ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 127 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.85
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 23
6 26.09
1 4.35
2 8.70
7 30.43
3 13.04
4 17.39
19 82.61%
2  โรงเรียนบ้านวังสาร 101
12 11.88
14 13.86
15 14.85
23 22.77
0 0.00
37 36.63
64 63.37%
3  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 150
12 8.00
10 6.67
14 9.33
23 15.33
26 17.33
65 43.33
85 56.67%
4  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 152
11 7.24
11 7.24
41 26.97
5 3.29
13 8.55
71 46.71
81 53.29%
5  โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 178
6 3.37
8 4.49
26 14.61
14 7.87
40 22.47
84 47.19
94 52.81%
6  โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 293
71 24.23
25 8.53
53 18.09
0 0.00
0 0.00
144 49.15
149 50.85%
7  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 238
7 2.94
11 4.62
29 12.18
28 11.76
46 19.33
117 49.16
121 50.84%
8  โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 118
14 11.86
16 13.56
15 12.71
9 7.63
4 3.39
60 50.85
58 49.15%
9  โรงเรียนบ้านน้ำริน 263
19 7.22
31 11.79
19 7.22
40 15.21
19 7.22
135 51.33
128 48.67%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 36
5 13.89
3 8.33
5 13.89
2 5.56
1 2.78
20 55.56
16 44.44%
11  โรงเรียนบ้านน้ำปาด 88
26 29.55
3 3.41
8 9.09
0 0.00
1 1.14
50 56.82
38 43.18%
12  โรงเรียนบ้านท่ายาง 58
9 15.52
2 3.45
7 12.07
7 12.07
0 0.00
33 56.90
25 43.10%
13  โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 19
2 10.53
3 15.79
3 15.79
0 0.00
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
14  โรงเรียนบ้านหนองพระ 84
14 16.67
8 9.52
13 15.48
0 0.00
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
15  โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 94
14 14.89
11 11.70
8 8.51
6 6.38
0 0.00
55 58.51
39 41.49%
16  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 76
15 19.74
3 3.95
13 17.11
0 0.00
0 0.00
45 59.21
31 40.79%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 74
7 9.46
7 9.46
16 21.62
0 0.00
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
18  โรงเรียนวัดโคกสลุด 77
3 3.90
2 2.60
10 12.99
5 6.49
10 12.99
47 61.04
30 38.96%
19  โรงเรียนบ้านเขาดิน 116
14 12.07
15 12.93
14 12.07
2 1.72
0 0.00
71 61.21
45 38.79%
20  โรงเรียนบ้านป่าขนุน 73
13 17.81
8 10.96
7 9.59
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
21  โรงเรียนบ้านซำหวาย 133
6 4.51
3 2.26
26 19.55
2 1.50
11 8.27
85 63.91
48 36.09%
22  โรงเรียนบ้านกลาง 70
7 10.00
4 5.71
12 17.14
2 2.86
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
23  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 229
16 6.99
1 0.44
29 12.66
17 7.42
18 7.86
148 64.63
81 35.37%
24  โรงเรียนบ้านดงพลวง 77
17 22.08
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
25  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 127
22 17.32
5 3.94
7 5.51
6 4.72
4 3.15
83 65.35
44 34.65%
26  โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 104
13 12.50
8 7.69
4 3.85
6 5.77
5 4.81
68 65.38
36 34.62%
27  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 160
21 13.13
14 8.75
20 12.50
0 0.00
0 0.00
105 65.63
55 34.38%
28  โรงเรียนบ้านลำภาศ 85
9 10.59
3 3.53
17 20.00
0 0.00
0 0.00
56 65.88
29 34.12%
29  โรงเรียนบ้านตอเรือ 106
5 4.72
5 4.72
15 14.15
0 0.00
11 10.38
70 66.04
36 33.96%
30  โรงเรียนบึงราชนก 62
1 1.61
6 9.68
12 19.35
2 3.23
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
31  โรงเรียนศึกษาลัย 496
32 6.45
17 3.43
101 20.36
11 2.22
0 0.00
335 67.54
161 32.46%
32  โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 82
4 4.88
0 0.00
22 26.83
0 0.00
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
33  โรงเรียนบ้านสะเดา 205
12 5.85
1 0.49
23 11.22
13 6.34
15 7.32
141 68.78
64 31.22%
34  โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 71
6 8.45
9 12.68
4 5.63
0 0.00
3 4.23
49 69.01
22 30.99%
35  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 68
8 11.76
6 8.82
7 10.29
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
36  โรงเรียนบ้านพุกระโดน 85
14 16.47
3 3.53
8 9.41
1 1.18
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
37  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 180
19 10.56
11 6.11
18 10.00
6 3.33
1 0.56
125 69.44
55 30.56%
38  โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 79
6 7.59
7 8.86
9 11.39
2 2.53
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
39  โรงเรียนบ้านผารังหมี 56
6 10.71
5 8.93
6 10.71
