ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 109
39 35.78
54 49.54
5 4.59
6 5.50
5 4.59
0 0.00
109 100.00%
2  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 75
37 49.33
1 1.33
9 12.00
1 1.33
0 0.00
27 36.00
48 64.00%
3  โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 112
16 14.29
10 8.93
20 17.86
12 10.71
11 9.82
43 38.39
69 61.61%
4  โรงเรียนวัดธรรมาราม 82
12 14.63
0 0.00
17 20.73
12 14.63
7 8.54
34 41.46
48 58.54%
5  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 214
29 13.55
25 11.68
50 23.36
16 7.48
3 1.40
91 42.52
123 57.48%
6  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 110
6 5.45
6 5.45
16 14.55
12 10.91
22 20.00
48 43.64
62 56.36%
7  โรงเรียนวัดหนองมะคัง 150
10 6.67
34 22.67
21 14.00
18 12.00
1 0.67
66 44.00
84 56.00%
8  โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 55
8 14.55
6 10.91
6 10.91
2 3.64
7 12.73
26 47.27
29 52.73%
9  โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 148
2 1.35
13 8.78
30 20.27
10 6.76
23 15.54
70 47.30
78 52.70%
10  โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 152
10 6.58
11 7.24
35 23.03
5 3.29
17 11.18
74 48.68
78 51.32%
11  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 141
23 16.31
22 15.60
15 10.64
11 7.80
0 0.00
70 49.65
71 50.35%
12  โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 16
7 43.75
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
8 50.00
8 50.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองหิน 347
55 15.85
26 7.49
45 12.97
18 5.19
24 6.92
179 51.59
168 48.41%
14  โรงเรียนบ้านนาหนอง 96
4 4.17
7 7.29
8 8.33
11 11.46
15 15.63
51 53.13
45 46.88%
15  โรงเรียนบ้านชาติตระการ 158
31 19.62
16 10.13
22 13.92
4 2.53
0 0.00
85 53.80
73 46.20%
16  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) 195
20 10.26
16 8.21
19 9.74
16 8.21
19 9.74
105 53.85
90 46.15%
17  โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 86
16 18.60
8 9.30
6 6.98
3 3.49
6 6.98
47 54.65
39 45.35%
18  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 147
13 8.84
13 8.84
25 17.01
8 5.44
7 4.76
81 55.10
66 44.90%
19  โรงเรียนบ้านหนองลาน 63
3 4.76
3 4.76
12 19.05
1 1.59
9 14.29
35 55.56
28 44.44%
20  โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 117
13 11.11
0 0.00
18 15.38
13 11.11
8 6.84
65 55.56
52 44.44%
21  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 112
8 7.14
3 2.68
18 16.07
3 2.68
16 14.29
64 57.14
48 42.86%
22  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 197
21 10.66
9 4.57
12 6.09
30 15.23
11 5.58
114 57.87
83 42.13%
23  โรงเรียนบ้านนาหล่ม 67
3 4.48
14 20.90
6 8.96
5 7.46
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
24  โรงเรียนวัดหอกลอง 17
1 5.88
1 5.88
4 23.53
1 5.88
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
25  โรงเรียนบ้านปากรอง 45
8 17.78
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
26  โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 140
22 15.71
12 8.57
11 7.86
9 6.43
2 1.43
84 60.00
56 40.00%
27  โรงเรียนบ้านแยง 238
12 5.04
12 5.04
22 9.24
24 10.08
25 10.50
143 60.08
95 39.92%
28  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 740
78 10.54
45 6.08
155 20.95
9 1.22
2 0.27
451 60.95
289 39.05%
29  โรงเรียนบ้านนาเมือง 49
3 6.12
0 0.00
8 16.33
5 10.20
3 6.12
30 61.22
19 38.78%
30  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 88
16 18.18
0 0.00
18 20.45
0 0.00
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
31  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 254
18 7.09
9 3.54
24 9.45
27 10.63
14 5.51
162 63.78
92 36.22%
32  โรงเรียนบ้านนาจาน 97
16 16.49
6 6.19
12 12.37
1 1.03
0 0.00
62 63.92
35 36.08%
33  โรงเรียนวัดหางไหล 129
14 10.85
2 1.55
21 16.28
2 1.55
7 5.43
83 64.34
46 35.66%
34  โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 69
9 13.04
0 0.00
13 18.84
2 2.90
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
35  โรงเรียนวัดนาขุม 125
25 20.00
0 0.00
17 13.60
1 0.80
0 0.00
82 65.60
43 34.40%
36  โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 175
4 2.29
7 4.00
25 14.29
11 6.29
13 7.43
115 65.71
60 34.29%
37  โรงเรียนวัดวงฆ้อง 73
6 8.22
2 2.74
16 21.92
1 1.37
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
38  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 50
1 2.00
5 10.00
6 12.00
3 6.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
39  โรงเรียนวัดสนามไชย 53
11 20.75
0 0.00
6 11.32
1 1.89
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
40  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 77
10 12.99
2 2.60
13 16.88
1 1.30
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
41  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 61
6 9.84
0 0.00
13 21.31
1 1.64
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
42  โรงเรียนวัดบ่อภาค 113
8 7.08
6 5.31
7 6.19
16 14.16
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
43  โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 115
9 7.83
17 14.78
8 6.96
3 2.61
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
44  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 247
29 11.74
7 2.83
32 12.96
4 1.62
6 2.43
169 68.42
78 31.58%
45  โรงเรียนวัดนาขาม 108
12 11.11
7 6.48
15 13.89
0 0.00
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
46  โรงเรียนวัดท่าช้าง 86
0 0.00
1 1.16
26 30.23
0 0.00
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
47  โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 131
12 9.16
8 6.11
7 5.34
9 6.87
5 3.82
90 68.70
41 31.30%
48  โรงเรียนบ้านนาแฝก 43
4 9.30
2 4.65
3 6.98
1 2.33
3 6.98
30 69.77
13 30.23%
49  โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 37
3 8.11
2 5.41
6 16.22
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
50  โรงเรียนวัดโบสถ์ 670
39 5.82
19 2.84
91 13.58
26 3.88
24 3.58
471 70.30
199 29.70%
51  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 61
1 1.64
4 6.56
13 21.31
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
52  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง 75
11 14.67
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
