนบ้านไหนหนัง 168
4 2.38
10 5.95
7 4.17
14 8.33
12 7.14
121 72.02
47 27.98%
62  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 212
6 2.83
17 8.02
11 5.19
11 5.19
14 6.60
153 72.17
59 27.83%
63  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 83
9 10.84
2 2.41
12 14.46
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
64  โรงเรียนบ้านโคกยูง 131
12 9.16
10 7.63
6 4.58
8 6.11
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
65  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 121
8 6.61
11 9.09
13 10.74
1 0.83
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
66  โรงเรียนบ้านเหนือ 66
6 9.09
4 6.06
7 10.61
1 1.52
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
67  โรงเรียนบ้านนาพรุ 52
6 11.54
4 7.69
0 0.00
3 5.77
1 1.92
38 73.08
14 26.92%
68  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 150
11 7.33
10 6.67
18 12.00
0 0.00
1 0.67
110 73.33
40 26.67%
69  โรงเรียนบ้านทับไทร 72
6 8.33
3 4.17
8 11.11
2 2.78
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
70  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 152
14 9.21
5 3.29
21 13.82
0 0.00
0 0.00
112 73.68
40 26.32%
71  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 127
8 6.30
4 3.15
9 7.09
5 3.94
7 5.51
94 74.02
33 25.98%
72  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 144
12 8.33
11 7.64
4 2.78
10 6.94
0 0.00
107 74.31
37 25.69%
73  โรงเรียนอุตรกิจ 726
89 12.26
2 0.28
93 12.81
1 0.14
0 0.00
541 74.52
185 25.48%
74  โรงเรียนบ้านเกาะปอ 59
7 11.86
2 3.39
5 8.47
1 1.69
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
75  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 56
6 10.71
2 3.57
4 7.14
1 1.79
1 1.79
42 75.00
14 25.00%
76  โรงเรียนบ้านหินเพิง 172
2 1.16
5 2.91
19 11.05
7 4.07
10 5.81
129 75.00
43 25.00%
77  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 252
7 2.78
7 2.78
16 6.35
14 5.56
19 7.54
189 75.00
63 25.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองกก 129
19 14.73
5 3.88
8 6.20
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
79  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 102
5 4.90
9 8.82
10 9.80
1 0.98
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
80  โรงเรียนบ้านลิกี 131
19 14.50
0 0.00
13 9.92
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
81  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 176
14 7.95
6 3.41
23 13.07
0 0.00
0 0.00
133 75.57
43 24.43%
82  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 247
13 5.26
8 3.24
21 8.50
4 1.62
14 5.67
187 75.71
60 24.29%
83  โรงเรียนบ้านควนกลาง 142
11 7.75
8 5.63
14 9.86
1 0.70
0 0.00
108 76.06
34 23.94%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 435
9 2.07
18 4.14
76 17.47
1 0.23
0 0.00
331 76.09
104 23.91%
85  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 138
7 5.07
13 9.42
9 6.52
4 2.90
0 0.00
105 76.09
33 23.91%
86  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 92
5 5.43
4 4.35
13 14.13
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
87  โรงเรียนบ้านหนองจูด 218
6 2.75
15 6.88
28 12.84
1 0.46
2 0.92
166 76.15
52 23.85%
88  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 143
6 4.20
10 6.99
18 12.59
0 0.00
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
89  โรงเรียนบ้านควนม่วง 367
13 3.54
11 3.00
53 14.44
9 2.45
1 0.27
280 76.29
87 23.71%
90  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 68
3 4.41
3 4.41
8 11.76
2 2.94
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
91  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 194
15 7.73
6 3.09
19 9.79
4 2.06
1 0.52
149 76.80
45 23.20%
92  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 65
4 6.15
3 4.62
8 12.31
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
93  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 178
8 4.49
15 8.43
15 8.43
3 1.69
0 0.00
137 76.97
41 23.03%
94  โรงเรียนบ้านบางคราม 222
23 10.36
12 5.41
12 5.41
4 1.80
0 0.00
171 77.03
51 22.97%
95  โรงเรียนบ้านน้ำจาน 122
6 4.92
6 4.92
9 7.38
5 4.10
2 1.64
94 77.05
28 22.95%
96  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 67
2 2.99
1 1.49
11 16.42
1 1.49
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
