ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเนินทอง 11
6 54.55
5 45.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 85
25 29.41
26 30.59
7 8.24
16 18.82
11 12.94
0 0.00
85 100.00%
3  โรงเรียนวัดวังวน 117
28 23.93
21 17.95
23 19.66
25 21.37
20 17.09
0 0.00
117 100.00%
4  โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 38
6 15.79
6 15.79
13 34.21
11 28.95
2 5.26
0 0.00
38 100.00%
5  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 63
48 76.19
7 11.11
8 12.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
6  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 100
41 41.00
29 29.00
6 6.00
14 14.00
9 9.00
1 1.00
99 99.00%
7  โรงเรียนบ้านหลังเขา 205
30 14.63
51 24.88
56 27.32
24 11.71
20 9.76
24 11.71
181 88.29%
8  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 715
168 23.50
158 22.10
101 14.13
96 13.43
90 12.59
102 14.27
613 85.73%
9  โรงเรียนบ้านชาติตระการ 179
34 18.99
26 14.53
26 14.53
34 18.99
29 16.20
30 16.76
149 83.24%
10  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 116
9 7.76
4 3.45
25 21.55
0 0.00
30 25.86
48 41.38
68 58.62%
11  โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 123
5 4.07
8 6.50
18 14.63
14 11.38
26 21.14
52 42.28
71 57.72%
12  โรงเรียนวัดหางไหล 149
16 10.74
14 9.40
27 18.12
8 5.37
17 11.41
67 44.97
82 55.03%
13  โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 80
18 22.50
12 15.00
2 2.50
10 12.50
2 2.50
36 45.00
44 55.00%
14  โรงเรียนวัดธรรมาราม 94
1 1.06
3 3.19
20 21.28
4 4.26
23 24.47
43 45.74
51 54.26%
15  โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 34
2 5.88
4 11.76
4 11.76
3 8.82
5 14.71
16 47.06
18 52.94%
16  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 97
2 2.06
6 6.19
18 18.56
8 8.25
17 17.53
46 47.42
51 52.58%
17  โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 75
7 9.33
9 12.00
16 21.33
3 4.00
3 4.00
37 49.33
38 50.67%
18  โรงเรียนบ้านพร้าว 141
28 19.86
7 4.96
19 13.48
17 12.06
0 0.00
70 49.65
71 50.35%
19  โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 149
30 20.13
25 16.78
12 8.05
6 4.03
2 1.34
74 49.66
75 50.34%
20  โรงเรียนบ้านนาหล่ม 78
15 19.23
8 10.26
10 12.82
6 7.69
0 0.00
39 50.00
39 50.00%
21  โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 198
5 2.53
11 5.56
37 18.69
16 8.08
29 14.65
100 50.51
98 49.49%
22  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 67
11 16.42
8 11.94
7 10.45
5 7.46
2 2.99
34 50.75
33 49.25%
23  โรงเรียนบางยางพัฒนา 89
16 17.98
11 12.36
4 4.49
8 8.99
3 3.37
47 52.81
42 47.19%
24  โรงเรียนวัดคันโช้ง 47
3 6.38
6 12.77
9 19.15
3 6.38
1 2.13
25 53.19
22 46.81%
25  โรงเรียนบ้านหนองลาน 55
3 5.45
2 3.64
12 21.82
0 0.00
8 14.55
30 54.55
25 45.45%
26  โรงเรียนบ้านหนองหิน 367
60 16.35
29 7.90
39 10.63
17 4.63
21 5.72
201 54.77
166 45.23%
27  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 152
9 5.92
7 4.61
50 32.89
2 1.32
0 0.00
84 55.26
68 44.74%
28  โรงเรียนบ้านแยง 240
11 4.58
17 7.08
23 9.58
28 11.67
28 11.67
133 55.42
107 44.58%
29  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 61
11 18.03
10 16.39
3 4.92
3 4.92
0 0.00
34 55.74
27 44.26%
30  โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 51
9 17.65
3 5.88
3 5.88
3 5.88
3 5.88
30 58.82
21 41.18%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 83
15 18.07
5 6.02
13 15.66
1 1.20
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
32  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 286
18 6.29
19 6.64
34 11.89
31 10.84
15 5.24
169 59.09
117 40.91%
33  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 64
17 26.56
1 1.56
5 7.81
2 3.13
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
34  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 240
39 16.25
11 4.58
37 15.42
2 0.83
3 1.25
148 61.67
92 38.33%
35  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) 182
14 7.69
13 7.14
1 0.55
27 14.84
14 7.69
113 62.09
69 37.91%
36  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 309
19 6.15
78 25.24
20 6.47
0 0.00
0 0.00
192 62.14
117 37.86%
37  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 52
3 5.77
4 7.69
12 23.08
0 0.00
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
38  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 70
16 22.86
0 0.00
6 8.57
0 0.00
3 4.29
45 64.29
25 35.71%
39  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 54
4 7.41
1 1.85
9 16.67
3 5.56
2 3.70
35 64.81
19 35.19%
40  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 198