53  โรงเรียนบ้านพร้าว 130
17 13.08
13 10.00
8 6.15
0 0.00
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
54  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 141
18 12.77
4 2.84
17 12.06
2 1.42
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
55  โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 28
4 14.29
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
56  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 93
21 22.58
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
57  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 69
4 5.80
0 0.00
15 21.74
0 0.00
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
58  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 74
7 9.46
6 8.11
4 5.41
3 4.05
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
59  โรงเรียนบ้านท่าสะแก 182
30 16.48
2 1.10
17 9.34
0 0.00
0 0.00
133 73.08
49 26.92%
60  โรงเรียนวัดเขาน้อย 52
5 9.62
3 5.77
4 7.69
2 3.85
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
61  โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 93
5 5.38
0 0.00
20 21.51
0 0.00
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
62  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 124
4 3.23
9 7.26
16 12.90
4 3.23
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
63  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 39
5 12.82
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
64  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 51
6 11.76
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
65  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 52
4 7.69
2 3.85
5 9.62
2 3.85
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
66  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 82
3 3.66
4 4.88
7 8.54
4 4.88
2 2.44
62 75.61
20 24.39%
67  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
1 4.76
1 4.76
16 76.19
5 23.81%
68  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 115
2 1.74
5 4.35
15 13.04
3 2.61
2 1.74
88 76.52
27 23.48%
69  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 126
7 5.56
2 1.59
19 15.08
0 0.00
1 0.79
97 76.98
29 23.02%
70  โรงเรียนห้วยปลาไหล 66
3 4.55
4 6.06
8 12.12
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 85
4 4.71
2 2.35
13 15.29
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
72  โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 81
8 9.88
3 3.70
5 6.17
2 2.47
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
73  โรงเรียนบ้านมะต้อง 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
74  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 180
15 8.33
8 4.44
8 4.44
8 4.44
0 0.00
141 78.33
39 21.67%
75  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 37
1 2.70
2 5.41
4 10.81
0 0.00
1 2.70
29 78.38
8 21.62%
76  โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 130
14 10.77
1 0.77
13 10.00
0 0.00
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
77  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 141
9 6.38
5 3.55
10 7.09
4 2.84
2 1.42
111 78.72
30 21.28%
78  โรงเรียนบ้านป่าคาย 43
6 13.95
0 0.00
2 4.65
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
79  โรงเรียนบ้านนาตอน 53
1 1.89
8 15.09
2 3.77
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
80  โรงเรียนบ้านน้ำพริก 147
16 10.88
4 2.72
10 6.80
0 0.00
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
81  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 143
6 4.20
2 1.40
16 11.19
5 3.50
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
82  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 30
0 0.00
1 3.33
4 13.33
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
83  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
2 4.35
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
84  โรงเรียนวัดน้ำคบ 132
12 9.09
6 4.55
7 5.30
0 0.00
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
85  โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
86  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 96
7 7.29
3 3.13
5 5.21
2 2.08
1 1.04
78 81.25
18 18.75%
87  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 176
1 0.57
20 11.36
12 6.82
0 0.00
0 0.00
143 81.25
33 18.75%
88  โรงเรียนวัดวังมะด่าน 123
5 4.07
3 2.44
15 12.20
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
89  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 140
7 5.00
3 2.14
8 5.71
6 4.29
2 1.43
114 81.43
26 18.57%
90  โรงเรียนบ้านนาเปอะ 71
4 5.63
2 2.82
3 4.23
3 4.23
1 1.41
58 81.69
13 18.31%
91  โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 61
10 16.39
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
92  โรงเรียนวัดท้องโพลง 179
11 6.15
1 0.56
20 11.17
0 0.00
0 0.00
147 82.12
32 17.88%
93  โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
2 7.14
23 82.14
5 17.86%
94  โรงเรียนบ้านน้ำตาก 46
4 8.70
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
95  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 117
5 4.27
4 3.42
11 9.40
0 0.00
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
96  โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
97  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 118
3 2.54
0 0.00
17 14.41
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
98  โรงเรียนบ้านนาล้อม 189
5 2.65
1 0.53
22 11.64
4 2.12
0 0.00
157 83.07
32 16.93%
99  โรงเรียนบ้านป่ารวก 42
2 4.76
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
100  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 43
4 9.30
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
101  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 289
27 9.34
11 3.81
9 3.11
0 0.00
0 0.00
242 83.74
47 16.26%
102  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 68
3 4.41
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
103  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 68
4 5.88
0 0.00
5 7.35
2 2.94
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
104  โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 62
6 9.68
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
