ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 7
1 14.29
1 14.29
4 57.14
1 14.29
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนวัดทด 192
10 5.21
8 4.17
40 20.83
18 9.38
48 25.00
68 35.42
124 64.58%
3  โรงเรียนคลองพานทอง 67
4 5.97
12 17.91
12 17.91
11 16.42
3 4.48
25 37.31
42 62.69%
4  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 42
4 9.52
2 4.76
5 11.90
6 14.29
9 21.43
16 38.10
26 61.90%
5  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 73
18 24.66
18 24.66
2 2.74
0 0.00
0 0.00
35 47.95
38 52.05%
6  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 142
43 30.28
13 9.15
17 11.97
0 0.00
0 0.00
69 48.59
73 51.41%
7  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 317
28 8.83
30 9.46
23 7.26
30 9.46
38 11.99
168 53.00
149 47.00%
8  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 39
6 15.38
2 5.13
6 15.38
2 5.13
2 5.13
21 53.85
18 46.15%
9  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 83
2 2.41
6 7.23
14 16.87
2 2.41
14 16.87
45 54.22
38 45.78%
10  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 168
23 13.69
11 6.55
38 22.62
2 1.19
2 1.19
92 54.76
76 45.24%
11  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 31
0 0.00
1 3.23
7 22.58
0 0.00
6 19.35
17 54.84
14 45.16%
12  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 177
15 8.47
6 3.39
15 8.47
21 11.86
21 11.86
99 55.93
78 44.07%
13  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 154
2 1.30
4 2.60
26 16.88
6 3.90
29 18.83
87 56.49
67 43.51%
14  โรงเรียนวัดล่าง 584
64 10.96
74 12.67
71 12.16
15 2.57
16 2.74
344 58.90
240 41.10%
15  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 154
29 18.83
3 1.95
31 20.13
0 0.00
0 0.00
91 59.09
63 40.91%
16  โรงเรียนวัดลาดบัว 48
1 2.08
5 10.42
5 10.42
8 16.67
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
17  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 272
51 18.75
11 4.04
37 13.60
2 0.74
2 0.74
169 62.13
103 37.87%
18  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 74
8 10.81
5 6.76
10 13.51
5 6.76
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
19  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 360
35 9.72
22 6.11
60 16.67
16 4.44
2 0.56
225 62.50
135 37.50%
20  โรงเรียนวัดสองคลอง 271
34 12.55
12 4.43
50 18.45
0 0.00
0 0.00
175 64.58
96 35.42%
21  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 188
26 13.83
14 7.45
26 13.83
0 0.00
0 0.00
122 64.89
66 35.11%
22  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 68
5 7.35
1 1.47
14 20.59
3 4.41
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
23  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 151
12 7.95
3 1.99
22 14.57
12 7.95
1 0.66
101 66.89
50 33.11%
24  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 125
12 9.60
5 4.00
22 17.60
0 0.00
1 0.80
85 68.00
40 32.00%
25  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 177
15 8.47
16 9.04
25 14.12
0 0.00
0 0.00
121 68.36
56 31.64%
26  โรงเรียนวัดสุขาราม 140
20 14.29
5 3.57
19 13.57
0 0.00
0 0.00
96 68.57
44 31.43%
27  โรงเรียนวัดศรีมงคล 134
3 2.24
10 7.46
23 17.16
5 3.73
1 0.75
92 68.66
42 31.34%
28  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 215
16 7.44
12 5.58
38 17.67
1 0.47
0 0.00
148 68.84
67 31.16%
29  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 135
11 8.15
9 6.67
22 16.30
0 0.00
0 0.00
93 68.89
42 31.11%
30  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 283
22 7.77
4 1.41
61 21.55
0 0.00
0 0.00
196 69.26
87 30.74%
31  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 420
29 6.90
15 3.57
58 13.81
3 0.71
22 5.24
293 69.76
127 30.24%
32  โรงเรียนวัดตะพังคลี 65
1 1.54
3 4.62
15 23.08
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
33  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 175
17 9.71
10 5.71
11 6.29
13 7.43
0 0.00
124 70.86
51 29.14%
34  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 79
6 7.59
8 10.13
6 7.59
3 3.80
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
35  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 52
6 11.54
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
36  โรงเรียนวัดหนามแดง 121
17 14.05
0 0.00
17 14.05
0 0.00
0 0.00
87 71.90
34 28.10%
37  โรงเรียนวัดลาดยาว 75
4 5.33
12 16.00
4 5.33
1 1.33
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
38  โรงเรียนวัดบางสมัคร 342
9 2.63
21 6.14
15 4.39
32 9.36
18 5.26
247 72.22
95 27.78%
39  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 120
7 5.83
6 5.00
17 14.17
3 2.50
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
40  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 139
10 7.19
3 2.16
25 17.99
0 0.00
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
41  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 181
13 7.18
9 4.97
24 13.26
1 0.55
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
42  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 54
0 0.00
1 1.85
13 24.07
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
43  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 120
9 7.50
2 1.67
19 15.83
1 0.83
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
44  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 39
2 5.13
1 2.56
7 17.95
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
45  โรงเรียนวัดรามัญ 47
4 8.51
2 4.26
5 10.64
1 2.13
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
46  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 787
