ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดวังเป็ด 111
16 14.41
37 33.33
20 18.02
15 13.51
15 13.51
8 7.21
103 92.79%
2  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 398
24 6.03
14 3.52
105 26.38
111 27.89
105 26.38
39 9.80
359 90.20%
3  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 51
12 23.53
12 23.53
4 7.84
7 13.73
9 17.65
7 13.73
44 86.27%
4  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 967
137 14.17
150 15.51
75 7.76
149 15.41
225 23.27
231 23.89
736 76.11%
5  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 282
31 10.99
26 9.22
52 18.44
15 5.32
78 27.66
80 28.37
202 71.63%
6  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 116
16 13.79
14 12.07
28 24.14
10 8.62
13 11.21
35 30.17
81 69.83%
7  โรงเรียนสะพานที่ 3 551
43 7.80
74 13.43
149 27.04
39 7.08
45 8.17
201 36.48
350 63.52%
8  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 92
3 3.26
2 2.17
22 23.91
5 5.43
24 26.09
36 39.13
56 60.87%
9  โรงเรียนวัดทุ่งชา 100
18 18.00
16 16.00
8 8.00
17 17.00
0 0.00
41 41.00
59 59.00%
10  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 788
66 8.38
38 4.82
116 14.72
104 13.20
105 13.32
359 45.56
429 54.44%
11  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 145
12 8.28
18 12.41
35 24.14
6 4.14
7 4.83
67 46.21
78 53.79%
12  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 119
11 9.24
12 10.08
23 19.33
6 5.04
11 9.24
56 47.06
63 52.94%
13  โรงเรียนวัดจุฬามณี 125
17 13.60
10 8.00
15 12.00
13 10.40
11 8.80
59 47.20
66 52.80%
14  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 257
29 11.28
18 7.00
40 15.56
28 10.89
18 7.00
124 48.25
133 51.75%
15  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 84
11 13.10
16 19.05
8 9.52
0 0.00
8 9.52
41 48.81
43 51.19%
16  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 137
13 9.49
4 2.92
18 13.14
17 12.41
18 13.14
67 48.91
70 51.09%
17  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 443
59 13.32
24 5.42
78 17.61
17 3.84
31 7.00
234 52.82
209 47.18%
18  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 184
7 3.80
11 5.98
48 26.09
11 5.98
7 3.80
100 54.35
84 45.65%
19  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 57
21 36.84
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
31 54.39
26 45.61%
20  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 230
41 17.83
11 4.78
27 11.74
12 5.22
11 4.78
128 55.65
102 44.35%
21  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 157
13 8.28
13 8.28
35 22.29
8 5.10
0 0.00
88 56.05
69 43.95%
22  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 67
5 7.46
4 5.97
10 14.93
3 4.48
7 10.45
38 56.72
29 43.28%
23  โรงเรียนจ่าการบุญ 1741
47 2.70
25 1.44
336 19.30
139 7.98
204 11.72
990 56.86
751 43.14%
24  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 176
7 3.98
5 2.84
22 12.50
12 6.82
27 15.34
103 58.52
73 41.48%
25  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 57
7 12.28
0 0.00
15 26.32
0 0.00
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
26  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 26
0 0.00
0 0.00
6 23.08
4 15.38
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
27  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 47
5 10.64
4 8.51
9 19.15
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
28  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 58
7 12.07
5 8.62
3 5.17
6 10.34
1 1.72
36 62.07
22 37.93%
29  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 73
6 8.22
1 1.37
20 27.40
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
30  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 28
2 7.14
2 7.14
4 14.29
0 0.00
2 7.14
18 64.29
10 35.71%
31  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 42
2 4.76
4 9.52
9 21.43
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
32  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 78
5 6.41
6 7.69
8 10.26
3 3.85
5 6.41
51 65.38
27 34.62%
33  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61
13 21.31
1 1.64
6 9.84
1 1.64
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
34  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2060
270 13.11
80 3.88
354 17.18
0 0.00
0 0.00
1356 65.83
704 34.17%
35  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 406
41 10.10
39 9.61
48 11.82
9 2.22
1 0.25
268 66.01
138 33.99%
36  โรงเรียนวัดอรัญญิก 192
9 4.69
13 6.77
13 6.77
7 3.65
22 11.46
128 66.67