105  โรงเรียนบ้านน้ำจวง 304
10 3.29
30 9.87
3 0.99
5 1.64
1 0.33
255 83.88
49 16.12%
106  โรงเรียนบ้านป่าแดง 500
16 3.20
21 4.20
36 7.20
3 0.60
4 0.80
420 84.00
80 16.00%
107  โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
108  โรงเรียนวัดวังวน 114
2 1.75
0 0.00
14 12.28
2 1.75
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
109  โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 124
9 7.26
2 1.61
8 6.45
0 0.00
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
110  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 209
12 5.74
12 5.74
7 3.35
0 0.00
0 0.00
178 85.17
31 14.83%
111  โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 81
5 6.17
1 1.23
6 7.41
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
112  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 108
7 6.48
1 0.93
8 7.41
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
113  โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
114  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 75
2 2.67
4 5.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
115  โรงเรียนศึกษากุลบุตร 123
2 1.63
1 0.81
14 11.38
1 0.81
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
116  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 42
1 2.38
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
117  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 83
3 3.61
2 2.41
3 3.61
0 0.00
3 3.61
72 86.75
11 13.25%
118  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
2 3.64
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
119  โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
120  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
1 2.04
43 87.76
6 12.24%
121  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
122  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 58
3 5.17
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
123  โรงเรียนบางยางพัฒนา 84
5 5.95
3 3.57
2 2.38
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
124  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 195
7 3.59
4 2.05
9 4.62
2 1.03
0 0.00
173 88.72
22 11.28%
125  โรงเรียนบ้านเนินทอง 203
6 2.96
4 1.97
4 1.97
4 1.97
4 1.97
181 89.16
22 10.84%
126  โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 133
2 1.50
4 3.01
4 3.01
2 1.50
2 1.50
119 89.47
14 10.53%
127  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 76
4 5.26
0 0.00
3 3.95
1 1.32
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
128  โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 98
0 0.00
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
129  โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 59
1 1.69
1 1.69
3 5.08
0 0.00
1 1.69
53 89.83
6 10.17%
130  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 59
2 3.39
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
131  โรงเรียนวัดหินลาด 158
0 0.00
0 0.00
16 10.13
0 0.00
0 0.00
142 89.87
16 10.13%
132  โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 80
1 1.25
0 0.00
4 5.00
0 0.00
3 3.75
72 90.00
8 10.00%
133  โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 100
3 3.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
134  โรงเรียนบ้านยางโกลน 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
135  โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
136  โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 84
0 0.00
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
137  โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
4 6.56
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
138  โรงเรียนประชาสามัคคี 49
0 0.00
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
139  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
140  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
141  โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
142  โรงเรียนบ้านนาคล้าย 83
1 1.20
2 2.41
2 2.41
1 1.20
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
143  โรงเรียนบ้านน้ำลอม 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
144  โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 45
0 0.00
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
145  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
146  โรงเรียนบ้านหลังเขา 196
6 3.06
0 0.00
3 1.53
3 1.53
0 0.00
184 93.88
12 6.12%
147  โรงเรียนบ้านกกม่วง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
1 2.00
47 94.00
3 6.00%
148  โรงเรียนผดุงวิทยา 102
1 0.98
2 1.96
2 1.96
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
149  โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 44
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
150  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
151  โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 115
2 1.74
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
152  โรงเรียนวัดทับยายเชียง 115
0 0.00
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
153  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
154  โรงเรียนวัดเสนาสน์ 122
2 1.64
0 0.00
3 2.46
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
155  โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 147
0 0.00
1 0.68
4 2.72
1 0.68
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
156  โรงเรียนวัดคันโช้ง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
157  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
158  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
159  โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 93
0 0.00
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
160  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 116
0 0.00
1 0.86
0 0.00
0 0.00
1 0.86
114 98.28
2 1.72%
161  โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,323 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,252 7.23
เตี้ย  728 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,727 9.97
ผอมและเตี้ย  468 2.70
อ้วนและเตี้ย  355 2.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,793 73.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,530 คน


26.15%


Powered By www.thaieducation.net