ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 304
37 12.17
26 8.55
51 16.78
63 20.72
62 20.39
65 21.38
239 78.62%
2  โรงเรียนวัดคลองสวน 187
27 14.44
33 17.65
29 15.51
20 10.70
31 16.58
47 25.13
140 74.87%
3  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 319
18 5.64
34 10.66
49 15.36
52 16.30
50 15.67
116 36.36
203 63.64%
4  โรงเรียนวัดลาดยาว 75
10 13.33
24 32.00
9 12.00
3 4.00
0 0.00
29 38.67
46 61.33%
5  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 141
21 14.89
4 2.84
12 8.51
33 23.40
16 11.35
55 39.01
86 60.99%
6  โรงเรียนบ้านบางข้าว 54
12 22.22
5 9.26
8 14.81
6 11.11
0 0.00
23 42.59
31 57.41%
7  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 65
16 24.62
12 18.46
4 6.15
5 7.69
0 0.00
28 43.08
37 56.92%
8  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 131
7 5.34
7 5.34
19 14.50
14 10.69
26 19.85
58 44.27
73 55.73%
9  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 173
23 13.29
4 2.31
15 8.67
35 20.23
15 8.67
81 46.82
92 53.18%
10  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 142
34 23.94
17 11.97
15 10.56
8 5.63
0 0.00
68 47.89
74 52.11%
11  โรงเรียนปากบึงสิงโต 128
14 10.94
17 13.28
20 15.63
9 7.03
0 0.00
68 53.13
60 46.88%
12  โรงเรียนวัดหนามแดง 121
15 12.40
2 1.65
17 14.05
22 18.18
0 0.00
65 53.72
56 46.28%
13  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 31
0 0.00
1 3.23
7 22.58
0 0.00
6 19.35
17 54.84
14 45.16%
14  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 168
23 13.69
10 5.95
37 22.02
1 0.60
2 1.19
95 56.55
73 43.45%
15  โรงเรียนวัดบางสมัคร 336
15 4.46
25 7.44
20 5.95
40 11.90
45 13.39
191 56.85
145 43.15%
16  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 352
26 7.39
12 3.41
41 11.65
39 11.08
27 7.67
207 58.81
145 41.19%
17  โรงเรียนวัดดอนทราย 118
15 12.71
12 10.17
21 17.80
0 0.00
0 0.00
70 59.32
48 40.68%
18  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 74
11 14.86
5 6.76
9 12.16
5 6.76
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
19  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 193
25 12.95
17 8.81
34 17.62
1 0.52
0 0.00
116 60.10
77 39.90%
20  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 226
22 9.73
22 9.73
13 5.75
20 8.85
13 5.75
136 60.18
90 39.82%
21  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 44
5 11.36
0 0.00
12 27.27
0 0.00
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
22  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 94
7 7.45
7 7.45
12 12.77
7 7.45
3 3.19
58 61.70
36 38.30%
23  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 139
19 13.67
8 5.76
25 17.99
0 0.00
1 0.72
86 61.87
53 38.13%
24  โรงเรียนวัดบ้านนา 132
13 9.85
0 0.00
12 9.09
13 9.85
12 9.09
82 62.12
50 37.88%
25  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 151
14 9.27
3 1.99
27 17.88
12 7.95
1 0.66
94 62.25
57 37.75%
26  โรงเรียนบึงเทพยา 96
9 9.38
1 1.04
7 7.29
10 10.42
8 8.33
61 63.54
35 36.46%
27  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 55
13 23.64
2 3.64
5 9.09
0 0.00
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
28  โรงเรียนวัดดอนทอง 3359
102 3.04
79 2.35
463 13.78
181 5.39
384 11.43
2150 64.01
1209 35.99%
29  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 78
11 14.10
10 12.82
7 8.97
0 0.00
0 0.00
50 64.10
28 35.90%
30  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 196
25 12.76
10 5.10
23 11.73
8 4.08
4 2.04
126 64.29
70 35.71%
31  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 153
14 9.15
5 3.27
34 22.22
1 0.65
0 0.00
99 64.71
54 35.29%
32  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 105
10 9.52
8 7.62
14 13.33
4 3.81
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
33  โรงเรียนวัดบางพระ 211
13 6.16
5 2.37
21 9.95
18 8.53
15 7.11
139 65.88
72 34.12%
34  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 170
10 5.88
9 5.29
34 20.00
3 1.76
0 0.00
114 67.06
56 32.94%
35  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 282
12 4.26
10 3.55
52 18.44
12 4.26
5 1.77
191 67.73
91 32.27%
36  โรงเรียนวัดสองคลอง 275
32 11.64
12 4.36
43 15.64
0 0.00
0 0.00
188 68.36
87 31.64%
37  โรงเรียนวัดทด 191
5 2.62
4 2.09
44 23.04
7 3.66
0 0.00
131 68.59
60 31.41%
38  โรงเรียนวัดตะพังคลี 77
7 9.09
3 3.90
14 18.18
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
39  โรงเรียนวัดศรีมงคล 138
12 8.70
9 6.52
22 15.94
0 0.00
0 0.00
95 68.84
43 31.16%
40  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 142
12 8.45
11 7.75
15 10.56
5 3.52
1 0.70
98 69.01
44 30.99%
41  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 229
18 7.86
9 3.93
24 10.48
4 1.75
13 5.68
161 70.31
68 29.69%
42  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 120
13 10.83
1 0.83
20 16.67
1 0.83
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
43  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 48
9 18.75
5 10.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
44  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 314
15 4.78
7 2.23
38 12.10
15 4.78
16 5.10
223 71.02
91 28.98%
45  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 52
8 15.38
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
46  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 122
10 8.20
6 4.92
16 13.11
3 2.46
0 0.00
87 71.31
35 28.69%
47  โรงเรียนวัดบางปรง 187
4 2.14
5 2.67
13 6.95
9 4.81
21 11.23
135 72.19
52 27.81%
