ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางข้าว 20
5 25.00
5 25.00
6 30.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00%
2  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 135
23 17.04
7 5.19
23 17.04
30 22.22
28 20.74
24 17.78
111 82.22%
3  โรงเรียนวัดดอนทราย 100
10 10.00
16 16.00
39 39.00
0 0.00
0 0.00
35 35.00
65 65.00%
4  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 106
9 8.49
5 4.72
23 21.70
7 6.60
10 9.43
52 49.06
54 50.94%
5  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 142
36 25.35
19 13.38
15 10.56
0 0.00
0 0.00
72 50.70
70 49.30%
6  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 317
19 5.99
12 3.79
73 23.03
8 2.52
41 12.93
164 51.74
153 48.26%
7  โรงเรียนปากบึงสิงโต 128
13 10.16
15 11.72
20 15.63
9 7.03
0 0.00
71 55.47
57 44.53%
8  โรงเรียนวัดทด 201
25 12.44
8 3.98
45 22.39
5 2.49
0 0.00
118 58.71
83 41.29%
9  โรงเรียนวัดลาดยาว 67
15 22.39
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
10  โรงเรียนวัดลาดบัว 47
6 12.77
1 2.13
4 8.51
6 12.77
1 2.13
29 61.70
18 38.30%
11  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 45
5 11.11
2 4.44
6 13.33
2 4.44
2 4.44
28 62.22
17 37.78%
12  โรงเรียนบึงเทพยา 98
24 24.49
2 2.04
10 10.20
1 1.02
0 0.00
61 62.24
37 37.76%
13  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 187
26 13.90
11 5.88
30 16.04
2 1.07
0 0.00
118 63.10
69 36.90%
14  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 275
53 19.27
8 2.91
36 13.09
2 0.73
1 0.36
175 63.64
100 36.36%
15  โรงเรียนวัดไชยธารา 130
8 6.15
3 2.31
21 16.15
8 6.15
7 5.38
83 63.85
47 36.15%
16  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 305
29 9.51
21 6.89
38 12.46
16 5.25
6 1.97
195 63.93
110 36.07%
17  โรงเรียนวัดเทพราช 127
19 14.96
9 7.09
17 13.39
0 0.00
0 0.00
82 64.57
45 35.43%
18  โรงเรียนวัดดอนทอง 3269
103 3.15
64 1.96
536 16.40
123 3.76
332 10.16
2111 64.58
1158 35.42%
19  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 54
7 12.96
1 1.85
10 18.52
1 1.85
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
20  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 224
21 9.38
15 6.70
38 16.96
2 0.89
1 0.45
147 65.63
77 34.38%
21  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 196
12 6.12
4 2.04
47 23.98
4 2.04
0 0.00
129 65.82
67 34.18%
22  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 41
4 9.76
0 0.00
10 24.39
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
23  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 314
36 11.46
21 6.69
48 15.29
0 0.00
0 0.00
209 66.56
105 33.44%
24  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 60
5 8.33
0 0.00
14 23.33
1 1.67
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
25  โรงเรียนวัดศรีมงคล 126
13 10.32
6 4.76
19 15.08
3 2.38
1 0.79
84 66.67
42 33.33%
26  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 116
4 3.45
7 6.03
27 23.28
0 0.00
0 0.00
78 67.24
38 32.76%
27  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 116
9 7.76
5 4.31
23 19.83
1 0.86
0 0.00
78 67.24
38 32.76%
28  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 157
20 12.74
5 3.18
26 16.56
0 0.00
0 0.00
106 67.52
51 32.48%
29  โรงเรียนคลองพานทอง 81
1 1.23
4 4.94
21 25.93
0 0.00
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
30  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 147
10 6.80
10 6.80
26 17.69
0 0.00
0 0.00
101 68.71
46 31.29%
31  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 69
11 15.94
7 10.14
3 4.35
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
32  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 155
10 6.45
8 5.16
23 14.84
6 3.87
0 0.00
108 69.68
47 30.32%
33  โรงเรียนวัดล่าง 602
29 4.82
25 4.15
34 5.65
35 5.81
59 9.80
420 69.77
182 30.23%
34  โรงเรียนบ้านสีล้ง 189
29 15.34
7 3.70
21 11.11
0 0.00
0 0.00
132 69.84
57 30.16%
35  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 40
4 10.00
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
36  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 334
41 12.28
8 2.40
19 5.69
18 5.39
14 4.19
234 70.06
100 29.94%
37  โรงเรียนวัดบางปรง 203
4 1.97
4 1.97
28 13.79
8 3.94
16 7.88
143 70.44
60 29.56%
38  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 195
9 4.62
2 1.03
46 23.59
0 0.00
0 0.00
138 70.77
57 29.23%
39  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 144
12 8.33
5 3.47
24 16.67
1 0.69
0 0.00
102 70.83
42 29.17%
40  โรงเรียนวัดสองคลอง 255
24 9.41
5 1.96
44 17.25
0 0.00
0 0.00
182 71.37
73 28.63%
41  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 35
6 17.14
4 11.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
42  โรงเรียนวัดอินทาราม 116
0 0.00
1 0.86
6 5.17
8 6.90
18 15.52
83 71.55
33 28.45%
43  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 230
16 6.96
6 2.61
36 15.65
7 3.04
0 0.00
165 71.74
65 28.26%
44  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 174
7 4.02
12 6.90
28 16.09
0 0.00
0 0.00
127 72.99
47 27.01%
45  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 63
2 3.17
1 1.59
14 22.22
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
46  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 272
14 5.15
8 2.94
44 16.18
3 1.10
4 1.47
199 73.16
73 26.84%
47  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 360
14 3.89
22 6.11
53 14.72
5 1.39
1 0.28
265 73.61
95 26.39%
48  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 174