26 13.13
13 6.57
25 12.63
4 2.02
0 0.00
130 65.66
68 34.34%
41  โรงเรียนวัดบ่อภาค 121
15 12.40
12 9.92
6 4.96
8 6.61
0 0.00
80 66.12
41 33.88%
42  โรงเรียนวัดหอกลอง 15
1 6.67
1 6.67
3 20.00
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
43  โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 148
9 6.08
8 5.41
15 10.14
7 4.73
10 6.76
99 66.89
49 33.11%
44  โรงเรียนวัดน้ำคบ 139
25 17.99
7 5.04
14 10.07
0 0.00
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
45  โรงเรียนบ้านปากรอง 49
6 12.24
4 8.16
3 6.12
3 6.12
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
46  โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 97
6 6.19
10 10.31
15 15.46
0 0.00
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
47  โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 66
15 22.73
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
48  โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 76
7 9.21
5 6.58
9 11.84
3 3.95
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
49  โรงเรียนบ้านยางโกลน 51
4 7.84
5 9.80
4 7.84
3 5.88
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
50  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง 62
12 19.35
3 4.84
3 4.84
0 0.00
1 1.61
43 69.35
19 30.65%
51  โรงเรียนวัดวังมะด่าน 128
21 16.41
3 2.34
15 11.72
0 0.00
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
52  โรงเรียนศึกษากุลบุตร 106
5 4.72
5 4.72
20 18.87
2 1.89
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
53  โรงเรียนวัดสนามไชย 50
4 8.00
2 4.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
54  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 96
9 9.38
3 3.13
15 15.63
1 1.04
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
55  โรงเรียนบ้านนาตอน 55
8 14.55
3 5.45
4 7.27
1 1.82
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
56  โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 42
2 4.76
3 7.14
6 14.29
1 2.38
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
57  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 161
4 2.48
31 19.25
9 5.59
1 0.62
1 0.62
115 71.43
46 28.57%
58  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 221
23 10.41
10 4.52
29 13.12
1 0.45
0 0.00
158 71.49
63 28.51%
59  โรงเรียนบ้านนาหนอง 106
9 8.49
9 8.49
10 9.43
2 1.89
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
60  โรงเรียนบ้านนาจาน 99
15 15.15
4 4.04
6 6.06
2 2.02
1 1.01
71 71.72
28 28.28%
61  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 149
21 14.09
10 6.71
11 7.38
0 0.00
0 0.00
107 71.81
42 28.19%
62  โรงเรียนวัดโบสถ์ 681
59 8.66
34 4.99
96 14.10
0 0.00
0 0.00
492 72.25
189 27.75%
63  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 120
9 7.50
2 1.67
21 17.50
0 0.00
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
64  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 34
1 2.94
1 2.94
5 14.71
1 2.94
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
65  โรงเรียนวัดวงฆ้อง 80
9 11.25
3 3.75
9 11.25
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
66  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 111
10 9.01
3 2.70
13 11.71
3 2.70
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
67  โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 131
16 12.21
8 6.11
10 7.63
0 0.00
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
68  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 131
6 4.58
4 3.05
23 17.56
0 0.00
0 0.00
98 74.81
33 25.19%
69  โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 132
7 5.30
20 15.15
6 4.55
0 0.00
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
70  โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
71  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 117
8 6.84
5 4.27
11 9.40
0 0.00
5 4.27
88 75.21
29 24.79%
72  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 73
9 12.33
9 12.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
73  โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 65
5 7.69
7 10.77
2 3.08
2 3.08
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
74  โรงเรียนวัดหนองมะคัง 167
6 3.59
8 4.79
8 4.79
19 11.38
0 0.00
126 75.45
41 24.55%
75  โรงเรียนวัดนาขุม 127
9 7.09
2 1.57
18 14.17
2 1.57
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
76  โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 153
0 0.00
8 5.23
5 3.27
9 5.88
13 8.50
118 77.12
35 22.88%
77  โรงเรียนวัดเขาน้อย 70
5 7.14
5 7.14
5 7.14
1 1.43
