ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 18
4 22.22
6 33.33
6 33.33
2 11.11
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 68
66 97.06
1 1.47
1 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 35
31 88.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
35 100.00%
4  โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 38
6 15.79
6 15.79
13 34.21
11 28.95
2 5.26
0 0.00
38 100.00%
5  โรงเรียนวัดวงฆ้อง 73
13 17.81
19 26.03
13 17.81
11 15.07
17 23.29
0 0.00
73 100.00%
6  โรงเรียนวัดวังมะด่าน 125
25 20.00
26 20.80
27 21.60
23 18.40
24 19.20
0 0.00
125 100.00%
7  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 103
37 35.92
26 25.24
9 8.74
12 11.65
10 9.71
9 8.74
94 91.26%
8  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 67
22 32.84
16 23.88
12 17.91
5 7.46
5 7.46
7 10.45
60 89.55%
9  โรงเรียนวัดหนองมะคัง 165
125 75.76
0 0.00
14 8.48
0 0.00
0 0.00
26 15.76
139 84.24%
10  โรงเรียนวัดวังวน 119
21 17.65
15 12.61
19 15.97
20 16.81
18 15.13
26 21.85
93 78.15%
11  โรงเรียนบ้านชาติตระการ 185
14 7.57
14 7.57
26 14.05
31 16.76
40 21.62
60 32.43
125 67.57%
12  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 82
32 39.02
3 3.66
5 6.10
0 0.00
9 10.98
33 40.24
49 59.76%
13  โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 75
8 10.67
10 13.33
18 24.00
3 4.00
3 4.00
33 44.00
42 56.00%
14  โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 34
2 5.88
4 11.76
4 11.76
3 8.82
5 14.71
16 47.06
18 52.94%
15  โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 84
20 23.81
9 10.71
4 4.76
8 9.52
3 3.57
40 47.62
44 52.38%
16  โรงเรียนบ้านหนองลาน 55
3 5.45
3 5.45
12 21.82
1 1.82
9 16.36
27 49.09
28 50.91%
17  โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 121
11 9.09
35 28.93
10 8.26
4 3.31
1 0.83
60 49.59
61 50.41%
18  โรงเรียนบ้านนาหล่ม 78
15 19.23
8 10.26
10 12.82
6 7.69
0 0.00
39 50.00
39 50.00%
19  โรงเรียนวัดหอกลอง 16
3 18.75
1 6.25
3 18.75
1 6.25
0 0.00
8 50.00
8 50.00%
20  โรงเรียนบ้านพร้าว 141
27 19.15
7 4.96
19 13.48
17 12.06
0 0.00
71 50.35
70 49.65%
21  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 67
11 16.42
8 11.94
7 10.45
5 7.46
2 2.99
34 50.75
33 49.25%
22  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 49
4 8.16
4 8.16
6 12.24
4 8.16
6 12.24
25 51.02
24 48.98%
23  โรงเรียนวัดหางไหล 146
22 15.07
13 8.90
26 17.81
8 5.48
2 1.37
75 51.37
71 48.63%
24  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 120
7 5.83
8 6.67
10 8.33
15 12.50
18 15.00
62 51.67
58 48.33%
25  โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 147
25 17.01
22 14.97
12 8.16
6 4.08
2 1.36
80 54.42
67 45.58%
26  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 75
7 9.33
3 4.00
13 17.33
6 8.00
5 6.67
41 54.67
34 45.33%
27  โรงเรียนวัดเขาน้อย 42
5 11.90
4 9.52
7 16.67
3 7.14
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
28  โรงเรียนบ้านหนองหิน 365
58 15.89
28 7.67
39 10.68
16 4.38
22 6.03
202 55.34
163 44.66%
29  โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 195
3 1.54
9 4.62
32 16.41
13 6.67
24 12.31
114 58.46
81 41.54%
30  โรงเรียนบ้านแยง 256
10 3.91
15 5.86
23 8.98
28 10.94
28 10.94
152 59.38
104 40.63%
31  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) 182
14 7.69
13 7.14
1 0.55
27 14.84
14 7.69
113 62.09
69 37.91%
32  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 285
27 9.47
15 5.26
23 8.07
25 8.77
14 4.91
181 63.51
104 36.49%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 85
12 14.12
5 5.88
14 16.47
0 0.00
0 0.00
54 63.53
31 36.47%
34  โรงเรียนวัดธรรมาราม 93
2 2.15
0 0.00
19 20.43
2 2.15
10 10.75
60 64.52
33 35.48%
35  โรงเรียนบ้านปากรอง 49
6 12.24
4 8.16
3 6.12
3 6.12
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
36  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 71
14 19.72
0 0.00
6 8.45
0 0.00
3 4.23
48 67.61
23 32.39%
37  โรงเรียนบ้านนาจาน 99
9 9.09
4 4.04
17 17.17
2 2.02
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
38  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 198
23 11.62
12 6.06
25 12.63
4 2.02
0 0.00
134 67.68
64 32.32%
39  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 715
93 13.01
41 5.73
88 12.31
9 1.26
0 0.00
484 67.69
231 32.31%
40  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 28
0 0.00
1 3.57
6 21.43
2 7.14
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
41  โรงเรียนบ้านยางโกลน 51
4 7.84
5 9.80
4 7.84
3 5.88
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
42  โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 125
