ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านธารชะอม 103
29 28.16
74 71.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 26
4 15.38
22 84.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านท่าทอง 42
5 11.90
5 11.90
10 23.81
2 4.76
10 23.81
10 23.81
32 76.19%
4  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 42
11 26.19
4 9.52
10 23.81
3 7.14
0 0.00
14 33.33
28 66.67%
5  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 19
11 57.89
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
6  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 89
7 7.87
7 7.87
16 17.98
16 17.98
10 11.24
33 37.08
56 62.92%
7  โรงเรียนบ้านสุเม่น 140
15 10.71
23 16.43
29 20.71
14 10.00
0 0.00
59 42.14
81 57.86%
8  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 7
2 28.57
1 14.29
0 0.00
0 0.00
1 14.29
3 42.86
4 57.14%
9  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 9
3 33.33
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
10  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 111
31 27.93
5 4.50
17 15.32
6 5.41
1 0.90
51 45.95
60 54.05%
11  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 754
91 12.07
18 2.39
186 24.67
98 13.00
2 0.27
359 47.61
395 52.39%
12  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 96
4 4.17
5 5.21
12 12.50
9 9.38
17 17.71
49 51.04
47 48.96%
13  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 45
14 31.11
3 6.67
4 8.89
1 2.22
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
14  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 87
11 12.64
7 8.05
19 21.84
4 4.60
0 0.00
46 52.87
41 47.13%
15  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 11
2 18.18
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
16  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 45
7 15.56
6 13.33
7 15.56
0 0.00
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
17  โรงเรียนบ้านดงยาง 81
14 17.28
12 14.81
5 6.17
4 4.94
1 1.23
45 55.56
36 44.44%
18  โรงเรียนไชยะวิทยา 366
27 7.38
21 5.74
38 10.38
38 10.38
35 9.56
207 56.56
159 43.44%
19  โรงเรียนบ้านลำโชค 42
9 21.43
0 0.00
4 9.52
5 11.90
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
20  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 254
36 14.17
15 5.91
46 18.11
6 2.36
0 0.00
151 59.45
103 40.55%
21  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1133
99 8.74
78 6.88
192 16.95
87 7.68
0 0.00
677 59.75
456 40.25%
22  โรงเรียนบ้านนาพง 83
15 18.07
4 4.82
9 10.84
3 3.61
2 2.41
50 60.24
33 39.76%
23  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 107
8 7.48
4 3.74
7 6.54
12 11.21
11 10.28
65 60.75
42 39.25%
24  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 23
2 8.70
1 4.35
6 26.09
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
25  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 111
14 12.61
7 6.31
14 12.61
5 4.50
3 2.70
68 61.26
43 38.74%
26  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 220
39 17.73
17 7.73
25 11.36
2 0.91
0 0.00
137 62.27
83 37.73%
27  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 75
9 12.00
0 0.00
11 14.67
8 10.67
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
28  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 112
8 7.14
0 0.00
33 29.46
0 0.00
0 0.00
71 63.39
41 36.61%
29  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 59
8 13.56
2 3.39
6 10.17
5 8.47
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
30  โรงเรียนบ้านตึก 163
4 2.45
4 2.45
6 3.68
2 1.23
42 25.77
105 64.42
58 35.58%
31  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 66
2 3.03
9 13.64
12 18.18
0 0.00
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
32  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 136
12 8.82
11 8.09
8 5.88
9 6.62
7 5.15
89 65.44
47 34.56%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 32
3 9.38
3 9.38
2 6.25
0 0.00
3 9.38
21 65.63
11 34.38%
34  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 47
4 8.51
2 4.26
6 12.77
4 8.51
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
35  โรงเรียนบ้านสันติสุข 130
16 12.31
9 6.92
5 3.85
9 6.92
5 3.85
86 66.15
44 33.85%
36  โรงเรียนวัดกรงทอง 55
6 10.91
0 0.00
7 12.73
5 9.09
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
37  โรงเรียนบ้านผาเวียง 201
11 5.47
9 4.48
11 5.47
20 9.95
13 6.47
137 68.16
64 31.84%
38  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 79
2 2.53
13 16.46
4 5.06
4 5.06
2 2.53
54 68.35
25 31.65%
39  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 188
7 3.72
28 14.89
23 12.23
1 0.53
0 0.00
129 68.62
59 31.38%
40  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 258
25 9.69
0 0.00
40 15.50
0 0.00
15 5.81
178 68.99
80 31.01%
41  โรงเรียนบ้านกลางดง 152
22 14.47
1 0.66
24 15.79
0 0.00
0 0.00
105 69.08
47 30.92%
42  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 68
10 14.71
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
43  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 43
6 13.95
1 2.33
4 9.30
0 0.00
2 4.65
30 69.77
13 30.23%
44  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 192
31 16.15
12 6.25
11 5.73
4 2.08
0 0.00
134 69.79
58 30.21%
45  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 50
4 8.00
2 4.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
46  โรงเรียนวัดแสนตอ 89
3 3.37
7 7.87
14 15.73
2 2.25
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
47  โรงเรียนวัดปากน้ำ 188
5 2.66
5 2.66
43 22.87
0 0.00
1 0.53
134 71.28
54 28.72%
48  โรงเรียนบ้านสะท้อ 83
9 10.84
0 0.00
10 12.05
4 4.82
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
49  โรงเรียนบ้านสันหีบ 179
14 7.82
9 5.03
20 11.17
4 2.23
2 1.12
130 72.63
49 27.37%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 81
5 6.17
5 6.17
12 14.81
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
51  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 63
11 17.46
1 1.59
4 6.35
1 1.59