7 4.02
6 3.45
27 15.52
3 1.72
2 1.15
129 74.14
45 25.86%
49  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 319
20 6.27
11 3.45
50 15.67
1 0.31
0 0.00
237 74.29
82 25.71%
50  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 149
9 6.04
9 6.04
19 12.75
1 0.67
0 0.00
111 74.50
38 25.50%
51  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 51
5 9.80
3 5.88
3 5.88
2 3.92
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
52  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 173
17 9.83
4 2.31
22 12.72
1 0.58
0 0.00
129 74.57
44 25.43%
53  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 403
22 5.46
15 3.72
39 9.68
3 0.74
22 5.46
302 74.94
101 25.06%
54  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 806
44 5.46
35 4.34
118 14.64
4 0.50
1 0.12
604 74.94
202 25.06%
55  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 88
6 6.82
0 0.00
16 18.18
0 0.00
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
56  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 80
8 10.00
5 6.25
6 7.50
1 1.25
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
57  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 129
4 3.10
4 3.10
24 18.60
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
58  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 65
5 7.69
3 4.62
8 12.31
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
59  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 37
2 5.41
3 8.11
4 10.81
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
60  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 141
0 0.00
0 0.00
15 10.64
5 3.55
14 9.93
107 75.89
34 24.11%
61  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 108
5 4.63
2 1.85
14 12.96
5 4.63
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
62  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 187
10 5.35
20 10.70
15 8.02
0 0.00
0 0.00
142 75.94
45 24.06%
63  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 119
2 1.68
3 2.52
22 18.49
0 0.00
1 0.84
91 76.47
28 23.53%
64  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 322
18 5.59
5 1.55
50 15.53
2 0.62
0 0.00
247 76.71
75 23.29%
65  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 211
8 3.79
10 4.74
9 4.27
12 5.69
10 4.74
162 76.78
49 23.22%
66  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 82
8 9.76
0 0.00
9 10.98
0 0.00
2 2.44
63 76.83
19 23.17%
67  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 290
15 5.17
7 2.41
42 14.48
3 1.03
0 0.00
223 76.90
67 23.10%
68  โรงเรียนวัดตะพังคลี 65
4 6.15
0 0.00
11 16.92
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
69  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 39
3 7.69
1 2.56
5 12.82
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
70  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 140
7 5.00
5 3.57
20 14.29
0 0.00
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
71  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 171
9 5.26
10 5.85
11 6.43
7 4.09
2 1.17
132 77.19
39 22.81%
72  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 145
11 7.59
14 9.66
7 4.83
1 0.69
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
73  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 167
15 8.98
9 5.39
9 5.39
4 2.40
0 0.00
130 77.84
37 22.16%
74  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 298
15 5.03
7 2.35
44 14.77
0 0.00
0 0.00
232 77.85
66 22.15%
75  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 41
4 9.76
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
76  โรงเรียนวัดบางปลานัก 178
0 0.00
10 5.62
28 15.73
1 0.56
0 0.00
139 78.09
39 21.91%
77  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 188
9 4.79
2 1.06
30 15.96
0 0.00
0 0.00
147 78.19
41 21.81%
78  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 170
8 4.71
0 0.00
29 17.06
0 0.00
0 0.00
133 78.24
37 21.76%
79  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 126
5 3.97
4 3.17
18 14.29
0 0.00
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
80  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 145
7 4.83
3 2.07
19 13.10
2 1.38
0 0.00
114 78.62
31 21.38%
81  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 186
8 4.30
7 3.76
10 5.38
10 5.38
4 2.15
147 79.03
39 20.97%
82  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2745
67 2.44
35 1.28
414 15.08
33 1.20
18 0.66
2178 79.34
567 20.66%
83  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 481
41 8.52
13 2.70
45 9.36
0 0.00
0 0.00
382 79.42
99 20.58%
84  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 88
5 5.68
2 2.27
10 11.36
1 1.14
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
85  โรงเรียนบึงสิงโต 267
12 4.49
8 3.00
28 10.49
3 1.12
3 1.12
213 79.78
54 20.22%
86  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 60
3 5.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
8 13.33
48 80.00
12 20.00%
87  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
88  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 345
12 3.48
12 3.48
45 13.04
0 0.00
0 0.00
276 80.00
69 20.00%
89  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 230
8 3.48
4 1.74
29 12.61
3 1.30
0 0.00
186 80.87
44 19.13%
90  โรงเรียนวัดบางแสม 415
17 4.10
24 5.78
37 8.92
1 0.24
0 0.00
336 80.96
79 19.04%
91  โรงเรียนวัดบางไทร 77
3 3.90
2 2.60
4 5.19
