ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดดอนทราย 101
10 9.90
16 15.84
39 38.61
0 0.00
0 0.00
36 35.64
65 64.36%
2  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 315
26 8.25
13 4.13
50 15.87
39 12.38
63 20.00
124 39.37
191 60.63%
3  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 66
12 18.18
10 15.15
1 1.52
9 13.64
6 9.09
28 42.42
38 57.58%
4  โรงเรียนบึงเทพยา 98
25 25.51
6 6.12
13 13.27
2 2.04
0 0.00
52 53.06
46 46.94%
5  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 141
36 25.53
19 13.48
8 5.67
0 0.00
0 0.00
78 55.32
63 44.68%
6  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 135
24 17.78
8 5.93
24 17.78
2 1.48
0 0.00
77 57.04
58 42.96%
7  โรงเรียนคลองพานทอง 80
0 0.00
4 5.00
11 13.75
4 5.00
15 18.75
46 57.50
34 42.50%
8  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 106
15 14.15
5 4.72
21 19.81
4 3.77
0 0.00
61 57.55
45 42.45%
9  โรงเรียนวัดบางปรง 200
16 8.00
5 2.50
29 14.50
19 9.50
15 7.50
116 58.00
84 42.00%
10  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 43
1 2.33
2 4.65
7 16.28
4 9.30
4 9.30
25 58.14
18 41.86%
11  โรงเรียนวัดดอนทอง 3277
115 3.51
66 2.01
539 16.45
181 5.52
443 13.52
1933 58.99
1344 41.01%
12  โรงเรียนวัดทด 200
23 11.50
8 4.00
46 23.00
5 2.50
0 0.00
118 59.00
82 41.00%
13  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 223
23 10.31
18 8.07
39 17.49
7 3.14
1 0.45
135 60.54
88 39.46%
14  โรงเรียนวัดลาดบัว 47
6 12.77
1 2.13
5 10.64
6 12.77
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
15  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 189
29 15.34
11 5.82
30 15.87
2 1.06
0 0.00
117 61.90
72 38.10%
16  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 274
55 20.07
8 2.92
35 12.77
2 0.73
2 0.73
172 62.77
102 37.23%
17  โรงเรียนวัดลาดยาว 68
15 22.06
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
18  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 334
31 9.28
22 6.59
42 12.57
18 5.39
9 2.69
212 63.47
122 36.53%
19  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 309
37 11.97
23 7.44
50 16.18
0 0.00
0 0.00
199 64.40
110 35.60%
20  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 41
4 9.76
0 0.00
10 24.39
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
21  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 60
5 8.33
0 0.00
14 23.33
1 1.67
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
22  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 72
12 16.67
9 12.50
3 4.17
0 0.00
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
23  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 190
14 7.37
26 13.68
22 11.58
0 0.00
0 0.00
128 67.37
62 32.63%
24  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 158
20 12.66
5 3.16
26 16.46
0 0.00
0 0.00
107 67.72
51 32.28%
25  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 157
12 7.64
10 6.37
23 14.65
4 2.55
0 0.00
108 68.79
49 31.21%
26  โรงเรียนวัดล่าง 459
44 9.59
14 3.05
37 8.06
30 6.54
18 3.92
316 68.85
143 31.15%
27  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 39
4 10.26
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
28  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 115
10 8.70
4 3.48
20 17.39
1 0.87
0 0.00
80 69.57
35 30.43%
29  โรงเรียนวัดศรีมงคล 124
10 8.06
10 8.06
16 12.90
0 0.00
1 0.81
87 70.16
37 29.84%
30  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 84
6 7.14
0 0.00
19 22.62
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
31  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 64
5 7.81
5 7.81
6 9.38
1 1.56
2 3.13
45 70.31
19 29.69%
32  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 139
0 0.00
2 1.44
25 17.99
2 1.44
12 8.63
98 70.50
41 29.50%
33  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 146
9 6.16
9 6.16
25 17.12
0 0.00
0 0.00
103 70.55
43 29.45%
34  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 196
15 7.65
5 2.55
33 16.84
4 2.04
0 0.00
139 70.92
57 29.08%
35  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 183
16 8.74
8 4.37
28 15.30
0 0.00
0 0.00
131 71.58
52 28.42%
36  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 171
18 10.53
7 4.09
9 5.26
12 7.02
2 1.17
123 71.93
48 28.07%
37  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 143
12 8.39
5 3.50
22 15.38
1 0.70
0 0.00
103 72.03
40 27.97%
38  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 108
3 2.78
0 0.00
11 10.19
8 7.41
8 7.41
78 72.22
30 27.78%
39  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 172
20 11.63
11 6.40
5 2.91
10 5.81
0 0.00
126 73.26
46 26.74%
40  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 325
27 8.31
8 2.46
50 15.38
1 0.31
0 0.00
239 73.54
86 26.46%
41  โรงเรียนวัดเกาะ 164
26 15.85
0 0.00
17 10.37
0 0.00
0 0.00
121 73.78
43 26.22%
42  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 42
4 9.52
1 2.38
3 7.14
1 2.38
2 4.76
31 73.81
11 26.19%
43  โรงเรียนวัดสองคลอง 258
10 3.88
9 3.49
48 18.60
0 0.00
0 0.00
191 74.03
67 25.97%
44  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 174
7 4.02
6 3.45
27 15.52
3 1.72
2 1.15
129 74.14
45 25.86%
45  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 795
45 5.66
35 4.40
120 15.09
4 0.50
1 0.13
590 74.21
205 25.79%
46  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 268
8 2.99
11 4.10
41 15.30