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
52  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 41
4 9.76
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
53  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 53
4 7.55
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
54  โรงเรียนวัดวังค่า 16
2 12.50
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
55  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 56
2 3.57
0 0.00
12 21.43
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
56  โรงเรียนบ้านเขาทอง 117
7 5.98
1 0.85
21 17.95
0 0.00
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
57  โรงเรียนบ้านนา 45
0 0.00
1 2.22
10 22.22
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
58  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 34
1 2.94
0 0.00
6 17.65
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 51
3 5.88
2 3.92
5 9.80
2 3.92
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
60  โรงเรียนบ้านสารจิตร 294
23 7.82
13 4.42
33 11.22
0 0.00
0 0.00
225 76.53
69 23.47%
61  โรงเรียนวัดคลองกระจง 124
8 6.45
9 7.26
10 8.06
0 0.00
2 1.61
95 76.61
29 23.39%
62  โรงเรียนบ้านหนองยาว 87
3 3.45
4 4.60
13 14.94
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
63  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 96
7 7.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 15.63
74 77.08
22 22.92%
64  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
6 17.14
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
65  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 92
13 14.13
2 2.17
3 3.26
3 3.26
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
66  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 203
16 7.88
8 3.94
21 10.34
1 0.49
0 0.00
157 77.34
46 22.66%
67  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 234
11 4.70
17 7.26
23 9.83
1 0.43
1 0.43
181 77.35
53 22.65%
68  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 205
7 3.41
1 0.49
28 13.66
9 4.39
1 0.49
159 77.56
46 22.44%
69  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 27
1 3.70
0 0.00
4 14.81
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
70  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 704
60 8.52
5 0.71
90 12.78
1 0.14
0 0.00
548 77.84
156 22.16%
71  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 522
16 3.07
0 0.00
41 7.85
16 3.07
41 7.85
408 78.16
114 21.84%
72  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1022
13 1.27
10 0.98
192 18.79
4 0.39
1 0.10
802 78.47
220 21.53%
73  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 179
9 5.03
3 1.68
15 8.38
11 6.15
0 0.00
141 78.77
38 21.23%
74  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 105
7 6.67
0 0.00
10 9.52
4 3.81
1 0.95
83 79.05
22 20.95%
75  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 136
5 3.68
4 2.94
16 11.76
3 2.21
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
76  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 69
4 5.80
2 2.90
7 10.14
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
77  โรงเรียนวัดภูนก 60
3 5.00
3 5.00
2 3.33
2 3.33
2 3.33
48 80.00
12 20.00%
78  โรงเรียนบ้านท่าชัย 87
6 6.90
2 2.30
7 8.05
2 2.30
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
79  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 180
17 9.44
7 3.89
8 4.44
3 1.67
0 0.00
145 80.56
35 19.44%
80  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 134
13 9.70
11 8.21
2 1.49
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
81  โรงเรียนบ้านแม่ราก 42
2 4.76
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
82  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 63
4 6.35
0 0.00
7 11.11
1 1.59
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
83  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 48
3 6.25
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
84  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 158
9 5.70
4 2.53
16 10.13
0 0.00
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
85  โรงเรียนบ้านปางสา 60
2 3.33
3 5.00
3 5.00
2 3.33
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
86  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 50
1 2.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
87  โรงเรียนบ้านบึงบอน 151
15 9.93
7 4.64
5 3.31
0 0.00
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
88  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 57
2 3.51
4 7.02
3 5.26
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
89  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 63
2 3.17
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
90  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 100
5 5.00
1 1.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
91  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 71
3 4.23
1 1.41
6 8.45
2 2.82
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
92  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
93  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 73
6 8.22
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
94  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 517
17 3.29
18 3.48
20 3.87
13 2.51
17 3.29
432 83.56
85 16.44%
95  โรงเรียนบ้านวังธาร 93
1 1.08
0 0.00
13 13.98
1 1.08
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
96  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 212
13 6.13
2 0.94
18 8.49
1 0.47
0 0.00
178 83.96
34 16.04%
97  โรงเรียนบ้านแม่คุ 102
8 7.84
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
98  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 64
3 4.69
0 0.00
3 4.69
1 1.56
3 4.69
54 84.38
10 15.63%
99  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 65
1 1.54
4 6.15
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
100  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 65
1 1.54
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
