ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 37
8 21.62
6 16.22
11 29.73
11 29.73
1 2.70
0 0.00
37 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 110
35 31.82
30 27.27
10 9.09
10 9.09
10 9.09
15 13.64
95 86.36%
3  โรงเรียนวัดหางไหล 126
16 12.70
11 8.73
26 20.63
7 5.56
37 29.37
29 23.02
97 76.98%
4  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 75
37 49.33
1 1.33
9 12.00
1 1.33
0 0.00
27 36.00
48 64.00%
5  โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 69
11 15.94
8 11.59
17 24.64
6 8.70
2 2.90
25 36.23
44 63.77%
6  โรงเรียนวัดธรรมาราม 82
14 17.07
0 0.00
17 20.73
14 17.07
7 8.54
30 36.59
52 63.41%
7  โรงเรียนวัดหอกลอง 16
1 6.25
5 31.25
4 25.00
0 0.00
0 0.00
6 37.50
10 62.50%
8  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 110
8 7.27
6 5.45
17 15.45
14 12.73
23 20.91
42 38.18
68 61.82%
9  โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 112
16 14.29
10 8.93
20 17.86
12 10.71
11 9.82
43 38.39
69 61.61%
10  โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 176
20 11.36
18 10.23
20 11.36
12 6.82
38 21.59
68 38.64
108 61.36%
11  โรงเรียนวัดวังวน 116
17 14.66
16 13.79
12 10.34
14 12.07
9 7.76
48 41.38
68 58.62%
12  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 214
29 13.55
26 12.15
50 23.36
17 7.94
3 1.40
89 41.59
125 58.41%
13  โรงเรียนบ้านชาติตระการ 158
38 24.05
20 12.66
26 16.46
6 3.80
0 0.00
68 43.04
90 56.96%
14  โรงเรียนวัดหนองมะคัง 149
45 30.20
10 6.71
16 10.74
10 6.71
1 0.67
67 44.97
82 55.03%
15  โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 147
2 1.36
13 8.84
30 20.41
10 6.80
23 15.65
69 46.94
78 53.06%
16  โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 152
12 7.89
11 7.24
35 23.03
5 3.29
16 10.53
73 48.03
79 51.97%
17  โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 85
17 20.00
10 11.76
8 9.41
7 8.24
2 2.35
41 48.24
44 51.76%
18  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 197
28 14.21
12 6.09
12 6.09
31 15.74
18 9.14
96 48.73
101 51.27%
19  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 148
14 9.46
16 10.81
29 19.59
7 4.73
6 4.05
76 51.35
72 48.65%
20  โรงเรียนบ้านหนองหิน 356
55 15.45
26 7.30
44 12.36
18 5.06
24 6.74
189 53.09
167 46.91%
21  โรงเรียนบ้านนาหนอง 96
4 4.17
7 7.29
8 8.33
11 11.46
15 15.63
51 53.13
45 46.88%
22  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) 192
20 10.42
16 8.33
19 9.90
16 8.33
19 9.90
102 53.13
90 46.88%
23  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 747
92 12.32
67 8.97
165 22.09
6 0.80
3 0.40
414 55.42
333 44.58%
24  โรงเรียนบ้านปากรอง 45
4 8.89
4 8.89
9 20.00
3 6.67
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
25  โรงเรียนบ้านหนองลาน 63
3 4.76
3 4.76
12 19.05
1 1.59
9 14.29
35 55.56
28 44.44%
26  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 75
10 13.33
11 14.67
3 4.00
6 8.00
3 4.00
42 56.00
33 44.00%
27  โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 16
5 31.25
1 6.25
1 6.25
0 0.00
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
28  โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 55
8 14.55
6 10.91
6 10.91
2 3.64
2 3.64
31 56.36
24 43.64%
29  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 254
20 7.87
11 4.33
28 11.02
31 12.20
20 7.87
144 56.69
110 43.31%
30  โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 118
4 3.39
10 8.47
15 12.71
16 13.56
6 5.08
67 56.78
51 43.22%
31  โรงเรียนวัดบ่อภาค 109
8 7.34
14 12.84
10 9.17
15 13.76
0 0.00
62 56.88
47 43.12%
32  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 21
1 4.76
2 9.52
5 23.81
1 4.76
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
33  โรงเรียนบ้านนาหล่ม 67
3 4.48
14 20.90
6 8.96
5 7.46
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
34  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง 70
15 21.43
0 0.00
14 20.00
0 0.00
0 0.00
41 58.57
29 41.43%
35  โรงเรียนบ้านนาคล้าย 83
7 8.43
7 8.43
7 8.43
7 8.43
6 7.23
49 59.04
34 40.96%
36  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 30
1 3.33
1 3.33
4 13.33
1 3.33
5 16.67
18 60.00
12 40.00%
37  โรงเรียนบ้านแยง 238
12 5.04
12 5.04
22 9.24
24 10.08
25 10.50
143 60.08
95 39.92%
38  โรงเรียนบ้านน้ำพริก 147
13 8.84
12 8.16
13 8.84
10 6.80
10 6.80
89 60.54
58 39.46%
39  โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 140
22 15.71
12 8.57
10 7.14
9 6.43
2 1.43
85 60.71
55 39.29%
40  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 77
11 14.29
2 2.60
16 20.78
1 1.30
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
41  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 111
