ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 7
1 14.29
1 14.29
4 57.14
1 14.29
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนวัดทด 191
13 6.81
14 7.33
41 21.47
27 14.14
55 28.80
41 21.47
150 78.53%
3  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 42
4 9.52
2 4.76
5 11.90
6 14.29
9 21.43
16 38.10
26 61.90%
4  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 73
20 27.40
18 24.66
3 4.11
0 0.00
0 0.00
32 43.84
41 56.16%
5  โรงเรียนคลองพานทอง 68
4 5.88
9 13.24
12 17.65
8 11.76
3 4.41
32 47.06
36 52.94%
6  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 142
43 30.28
9 6.34
17 11.97
0 0.00
0 0.00
73 51.41
69 48.59%
7  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 317
21 6.62
34 10.73
30 9.46
34 10.73
33 10.41
165 52.05
152 47.95%
8  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 65
12 18.46
10 15.38
4 6.15
3 4.62
2 3.08
34 52.31
31 47.69%
9  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 177
16 9.04
6 3.39
16 9.04
22 12.43
22 12.43
95 53.67
82 46.33%
10  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 31
0 0.00
1 3.23
7 22.58
0 0.00
6 19.35
17 54.84
14 45.16%
11  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 168
23 13.69
10 5.95
37 22.02
1 0.60
2 1.19
95 56.55
73 43.45%
12  โรงเรียนวัดลาดยาว 75
6 8.00
18 24.00
6 8.00
2 2.67
0 0.00
43 57.33
32 42.67%
13  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 101
9 8.91
14 13.86
6 5.94
9 8.91
5 4.95
58 57.43
43 42.57%
14  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 40
3 7.50
3 7.50
11 27.50
0 0.00
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
15  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 154
29 18.83
3 1.95
32 20.78
0 0.00
1 0.65
89 57.79
65 42.21%
16  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 154
2 1.30
4 2.60
25 16.23
6 3.90
28 18.18
89 57.79
65 42.21%
17  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 74
11 14.86
5 6.76
9 12.16
5 6.76
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
18  โรงเรียนบึงเทพยา 96
8 8.33
3 3.13
7 7.29
11 11.46
7 7.29
60 62.50
36 37.50%
19  โรงเรียนวัดสุขาราม 136
20 14.71
11 8.09
19 13.97
0 0.00
0 0.00
86 63.24
50 36.76%
20  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 365
36 9.86
22 6.03
60 16.44
16 4.38
0 0.00
231 63.29
134 36.71%
21  โรงเรียนวัดบ้านนา 129
12 9.30
6 4.65
13 10.08
7 5.43
9 6.98
82 63.57
47 36.43%
22  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 175
27 15.43
12 6.86
11 6.29
13 7.43
0 0.00
112 64.00
63 36.00%
23  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 188
26 13.83
14 7.45
26 13.83
0 0.00
0 0.00
122 64.89
66 35.11%
24  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 151
13 8.61
3 1.99
24 15.89
12 7.95
1 0.66
98 64.90
53 35.10%
25  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 143
11 7.69
12 8.39
27 18.88
0 0.00
0 0.00
93 65.03
50 34.97%
26  โรงเรียนวัดล่าง 558
11 1.97
69 12.37
73 13.08
28 5.02
13 2.33
364 65.23
194 34.77%
27  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 68
5 7.35
1 1.47
14 20.59
3 4.41
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
28  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 215
17 7.91
14 6.51
39 18.14
1 0.47
0 0.00
144 66.98
71 33.02%
29  โรงเรียนวัดดอนทอง 3359
102 3.04
89 2.65
537 15.99
113 3.36
266 7.92
2252 67.04
1107 32.96%
30  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 296
25 8.45
21 7.09
51 17.23
0 0.00
0 0.00
199 67.23
97 32.77%
31  โรงเรียนวัดสองคลอง 269
35 13.01
4 1.49
47 17.47
0 0.00
0 0.00
183 68.03
86 31.97%
32  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 120
10 8.33
6 5.00
16 13.33
6 5.00
0 0.00
82 68.33
38 31.67%
33  โรงเรียนวัดหนามแดง 121
21 17.36
0 0.00
17 14.05
0 0.00
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
34  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 188
11 5.85
5 2.66
24 12.77
19 10.11
0 0.00
129 68.62
59 31.38%
35  โรงเรียนวัดบางสมัคร 342
11 3.22
23 6.73
18 5.26
34 9.94
21 6.14
235 68.71
107 31.29%
36  โรงเรียนวัดตะพังคลี 77
7 9.09
3 3.90
14 18.18
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
37  โรงเรียนวัดศรีมงคล 134
3 2.24
10 7.46
22 16.42
5 3.73
1 0.75
93 69.40
41 30.60%
38  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 138
21 15.22
4 2.90
17 12.32
0 0.00
0 0.00
96 69.57
42 30.43%
39  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 420
29 6.90
15 3.57
58 13.81
3 0.71
22 5.24
293 69.76
127 30.24%
40  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 120
13 10.83
1 0.83
20 16.67
1 0.83
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
41  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 79
6 7.59
8 10.13
6 7.59
3 3.80
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
42  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 52
6 11.54
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
43  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 125
10 8.00
5 4.00
20 16.00
0 0.00
1 0.80
89 71.20
36 28.80%
44  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 283
13 4.59
4 1.41
59 20.85
0 0.00
0 0.00
207 73.14
76 26.86%
45  โรงเรียนวัดบางปรง 187
4 2.14
7 3.74
32 17.11
7 3.74
0 0.00
137 73.26
50 26.74%
46  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 348
20 5.75
7 2.01
44 12.64
15 4.31
6 1.72
256 73.56
92 26.44%
47  โรงเรียนวัดดอนทราย 103
7 6.80
8 7.77
12 11.65
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
48  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 54