101  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 111
1 0.90
0 0.00
16 14.41
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
102  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 72
4 5.56
2 2.78
5 6.94
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
103  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 53
2 3.77
0 0.00
5 9.43
0 0.00
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
104  โรงเรียนบ้านขอนซุง 106
4 3.77
2 1.89
9 8.49
1 0.94
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
105  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 73
2 2.74
3 4.11
6 8.22
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
106  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 154
10 6.49
4 2.60
5 3.25
4 2.60
0 0.00
131 85.06
23 14.94%
107  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 108
4 3.70
9 8.33
3 2.78
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
108  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 61
5 8.20
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
109  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 82
8 9.76
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
110  โรงเรียนบ้านป่ายาง 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
111  โรงเรียนบ้านซ่าน 184
9 4.89
3 1.63
14 7.61
0 0.00
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
112  โรงเรียนบ้านแก่ง 177
9 5.08
6 3.39
7 3.95
3 1.69
0 0.00
152 85.88
25 14.12%
113  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
4 6.15
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
114  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 102
6 5.88
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
115  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 72
5 6.94
3 4.17
1 1.39
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
116  โรงเรียนวัดเกาะ 73
1 1.37
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
117  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 198
9 4.55
6 3.03
6 3.03
2 1.01
1 0.51
174 87.88
24 12.12%
118  โรงเรียนประชาอุทิศ 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
119  โรงเรียนบ้านไม้งาม 59
1 1.69
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
120  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
121  โรงเรียนบ้านป่าคา 71
2 2.82
0 0.00
1 1.41
4 5.63
1 1.41
63 88.73
8 11.27%
122  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
123  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
124  โรงเรียนบ้านห้วยตม 67
1 1.49
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
125  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 96
1 1.04
1 1.04
7 7.29
1 1.04
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
126  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
127  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 126
2 1.59
4 3.17
5 3.97
2 1.59
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
2 5.13
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
129  โรงเรียนบ้านป่าเลา 100
0 0.00
1 1.00
5 5.00
4 4.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
130  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 80
0 0.00
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
131  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 135
0 0.00
0 0.00
8 5.93
5 3.70
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
132  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 66
0 0.00
4 6.06
1 1.52
1 1.52
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
133  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 173
0 0.00
0 0.00
11 6.36
4 2.31
0 0.00
158 91.33
15 8.67%
134  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
135  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 48
3 6.25
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
136  โรงเรียนบ้านวังทอง 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
137  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
138  โรงเรียนวัดศรีสังวร 89
0 0.00
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
139  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 142
4 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 4.93
131 92.25
11 7.75%
140  โรงเรียนบ้านวังแร่ 78
2 2.56
2 2.56
1 1.28
0 0.00
1 1.28
72 92.31
6 7.69%
141  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 65
0 0.00
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
142  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
144  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
145  โรงเรียนบ้านปากสาน 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
146  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
147  โรงเรียนบ้านแม่สำ 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
148  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 123
0 0.00
0 0.00
5 4.07
0 0.00
0 0.00
118 95.93
5 4.07%
149  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
1 1.33
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
150  โรงเรียนบ้านแม่สาน 51
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
151  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
152  โรงเรียนบ้านดงคู่ 196
4 2.04
0 0.00
2 1.02
0 0.00
0 0.00
190 96.94
6 3.06%
153  โรงเรียนเชิงผา 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
69 98.57
1 1.43%
154  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านบึงสวย 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านบึงงาม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนวัดไทรย้อย 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,607 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,233 6.63
เตี้ย  685 3.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,969 10.58
ผอมและเตี้ย  536 2.88
อ้วนและเตี้ย  281 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,903 74.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,704 คน


25.28%


Powered By www.thaieducation.net