2 2.60
3 3.90
63 81.82
14 18.18%
92  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 315
18 5.71
6 1.90
33 10.48
0 0.00
0 0.00
258 81.90
57 18.10%
93  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 208
10 4.81
8 3.85
8 3.85
5 2.40
6 2.88
171 82.21
37 17.79%
94  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 108
2 1.85
0 0.00
12 11.11
5 4.63
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
95  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 77
2 2.60
5 6.49
6 7.79
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
96  โรงเรียนวัดเกาะ 160
15 9.38
2 1.25
10 6.25
0 0.00
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
97  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 172
8 4.65
1 0.58
16 9.30
1 0.58
3 1.74
143 83.14
29 16.86%
98  โรงเรียนวัดบางสมัคร 327
18 5.50
4 1.22
29 8.87
2 0.61
2 0.61
272 83.18
55 16.82%
99  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 43
2 4.65
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
100  โรงเรียนวัดหนามแดง 118
3 2.54
1 0.85
15 12.71
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
101  โรงเรียนตลาดเปร็ง 57
3 5.26
0 0.00
5 8.77
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
102  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 95
3 3.16
2 2.11
10 10.53
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
103  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 223
0 0.00
2 0.90
26 11.66
6 2.69
1 0.45
188 84.30
35 15.70%
104  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 154
0 0.00
0 0.00
22 14.29
2 1.30
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
105  โรงเรียนคลองขวาง 45
3 6.67
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
106  โรงเรียนวัดบางพระ 213
3 1.41
1 0.47
26 12.21
3 1.41
0 0.00
180 84.51
33 15.49%
107  โรงเรียนบ้านคลอง 21 72
0 0.00
2 2.78
9 12.50
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
108  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 53
2 3.77
2 3.77
2 3.77
0 0.00
2 3.77
45 84.91
8 15.09%
109  โรงเรียนวัดรามัญ 40
2 5.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
110  โรงเรียนวัดสุขาราม 140
10 7.14
2 1.43
9 6.43
0 0.00
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
111  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 92
1 1.09
3 3.26
8 8.70
1 1.09
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
112  โรงเรียนวัดบ้านนา 117
0 0.00
1 0.85
7 5.98
0 0.00
8 6.84
101 86.32
16 13.68%
113  โรงเรียนวัดบน 110
2 1.82
0 0.00
8 7.27
3 2.73
2 1.82
95 86.36
15 13.64%
114  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 53
2 3.77
2 3.77
0 0.00
3 5.66
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
115  โรงเรียนตลาดคลอง 16 515
10 1.94
19 3.69
38 7.38
0 0.00
0 0.00
448 86.99
67 13.01%
116  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 93
0 0.00
0 0.00
11 11.83
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
117  โรงเรียนวัดคลองสวน 171
4 2.34
6 3.51
4 2.34
2 1.17
4 2.34
151 88.30
20 11.70%
118  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 131
4 3.05
0 0.00
2 1.53
8 6.11
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
119  โรงเรียนวัดเขาดิน 285
6 2.11
0 0.00
22 7.72
0 0.00
1 0.35
256 89.82
29 10.18%
120  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
121  โรงเรียนสกัด 80 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
122  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 187
5 2.67
3 1.60
7 3.74
2 1.07
1 0.53
169 90.37
18 9.63%
123  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 42
0 0.00
2 4.76
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
124  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
125  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 171
5 2.92
0 0.00
11 6.43
0 0.00
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
126  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 223
8 3.59
0 0.00
11 4.93
0 0.00
0 0.00
204 91.48
19 8.52%
127  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 152
0 0.00
3 1.97
9 5.92
0 0.00
0 0.00
140 92.11
12 7.89%
128  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 121
0 0.00
0 0.00
8 6.61
0 0.00
1 0.83
112 92.56
9 7.44%
129  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 239
0 0.00
0 0.00
16 6.69
0 0.00
0 0.00
223 93.31
16 6.69%
130  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 254
5 1.97
3 1.18
1 0.39
5 1.97
2 0.79
238 93.70
16 6.30%
131  โรงเรียนจันทร์เจริญ 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
132  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 69
3 4.35
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
133  โรงเรียนวัดคลอง 18 217
3 1.38
2 0.92
0 0.00
1 0.46
3 1.38
208 95.85
9 4.15%
134  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
0 0.00
1 1.20
81 97.59
2 2.41%
135  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 159
0 0.00
0 0.00
3 1.89
0 0.00
0 0.00
156 98.11
3 1.89%
136  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
137  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,930 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,454 5.21
เตี้ย  812 2.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,502 12.54
ผอมและเตี้ย  488 1.75
อ้วนและเตี้ย  669 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,005 75.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,925 คน


24.79%


Powered By www.thaieducation.net