12 10.81
5 4.50
20 18.02
3 2.70
3 2.70
68 61.26
43 38.74%
42  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 61
8 13.11
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
43  โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 28
6 21.43
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
44  โรงเรียนวัดนาขุม 125
24 19.20
2 1.60
18 14.40
0 0.00
0 0.00
81 64.80
44 35.20%
45  โรงเรียนวัดท่าช้าง 86
1 1.16
0 0.00
28 32.56
1 1.16
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
46  โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 82
5 6.10
3 3.66
3 3.66
8 9.76
9 10.98
54 65.85
28 34.15%
47  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 50
1 2.00
5 10.00
6 12.00
3 6.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
48  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 115
3 2.61
7 6.09
15 13.04
8 6.96
6 5.22
76 66.09
39 33.91%
49  โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 80
12 15.00
6 7.50
7 8.75
2 2.50
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
50  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 248
32 12.90
8 3.23
32 12.90
4 1.61
7 2.82
165 66.53
83 33.47%
51  โรงเรียนบ้านป่าคาย 42
9 21.43
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
52  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 51
7 13.73
4 7.84
5 9.80
0 0.00
1 1.96
34 66.67
17 33.33%
53  โรงเรียนบ้านนาจาน 97
15 15.46
5 5.15
11 11.34
1 1.03
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
54  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 49
7 14.29
4 8.16
5 10.20
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
55  โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 115
9 7.83
17 14.78
8 6.96
3 2.61
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
56  โรงเรียนวัดสนามไชย 53
11 20.75
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
57  โรงเรียนวัดนาขาม 109
12 11.01
7 6.42
15 13.76
0 0.00
0 0.00
75 68.81
34 31.19%
58  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 117
10 8.55
8 6.84
16 13.68
2 1.71
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
59  โรงเรียนวัดเขาน้อย 52
6 11.54
3 5.77
4 7.69
2 3.85
1 1.92
36 69.23
16 30.77%
60  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 141
18 12.77
4 2.84
17 12.06
4 2.84
0 0.00
98 69.50
43 30.50%
61  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 82
4 4.88
4 4.88
5 6.10
6 7.32
6 7.32
57 69.51
25 30.49%
62  โรงเรียนบ้านนาแฝก 43
4 9.30
2 4.65
3 6.98
1 2.33
3 6.98
30 69.77
13 30.23%
63  โรงเรียนวัดวงฆ้อง 73
6 8.22
2 2.74
14 19.18
0 0.00
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
64  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 40
5 12.50
2 5.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
65  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 95
20 21.05
3 3.16
5 5.26
0 0.00
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
66  โรงเรียนบ้านพร้าว 130
17 13.08
13 10.00
8 6.15
0 0.00
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
67  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 38
1 2.63
3 7.89
4 10.53
1 2.63
2 5.26
27 71.05
11 28.95%
68  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 93
21 22.58
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
69  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 121
4 3.31
9 7.44
16 13.22
4 3.31
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
70  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 176
2 1.14
31 17.61
14 7.95
0 0.00
0 0.00
129 73.30
47 26.70%
71  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 64
5 7.81
11 17.19
1 1.56
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
72  โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 16
0 0.00
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
73  โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
2 12.50
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
74  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 52
4 7.69
1 1.92
4 7.69
4 7.69
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
75  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 141
11 7.80
5 3.55
11 7.80
4 2.84
2 1.42
108 76.60
33 23.40%
76  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 47
2 4.26
0 0.00
8 17.02
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
77  โรงเรียนบ้านนาล้อม 189
12 6.35
4 2.12
23 12.17
5 2.65
0 0.00
145 76.72
44 23.28%
78  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 43
6 13.95
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