64 33.33%
37  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 126
11 8.73
5 3.97
25 19.84
0 0.00
0 0.00
85 67.46
41 32.54%
38  โรงเรียนวัดกรับพวง 97
11 11.34
5 5.15
13 13.40
2 2.06
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
39  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 215
27 12.56
10 4.65
28 13.02
3 1.40
0 0.00
147 68.37
68 31.63%
40  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 48
1 2.08
1 2.08
6 12.50
0 0.00
7 14.58
33 68.75
15 31.25%
41  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 80
4 5.00
8 10.00
11 13.75
2 2.50
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
42  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 189
18 9.52
0 0.00
40 21.16
1 0.53
0 0.00
130 68.78
59 31.22%
43  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 229
10 4.37
11 4.80
50 21.83
0 0.00
0 0.00
158 69.00
71 31.00%
44  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 91
8 8.79
6 6.59
14 15.38
0 0.00
0 0.00
63 69.23
28 30.77%
45  โรงเรียนวัดแตน 91
6 6.59
5 5.49
8 8.79
0 0.00
9 9.89
63 69.23
28 30.77%
46  โรงเรียนวัดคุยขวาง 116
7 6.03
6 5.17
15 12.93
7 6.03
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
47  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 60
4 6.67
4 6.67
5 8.33
3 5.00
2 3.33
42 70.00
18 30.00%
48  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 151
19 12.58
4 2.65
11 7.28
11 7.28
0 0.00
106 70.20
45 29.80%
49  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 66
9 13.64
1 1.52
6 9.09
2 3.03
1 1.52
47 71.21
19 28.79%
50  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 62
2 3.23
0 0.00
7 11.29
4 6.45
4 6.45
45 72.58
17 27.42%
51  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 261
15 5.75
15 5.75
17 6.51
15 5.75
7 2.68
192 73.56
69 26.44%
52  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 207
18 8.70
7 3.38
16 7.73
3 1.45
9 4.35
154 74.40
53 25.60%
53  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 149
8 5.37
14 9.40
16 10.74
0 0.00
0 0.00
111 74.50
38 25.50%
54  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 67
0 0.00
0 0.00
13 19.40
0 0.00
4 5.97
50 74.63
17 25.37%
55  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 80
0 0.00
0 0.00
12 15.00
0 0.00
8 10.00
60 75.00
20 25.00%
56  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 68
0 0.00
0 0.00
14 20.59
0 0.00
3 4.41
51 75.00
17 25.00%
57  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 93
5 5.38
3 3.23
14 15.05
1 1.08
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
58  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 77
5 6.49
6 7.79
8 10.39
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
59  โรงเรียนบ้านคุยยาง 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
7 10.77
1 1.54
49 75.38
16 24.62%
60  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 58
4 6.90
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
61  โรงเรียนวัดห้วงกระได 50
6 12.00
2 4.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
62  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 38
0 0.00
0 0.00
5 13.16
0 0.00
4 10.53
29 76.32
9 23.68%
63  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
6 5.04
6 5.04
14 11.76
1 0.84
1 0.84
91 76.47
28 23.53%
64  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 124
12 9.68
4 3.23
13 10.48
0 0.00
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
65  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 79
7 8.86
3 3.80
2 2.53
6 7.59
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
66  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 138
8 5.80
8 5.80
7 5.07
8 5.80
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
67  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 45
8 17.78
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
68  โรงเรียนบ้านปลักแรด 230
6 2.61
13 5.65
31 13.48
1 0.43
0 0.00
179 77.83
51 22.17%
69  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 231
16 6.93
8 3.46
25 10.82
0 0.00
0 0.00
182 78.79
49 21.21%
70  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 273
18 6.59
3 1.10
35 12.82
0 0.00
0 0.00
217 79.49
56 20.51%
71  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 104
9 8.65
8 7.69
0 0.00
2 1.92
2 1.92
83 79.81
21 20.19%
72  โรงเรียนบางระกำ 191
10 5.24
7 3.66
18 9.42
1 0.52
1 0.52
154 80.63
37 19.37%
73  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 26
2 7.69
