ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเนินทอง 11
6 54.55
5 45.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 38
6 15.79
6 15.79
13 34.21
11 28.95
2 5.26
0 0.00
38 100.00%
3  โรงเรียนวัดวังวน 117
28 23.93
21 17.95
23 19.66
25 21.37
20 17.09
0 0.00
117 100.00%
4  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 28
8 28.57
9 32.14
3 10.71
5 17.86
3 10.71
0 0.00
28 100.00%
5  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 63
50 79.37
7 11.11
6 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
6  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 100
44 44.00
28 28.00
7 7.00
12 12.00
7 7.00
2 2.00
98 98.00%
7  โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 95
25 26.32
26 27.37
7 7.37
16 16.84
11 11.58
10 10.53
85 89.47%
8  โรงเรียนบ้านหลังเขา 204
30 14.71
51 25.00
55 26.96
24 11.76
20 9.80
24 11.76
180 88.24%
9  โรงเรียนบ้านชาติตระการ 196
22 11.22
32 16.33
16 8.16
54 27.55
48 24.49
24 12.24
172 87.76%
10  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 715
168 23.50
158 22.10
101 14.13
96 13.43
90 12.59
102 14.27
613 85.73%
11  โรงเรียนวัดธรรมาราม 93
6 6.45
3 3.23
20 21.51
9 9.68
23 24.73
32 34.41
61 65.59%
12  โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 123
6 4.88
10 8.13
17 13.82
16 13.01
27 21.95
47 38.21
76 61.79%
13  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 117
10 8.55
5 4.27
25 21.37
0 0.00
29 24.79
48 41.03
69 58.97%
14  โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 80
19 23.75
13 16.25
2 2.50
10 12.50
2 2.50
34 42.50
46 57.50%
15  โรงเรียนบางยางพัฒนา 89
17 19.10
13 14.61
8 8.99
9 10.11
3 3.37
39 43.82
50 56.18%
16  โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 155
36 23.23
27 17.42
13 8.39
7 4.52
3 1.94
69 44.52
86 55.48%
17  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 96
3 3.13
6 6.25
18 18.75
9 9.38
17 17.71
43 44.79
53 55.21%
18  โรงเรียนวัดหางไหล 149
16 10.74
14 9.40
27 18.12
8 5.37
17 11.41
67 44.97
82 55.03%
19  โรงเรียนวัดบ่อภาค 123
19 15.45
19 15.45
15 12.20
14 11.38
0 0.00
56 45.53
67 54.47%
20  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 152
15 9.87
6 3.95
59 38.82
2 1.32
0 0.00
70 46.05
82 53.95%
21  โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 34
2 5.88
4 11.76
4 11.76
3 8.82
5 14.71
16 47.06
18 52.94%
22  โรงเรียนบ้านหนองลาน 55
3 5.45
3 5.45
12 21.82
1 1.82
9 16.36
27 49.09
28 50.91%
23  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 67
12 17.91
8 11.94
7 10.45
5 7.46
2 2.99
33 49.25
34 50.75%
24  โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 75
7 9.33
9 12.00
16 21.33
3 4.00
3 4.00
37 49.33
38 50.67%
25  โรงเรียนบ้านพร้าว 141
28 19.86
7 4.96
19 13.48
17 12.06
0 0.00
70 49.65
71 50.35%
26  โรงเรียนบ้านนาหล่ม 78
15 19.23
8 10.26
10 12.82
6 7.69
0 0.00
39 50.00
39 50.00%
27  โรงเรียนวัดคันโช้ง 47
3 6.38
6 12.77
9 19.15
3 6.38
1 2.13
25 53.19
22 46.81%
28  โรงเรียนบ้านหนองหิน 369
61 16.53
30 8.13
39 10.57
17 4.61
21 5.69
201 54.47
168 45.53%
29  โรงเรียนบ้านนาจาน 99
24 24.24
6 6.06
9 9.09
5 5.05
1 1.01
54 54.55
45 45.45%
30  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 117
16 13.68
11 9.40
16 13.68
0 0.00
10 8.55
64 54.70
53 45.30%
31  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 61
11 18.03
10 16.39
3 4.92
3 4.92
0 0.00
34 55.74
27 44.26%
32  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 287
21 7.32
20 6.97
36 12.54
33 11.50
16 5.57
161 56.10
126 43.90%
33  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 83
13 15.66
6 7.23
10 12.05
1 1.20
6 7.23
47 56.63
36 43.37%
34  โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 35
8 22.86
2 5.71
3 8.57
2 5.71
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
35  โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 197
5 2.54
9 4.57
30 15.23
14 7.11
26 13.20
113 57.36
84 42.64%
36  โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 51
9 17.65
3 5.88
3 5.88
3 5.88
3 5.88
30 58.82
21 41.18%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 83
15 18.07
5 6.02
13 15.66
1 1.20
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
38  โรงเรียนวัดหอกลอง 15
2 13.33
1 6.67
3 20.00
0 0.00
0 0.00
9 60.00
6 40.00%
39  โรงเรียนวัดน้ำคบ 139
31 22.30
7 5.04
17 12.23
0 0.00
0 0.00
84 60.43
55 39.57%
40  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 64
17 26.56
1 1.56
5 7.81
2 3.13
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
41  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 240
39 16.25
11 4.58
37 15.42
2 0.83
3 1.25
148 61.67
92 38.33%