79  โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 130
13 10.00
3 2.31
14 10.77
0 0.00
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
80  โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 140
6 4.29
14 10.00
12 8.57
0 0.00
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
81  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 127
7 5.51
2 1.57
19 14.96
0 0.00
1 0.79
98 77.17
29 22.83%
82  โรงเรียนห้วยปลาไหล 66
3 4.55
4 6.06
8 12.12
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
83  โรงเรียนบ้านท่าสะแก 182
25 13.74
3 1.65
13 7.14
0 0.00
0 0.00
141 77.47
41 22.53%
84  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 58
5 8.62
2 3.45
4 6.90
1 1.72
1 1.72
45 77.59
13 22.41%
85  โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 41
3 7.32
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
86  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 181
15 8.29
8 4.42
8 4.42
8 4.42
0 0.00
142 78.45
39 21.55%
87  โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 28
1 3.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
88  โรงเรียนบ้านนาตอน 52
1 1.92
8 15.38
2 3.85
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
89  โรงเรียนบ้านเนินทอง 203
12 5.91
6 2.96
24 11.82
0 0.00
0 0.00
161 79.31
42 20.69%
90  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 69
3 4.35
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
91  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
92  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 140
3 2.14
5 3.57
9 6.43
4 2.86
6 4.29
113 80.71
27 19.29%
93  โรงเรียนวัดโบสถ์ 670
40 5.97
0 0.00
89 13.28
0 0.00
0 0.00
541 80.75
129 19.25%
94  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 58
7 12.07
0 0.00
3 5.17
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
95  โรงเรียนวัดน้ำคบ 132
11 8.33
5 3.79
9 6.82
0 0.00
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
96  โรงเรียนวัดเสนาสน์ 122
10 8.20
7 5.74
4 3.28
1 0.82
1 0.82
99 81.15
23 18.85%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 85
3 3.53
2 2.35
11 12.94
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
98  โรงเรียนศึกษากุลบุตร 123
4 3.25
1 0.81
16 13.01
2 1.63
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
99  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 140
5 3.57
8 5.71
9 6.43
4 2.86
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
100  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 88
1 1.14
1 1.14
14 15.91
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
101  โรงเรียนบ้านน้ำจวง 304
17 5.59
28 9.21
5 1.64
4 1.32
1 0.33
249 81.91
55 18.09%
102  โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 61
10 16.39
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
103  โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 62
1 1.61
5 8.06
5 8.06
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
104  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 116
3 2.59
0 0.00
17 14.66
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
105  โรงเรียนบ้านมะต้อง 41
0 0.00
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
106  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 309
31 10.03
11 3.56
9 2.91
0 0.00
0 0.00
258 83.50
51 16.50%
107  โรงเรียนบ้านนาเมือง 49
0 0.00
3 6.12
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
108  โรงเรียนบ้านป่าแดง 500
16 3.20
21 4.20
37 7.40
3 0.60
4 0.80
419 83.80
81 16.20%
109  โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 124
10 8.06
2 1.61
8 6.45
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
110  โรงเรียนบ้านนาเปอะ 69
1 1.45
0 0.00
4 5.80
6 8.70
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
111  โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 133
3 2.26
7 5.26
6 4.51
3 2.26
2 1.50
112 84.21
21 15.79%
112  โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
113  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 209
12 5.74
12 5.74
8 3.83
0 0.00
0 0.00
177 84.69
32 15.31%
114  โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
115  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 60
4 6.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
2 3.33
51 85.00
9 15.00%
116  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 75
2 2.67
4 5.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
117  โรงเรียนวัดท้องโพลง 178
9 5.06
0 0.00
16 8.99
0 0.00
0 0.00
153 85.96
25 14.04%
118  โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 43
0 0.00
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