0 0.00
1 1.85
13 24.07
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
49  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 93
9 9.68
2 2.15
12 12.90
1 1.08
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
50  โรงเรียนวัดรามัญ 48
4 8.33
2 4.17
5 10.42
1 2.08
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
51  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 373
15 4.02
21 5.63
55 14.75
1 0.27
0 0.00
281 75.34
92 24.66%
52  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 762
29 3.81
36 4.72
122 16.01
0 0.00
0 0.00
575 75.46
187 24.54%
53  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 127
1 0.79
3 2.36
11 8.66
5 3.94
11 8.66
96 75.59
31 24.41%
54  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 181
11 6.08
8 4.42
24 13.26
1 0.55
0 0.00
137 75.69
44 24.31%
55  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2787
109 3.91
108 3.88
444 15.93
3 0.11
2 0.07
2121 76.10
666 23.90%
56  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 231
10 4.33
4 1.73
39 16.88
2 0.87
0 0.00
176 76.19
55 23.81%
57  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 59
2 3.39
2 3.39
3 5.08
2 3.39
5 8.47
45 76.27
14 23.73%
58  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 169
6 3.55
3 1.78
31 18.34
0 0.00
0 0.00
129 76.33
40 23.67%
59  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 309
15 4.85
12 3.88
42 13.59
3 0.97
1 0.32
236 76.38
73 23.62%
60  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 272
21 7.72
11 4.04
23 8.46
3 1.10
4 1.47
210 77.21
62 22.79%
61  โรงเรียนวัดคลองสวน 188
9 4.79
9 4.79
16 8.51
4 2.13
4 2.13
146 77.66
42 22.34%
62  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 197
8 4.06
2 1.02
31 15.74
2 1.02
1 0.51
153 77.66
44 22.34%
63  โรงเรียนบ้านบางข้าว 54
4 7.41
3 5.56
5 9.26
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
64  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 36
1 2.78
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
65  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 304
21 6.91
3 0.99
41 13.49
2 0.66
0 0.00
237 77.96
67 22.04%
66  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 42
3 7.14
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
67  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 148
9 6.08
7 4.73
14 9.46
1 0.68
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
68  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 136
12 8.82
4 2.94
11 8.09
0 0.00
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
69  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 192
7 3.65
5 2.60
26 13.54
0 0.00
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
70  โรงเรียนวัดบางแสม 428
35 8.18
22 5.14
24 5.61
0 0.00
2 0.47
345 80.61
83 19.39%
71  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 107
8 7.48
4 3.74
7 6.54
1 0.93
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
72  โรงเรียนวัดอินทาราม 102
0 0.00
3 2.94
12 11.76
3 2.94
1 0.98
83 81.37
19 18.63%
73  โรงเรียนสกัด 80 43
4 9.30
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
74  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 140
6 4.29
0 0.00
12 8.57
0 0.00
8 5.71
114 81.43
26 18.57%
75  โรงเรียนวัดบางปลานัก 173
0 0.00
6 3.47
24 13.87
1 0.58
1 0.58
141 81.50
32 18.50%
76  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 38
3 7.89
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
77  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 71
3 4.23
0 0.00
10 14.08
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
78  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 105
8 7.62
0 0.00
8 7.62
3 2.86
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
79  โรงเรียนบึงสิงโต 277
21 7.58
6 2.17
23 8.30
0 0.00
0 0.00
227 81.95
50 18.05%
80  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 233
3 1.29
6 2.58
27 11.59
6 2.58
0 0.00
191 81.97
42 18.03%
81  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 183
4 2.19
10 5.46
4 2.19
8 4.37
7 3.83
150 81.97
33 18.03%
82  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 218
4 1.83
0 0.00
35 16.06
0 0.00
0 0.00
179 82.11
39 17.89%
83  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 169
5 2.96
1 0.59
19 11.24
2 1.18
3 1.78
139 82.25
30 17.75%
84  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 79
3 3.80
4 5.06
7 8.86
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
85  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 193
3 1.55
0 0.00
30 15.54
0 0.00
0 0.00
160 82.90
33 17.10%
86  โรงเรียนปากบึงสิงโต 129
2 1.55
3 2.33
17 13.18
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
87  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 138
4 2.90
4 2.90
14 10.14
0 0.00
1 0.72
115 83.33
23 16.67%
88  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 108
4 3.70
3 2.78
8 7.41
3 2.78
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
89  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 157
6 3.82
12 7.64
8 5.10
0 0.00
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
90  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 188
18 9.57
4 2.13
7 3.72
2 1.06
0 0.00
157 83.51
31 16.49%
91  โรงเรียนวัดเกาะ 158
16 10.13
0 0.00
10 6.33
0 0.00
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
92  โรงเรียนวัดลาดบัว 55
0 0.00
2 3.64
6 10.91
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
93  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 100
2 2.00