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
40  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 95
8 8.42
0 0.00
15 15.79
5 5.26
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
41  โรงเรียนสามัคคีธรรม 106
5 4.72
3 2.83
22 20.75
1 0.94
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
42  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 69
3 4.35
6 8.70
10 14.49
1 1.45
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
43  โรงเรียนวัดบ้านมุง 152
18 11.84
16 10.53
5 3.29
0 0.00
5 3.29
108 71.05
44 28.95%
44  โรงเรียนราษฎร์เจริญ 112
4 3.57
0 0.00
28 25.00
0 0.00
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
45  โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 97
6 6.19
7 7.22
11 11.34
3 3.09
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
46  โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 47
4 8.51
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
47  โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 176
31 17.61
4 2.27
13 7.39
0 0.00
0 0.00
128 72.73
48 27.27%
48  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 235
17 7.23
26 11.06
16 6.81
2 0.85
1 0.43
173 73.62
62 26.38%
49  โรงเรียนวัดท่านา 57
3 5.26
2 3.51
9 15.79
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
50  โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 102
5 4.90
3 2.94
17 16.67
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
51  โรงเรียนบ้านผาท่าพล 95
6 6.32
7 7.37
4 4.21
3 3.16
3 3.16
72 75.79
23 24.21%
52  โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ 25
2 8.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
53  โรงเรียนวัดบึงลำ 61
0 0.00
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
54  โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 109
3 2.75
4 3.67
6 5.50
6 5.50
5 4.59
85 77.98
24 22.02%
55  โรงเรียนบ้านดินทอง 56
3 5.36
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
56  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 90
0 0.00
11 12.22
4 4.44
4 4.44
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
57  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 154
7 4.55
5 3.25
19 12.34
1 0.65
0 0.00
122 79.22
32 20.78%
58  โรงเรียนวัดวังพิกุล 136
7 5.15
3 2.21
17 12.50
1 0.74
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
59  โรงเรียนบ้านหินประกาย 177
11 6.21
5 2.82
16 9.04
4 2.26
0 0.00
141 79.66
36 20.34%
60  โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 45
1 2.22
0 0.00
7 15.56
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
61  โรงเรียนวัดย่านยาว 20
2 10.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
62  โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 51
4 7.84
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
63  โรงเรียนบ้านน้ำพรม 110
8 7.27
4 3.64
4 3.64
3 2.73
2 1.82
89 80.91
21 19.09%
64  โรงเรียนบ้านเข็ก 215
7 3.26
6 2.79
28 13.02
0 0.00
0 0.00
174 80.93
41 19.07%
65  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 117
7 5.98
1 0.85
14 11.97
0 0.00
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
66  โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 99
2 2.02
2 2.02
9 9.09
2 2.02
3 3.03
81 81.82
18 18.18%
67  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 138
8 5.80
7 5.07
3 2.17
4 2.90
3 2.17
113 81.88
25 18.12%
68  โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 247
4 1.62
0 0.00
35 14.17
0 0.00
5 2.02
203 82.19
44 17.81%
69  โรงเรียนบ้านนาพราน 148
15 10.14
4 2.70
4 2.70
3 2.03
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
70  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 64
6 9.38
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
71  โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 146
17 11.64
0 0.00
8 5.48
0 0.00
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
72  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
73  โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ 88
2 2.27
1 1.14
11 12.50
0 0.00
1 1.14
73 82.95
15 17.05%
74  โรงเรียนบ้านซำรัง 159
12 7.55
7 4.40
0 0.00
5 3.14
3 1.89
132 83.02
27 16.98%
75  โรงเรียนประชาสามัคคี 106
1 0.94
2 1.89
12 11.32
3 2.83
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 65
3 4.62
1 1.54
6 9.23
0 0.00
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
77  โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
78  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 61
3 4.92
2 3.28
2 3.28
1 1.64
2 3.28
51 83.61
10 16.39%
79  โรงเรียนบ้านเจริญผล 122