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
78  โรงเรียนบ้านน้ำพริก 146
1 0.68
6 4.11
12 8.22
10 6.85
4 2.74
113 77.40
33 22.60%
79  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 156
4 2.56
7 4.49
18 11.54
6 3.85
0 0.00
121 77.56
35 22.44%
80  โรงเรียนห้วยปลาไหล 76
5 6.58
8 10.53
3 3.95
1 1.32
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
81  โรงเรียนบ้านนาแฝก 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
82  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 239
16 6.69
10 4.18
23 9.62
3 1.26
1 0.42
186 77.82
53 22.18%
83  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 68
0 0.00
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
84  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
2 6.25
1 3.13
25 78.13
7 21.88%
85  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 102
9 8.82
4 3.92
4 3.92
3 2.94
2 1.96
80 78.43
22 21.57%
86  โรงเรียนประชาสามัคคี 48
4 8.33
3 6.25
2 4.17
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
87  โรงเรียนบ้านน้ำจวง 287
17 5.92
34 11.85
5 1.74
2 0.70
1 0.35
228 79.44
59 20.56%
88  โรงเรียนบ้านมะต้อง 44
0 0.00
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
89  โรงเรียนวัดท่าช้าง 94
1 1.06
4 4.26
14 14.89
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
90  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 90
4 4.44
4 4.44
5 5.56
3 3.33
2 2.22
72 80.00
18 20.00%
91  โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 150
6 4.00
6 4.00
12 8.00
6 4.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
92  โรงเรียนวัดนาขาม 100
4 4.00
9 9.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
93  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 203
24 11.82
6 2.96
4 1.97
0 0.00
6 2.96
163 80.30
40 19.70%
94  โรงเรียนบ้านนาล้อม 189
12 6.35
11 5.82
10 5.29
4 2.12
0 0.00
152 80.42
37 19.58%
95  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 75
2 2.67
4 5.33
8 10.67
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
96  โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 102
10 9.80
0 0.00
5 4.90
3 2.94
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
97  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 81
4 4.94
4 4.94
5 6.17
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
98  โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 122
8 6.56
10 8.20
0 0.00
3 2.46
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
99  โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 89
3 3.37
6 6.74
5 5.62
1 1.12
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
100  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 137
11 8.03
4 2.92
5 3.65
1 0.73
1 0.73
115 83.94
22 16.06%
101  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 83
5 6.02
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
102  โรงเรียนบ้านป่าแดง 524
17 3.24
21 4.01
34 6.49
4 0.76
5 0.95
443 84.54
81 15.46%
103  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
1 3.85
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
104  โรงเรียนบ้านท่าสะแก 196
13 6.63
5 2.55
12 6.12
0 0.00
0 0.00
166 84.69
30 15.31%
105  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
106  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 80
0 0.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
7 8.75
68 85.00
12 15.00%
107  โรงเรียนวัดท้องโพลง 167
3 1.80
3 1.80
18 10.78
1 0.60
0 0.00
142 85.03
25 14.97%
108  โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 67
5 7.46
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
109  โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 34
1 2.94
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
110  โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 123
2 1.63
3 2.44
13 10.57
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
111  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 50
7 14.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
112  โรงเรียนบ้านนาเปอะ 79
3 3.80
2 2.53
5 6.33
1 1.27
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
113  โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 98
0 0.00
7 7.14
0 0.00
5 5.10
1 1.02
85 86.73
13 13.27%
114  โรงเรียนวัดเสนาสน์ 132
3 2.27
8 6.06
6 4.55
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
115  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 117
0 0.00
0 0.00
15 12.82
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
116  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 47
2 4.26
1 2.13