119  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 82
3 3.66
4 4.88
3 3.66
0 0.00
1 1.22
71 86.59
11 13.41%
120  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 68
4 5.88
0 0.00
3 4.41
2 2.94
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
121  โรงเรียนวัดวังมะด่าน 123
6 4.88
3 2.44
7 5.69
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
122  โรงเรียนประชาสามัคคี 49
1 2.04
1 2.04
3 6.12
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
123  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
124  โรงเรียนบางยางพัฒนา 84
5 5.95
3 3.57
2 2.38
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
125  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
126  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 68
3 4.41
1 1.47
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
127  โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 34
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
128  โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 80
3 3.75
1 1.25
1 1.25
1 1.25
3 3.75
71 88.75
9 11.25%
129  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 196
8 4.08
4 2.04
8 4.08
2 1.02
0 0.00
174 88.78
22 11.22%
130  โรงเรียนบ้านน้ำตาก 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
131  โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 59
1 1.69
0 0.00
3 5.08
1 1.69
1 1.69
53 89.83
6 10.17%
132  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 59
2 3.39
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
133  โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 100
4 4.00
3 3.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 62
2 3.23
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
135  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
136  โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 84
0 0.00
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
137  โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 98
0 0.00
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
138  โรงเรียนบ้านกกม่วง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
139  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 76
4 5.26
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
140  โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
141  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 69
0 0.00
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
142  โรงเรียนบ้านป่ารวก 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.14
39 92.86
3 7.14%
143  โรงเรียนบ้านน้ำลอม 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
144  โรงเรียนผดุงวิทยา 102
3 2.94
2 1.96
1 0.98
1 0.98
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
145  โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
146  โรงเรียนบ้านหลังเขา 196
6 3.06
0 0.00
3 1.53
3 1.53
0 0.00
184 93.88
12 6.12%
147  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 108
2 1.85
0 0.00
2 1.85
2 1.85
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
148  โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 44
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
149  โรงเรียนบ้านยางโกลน 45
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
150  โรงเรียนวัดหินลาด 158
2 1.27
0 0.00
5 3.16
0 0.00
0 0.00
151 95.57
7 4.43%
151  โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 115
2 1.74
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
152  โรงเรียนวัดทับยายเชียง 115
0 0.00
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
153  โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 147
0 0.00
2 1.36
3 2.04
0 0.00
1 0.68
141 95.92
6 4.08%
154  โรงเรียนวัดคันโช้ง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
155  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
156  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.92
49 96.08
2 3.92%
157  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 149
0 0.00
5 3.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 96.64
5 3.36%
158  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
159  โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 93
0 0.00
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
160  โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,362 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,383 7.97
เตี้ย  858 4.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,715 9.88
ผอมและเตี้ย  505 2.91
อ้วนและเตี้ย  427 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,474 71.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,888 คน


28.15%


Powered By www.thaieducation.net