ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 304
37 12.17
26 8.55
51 16.78
63 20.72
61 20.07
66 21.71
238 78.29%
2  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 317
21 6.62
34 10.73
51 16.09
55 17.35
55 17.35
101 31.86
216 68.14%
3  โรงเรียนวัดลาดยาว 75
10 13.33
24 32.00
9 12.00
3 4.00
0 0.00
29 38.67
46 61.33%
4  โรงเรียนวัดดอนทราย 118
17 14.41
9 7.63
24 20.34
19 16.10
0 0.00
49 41.53
69 58.47%
5  โรงเรียนบ้านบางข้าว 54
12 22.22
5 9.26
8 14.81
6 11.11
0 0.00
23 42.59
31 57.41%
6  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 65
16 24.62
12 18.46
4 6.15
5 7.69
0 0.00
28 43.08
37 56.92%
7  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 127
7 5.51
7 5.51
18 14.17
14 11.02
25 19.69
56 44.09
71 55.91%
8  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 173
23 13.29
4 2.31
15 8.67
35 20.23
16 9.25
80 46.24
93 53.76%
9  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 55
23 41.82
2 3.64
4 7.27
0 0.00
0 0.00
26 47.27
29 52.73%
10  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 44
8 18.18
0 0.00
15 34.09
0 0.00
0 0.00
21 47.73
23 52.27%
11  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 142
34 23.94
17 11.97
15 10.56
8 5.63
0 0.00
68 47.89
74 52.11%
12  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 142
7 4.93
6 4.23
17 11.97
13 9.15
23 16.20
76 53.52
66 46.48%
13  โรงเรียนวัดหนามแดง 121
15 12.40
2 1.65
17 14.05
22 18.18
0 0.00
65 53.72
56 46.28%
14  โรงเรียนบึงเทพยา 96
9 9.38
3 3.13
8 8.33
12 12.50
11 11.46
53 55.21
43 44.79%
15  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 96
11 11.46
7 7.29
13 13.54
9 9.38
3 3.13
53 55.21
43 44.79%
16  โรงเรียนปากบึงสิงโต 128
16 12.50
19 14.84
15 11.72
7 5.47
0 0.00
71 55.47
57 44.53%
17  โรงเรียนวัดบางสมัคร 338
15 4.44
25 7.40
20 5.92
40 11.83
45 13.31
193 57.10
145 42.90%
18  โรงเรียนวัดคลองสวน 185
11 5.95
22 11.89
15 8.11
22 11.89
7 3.78
108 58.38
77 41.62%
19  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 190
30 15.79
17 8.95
31 16.32
1 0.53
0 0.00
111 58.42
79 41.58%
20  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 153
17 11.11
8 5.23
36 23.53
2 1.31
0 0.00
90 58.82
63 41.18%
21  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 357
27 7.56
12 3.36
41 11.48
39 10.92
27 7.56
211 59.10
146 40.90%
22  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 226
22 9.73
22 9.73
13 5.75
22 9.73
13 5.75
134 59.29
92 40.71%
23  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 74
11 14.86
5 6.76
9 12.16
5 6.76
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
24  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 154
14 9.09
6 3.90
24 15.58
13 8.44
4 2.60
93 60.39
61 39.61%
25  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 31
0 0.00
1 3.23
6 19.35
0 0.00
5 16.13
19 61.29
12 38.71%
26  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 229
18 7.86
9 3.93
24 10.48
25 10.92
10 4.37
143 62.45
86 37.55%
27  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 78
12 15.38
10 12.82
7 8.97
0 0.00
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
28  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 140
22 15.71
2 1.43
23 16.43
4 2.86
1 0.71
88 62.86
52 37.14%
29  โรงเรียนวัดดอนทอง 3359
102 3.04
79 2.35
483 14.38
181 5.39
384 11.43
2130 63.41
1229 36.59%
30  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 170
12 7.06
11 6.47
34 20.00
4 2.35
0 0.00
109 64.12
61 35.88%
31  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 196
25 12.76
10 5.10
23 11.73
8 4.08
4 2.04
126 64.29
70 35.71%
32  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 48
10 20.83
6 12.50
0 0.00
1 2.08
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
33  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 103
10 9.71
8 7.77
14 13.59
4 3.88
0 0.00
67 65.05
36 34.95%
34  โรงเรียนวัดศรีมงคล 138
14 10.14
12 8.70
22 15.94
0 0.00
0 0.00
90 65.22
48 34.78%
35  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 41
3 7.32
4 9.76
7 17.07
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
36  โรงเรียนวัดบางพระ 211
13 6.16
5 2.37
21 9.95
18 8.53
15 7.11
139 65.88
72 34.12%
37  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 142
14 9.86
11 7.75
15 10.56
5 3.52
1 0.70
96 67.61
46 32.39%
38  โรงเรียนคลองพานทอง 68
8 11.76
2 2.94
12 17.65
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
39  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 282
12 4.26
10 3.55
52 18.44
12 4.26
5 1.77
191 67.73
91 32.27%
40  โรงเรียนวัดสองคลอง 272
32 11.76
12 4.41
43 15.81
0 0.00
0 0.00
185 68.01
87 31.99%
41  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 168
15 8.93
13 7.74
23 13.69
2 1.19
0 0.00
115 68.45
53 31.55%
42  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 35
3 8.57
3 8.57
3 8.57
2 5.71
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
43  โรงเรียนวัดตะพังคลี 77