3 2.46
0 0.00
17 13.93
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
80  โรงเรียนบ้านหนองกลด 55
0 0.00
1 1.82
8 14.55
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
81  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 159
10 6.29
8 5.03
5 3.14
3 1.89
0 0.00
133 83.65
26 16.35%
82  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 257
19 7.39
8 3.11
15 5.84
0 0.00
0 0.00
215 83.66
42 16.34%
83  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 99
2 2.02
2 2.02
11 11.11
1 1.01
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 171
6 3.51
4 2.34
7 4.09
5 2.92
5 2.92
144 84.21
27 15.79%
85  โรงเรียนวัดพันชาลี 111
1 0.90
0 0.00
16 14.41
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
86  โรงเรียนบ้านชมภู 211
13 6.16
7 3.32
8 3.79
4 1.90
0 0.00
179 84.83
32 15.17%
87  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 376
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 4.79
39 10.37
319 84.84
57 15.16%
88  โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 53
3 5.66
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
89  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 76
4 5.26
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
90  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 126
13 10.32
3 2.38
2 1.59
0 0.00
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
91  โรงเรียนบ้านหนองงา 77
4 5.19
1 1.30
3 3.90
3 3.90
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
92  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 205
4 1.95
5 2.44
19 9.27
0 0.00
0 0.00
177 86.34
28 13.66%
93  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 106
9 8.49
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
94  โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 101
2 1.98
1 0.99
10 9.90
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
95  โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 95
2 2.11
2 2.11
5 5.26
2 2.11
1 1.05
83 87.37
12 12.63%
96  โรงเรียนวัดปลวกง่าม 184
2 1.09
2 1.09
18 9.78
1 0.54
0 0.00
161 87.50
23 12.50%
97  โรงเรียนบ้านน้ำยาง 65
5 7.69
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
98  โรงเรียนบ้านปากยาง 110
1 0.91
2 1.82
10 9.09
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
99  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
100  โรงเรียนบ้านยางโทน 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
101  โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 91
1 1.10
0 0.00
9 9.89
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
102  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 73
2 2.74
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
103  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
104  โรงเรียนบ้านวังพรม 120
3 2.50
2 1.67
5 4.17
0 0.00
1 0.83
109 90.83
11 9.17%
105  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 174
8 4.60
0 0.00
6 3.45
0 0.00
0 0.00
160 91.95
14 8.05%
106  โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 222
5 2.25
5 2.25
3 1.35
2 0.90
2 0.90
205 92.34
17 7.66%
107  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 123
5 4.07
0 0.00
3 2.44
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
108  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 193
2 1.04
0 0.00
8 4.15
2 1.04
0 0.00
181 93.78
12 6.22%
109  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 97
2 2.06
0 0.00
1 1.03
1 1.03
2 2.06
91 93.81
6 6.19%
110  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1216
25 2.06
10 0.82
25 2.06
9 0.74
6 0.49
1141 93.83
75 6.17%
111  โรงเรียนห้วยพลู 179
0 0.00
6 3.35
3 1.68
0 0.00
0 0.00
170 94.97
9 5.03%
112  โรงเรียนบ้านโป่งปะ 142
2 1.41
3 2.11
2 1.41
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
113  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 44
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
114  โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านแม่ระกา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนราษฎร์ดำริ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนวัดดงข่อย 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,514 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  916 6.31
เตี้ย  514 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,335 9.20
ผอมและเตี้ย  343 2.36
อ้วนและเตี้ย  321 2.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,085 76.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,429 คน


23.63%


Powered By www.thaieducation.net