97  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 163
11 6.75
6 3.68
13 7.98
6 3.68
0 0.00
127 77.91
36 22.09%
98  โรงเรียนบ้านบางเหียน 749
33 4.41
41 5.47
86 11.48
0 0.00
3 0.40
586 78.24
163 21.76%
99  โรงเรียนบ้านโคกหาร 139
20 14.39
10 7.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
100  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 122
9 7.38
4 3.28
9 7.38
2 1.64
2 1.64
96 78.69
26 21.31%
101  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 155
7 4.52
10 6.45
8 5.16
6 3.87
2 1.29
122 78.71
33 21.29%
102  โรงเรียนบ้านคลองนิน 322
18 5.59
19 5.90
18 5.59
12 3.73
1 0.31
254 78.88
68 21.12%
103  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 76
2 2.63
4 5.26
9 11.84
1 1.32
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
104  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 95
3 3.16
4 4.21
8 8.42
2 2.11
3 3.16
75 78.95
20 21.05%
105  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
1 4.17
1 4.17
19 79.17
5 20.83%
106  โรงเรียนบ้านแหลมตง 24
1 4.17
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
107  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 149
7 4.70
3 2.01
8 5.37
7 4.70
6 4.03
118 79.19
31 20.81%
108  โรงเรียนบ้านกอตง 82
5 6.10
5 6.10
5 6.10
2 2.44
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
109  โรงเรียนบ้านบกห้อง 87
1 1.15
1 1.15
12 13.79
3 3.45
1 1.15
69 79.31
18 20.69%
110  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 49
6 12.24
0 0.00
2 4.08
0 0.00
2 4.08
39 79.59
10 20.41%
111  โรงเรียนบ้านปากหรา 103
2 1.94
4 3.88
14 13.59
1 0.97
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
112  โรงเรียนบ้านควน 128
11 8.59
7 5.47
5 3.91
3 2.34
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
113  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 133
8 6.02
6 4.51
8 6.02
5 3.76
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
114  โรงเรียนบ้านคลองไคร 272
10 3.68
19 6.99
24 8.82
2 0.74
0 0.00
217 79.78
55 20.22%
115  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 256
16 6.25
6 2.34
16 6.25
5 1.95
8 3.13
205 80.08
51 19.92%
116  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 103
6 5.83
0 0.00
10 9.71
3 2.91
1 0.97
83 80.58
20 19.42%
117  โรงเรียนบ้านเขาล่อม 62
1 1.61
3 4.84
3 4.84
4 6.45
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
118  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 257
14 5.45
24 9.34
8 3.11
3 1.17
0 0.00
208 80.93
49 19.07%
119  โรงเรียนบ้านเขางาม 74
6 8.11
5 6.76
2 2.70
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
120  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 53
7 13.21
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
121  โรงเรียนบ้านควนแดง 117
5 4.27
5 4.27
8 6.84
4 3.42
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
122  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 96
2 2.08
1 1.04
9 9.38
5 5.21
1 1.04
78 81.25
18 18.75%
123  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 80
4 5.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
3 3.75
65 81.25
15 18.75%
124  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 113
4 3.54
2 1.77
15 13.27
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
125  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 430
21 4.88
14 3.26
24 5.58
10 2.33
10 2.33
351 81.63
79 18.37%
126  โรงเรียนบ้านแชงเปิง 61
11 18.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
127  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 145
1 0.69
0 0.00
25 17.24
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
128  โรงเรียนบ้านร่าหมาด 190
10 5.26
8 4.21
8 4.21
6 3.16
2 1.05
156 82.11
34 17.89%
129  โรงเรียนวัดเขาต่อ 95
0 0.00
6 6.32
9 9.47
2 2.11
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
130  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 135
4 2.96
5 3.70
12 8.89
3 2.22
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
131  โรงเรียนบ้านคลองยาง 114
4 3.51
5 4.39
11 9.65
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
132  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 122
9 7.38
2 1.64
8 6.56
2 1.64
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
133  โรงเรียนบ้านทับปริก 245
11 4.49
6 2.45
20 8.16
3 1.22
2 0.82
203 82.86