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
74  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 206
14 6.80
2 0.97
22 10.68
0 0.00
0 0.00
168 81.55
38 18.45%
75  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 85
0 0.00
1 1.18
11 12.94
2 2.35
1 1.18
70 82.35
15 17.65%
76  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 189
24 12.70
0 0.00
9 4.76
0 0.00
0 0.00
156 82.54
33 17.46%
77  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 65
6 9.23
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
78  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 128
3 2.34
0 0.00
18 14.06
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
79  โรงเรียนวัดคุยม่วง 76
3 3.95
3 3.95
6 7.89
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
80  โรงเรียนบ้านคลองเตย 109
6 5.50
2 1.83
9 8.26
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
81  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 77
1 1.30
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
82  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 46
3 6.52
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
83  โรงเรียนวัดวังแร่ 79
3 3.80
2 2.53
5 6.33
1 1.27
1 1.27
67 84.81
12 15.19%
84  โรงเรียนวัดสระโคล่ 193
0 0.00
14 7.25
4 2.07
10 5.18
0 0.00
165 85.49
28 14.51%
85  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 104
3 2.88
0 0.00
12 11.54
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
86  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
87  โรงเรียนวัดหนองขานาง 85
1 1.18
1 1.18
8 9.41
1 1.18
1 1.18
73 85.88
12 14.12%
88  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 103
7 6.80
7 6.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
89  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
3 5.56
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
90  โรงเรียนวัดจอมทอง 139
2 1.44
2 1.44
9 6.47
4 2.88
1 0.72
121 87.05
18 12.95%
91  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 147
6 4.08
4 2.72
3 2.04
5 3.40
1 0.68
128 87.07
19 12.93%
92  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 80
4 5.00
2 2.50
2 2.50
1 1.25
1 1.25
70 87.50
10 12.50%
93  โรงเรียนวัดบึงบอน 73
3 4.11
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
94  โรงเรียนวัดวังอิทก 73
2 2.74
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
95  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
96  โรงเรียนคลองวัดไร่ 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
97  โรงเรียนบ้านพันเสา 131
1 0.76
0 0.00
8 6.11
0 0.00
6 4.58
116 88.55
15 11.45%
98  โรงเรียนวัดดอนอภัย 87
5 5.75
0 0.00
3 3.45
0 0.00
1 1.15
78 89.66
9 10.34%
99  โรงเรียนบ้านดงยาง 88
5 5.68
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
100  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 92
2 2.17
2 2.17
4 4.35
1 1.09
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
101  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 147
4 2.72
4 2.72
6 4.08
0 0.00
0 0.00
133 90.48
14 9.52%
102  โรงเรียนบ้านวังยาง 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
103  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 101
0 0.00
0 0.00
9 8.91
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
104  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 111
3 2.70
2 1.80
2 1.80
1 0.90
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
105  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
1 1.47
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
106  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
107  โรงเรียนวัดบ้านดง 188
0 0.00
0 0.00
5 2.66
5 2.66
0 0.00
178 94.68
10 5.32%
108  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 96
0 0.00
2 2.08
3 3.13
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
109  โรงเรียนบ้านหนองแขม 112
0 0.00
0 0.00
5 4.46
0 0.00
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
110  โรงเรียนวัดบึงกอก 94
0 0.00
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
111  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.59
124 98.41
2 1.59%
112  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,907 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,444 7.64
เตี้ย  944 4.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,518 13.32
ผอมและเตี้ย  887 4.69
อ้วนและเตี้ย  1,089 5.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,025 63.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,882 คน


36.40%


Powered By www.thaieducation.net