7 5.60
25 20.00
6 4.80
1 0.80
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
43  โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 55
5 9.09
5 9.09
6 10.91
1 1.82
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
44  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 247
36 14.57
7 2.83
30 12.15
1 0.40
2 0.81
171 69.23
76 30.77%
45  โรงเรียนวัดบ่อภาค 118
12 10.17
10 8.47
6 5.08
8 6.78
0 0.00
82 69.49
36 30.51%
46  โรงเรียนวัดน้ำคบ 138
23 16.67
6 4.35
13 9.42
0 0.00
0 0.00
96 69.57
42 30.43%
47  โรงเรียนผดุงวิทยา 97
6 6.19
0 0.00
20 20.62
2 2.06
1 1.03
68 70.10
29 29.90%
48  โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 95
6 6.32
5 5.26
17 17.89
0 0.00
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
49  โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 17
3 17.65
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
50  โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 65
11 16.92
5 7.69
3 4.62
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
51  โรงเรียนวัดท่าช้าง 93
1 1.08
1 1.08
24 25.81
0 0.00
1 1.08
66 70.97
27 29.03%
52  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 239
15 6.28
7 2.93
43 17.99
3 1.26
1 0.42
170 71.13
69 28.87%
53  โรงเรียนบ้านเนินทอง 220
14 6.36
0 0.00
20 9.09
16 7.27
13 5.91
157 71.36
63 28.64%
54  โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 42
2 4.76
3 7.14
6 14.29
1 2.38
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
55  โรงเรียนวัดสนามไชย 49
2 4.08
2 4.08
7 14.29
1 2.04
2 4.08
35 71.43
14 28.57%
56  โรงเรียนบ้านน้ำพริก 146
1 0.68
7 4.79
15 10.27
10 6.85
7 4.79
106 72.60
40 27.40%
57  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 104
14 13.46
4 3.85
6 5.77
2 1.92
2 1.92
76 73.08
28 26.92%
58  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 120
9 7.50
2 1.67
21 17.50
0 0.00
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
59  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 61
7 11.48
2 3.28
6 9.84
1 1.64
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
60  โรงเรียนบ้านนาคล้าย 71
5 7.04
4 5.63
3 4.23
2 2.82
4 5.63
53 74.65
18 25.35%
61  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 156
7 4.49
7 4.49
14 8.97
8 5.13
3 1.92
117 75.00
39 25.00%
62  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 130
6 4.62
6 4.62
16 12.31
4 3.08
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
63  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 74
4 5.41
6 8.11
5 6.76
3 4.05
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
64  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 165
3 1.82
28 16.97
6 3.64
1 0.61
1 0.61
126 76.36
39 23.64%
65  โรงเรียนศึกษากุลบุตร 107
5 4.67
3 2.80
15 14.02
2 1.87
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
66  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 152
4 2.63
7 4.61
18 11.84
6 3.95
0 0.00
117 76.97
35 23.03%
67  โรงเรียนบ้านนาแฝก 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
68  โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 144
13 9.03
8 5.56
2 1.39
9 6.25
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
69  โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 113
11 9.73
2 1.77
12 10.62
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
70  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 88
3 3.41
2 2.27
7 7.95
3 3.41
4 4.55
69 78.41
19 21.59%
71  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 121
2 1.65
3 2.48
18 14.88
1 0.83
2 1.65
95 78.51
26 21.49%
72  โรงเรียนวัดนาขุม 127
8 6.30
1 0.79
17 13.39
1 0.79
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
73  โรงเรียนบ้านน้ำจวง 283
12 4.24
34 12.01
6 2.12
6 2.12
1 0.35
224 79.15
59 20.85%
74  โรงเรียนบ้านมะต้อง 44
0 0.00
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
75  โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
76  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 137
2 1.46
3 2.19
7 5.11
2 1.46
13 9.49
110 80.29
27 19.71%
77  โรงเรียนบ้านนาเมือง 62
3 4.84
1 1.61
8 12.90
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
78  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 83
5 6.02
2 2.41
9 10.84
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
79  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 125
5 4.00
6 4.80
10 8.00
3 2.40
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
80  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 94
6 6.38
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
81  โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 42