38 4.83
45 5.72
112 14.23
0 0.00
0 0.00
592 75.22
195 24.78%
47  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 130
2 1.54
3 2.31
11 8.46
5 3.85
11 8.46
98 75.38
32 24.62%
48  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2787
109 3.91
108 3.88
444 15.93
3 0.11
2 0.07
2121 76.10
666 23.90%
49  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 59
1 1.69
0 0.00
4 6.78
0 0.00
9 15.25
45 76.27
14 23.73%
50  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 347
17 4.90
4 1.15
48 13.83
10 2.88
3 0.86
265 76.37
82 23.63%
51  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 309
15 4.85
12 3.88
42 13.59
3 0.97
1 0.32
236 76.38
73 23.62%
52  โรงเรียนบึงเทพยา 96
7 7.29
1 1.04
6 6.25
8 8.33
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
53  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 79
7 8.86
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
54  โรงเรียนวัดดอนทราย 103
7 6.80
7 6.80
9 8.74
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
55  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 234
7 2.99
7 2.99
37 15.81
1 0.43
0 0.00
182 77.78
52 22.22%
56  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 45
1 2.22
4 8.89
5 11.11
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
57  โรงเรียนวัดบ้านนา 129
5 3.88
0 0.00
9 6.98
6 4.65
8 6.20
101 78.29
28 21.71%
58  โรงเรียนวัดดอนทอง 3299
108 3.27
68 2.06
243 7.37
108 3.27
189 5.73
2583 78.30
716 21.70%
59  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 197
2 1.02
2 1.02
22 11.17
2 1.02
14 7.11
155 78.68
42 21.32%
60  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 304
20 6.58
3 0.99
40 13.16
1 0.33
0 0.00
240 78.95
64 21.05%
61  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 148
9 6.08
7 4.73
14 9.46
1 0.68
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
62  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 373
12 3.22
20 5.36
45 12.06
1 0.27
0 0.00
295 79.09
78 20.91%
63  โรงเรียนวัดบางปรง 187
6 3.21
5 2.67
21 11.23
5 2.67
0 0.00
150 80.21
37 19.79%
64  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 192
7 3.65
5 2.60
26 13.54
0 0.00
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
65  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 169
6 3.55
2 1.18
25 14.79
0 0.00
0 0.00
136 80.47
33 19.53%
66  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 187
5 2.67
8 4.28
5 2.67
10 5.35
8 4.28
151 80.75
36 19.25%
67  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 136
12 8.82
4 2.94
10 7.35
0 0.00
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
68  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 107
8 7.48
4 3.74
7 6.54
1 0.93
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
69  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 145
5 3.45
0 0.00
13 8.97
1 0.69
8 5.52
118 81.38
27 18.62%
70  โรงเรียนสกัด 80 43
4 9.30
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
71  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 33
0 0.00
2 6.06
3 9.09
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
72  โรงเรียนวัดบางปลานัก 172
0 0.00
6 3.49
24 13.95
1 0.58
0 0.00
141 81.98
31 18.02%
73  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 218
4 1.83
0 0.00
35 16.06
0 0.00
0 0.00
179 82.11
39 17.89%
74  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 169
5 2.96
1 0.59
19 11.24
2 1.18
3 1.78
139 82.25
30 17.75%
75  โรงเรียนวัดอินทาราม 102
0 0.00
3 2.94
11 10.78
3 2.94
1 0.98
84 82.35
18 17.65%
76  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 233
3 1.29
6 2.58
26 11.16
6 2.58
0 0.00
192 82.40
41 17.60%
77  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 104
4 3.85
3 2.88
8 7.69
3 2.88
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
78  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 70
2 2.86
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
79  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 199
22 11.06
0 0.00
12 6.03
0 0.00
0 0.00
165 82.91
34 17.09%
80  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 138
4 2.90
4 2.90
14 10.14
0 0.00
1 0.72
115 83.33
23 16.67%
81  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
82  โรงเรียนบึงสิงโต 277
11 3.97
10 3.61
25 9.03
0 0.00
0 0.00
231 83.39
46 16.61%
83  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 157
6 3.82
12 7.64
8 5.10
0 0.00
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
84  โรงเรียนวัดบางไทร 79
3 3.80
3 3.80
2 2.53
3 3.80
2 2.53
66 83.54
13 16.46%
85  โรงเรียนวัดเกาะ 158
14 8.86
0 0.00
11 6.96
1 0.63
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
86  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 98
6 6.12
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
87  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 160
4 2.50
4 2.50
18 11.25
0 0.00
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
88  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 37
4 10.81
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
89  โรงเรียนบ้านบางข้าว 56
1 1.79
2 3.57
6 10.71
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
90  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 100
2 2.00
2 2.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
91  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 94
0 0.00
0 0.00
12 12.77
3 3.19
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
92  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 188