48  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 218
8 3.67
4 1.83
48 22.02
0 0.00
0 0.00
158 72.48
60 27.52%
49  โรงเรียนวัดเขาดิน 271
18 6.64
9 3.32
34 12.55
5 1.85
6 2.21
199 73.43
72 26.57%
50  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 125
10 8.00
4 3.20
18 14.40
0 0.00
1 0.80
92 73.60
33 26.40%
51  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 74
10 13.51
7 9.46
2 2.70
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
52  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 67
4 5.97
0 0.00
13 19.40
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
53  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 486
62 12.76
9 1.85
50 10.29
1 0.21
0 0.00
364 74.90
122 25.10%
54  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 381
15 3.94
21 5.51
57 14.96
1 0.26
0 0.00
287 75.33
94 24.67%
55  โรงเรียนวัดบางปลานัก 172
5 2.91
6 3.49
22 12.79
9 5.23
0 0.00
130 75.58
42 24.42%
56  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 305
13 4.26
2 0.66
59 19.34
0 0.00
0 0.00
231 75.74
74 24.26%
57  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 192
4 2.08
7 3.65
33 17.19
2 1.04
0 0.00
146 76.04
46 23.96%
58  โรงเรียนคลองพานทอง 71
1 1.41
2 2.82
14 19.72
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
59  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2787
109 3.91
108 3.88
444 15.93
3 0.11
2 0.07
2121 76.10
666 23.90%
60  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 174
17 9.77
9 5.17
12 6.90
2 1.15
1 0.57
133 76.44
41 23.56%
61  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 183
12 6.56
6 3.28
20 10.93
5 2.73
0 0.00
140 76.50
43 23.50%
62  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 304
29 9.54
2 0.66
38 12.50
2 0.66
0 0.00
233 76.64
71 23.36%
63  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 196
10 5.10
3 1.53
32 16.33
0 0.00
0 0.00
151 77.04
45 22.96%
64  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 272
22 8.09
15 5.51
20 7.35
0 0.00
0 0.00
215 79.04
57 20.96%
65  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 206
6 2.91
1 0.49
20 9.71
10 4.85
5 2.43
164 79.61
42 20.39%
66  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 30
4 13.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
67  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 40
1 2.50
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
68  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 192
7 3.65
5 2.60
26 13.54
0 0.00
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
69  โรงเรียนวัดสุขาราม 134
13 9.70
0 0.00
13 9.70
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
70  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 233
3 1.29
8 3.43
28 12.02
6 2.58
0 0.00
188 80.69
45 19.31%
71  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 768
22 2.86
20 2.60
92 11.98
7 0.91
6 0.78
621 80.86
147 19.14%
72  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 105
8 7.62
4 3.81
7 6.67
1 0.95
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
73  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 378
8 2.12
5 1.32
49 12.96
10 2.65
0 0.00
306 80.95
72 19.05%
74  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 189
15 7.94
6 3.17
13 6.88
2 1.06
0 0.00
153 80.95
36 19.05%
75  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 169
6 3.55
1 0.59
20 11.83
2 1.18
3 1.78
137 81.07
32 18.93%
76  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 133
0 0.00
4 3.01
19 14.29
2 1.50
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
77  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 145
6 4.14
0 0.00
13 8.97
0 0.00
8 5.52
118 81.38
27 18.62%
78  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
0 0.00
5 11.63
35 81.40
8 18.60%
79  โรงเรียนสกัด 80 43
4 9.30
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
80  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 156
11 7.05
0 0.00
18 11.54
0 0.00
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
81  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 82
4 4.88
3 3.66
8 9.76
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
82  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 66
2 3.03
1 1.52
9 13.64
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
83  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 149
4 2.68
3 2.01
19 12.75
1 0.67
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
84  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 72
3 4.17
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
85  โรงเรียนวัดอินทาราม 102
0 0.00
2 1.96
13 12.75
3 2.94
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
86  โรงเรียนบึงสิงโต 279
16 5.73
1 0.36
20 7.17
10 3.58
1 0.36
231 82.80
48 17.20%
87  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 41
0 0.00
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
88  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 108
4 3.70
3 2.78
8 7.41
3 2.78
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
89  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 157
6 3.82
12 7.64
8 5.10
0 0.00
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
90  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 121
5 4.13
0 0.00
13 10.74
1 0.83
1 0.83
101 83.47
20 16.53%
91  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 249
6 2.41
9 3.61
19 7.63
6 2.41
1 0.40
208 83.53