3 1.12
6 2.24
199 74.25
69 25.75%
47  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 51
10 19.61
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
48  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 80
8 10.00
5 6.25
6 7.50
1 1.25
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
49  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 152
8 5.26
2 1.32
20 13.16
8 5.26
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
50  โรงเรียนวัดตะพังคลี 65
4 6.15
1 1.54
11 16.92
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
51  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 37
2 5.41
3 8.11
4 10.81
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
52  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 62
3 4.84
1 1.61
11 17.74
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
53  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 192
3 1.56
3 1.56
37 19.27
2 1.04
1 0.52
146 76.04
46 23.96%
54  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 298
15 5.03
7 2.35
46 15.44
3 1.01
0 0.00
227 76.17
71 23.83%
55  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 420
17 4.05
15 3.57
43 10.24
3 0.71
22 5.24
320 76.19
100 23.81%
56  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 232
13 5.60
4 1.72
35 15.09
3 1.29
0 0.00
177 76.29
55 23.71%
57  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 363
23 6.34
11 3.03
47 12.95
5 1.38
0 0.00
277 76.31
86 23.69%
58  โรงเรียนวัดเทพราช 129
14 10.85
0 0.00
16 12.40
0 0.00
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
59  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 190
16 8.42
2 1.05
26 13.68
0 0.00
0 0.00
146 76.84
44 23.16%
60  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 121
8 6.61
0 0.00
19 15.70
1 0.83
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
61  โรงเรียนบ้านสีล้ง 188
20 10.64
6 3.19
17 9.04
0 0.00
0 0.00
145 77.13
43 22.87%
62  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 119
2 1.68
2 1.68
22 18.49
1 0.84
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
63  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 178
13 7.30
8 4.49
19 10.67
0 0.00
0 0.00
138 77.53
40 22.47%
64  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 290
10 3.45
7 2.41
48 16.55
0 0.00
0 0.00
225 77.59
65 22.41%
65  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 167
8 4.79
0 0.00
29 17.37
0 0.00
0 0.00
130 77.84
37 22.16%
66  โรงเรียนวัดบางปลานัก 178
0 0.00
10 5.62
28 15.73
1 0.56
0 0.00
139 78.09
39 21.91%
67  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 481
42 8.73
13 2.70
50 10.40
0 0.00
0 0.00
376 78.17
105 21.83%
68  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 147
7 4.76
3 2.04
19 12.93
3 2.04
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
69  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 37
3 8.11
0 0.00
4 10.81
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
70  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 148
10 6.76
14 9.46
7 4.73
1 0.68
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
71  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 140
8 5.71
4 2.86
18 12.86
0 0.00
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
72  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 187
9 4.81
4 2.14
7 3.74
18 9.63
2 1.07
147 78.61
40 21.39%
73  โรงเรียนวัดบางพระ 214
7 3.27
9 4.21
29 13.55
0 0.00
0 0.00
169 78.97
45 21.03%
74  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 346
10 2.89
13 3.76
49 14.16
0 0.00
0 0.00
274 79.19
72 20.81%
75  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 77
3 3.90
5 6.49
7 9.09
1 1.30
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
76  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2743
67 2.44
35 1.28
412 15.02
33 1.20
16 0.58
2180 79.48
563 20.52%
77  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 204
6 2.94
8 3.92
8 3.92
11 5.39
8 3.92
163 79.90
41 20.10%
78  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 90
5 5.56
3 3.33
9 10.00
1 1.11
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
79  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 227
0 0.00
0 0.00
31 13.66
14 6.17
0 0.00
182 80.18
45 19.82%
80  โรงเรียนบ้านบางข้าว 56
1 1.79
0 0.00
8 14.29
2 3.57
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
81  โรงเรียนปากบึงสิงโต 135
6 4.44
3 2.22
16 11.85
1 0.74
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
82  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 52
5 9.62
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
83  โรงเรียนวัดบางแสม 419
29 6.92
16 3.82
34 8.11
0 0.00
0 0.00
340 81.15
79 18.85%
84  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 108
4 3.70
0 0.00
11 10.19
5 4.63
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
85  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 126
4 3.17
3 2.38
16 12.70
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
86  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 319
18 5.64
6 1.88
34 10.66
0 0.00
0 0.00
261 81.82
58 18.18%
87  โรงเรียนวัดสุขาราม 138
13 9.42
0 0.00
12 8.70
0 0.00
0 0.00
113 81.88
25 18.12%
88  โรงเรียนวัดหนามแดง 117
5 4.27
1 0.85
15 12.82
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
89  โรงเรียนวัดบางสมัคร 324
19 5.86
4 1.23