17 9.04
4 2.13
7 3.72
2 1.06
0 0.00
158 84.04
30 15.96%
93  โรงเรียนวัดบางแสม 428
24 5.61
15 3.50
27 6.31
1 0.23
0 0.00
361 84.35
67 15.65%
94  โรงเรียนปากบึงสิงโต 129
2 1.55
2 1.55
15 11.63
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
95  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 313
9 2.88
3 0.96
34 10.86
0 0.00
0 0.00
267 85.30
46 14.70%
96  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 275
4 1.45
8 2.91
11 4.00
11 4.00
6 2.18
235 85.45
40 14.55%
97  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 296
7 2.36
28 9.46
8 2.70
0 0.00
0 0.00
253 85.47
43 14.53%
98  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 42
3 7.14
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
99  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 105
5 4.76
0 0.00
9 8.57
1 0.95
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
100  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 193
2 1.04
0 0.00
25 12.95
0 0.00
0 0.00
166 86.01
27 13.99%
101  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 79
2 2.53
2 2.53
7 8.86
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
102  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 125
0 0.00
2 1.60
15 12.00
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
103  โรงเรียนบ้านคลอง 21 79
0 0.00
0 0.00
10 12.66
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
104  โรงเรียนวัดเทพราช 126
8 6.35
0 0.00
7 5.56
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
105  โรงเรียนวัดคลองสวน 188
4 2.13
4 2.13
6 3.19
4 2.13
4 2.13
166 88.30
22 11.70%
106  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 70
2 2.86
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
107  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 159
1 0.63
5 3.14
12 7.55
0 0.00
0 0.00
141 88.68
18 11.32%
108  โรงเรียนคลองขวาง 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
109  โรงเรียนตลาดคลอง 16 524
26 4.96
0 0.00
32 6.11
0 0.00
0 0.00
466 88.93
58 11.07%
110  โรงเรียนบ้านสีล้ง 192
0 0.00
0 0.00
19 9.90
1 0.52
1 0.52
171 89.06
21 10.94%
111  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 485
35 7.22
4 0.82
14 2.89
0 0.00
0 0.00
432 89.07
53 10.93%
112  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 211
6 2.84
6 2.84
4 1.90
3 1.42
4 1.90
188 89.10
23 10.90%
113  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 173
8 4.62
0 0.00
10 5.78
0 0.00
0 0.00
155 89.60
18 10.40%
114  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
115  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 93
3 3.23
1 1.08
5 5.38
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
116  โรงเรียนวัดเขาดิน 273
4 1.47
0 0.00
20 7.33
1 0.37
1 0.37
247 90.48
26 9.52%
117  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 171
0 0.00
2 1.17
14 8.19
0 0.00
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
118  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 46
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
119  โรงเรียนตลาดเปร็ง 72
0 0.00
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
120  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 337
5 1.48
0 0.00
10 2.97
5 1.48
8 2.37
309 91.69
28 8.31%
121  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
1 1.56
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
122  โรงเรียนวัดบางพระ 213
2 0.94
0 0.00
14 6.57
0 0.00
0 0.00
197 92.49
16 7.51%
123  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 249
6 2.41
3 1.20
4 1.61
3 1.20
2 0.80
231 92.77
18 7.23%
124  โรงเรียนวัดคลอง 18 222
4 1.80
5 2.25
3 1.35
0 0.00
3 1.35
207 93.24
15 6.76%
125  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 241
0 0.00
0 0.00
16 6.64
0 0.00
0 0.00
225 93.36
16 6.64%
126  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 82
1 1.22
1 1.22
1 1.22
1 1.22
1 1.22
77 93.90
5 6.10%
127  โรงเรียนจันทร์เจริญ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
1 1.89
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
128  โรงเรียนวัดบน 127
1 0.79
0 0.00
4 3.15
1 0.79
0 0.00
121 95.28
6 4.72%
129  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 127
0 0.00
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
121 95.28
6 4.72%
130  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 66
1 1.52
1 1.52
1 1.52
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
131  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 324
5 1.54
3 0.93
4 1.23
2 0.62
0 0.00
310 95.68
14 4.32%
132  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 116
2 1.72
0 0.00
2 1.72
1 0.86
0 0.00
111 95.69
5 4.31%
133  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 78
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
134  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 171
0 0.00
0 0.00
4 2.34
0 0.00
0 0.00
167 97.66
4 2.34%
135  โรงเรียนวัดไชยธารา 130
3 2.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 97.69
3 2.31%
136  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 210
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
210 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,200 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,376 4.88
เตี้ย  903 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,881 10.22
ผอมและเตี้ย  452 1.60
อ้วนและเตี้ย  525 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,063 78.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,137 คน


21.76%


Powered By www.thaieducation.net