41 16.47%
92  โรงเรียนวัดลาดบัว 55
0 0.00
2 3.64
6 10.91
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
93  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 174
10 5.75
5 2.87
13 7.47
0 0.00
0 0.00
146 83.91
28 16.09%
94  โรงเรียนคลองขวาง 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
95  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 111
0 0.00
0 0.00
16 14.41
1 0.90
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
96  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 153
5 3.27
1 0.65
17 11.11
0 0.00
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
97  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 120
0 0.00
2 1.67
16 13.33
0 0.00
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
98  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 101
0 0.00
0 0.00
12 11.88
3 2.97
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
99  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 34
0 0.00
2 5.88
2 5.88
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
100  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 310
10 3.23
4 1.29
29 9.35
2 0.65
0 0.00
265 85.48
45 14.52%
101  โรงเรียนวัดล่าง 554
23 4.15
17 3.07
12 2.17
10 1.81
17 3.07
475 85.74
79 14.26%
102  โรงเรียนวัดบางแสม 434
18 4.15
15 3.46
27 6.22
1 0.23
0 0.00
373 85.94
61 14.06%
103  โรงเรียนวัดเกาะ 161
7 4.35
0 0.00
15 9.32
0 0.00
0 0.00
139 86.34
22 13.66%
104  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 66
2 3.03
2 3.03
3 4.55
0 0.00
2 3.03
57 86.36
9 13.64%
105  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 187
0 0.00
14 7.49
11 5.88
0 0.00
0 0.00
162 86.63
25 13.37%
106  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 84
4 4.76
2 2.38
2 2.38
2 2.38
1 1.19
73 86.90
11 13.10%
107  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 333
15 4.50
0 0.00
28 8.41
0 0.00
0 0.00
290 87.09
43 12.91%
108  โรงเรียนวัดรามัญ 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
109  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 41
1 2.44
2 4.88
1 2.44
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
110  โรงเรียนบ้านคลอง 21 78
4 5.13
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
111  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 70
2 2.86
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
112  โรงเรียนวัดบางไทร 79
1 1.27
4 5.06
4 5.06
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
113  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 160
1 0.63
5 3.13
12 7.50
0 0.00
0 0.00
142 88.75
18 11.25%
114  โรงเรียนจันทร์เจริญ 55
0 0.00
1 1.82
3 5.45
2 3.64
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
115  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 233
5 2.15
4 1.72
12 5.15
3 1.29
0 0.00
209 89.70
24 10.30%
116  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 98
3 3.06
0 0.00
7 7.14
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
117  โรงเรียนตลาดเปร็ง 73
0 0.00
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
118  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 168
4 2.38
4 2.38
8 4.76
0 0.00
0 0.00
152 90.48
16 9.52%
119  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 171
0 0.00
2 1.17
14 8.19
0 0.00
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
120  โรงเรียนบ้านสีล้ง 193
2 1.04
0 0.00
15 7.77
1 0.52
0 0.00
175 90.67
18 9.33%
121  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 98
0 0.00
0 0.00
9 9.18
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
122  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 173
4 2.31
0 0.00
11 6.36
0 0.00
0 0.00
158 91.33
15 8.67%
123  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
124  โรงเรียนตลาดคลอง 16 526
0 0.00
0 0.00
39 7.41
0 0.00
0 0.00
487 92.59
39 7.41%
125  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 151
0 0.00
0 0.00
8 5.30
1 0.66
0 0.00
142 94.04
9 5.96%
126  โรงเรียนวัดบน 124
3 2.42
2 1.61
2 1.61
0 0.00
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
127  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 205
5 2.44
1 0.49
3 1.46
0 0.00
2 0.98
194 94.63
11 5.37%
128  โรงเรียนวัดไชยธารา 180
0 0.00
0 0.00
8 4.44
0 0.00
0 0.00
172 95.56
8 4.44%
129  โรงเรียนวัดคลอง 18 225
0 0.00
6 2.67
2 0.89
0 0.00
1 0.44
216 96.00
9 4.00%
130  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 101
0 0.00
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
131  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 78
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
132  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 329
7 2.13
0 0.00
4 1.22
1 0.30
0 0.00
317 96.35
12 3.65%
133  โรงเรียนวัดเทพราช 130
0 0.00
0 0.00
1 0.77
0 0.00
3 2.31
126 96.92
4 3.08%
134  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
135  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
136  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 435
1 0.23
0 0.00
1 0.23
0 0.00
0 0.00
433 99.54
2 0.46%
137  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,595 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,450 5.07
เตี้ย  926 3.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,218 11.25
ผอมและเตี้ย  813 2.84
อ้วนและเตี้ย  844 2.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,344 74.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,251 คน


25.36%


Powered By www.thaieducation.net