2 2.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
94  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 94
0 0.00
0 0.00
12 12.77
3 3.19
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
95  โรงเรียนคลองขวาง 45
3 6.67
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
96  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 33
0 0.00
2 6.06
2 6.06
1 3.03
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
97  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 275
5 1.82
8 2.91
11 4.00
11 4.00
6 2.18
234 85.09
41 14.91%
98  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 214
7 3.27
6 2.80
7 3.27
6 2.80
5 2.34
183 85.51
31 14.49%
99  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 243
10 4.12
8 3.29
5 2.06
6 2.47
6 2.47
208 85.60
35 14.40%
100  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 98
4 4.08
0 0.00
8 8.16
2 2.04
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
101  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 122
0 0.00
2 1.64
15 12.30
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
102  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 44
1 2.27
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
103  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 156
4 2.56
0 0.00
17 10.90
0 0.00
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
104  โรงเรียนบ้านคลอง 21 78
0 0.00
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
105  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 315
9 2.86
5 1.59
25 7.94
0 0.00
0 0.00
276 87.62
39 12.38%
106  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 174
8 4.60
2 1.15
11 6.32
0 0.00
0 0.00
153 87.93
21 12.07%
107  โรงเรียนวัดเทพราช 126
8 6.35
0 0.00
7 5.56
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
108  โรงเรียนตลาดคลอง 16 524
29 5.53
0 0.00
33 6.30
0 0.00
0 0.00
462 88.17
62 11.83%
109  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 70
2 2.86
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
110  โรงเรียนวัดบางไทร 79
3 3.80
3 3.80
2 2.53
1 1.27
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
111  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 159
1 0.63
5 3.14
12 7.55
0 0.00
0 0.00
141 88.68
18 11.32%
112  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 100
2 2.00
2 2.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
113  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 174
5 2.87
3 1.72
10 5.75
1 0.57
0 0.00
155 89.08
19 10.92%
114  โรงเรียนบ้านสีล้ง 192
0 0.00
0 0.00
18 9.38
1 0.52
1 0.52
172 89.58
20 10.42%
115  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
116  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 82
2 2.44
2 2.44
2 2.44
0 0.00
2 2.44
74 90.24
8 9.76%
117  โรงเรียนตลาดเปร็ง 74
0 0.00
2 2.70
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
118  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 171
0 0.00
2 1.17
14 8.19
0 0.00
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
119  โรงเรียนวัดไชยธารา 130
3 2.31
0 0.00
8 6.15
0 0.00
1 0.77
118 90.77
12 9.23%
120  โรงเรียนวัดเขาดิน 273
3 1.10
0 0.00
20 7.33
1 0.37
1 0.37
248 90.84
25 9.16%
121  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 45
0 0.00
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
122  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 337
5 1.48
0 0.00
10 2.97
5 1.48
8 2.37
309 91.69
28 8.31%
123  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
1 1.56
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
124  โรงเรียนวัดบางพระ 222
2 0.90
0 0.00
14 6.31
0 0.00
0 0.00
206 92.79
16 7.21%
125  โรงเรียนวัดคลอง 18 222
4 1.80
5 2.25
3 1.35
0 0.00
3 1.35
207 93.24
15 6.76%
126  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 66
3 4.55
0 0.00
0 0.00
1 1.52
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
127  โรงเรียนจันทร์เจริญ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
1 1.89
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
128  โรงเรียนวัดบน 124
1 0.81
0 0.00
4 3.23
2 1.61
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
129  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 127
0 0.00
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
121 95.28
6 4.72%
130  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 328
5 1.52
3 0.91
6 1.83
1 0.30
0 0.00
313 95.43
15 4.57%
131  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 249
0 0.00
0 0.00
11 4.42
0 0.00
0 0.00
238 95.58
11 4.42%
132  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 124
2 1.61
0 0.00
2 1.61
1 0.81
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
133  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 78
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
134  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 488
1 0.20
3 0.61
14 2.87
0 0.00
0 0.00
470 96.31
18 3.69%
135  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 171
0 0.00
0 0.00
5 2.92
0 0.00
0 0.00
166 97.08
5 2.92%
136  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 210
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
210 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,300 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,360 4.81
เตี้ย  959 3.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,270 11.55
ผอมและเตี้ย  527 1.86
อ้วนและเตี้ย  597 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,587 76.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,713 คน


23.72%


Powered By www.thaieducation.net