42 17.14%
134  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 319
11 3.45
14 4.39
26 8.15
3 0.94
0 0.00
265 83.07
54 16.93%
135  โรงเรียนบ้านเกาะปู 173
8 4.62
8 4.62
8 4.62
4 2.31
1 0.58
144 83.24
29 16.76%
136  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 128
6 4.69
9 7.03
6 4.69
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
137  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 217
8 3.69
4 1.84
22 10.14
1 0.46
0 0.00
182 83.87
35 16.13%
138  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 75
6 8.00
1 1.33
4 5.33
1 1.33
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
139  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 126
5 3.97
6 4.76
4 3.17
5 3.97
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
140  โรงเรียนบ้านทุ่ง 57
3 5.26
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
141  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 290
18 6.21
2 0.69
20 6.90
5 1.72
0 0.00
245 84.48
45 15.52%
142  โรงเรียนบ้านหนองจิก 110
4 3.64
0 0.00
7 6.36
3 2.73
3 2.73
93 84.55
17 15.45%
143  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 157
13 8.28
0 0.00
11 7.01
0 0.00
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
144  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 79
2 2.53
1 1.27
5 6.33
4 5.06
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
145  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
146  โรงเรียนบ้านบางขนุน 40
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
2 5.00
34 85.00
6 15.00%
147  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 75
0 0.00
5 6.67
5 6.67
0 0.00
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
148  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 158
9 5.70
6 3.80
8 5.06
0 0.00
0 0.00
135 85.44
23 14.56%
149  โรงเรียนทุ่งพะยอม 62
2 3.23
1 1.61
5 8.06
0 0.00
1 1.61
53 85.48
9 14.52%
150  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 77
3 3.90
2 2.60
4 5.19
2 2.60
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
151  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 163
5 3.07
6 3.68
12 7.36
0 0.00
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
152  โรงเรียนบ้านในยวน 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
2 3.13
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
153  โรงเรียนบ้านติงไหร 132
2 1.52
2 1.52
12 9.09
1 0.76
1 0.76
114 86.36
18 13.64%
154  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 125
0 0.00
0 0.00
10 8.00
7 5.60
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
155  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 429
9 2.10
15 3.50
20 4.66
12 2.80
2 0.47
371 86.48
58 13.52%
156  โรงเรียนบ้านทรายขาว 272
7 2.57
10 3.68
19 6.99
0 0.00
0 0.00
236 86.76
36 13.24%
157  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 206
9 4.37
2 0.97
13 6.31
3 1.46
0 0.00
179 86.89
27 13.11%
158  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 145
5 3.45
0 0.00
10 6.90
3 2.07
1 0.69
126 86.90
19 13.10%
159  โรงเรียนวัดพรุเตียว 123
4 3.25
5 4.07
3 2.44
2 1.63
2 1.63
107 86.99
16 13.01%
160  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 108
2 1.85
2 1.85
7 6.48
3 2.78
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
161  โรงเรียนบ้านนาออก 111
4 3.60
5 4.50
5 4.50
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
162  โรงเรียนวัดบางเหลียว 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
4 6.15
57 87.69
8 12.31%
163  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 58
0 0.00
1 1.72
0 0.00
6 10.34
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
164  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 83
3 3.61
2 2.41
2 2.41
2 2.41
1 1.20
73 87.95
10 12.05%
165  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 884
24 2.71
14 1.58
66 7.47
2 0.23
0 0.00
778 88.01
106 11.99%
166  โรงเรียนบ้านเขาดิน 289
5 1.73
8 2.77
20 6.92
1 0.35
0 0.00
255 88.24
34 11.76%
167  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 147
2 1.36
0 0.00
15 10.20
0 0.00
0 0.00
130 88.44
17 11.56%
168  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 61
0 0.00
3 4.92
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
169  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ 1030