30 9.26
2 0.62
3 0.93
266 82.10
58 17.90%
90  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 79
4 5.06
0 0.00
10 12.66
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
91  โรงเรียนบ้านคลอง 21 75
1 1.33
5 6.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
92  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 223
0 0.00
2 0.90
28 12.56
7 3.14
1 0.45
185 82.96
38 17.04%
93  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 207
10 4.83
8 3.86
8 3.86
4 1.93
5 2.42
172 83.09
35 16.91%
94  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 136
4 2.94
0 0.00
19 13.97
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
95  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 89
6 6.74
0 0.00
8 8.99
1 1.12
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
96  โรงเรียนบึงสิงโต 268
12 4.48
8 2.99
25 9.33
0 0.00
0 0.00
223 83.21
45 16.79%
97  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 171
8 4.68
1 0.58
15 8.77
1 0.58
3 1.75
143 83.63
28 16.37%
98  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 153
1 0.65
2 1.31
22 14.38
0 0.00
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
99  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 311
10 3.22
10 3.22
23 7.40
6 1.93
0 0.00
262 84.24
49 15.76%
100  โรงเรียนตลาดเปร็ง 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
101  โรงเรียนวัดคลองสวน 179
5 2.79
4 2.23
7 3.91
5 2.79
6 3.35
152 84.92
27 15.08%
102  โรงเรียนวัดบ้านนา 122
0 0.00
1 0.82
8 6.56
0 0.00
9 7.38
104 85.25
18 14.75%
103  โรงเรียนวัดบน 109
0 0.00
0 0.00
11 10.09
5 4.59
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
104  โรงเรียนวัดรามัญ 42
2 4.76
1 2.38
2 4.76
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
105  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 92
0 0.00
0 0.00
13 14.13
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
106  โรงเรียนคลองขวาง 43
1 2.33
1 2.33
2 4.65
1 2.33
1 2.33
37 86.05
6 13.95%
107  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 115
2 1.74
1 0.87
13 11.30
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
108  โรงเรียนตลาดคลอง 16 514
12 2.33
19 3.70
40 7.78
0 0.00
0 0.00
443 86.19
71 13.81%
109  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 13.56
51 86.44
8 13.56%
110  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 224
11 4.91
0 0.00
19 8.48
0 0.00
0 0.00
194 86.61
30 13.39%
111  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 90
1 1.11
4 4.44
6 6.67
1 1.11
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
112  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 53
2 3.77
2 3.77
0 0.00
3 5.66
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
113  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 167
8 4.79
0 0.00
13 7.78
0 0.00
1 0.60
145 86.83
22 13.17%
114  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 54
1 1.85
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
115  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 329
4 1.22
8 2.43
28 8.51
0 0.00
0 0.00
289 87.84
40 12.16%
116  โรงเรียนวัดบางไทร 77
3 3.90
1 1.30
2 2.60
1 1.30
2 2.60
68 88.31
9 11.69%
117  โรงเรียนวัดอินทาราม 116
1 0.86
1 0.86
11 9.48
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
118  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 157
1 0.64
4 2.55
11 7.01
0 0.00
0 0.00
141 89.81
16 10.19%
119  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
120  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 186
6 3.23
3 1.61
6 3.23
2 1.08
1 0.54
168 90.32
18 9.68%
121  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
122  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 46
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
123  โรงเรียนวัดเขาดิน 286
2 0.70
0 0.00
21 7.34
0 0.00
1 0.35
262 91.61
24 8.39%
124  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 258
3 1.16
4 1.55
5 1.94
6 2.33
3 1.16
237 91.86
21 8.14%
125  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 121
0 0.00
0 0.00
8 6.61
0 0.00
1 0.83
112 92.56
9 7.44%
126  โรงเรียนสกัด 80 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
127  โรงเรียนวัดไชยธารา 129
4 3.10
0 0.00
4 3.10
0 0.00
1 0.78
120 93.02
9 6.98%
128  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 241
0 0.00
0 0.00
16 6.64
0 0.00
0 0.00
225 93.36
16 6.64%
129  โรงเรียนจันทร์เจริญ 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
130  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
131  โรงเรียนวัดคลอง 18 215
2 0.93
3 1.40
3 1.40
2 0.93
1 0.47
204 94.88
11 5.12%
132  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 81
1 1.23
1 1.23
0 0.00
0 0.00
1 1.23
78 96.30
3 3.70%
133  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 164
0 0.00
0 0.00
3 1.83
0 0.00
0 0.00
161 98.17
3 1.83%
134  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 74
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
135  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,878 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,475 5.29
เตี้ย  774 2.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,428 12.30
ผอมและเตี้ย  559 2.01
อ้วนและเตี้ย  709 2.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,933 75.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,945 คน


24.91%


Powered By www.thaieducation.net