42  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 309
19 6.15
75 24.27
24 7.77
0 0.00
0 0.00
191 61.81
118 38.19%
43  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) 182
14 7.69
13 7.14
1 0.55
27 14.84
14 7.69
113 62.09
69 37.91%
44  โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 148
13 8.78
9 6.08
12 8.11
10 6.76
12 8.11
92 62.16
56 37.84%
45  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 70
16 22.86
0 0.00
6 8.57
0 0.00
4 5.71
44 62.86
26 37.14%
46  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 53
4 7.55
1 1.89
9 16.98
3 5.66
2 3.77
34 64.15
19 35.85%
47  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 73
13 17.81
13 17.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 64.38
26 35.62%
48  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 34
1 2.94
2 5.88
7 20.59
2 5.88
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
49  โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 65
16 24.62
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
50  โรงเรียนบ้านยางโกลน 51
4 7.84
5 9.80
5 9.80
3 5.88
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
51  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 51
3 5.88
4 7.84
10 19.61
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
52  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 196
25 12.76
13 6.63
23 11.73
4 2.04
0 0.00
131 66.84
65 33.16%
53  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 149
25 16.78
10 6.71
10 6.71
4 2.68
0 0.00
100 67.11
49 32.89%
54  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง 64
16 25.00
1 1.56
3 4.69
1 1.56
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
55  โรงเรียนบ้านปากรอง 49
6 12.24
4 8.16
3 6.12
3 6.12
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
56  โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 132
7 5.30
29 21.97
6 4.55
1 0.76
0 0.00
89 67.42
43 32.58%
57  โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 127
17 13.39
8 6.30
10 7.87
6 4.72
0 0.00
86 67.72
41 32.28%
58  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 75
5 6.67
3 4.00
16 21.33
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
59  โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 97
9 9.28
10 10.31
12 12.37
0 0.00
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
60  โรงเรียนวัดวังมะด่าน 129
21 16.28
3 2.33
17 13.18
0 0.00
0 0.00
88 68.22
41 31.78%
61  โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 76
7 9.21
3 3.95
10 13.16
4 5.26
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
62  โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 16
3 18.75
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
63  โรงเรียนวัดเขาน้อย 53
5 9.43
5 9.43
5 9.43
1 1.89
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
64  โรงเรียนวัดสนามไชย 50
4 8.00
2 4.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
65  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 161
4 2.48
31 19.25
9 5.59
3 1.86
1 0.62
113 70.19
48 29.81%
66  โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 41
2 4.88
3 7.32
6 14.63
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
67  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 96
9 9.38
3 3.13
15 15.63
1 1.04
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
68  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 129
8 6.20
4 3.10
24 18.60
1 0.78
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
69  โรงเรียนบ้านนาหนอง 106
9 8.49
9 8.49
10 9.43
2 1.89
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
70  โรงเรียนวัดโบสถ์ 681
62 9.10
34 4.99
96 14.10
0 0.00
0 0.00
489 71.81
192 28.19%
71  โรงเรียนบ้านแยง 240
6 2.50
11 4.58
11 4.58
17 7.08
21 8.75
174 72.50
66 27.50%
72  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 224
29 12.95
10 4.46
21 9.38
1 0.45
0 0.00
163 72.77
61 27.23%
73  โรงเรียนบ้านป่าแดง 524
20 3.82
42 8.02
65 12.40
6 1.15
8 1.53
383 73.09
141 26.91%
74  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 120
9 7.50
2 1.67
21 17.50
0 0.00
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
75  โรงเรียนบ้านท่าสะแก 196
33 16.84
7 3.57
12 6.12
0 0.00
0 0.00
144 73.47
52 26.53%
76  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 102
13 12.75
4 3.92
4 3.92
4 3.92
2 1.96
75 73.53
27 26.47%
77  โรงเรียนศึกษากุลบุตร 106
5 4.72
4 3.77
17 16.04
2 1.89
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
78  โรงเรียนห้วยปลาไหล 76
6 7.89
10 13.16
3 3.95
1 1.32
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