16 1.55
14 1.36
58 5.63
14 1.36
14 1.36
914 88.74
116 11.26%
170  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 72
1 1.39
1 1.39
3 4.17
1 1.39
2 2.78
64 88.89
8 11.11%
171  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 200
6 3.00
4 2.00
7 3.50
4 2.00
0 0.00
179 89.50
21 10.50%
172  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) 380
7 1.84
0 0.00
31 8.16
0 0.00
0 0.00
342 90.00
38 10.00%
173  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 60
1 1.67
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
175  โรงเรียนบ้านบากัน 210
2 0.95
4 1.90
11 5.24
4 1.90
0 0.00
189 90.00
21 10.00%
176  โรงเรียนบ้านหลังโสด 100
4 4.00
0 0.00
0 0.00
5 5.00
1 1.00
90 90.00
10 10.00%
177  โรงเรียนบ้านโคกคา 193
4 2.07
8 4.15
7 3.63
0 0.00
0 0.00
174 90.16
19 9.84%
178  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 63
2 3.17
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
179  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
180  โรงเรียนบ้านควนใต้ 87
1 1.15
4 4.60
3 3.45
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
181  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 101
0 0.00
0 0.00
7 6.93
2 1.98
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
182  โรงเรียนบ้านพรุพี 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
3 3.57
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
183  โรงเรียนบ้านดินแดง 159
2 1.26
0 0.00
10 6.29
1 0.63
0 0.00
146 91.82
13 8.18%
184  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 62
4 6.45
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
185  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 176
4 2.27
0 0.00
10 5.68
0 0.00
0 0.00
162 92.05
14 7.95%
186  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 63
0 0.00
2 3.17
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
187  โรงเรียนบ้านนาวง 135
7 5.19
3 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
188  โรงเรียนบ้านเขาพนม 73
2 2.74
0 0.00
1 1.37
2 2.74
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
189  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
2 3.39
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
190  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 133
0 0.00
0 0.00
8 6.02
1 0.75
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
191  โรงเรียนบ้านย่านอุดม 215
2 0.93
2 0.93
8 3.72
0 0.00
2 0.93
201 93.49
14 6.51%
192  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 62
3 4.84
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
193  โรงเรียนบ้านบางโสก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
194  โรงเรียนบ้านพรุเตย 218
5 2.29
0 0.00
1 0.46
0 0.00
7 3.21
205 94.04
13 5.96%
195  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 310
2 0.65
0 0.00
16 5.16
0 0.00
0 0.00
292 94.19
18 5.81%
196  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
197  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 285
7 2.46
0 0.00
7 2.46
0 0.00
0 0.00
271 95.09
14 4.91%
198  โรงเรียนบ้านปากคลอง 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
199  โรงเรียนบ้านบางเตียว 70
2 2.86
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
200  โรงเรียนบ้านคลองกำ 229
3 1.31
2 0.87
4 1.75
0 0.00
0 0.00
220 96.07
9 3.93%
201  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 107
1 0.93
1 0.93
2 1.87
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
202  โรงเรียนบ้านเขาทอง 111
0 0.00
1 0.90
2 1.80
0 0.00
1 0.90
107 96.40
4 3.60%
203  โรงเรียนวัดบ้านนา 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.23
60 96.77
2 3.23%
204  โรงเรียนบ้านเกาะไทร 117
0 0.00
0 0.00
1 0.85
0 0.00
0 0.00
116 99.15
1 0.85%
205  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านท่ายาง 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนวัดช่องแบก 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,528 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,154 5.90
เตี้ย  1,643 4.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,357 9.19
ผอมและเตี้ย  1,116 3.06
อ้วนและเตี้ย  1,067 2.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,191 74.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,337 คน


25.56%


Powered By www.thaieducation.net