4 9.52
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
82  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 95
2 2.11
2 2.11
14 14.74
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
83  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 201
12 5.97
8 3.98
17 8.46
1 0.50
0 0.00
163 81.09
38 18.91%
84  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 48
3 6.25
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
85  โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 75
3 4.00
2 2.67
6 8.00
3 4.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
86  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 75
2 2.67
4 5.33
8 10.67
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
87  โรงเรียนบ้านนาหนอง 98
2 2.04
0 0.00
9 9.18
4 4.08
3 3.06
80 81.63
18 18.37%
88  โรงเรียนวัดนาขาม 104
5 4.81
7 6.73
7 6.73
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
89  โรงเรียนบ้านนาล้อม 190
11 5.79
9 4.74
11 5.79
3 1.58
0 0.00
156 82.11
34 17.89%
90  โรงเรียนบ้านท่าสะแก 196
19 9.69
3 1.53
13 6.63
0 0.00
0 0.00
161 82.14
35 17.86%
91  โรงเรียนห้วยปลาไหล 73
4 5.48
5 6.85
2 2.74
1 1.37
1 1.37
60 82.19
13 17.81%
92  โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 150
5 3.33
6 4.00
10 6.67
5 3.33
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
93  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 150
7 4.67
2 1.33
16 10.67
1 0.67
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
94  โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 122
8 6.56
10 8.20
0 0.00
3 2.46
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
95  โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
2 11.11
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
96  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 36
0 0.00
1 2.78
5 13.89
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
97  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 309
31 10.03
11 3.56
9 2.91
0 0.00
0 0.00
258 83.50
51 16.50%
98  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 221
14 6.33
5 2.26
17 7.69
0 0.00
0 0.00
185 83.71
36 16.29%
99  โรงเรียนบ้านหลังเขา 204
9 4.41
7 3.43
10 4.90
7 3.43
0 0.00
171 83.82
33 16.18%
100  โรงเรียนบ้านป่าแดง 524
17 3.24
21 4.01
34 6.49
4 0.76
5 0.95
443 84.54
81 15.46%
101  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 150
7 4.67
2 1.33
5 3.33
8 5.33
1 0.67
127 84.67
23 15.33%
102  โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 33
1 3.03
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
103  โรงเรียนบ้านนาตอน 55
6 10.91
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
104  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 78
5 6.41
0 0.00
5 6.41
1 1.28
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
105  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 71
4 5.63
0 0.00
3 4.23
0 0.00
3 4.23
61 85.92
10 14.08%
106  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 36
3 8.33
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
107  โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 98
0 0.00
7 7.14
0 0.00
5 5.10
1 1.02
85 86.73
13 13.27%
108  โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 151
4 2.65
3 1.99
4 2.65
6 3.97
3 1.99
131 86.75
20 13.25%
109  โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 93
5 5.38
7 7.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
110  โรงเรียนบ้านนาเปอะ 78
2 2.56
2 2.56
5 6.41
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
111  โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
112  โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
113  โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 126
2 1.59
2 1.59
11 8.73
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
114  โรงเรียนบ้านป่ารวก 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
2 4.65
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
115  โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 138
0 0.00
7 5.07
9 6.52
0 0.00
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
116  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 52
1 1.92
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
117  โรงเรียนบ้านกกม่วง 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
118  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 72
1 1.39
0 0.00
6 8.33
0 0.00
1 1.39
64 88.89
8 11.11%
119  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง 64
5 7.81
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