79  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 111
12 10.81
4 3.60
10 9.01
3 2.70
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
80  โรงเรียนบ้านนาตอน 55
8 14.55
3 5.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
81  โรงเรียนบ้านน้ำพริก 146
5 3.42
7 4.79
9 6.16
12 8.22
4 2.74
109 74.66
37 25.34%
82  โรงเรียนวัดหนองมะคัง 164
6 3.66
8 4.88
8 4.88
19 11.59
0 0.00
123 75.00
41 25.00%
83  โรงเรียนวัดท้องโพลง 165
3 1.82
9 5.45
17 10.30
12 7.27
0 0.00
124 75.15
41 24.85%
84  โรงเรียนบ้านนาแฝก 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
2 4.44
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
85  โรงเรียนวัดนาขุม 127
9 7.09
2 1.57
18 14.17
2 1.57
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
86  โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 66
6 9.09
6 9.09
2 3.03
2 3.03
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
87  โรงเรียนบ้านน้ำจวง 291
21 7.22
37 12.71
8 2.75
3 1.03
1 0.34
221 75.95
70 24.05%
88  โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 67
6 8.96
5 7.46
5 7.46
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
89  โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 153
0 0.00
8 5.23
5 3.27
9 5.88
13 8.50
118 77.12
35 22.88%
90  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 156
4 2.56
7 4.49
18 11.54
6 3.85
0 0.00
121 77.56
35 22.44%
91  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 90
5 5.56
4 4.44
7 7.78
3 3.33
1 1.11
70 77.78
20 22.22%
92  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 239
16 6.69
10 4.18
23 9.62
3 1.26
1 0.42
186 77.82
53 22.18%
93  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 68
0 0.00
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
94  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
2 6.25
1 3.13
25 78.13
7 21.88%
95  โรงเรียนบ้านนาเปอะ 79
5 6.33
3 3.80
7 8.86
2 2.53
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
96  โรงเรียนประชาสามัคคี 48
4 8.33
3 6.25
2 4.17
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
97  โรงเรียนบ้านมะต้อง 44
1 2.27
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
98  โรงเรียนวัดท่าช้าง 94
1 1.06
4 4.26
14 14.89
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
99  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 139
13 9.35
6 4.32
6 4.32
1 0.72
2 1.44
111 79.86
28 20.14%
100  โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 150
6 4.00
6 4.00
12 8.00
6 4.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
101  โรงเรียนวัดนาขาม 100
4 4.00
9 9.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
102  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 203
24 11.82
6 2.96
4 1.97
0 0.00
6 2.96
163 80.30
40 19.70%
103  โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 87
5 5.75
2 2.30
7 8.05
2 2.30
1 1.15
70 80.46
17 19.54%
104  โรงเรียนวัดเสนาสน์ 130
4 3.08
11 8.46
10 7.69
0 0.00
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
105  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 125
9 7.20
0 0.00
15 12.00
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
106  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 53
10 18.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
107  โรงเรียนบ้านน้ำตาก 43
3 6.98
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
108  โรงเรียนบ้านนาล้อม 189
14 7.41
11 5.82
7 3.70
3 1.59
0 0.00
154 81.48
35 18.52%
109  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 81
3 3.70
0 0.00
6 7.41
0 0.00
6 7.41
66 81.48
15 18.52%
110  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 54
1 1.85
1 1.85
7 12.96
1 1.85
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
111  โรงเรียนบ้านกกม่วง 55
3 5.45
2 3.64
3 5.45
2 3.64
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
112  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 88
7 7.95
4 4.55
5 5.68
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
113  โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 98
0 0.00
9 9.18
0 0.00
6 6.12
2 2.04
81 82.65
17 17.35%
114  โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 122
8 6.56
10 8.20
0 0.00
3 2.46
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
115  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 47
5 10.64
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
116  โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 89
3 3.37
6 6.74
5 5.62
1 1.12
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
117  โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 24
1 4.17
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
