ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดวังเป็ด 111
16 14.41
37 33.33
20 18.02
15 13.51
15 13.51
8 7.21
103 92.79%
2  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 398
24 6.03
14 3.52
105 26.38
111 27.89
105 26.38
39 9.80
359 90.20%
3  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 51
12 23.53
12 23.53
4 7.84
7 13.73
9 17.65
7 13.73
44 86.27%
4  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 967
137 14.17
150 15.51
75 7.76
149 15.41
225 23.27
231 23.89
736 76.11%
5  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 282
31 10.99
26 9.22
52 18.44
15 5.32
78 27.66
80 28.37
202 71.63%
6  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 116
16 13.79
14 12.07
28 24.14
10 8.62
13 11.21
35 30.17
81 69.83%
7  โรงเรียนสะพานที่ 3 551
43 7.80
74 13.43
149 27.04
39 7.08
45 8.17
201 36.48
350 63.52%
8  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 92
3 3.26
2 2.17
22 23.91
5 5.43
24 26.09
36 39.13
56 60.87%
9  โรงเรียนวัดทุ่งชา 100
18 18.00
16 16.00
8 8.00
17 17.00
0 0.00
41 41.00
59 59.00%
10  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 788
66 8.38
38 4.82
116 14.72
104 13.20
105 13.32
359 45.56
429 54.44%
11  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 145
12 8.28
18 12.41
35 24.14
6 4.14
7 4.83
67 46.21
78 53.79%
12  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 119
11 9.24
12 10.08
23 19.33
6 5.04
11 9.24
56 47.06
63 52.94%
13  โรงเรียนวัดจุฬามณี 125
17 13.60
10 8.00
15 12.00
13 10.40
11 8.80
59 47.20
66 52.80%
14  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 257
29 11.28
18 7.00
40 15.56
28 10.89
18 7.00
124 48.25
133 51.75%
15  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 84
11 13.10
16 19.05
8 9.52
0 0.00
8 9.52
41 48.81
43 51.19%
16  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 137
13 9.49
4 2.92
18 13.14
17 12.41
18 13.14
67 48.91
70 51.09%
17  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 443
59 13.32
24 5.42
78 17.61
17 3.84
31 7.00
234 52.82
209 47.18%
18  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 184
7 3.80
11 5.98
48 26.09
11 5.98
7 3.80
100 54.35
84 45.65%
19  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 57
21 36.84
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
31 54.39
26 45.61%
20  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 230
41 17.83
11 4.78
27 11.74
12 5.22
11 4.78
128 55.65
102 44.35%
21  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 157
13 8.28
13 8.28
35 22.29
8 5.10
0 0.00
88 56.05
69 43.95%
22  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 67
5 7.46
4 5.97
10 14.93
3 4.48
7 10.45
38 56.72
29 43.28%
23  โรงเรียนจ่าการบุญ 1741
47 2.70
25 1.44
336 19.30
139 7.98
204 11.72
990 56.86
751 43.14%
24  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 176
7 3.98
5 2.84
22 12.50
12 6.82
27 15.34
103 58.52
73 41.48%
25  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 57
7 12.28
0 0.00
15 26.32
0 0.00
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
26  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 26
0 0.00
0 0.00
6 23.08
4 15.38
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
27  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 47
5 10.64
4 8.51
9 19.15
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
28  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 58
7 12.07
5 8.62
3 5.17
6 10.34
1 1.72
36 62.07
22 37.93%
29  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 73
6 8.22
1 1.37
20 27.40
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
30  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 28
2 7.14
2 7.14
4 14.29
0 0.00
2 7.14
18 64.29
10 35.71%
31  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 42
2 4.76
4 9.52
9 21.43
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
32  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 78
5 6.41
6 7.69
8 10.26
3 3.85
5 6.41
51 65.38
27 34.62%
33  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61
13 21.31
1 1.64
6 9.84
1 1.64
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
34  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2060
270 13.11
80 3.88
354 17.18
0 0.00
0 0.00
1356 65.83
704 34.17%
35  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 406
41 10.10
39 9.61
48 11.82
9 2.22
1 0.25
268 66.01
138 33.99%
36  โรงเรียนวัดอรัญญิก 192
9 4.69
13 6.77
13 6.77
7 3.65
22 11.46
128 66.67