1 2.13
2 4.26
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
117  โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
118  โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
119  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 125
0 0.00
0 0.00
15 12.00
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
120  โรงเรียนบ้านป่าคาย 43
3 6.98
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
121  โรงเรียนบ้านนาเมือง 61
2 3.28
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
122  โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 141
7 4.96
9 6.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
123  โรงเรียนบ้านกกม่วง 55
2 3.64
1 1.82
2 3.64
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
124  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
125  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 203
15 7.39
5 2.46
0 0.00
0 0.00
1 0.49
182 89.66
21 10.34%
126  โรงเรียนบ้านนาคล้าย 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
127  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 70
1 1.43
1 1.43
4 5.71
0 0.00
1 1.43
63 90.00
7 10.00%
128  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 50
3 6.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
45 90.00
5 10.00%
129  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 122
3 2.46
2 1.64
7 5.74
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
130  โรงเรียนวัดหินลาด 163
8 4.91
0 0.00
8 4.91
0 0.00
0 0.00
147 90.18
16 9.82%
131  โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
132  โรงเรียนบ้านป่ารวก 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
133  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 53
5 9.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
134  โรงเรียนบ้านน้ำตาก 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
135  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 153
7 4.58
4 2.61
3 1.96
0 0.00
0 0.00
139 90.85
14 9.15%
136  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 78
0 0.00
1 1.28
5 6.41
1 1.28
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
137  โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 101
2 1.98
1 0.99
2 1.98
2 1.98
2 1.98
92 91.09
9 8.91%
138  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 152
2 1.32
2 1.32
5 3.29
3 1.97
1 0.66
139 91.45
13 8.55%
139  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 75
0 0.00
0 0.00
4 5.33
2 2.67
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
140  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 88
3 3.41
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
141  โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 40
1 2.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
142  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
1 1.85
1 1.85
50 92.59
4 7.41%
143  โรงเรียนบ้านน้ำลอม 55
1 1.82
1 1.82
0 0.00
1 1.82
1 1.82
51 92.73
4 7.27%
144  โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
145  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
146  โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 87
1 1.15
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
147  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 75
0 0.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
148  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
1 1.54
61 93.85
4 6.15%
149  โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
150  โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
151  โรงเรียนผดุงวิทยา 93
2 2.15
2 2.15
1 1.08
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
152  โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
153  โรงเรียนวัดทับยายเชียง 127
0 0.00
0 0.00
5 3.94
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
154  โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 151
0 0.00
2 1.32
1 0.66
0 0.00
2 1.32
146 96.69
5 3.31%
155  โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
156  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 115
0 0.00
0 0.00
1 0.87
0 0.00
0 0.00
114 99.13
1 0.87%
157  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,582 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,497 8.51
เตี้ย  1,164 6.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,632 9.28
ผอมและเตี้ย  607 3.45
อ้วนและเตี้ย  513 2.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,169 69.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,413 คน


30.79%


Powered By www.thaieducation.net