118  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 83
5 6.02
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
119  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 116
0 0.00
0 0.00
15 12.93
3 2.59
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
120  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
1 3.85
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
121  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
122  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 75
2 2.67
4 5.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
123  โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 124
2 1.61
3 2.42
13 10.48
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
124  โรงเรียนวัดหินลาด 161
14 8.70
0 0.00
8 4.97
0 0.00
0 0.00
139 86.34
22 13.66%
125  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 203
19 9.36
7 3.45
0 0.00
0 0.00
1 0.49
176 86.70
27 13.30%
126  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 123
4 3.25
0 0.00
11 8.94
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
127  โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
128  โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
129  โรงเรียนบ้านป่ารวก 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
130  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 152
3 1.97
4 2.63
4 2.63
4 2.63
3 1.97
134 88.16
18 11.84%
131  โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
132  โรงเรียนบ้านนาเมือง 60
2 3.33
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
133  โรงเรียนบ้านป่าคาย 43
3 6.98
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
134  โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 143
0 0.00
12 8.39
4 2.80
0 0.00
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
135  โรงเรียนวัดวงฆ้อง 81
2 2.47
3 3.70
4 4.94
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
136  โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
137  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
138  โรงเรียนบ้านนาคล้าย 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
139  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
140  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 70
1 1.43
1 1.43
4 5.71
0 0.00
1 1.43
63 90.00
7 10.00%
141  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 50
3 6.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
45 90.00
5 10.00%
142  โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
143  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 83
0 0.00
1 1.20
6 7.23
1 1.20
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
144  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 153
7 4.58
4 2.61
3 1.96
0 0.00
0 0.00
139 90.85
14 9.15%
145  โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 97
2 2.06
1 1.03
2 2.06
1 1.03
2 2.06
89 91.75
8 8.25%
146  โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 85
2 2.35
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
147  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 75
0 0.00
0 0.00
4 5.33
2 2.67
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
148  โรงเรียนผดุงวิทยา 93
3 3.23
2 2.15
1 1.08
1 1.08
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
149  โรงเรียนบ้านน้ำลอม 56
1 1.79
1 1.79
0 0.00
1 1.79
1 1.79
52 92.86
4 7.14%
150  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
151  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 75
0 0.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
152  โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
153  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
1 1.54
62 95.38
3 4.62%
154  โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 45
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
155  โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
156  โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 151
0 0.00
2 1.32
1 0.66
0 0.00
2 1.32
146 96.69
5 3.31%
157  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 114
0 0.00
2 1.75
1 0.88
0 0.00
0 0.00
111 97.37
3 2.63%
158  โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนวัดทับยายเชียง 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,692 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,669 9.43
เตี้ย  1,270 7.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,690 9.55
ผอมและเตี้ย  688 3.89
อ้วนและเตี้ย  543 3.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,832 66.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,860 คน


33.12%


Powered By www.thaieducation.net