64 33.33%
37  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 126
11 8.73
5 3.97
25 19.84
0 0.00
0 0.00
85 67.46
41 32.54%
38  โรงเรียนวัดกรับพวง 97
11 11.34
5 5.15
13 13.40
2 2.06
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
39  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 215
27 12.56
10 4.65
28 13.02
3 1.40
0 0.00
147 68.37
68 31.63%
40  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 48
1 2.08
1 2.08
6 12.50
0 0.00
7 14.58
33 68.75
15 31.25%
41  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 80
4 5.00
8 10.00
11 13.75
2 2.50
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
42  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 189
18 9.52
0 0.00
40 21.16
1 0.53
0 0.00
130 68.78
59 31.22%
43  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 229
10 4.37
11 4.80
50 21.83
0 0.00
0 0.00
158 69.00
71 31.00%
44  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 91
8 8.79
6 6.59
14 15.38
0 0.00
0 0.00
63 69.23
28 30.77%
45  โรงเรียนวัดแตน 91
6 6.59
5 5.49
8 8.79
0 0.00
9 9.89
63 69.23
28 30.77%
46  โรงเรียนวัดคุยขวาง 116
7 6.03
6 5.17
15 12.93
7 6.03
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
47  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 60
4 6.67
4 6.67
5 8.33
3 5.00
2 3.33
42 70.00
18 30.00%
48  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 151
19 12.58
4 2.65
11 7.28
11 7.28
0 0.00
106 70.20
45 29.80%
49  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 66
9 13.64
1 1.52
6 9.09
2 3.03
1 1.52
47 71.21
19 28.79%
50  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 62
2 3.23
0 0.00
7 11.29
4 6.45
4 6.45
45 72.58
17 27.42%
51  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 261
15 5.75
15 5.75
17 6.51
15 5.75
7 2.68
192 73.56
69 26.44%
52  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 207
18 8.70
7 3.38
16 7.73
3 1.45
9 4.35
154 74.40
53 25.60%
53  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 149
8 5.37
14 9.40
16 10.74
0 0.00
0 0.00
111 74.50
38 25.50%
54  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 67
0 0.00
0 0.00
13 19.40
0 0.00
4 5.97
50 74.63
17 25.37%
55  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 80
0 0.00
0 0.00
12 15.00
0 0.00
8 10.00
60 75.00
20 25.00%
56  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 68
0 0.00
0 0.00
14 20.59
0 0.00
3 4.41
51 75.00
17 25.00%
57  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 93
5 5.38
3 3.23
14 15.05
1 1.08
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
58  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 77
5 6.49
6 7.79
8 10.39
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
59  โรงเรียนบ้านคุยยาง 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
7 10.77
1 1.54
49 75.38
16 24.62%
60  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 58
4 6.90
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
61  โรงเรียนวัดห้วงกระได 50
6 12.00
2 4.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
62  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 38
0 0.00
0 0.00
5 13.16
0 0.00
4 10.53
29 76.32
9 23.68%
63  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
6 5.04
6 5.04
14 11.76
1 0.84
1 0.84
91 76.47
28 23.53%
64  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 124
12 9.68
4 3.23
13 10.48
0 0.00
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
65  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 79
7 8.86
3 3.80
2 2.53
6 7.59
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
66  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 138
8 5.80
8 5.80
7 5.07
8 5.80
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
67  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 45
8 17.78
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
68  โรงเรียนบ้านปลักแรด 230
6 2.61
13 5.65
31 13.48
1 0.43
0 0.00
179 77.83
51 22.17%
69  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 231
16 6.93
8 3.46
25 10.82
0 0.00
0 0.00
182 78.79
49 21.21%
70  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 273
18 6.59
3 1.10
35 12.82
0 0.00
0 0.00
217 79.49
56 20.51%
71  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 104
9 8.65
8 7.69
0 0.00
2 1.92
2 1.92
83 79.81
21 20.19%
72  โรงเรียนบางระกำ 191
10 5.24
7 3.66
18 9.42
1 0.52
1 0.52
154 80.63
37 19.37%
73  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 26
2 7.69