120  โรงเรียนบ้านน้ำตาก 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
121  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 203
16 7.88
5 2.46
0 0.00
0 0.00
1 0.49
181 89.16
22 10.84%
122  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 47
3 6.38
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
123  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 77
0 0.00
0 0.00
1 1.30
0 0.00
7 9.09
69 89.61
8 10.39%
124  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 50
3 6.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
45 90.00
5 10.00%
125  โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
1 1.64
55 90.16
6 9.84%
126  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 53
5 9.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
127  โรงเรียนบ้านน้ำลอม 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
128  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 128
0 0.00
0 0.00
12 9.38
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
129  โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 92
2 2.17
3 3.26
3 3.26
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
130  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
131  โรงเรียนวัดท้องโพลง 175
3 1.71
3 1.71
8 4.57
1 0.57
0 0.00
160 91.43
15 8.57%
132  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
1 4.17
22 91.67
2 8.33%
133  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
134  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 148
3 2.03
1 0.68
6 4.05
1 0.68
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
135  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 117
2 1.71
0 0.00
6 5.13
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
136  โรงเรียนบ้านป่าคาย 44
1 2.27
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
137  โรงเรียนประชาสามัคคี 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
138  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 109
4 3.67
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
139  โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 47
0 0.00
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
140  โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
3 4.48
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
141  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 88
2 2.27
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
142  โรงเรียนวัดหินลาด 163
3 1.84
0 0.00
6 3.68
0 0.00
0 0.00
154 94.48
9 5.52%
143  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
144  โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 64
0 0.00
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
145  โรงเรียนวัดคันโช้ง 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
146  โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 100
0 0.00
1 1.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
147  โรงเรียนวัดทับยายเชียง 126
0 0.00
0 0.00
5 3.97
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
148  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
149  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.57
54 96.43
2 3.57%
150  โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 149
0 0.00
2 1.34
1 0.67
0 0.00
2 1.34
144 96.64
5 3.36%
151  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
152  โรงเรียนบางยางพัฒนา 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
153  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
154  โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 40
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
155  โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 88
0 0.00
0 0.00
1 1.14
0 0.00
1 1.14
86 97.73
2 2.27%
156  โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 97
2 2.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
157  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 114
1 0.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 99.12
1 0.88%
158  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดโบสถ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
163  โรงเรียนวัดเสนาสน์ 0
3 0.00
2 0.00
4 0.00
3 0.00
0 0.00
-12 0.00
12 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,936 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,388 8.20
เตี้ย  796 4.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,431 8.45
ผอมและเตี้ย  509 3.01
อ้วนและเตี้ย  391 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,421 73.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,515 คน


26.66%


Powered By www.thaieducation.net