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
74  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 206
14 6.80
2 0.97
22 10.68
0 0.00
0 0.00
168 81.55
38 18.45%
75  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 85
0 0.00
1 1.18
11 12.94
2 2.35
1 1.18
70 82.35
15 17.65%
76  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 189
24 12.70
0 0.00
9 4.76
0 0.00
0 0.00
156 82.54
33 17.46%
77  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 65
6 9.23
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
78  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 128
3 2.34
0 0.00
18 14.06
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
79  โรงเรียนวัดคุยม่วง 76
3 3.95
3 3.95
6 7.89
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
80  โรงเรียนบ้านคลองเตย 109
6 5.50
2 1.83
9 8.26
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
81  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 77
1 1.30
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
82  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 46
3 6.52
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
83  โรงเรียนวัดวังแร่ 79
3 3.80
2 2.53
5 6.33
1 1.27
1 1.27
67 84.81
12 15.19%
84  โรงเรียนวัดสระโคล่ 193
0 0.00
14 7.25
4 2.07
10 5.18
0 0.00
165 85.49
28 14.51%
85  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 104
3 2.88
0 0.00
12 11.54
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
86  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
87  โรงเรียนวัดหนองขานาง 85
1 1.18
1 1.18
8 9.41
1 1.18
1 1.18
73 85.88
12 14.12%
88  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 103
7 6.80
7 6.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
89  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
3 5.56
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
90  โรงเรียนวัดจอมทอง 139
2 1.44
2 1.44
9 6.47
4 2.88
1 0.72
121 87.05
18 12.95%
91  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 147
6 4.08
4 2.72
3 2.04
5 3.40
1 0.68
128 87.07
19 12.93%
92  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 80
4 5.00
2 2.50
2 2.50
1 1.25
1 1.25
70 87.50
10 12.50%
93  โรงเรียนวัดบึงบอน 73
3 4.11
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
94  โรงเรียนวัดวังอิทก 73
2 2.74
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
95  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
96  โรงเรียนคลองวัดไร่ 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
97  โรงเรียนบ้านพันเสา 131
1 0.76
0 0.00
8 6.11
0 0.00
6 4.58
116 88.55
15 11.45%
98  โรงเรียนวัดดอนอภัย 87
5 5.75
0 0.00
3 3.45
0 0.00
1 1.15
78 89.66
9 10.34%
99  โรงเรียนบ้านดงยาง 88
5 5.68
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
100  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 92
2 2.17
2 2.17
4 4.35
1 1.09
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
101  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 147
4 2.72
4 2.72
6 4.08
0 0.00
0 0.00
133 90.48
14 9.52%
102  โรงเรียนบ้านวังยาง 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
103  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 101
0 0.00
0 0.00
9 8.91
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
104  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 111
3 2.70
2 1.80
2 1.80
1 0.90
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
105  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
1 1.47
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
106  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
107  โรงเรียนวัดบ้านดง 188
0 0.00
0 0.00
5 2.66
5 2.66
0 0.00
178 94.68
10 5.32%
108  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 96
0 0.00
2 2.08
3 3.13
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
109  โรงเรียนบ้านหนองแขม 112
0 0.00
0 0.00
5 4.46
0 0.00
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
110  โรงเรียนวัดบึงกอก 94
0 0.00
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
111  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.59
124 98.41
2 1.59%
112  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,907 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,444 7.64
เตี้ย  944 4.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,518 13.32
ผอมและเตี้ย  887 4.69
อ้วนและเตี้ย  1,089 5.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,025 63.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,882 คน


36.40%


Powered By www.thaieducation.net