7 9.09
3 3.90
14 18.18
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
44  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 74
12 16.22
8 10.81
3 4.05
0 0.00
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
45  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 301
27 8.97
8 2.66
6 1.99
30 9.97
21 6.98
209 69.44
92 30.56%
46  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 272
30 11.03
22 8.09
31 11.40
0 0.00
0 0.00
189 69.49
83 30.51%
47  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 314
15 4.78
7 2.23
38 12.10
15 4.78
16 5.10
223 71.02
91 28.98%
48  โรงเรียนวัดทด 190
4 2.11
3 1.58
39 20.53
9 4.74
0 0.00
135 71.05
55 28.95%
49  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 174
21 12.07
11 6.32
13 7.47
3 1.72
2 1.15
124 71.26
50 28.74%
50  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 122
13 10.66
1 0.82
20 16.39
1 0.82
0 0.00
87 71.31
35 28.69%
51  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 119
13 10.92
3 2.52
17 14.29
1 0.84
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
52  โรงเรียนวัดบางปรง 187
4 2.14
5 2.67
13 6.95
9 4.81
21 11.23
135 72.19
52 27.81%
53  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 191
7 3.66
7 3.66
36 18.85
3 1.57
0 0.00
138 72.25
53 27.75%
54  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 197
22 11.17
10 5.08
14 7.11
3 1.52
5 2.54
143 72.59
54 27.41%
55  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 122
7 5.74
8 6.56
16 13.11
1 0.82
1 0.82
89 72.95
33 27.05%
56  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 52
7 13.46
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
57  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 219
10 4.57
4 1.83
42 19.18
2 0.91
0 0.00
161 73.52
58 26.48%
58  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 381
18 4.72
21 5.51
60 15.75
1 0.26
0 0.00
281 73.75
100 26.25%
59  โรงเรียนวัดเขาดิน 271
18 6.64
8 2.95
33 12.18
5 1.85
6 2.21
201 74.17
70 25.83%
60  โรงเรียนบ้านสีล้ง 191
16 8.38
8 4.19
0 0.00
17 8.90
8 4.19
142 74.35
49 25.65%
61  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 67
3 4.48
0 0.00
14 20.90
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
62  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 484
60 12.40
10 2.07
50 10.33
1 0.21
0 0.00
363 75.00
121 25.00%
63  โรงเรียนวัดบางปลานัก 172
5 2.91
6 3.49
22 12.79
9 5.23
0 0.00
130 75.58
42 24.42%
64  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 107
11 10.28
2 1.87
13 12.15
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
65  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2798
109 3.90
108 3.86
444 15.87
3 0.11
2 0.07
2132 76.20
666 23.80%
66  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 183
12 6.56
6 3.28
20 10.93
5 2.73
0 0.00
140 76.50
43 23.50%
67  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 132
1 0.76
2 1.52
20 15.15
8 6.06
0 0.00
101 76.52
31 23.48%
68  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 43
1 2.33
2 4.65
5 11.63
0 0.00
2 4.65
33 76.74
10 23.26%
69  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 304
25 8.22
3 0.99
40 13.16
2 0.66
0 0.00
234 76.97
70 23.03%
70  โรงเรียนวัดเกาะ 161
25 15.53
0 0.00
12 7.45
0 0.00
0 0.00
124 77.02
37 22.98%
71  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 142
6 4.23
0 0.00
16 11.27
0 0.00
10 7.04
110 77.46
32 22.54%
72  โรงเรียนวัดอินทาราม 103
0 0.00
2 1.94
16 15.53
5 4.85
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
73  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 73
6 8.22
1 1.37
9 12.33
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
74  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 378
13 3.44
11 2.91
44 11.64
13 3.44
0 0.00
297 78.57
81 21.43%
75  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 84
4 4.76
7 8.33
5 5.95
1 1.19
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
76  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 159
13 8.18
0 0.00
19 11.95
2 1.26
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
77  โรงเรียนวัดสุขาราม 136
16 11.76
0 0.00
13 9.56
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
78  โรงเรียนสกัด 80 43
5 11.63
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
79  โรงเรียนบึงสิงโต 279
20 7.17
1 0.36
23 8.24
12 4.30
2 0.72
221 79.21
58 20.79%
80  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 206
6 2.91
1 0.49
20 9.71
10 4.85
5 2.43
164 79.61
42 20.39%
81  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 124
7 5.65
1 0.81
15 12.10
1 0.81
1 0.81
99 79.84
25 20.16%
82  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 30
4 13.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
83  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 768
24 3.13
20 2.60
94 12.24
8 1.04
6 0.78
616 80.21
152 19.79%
84  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 192
7 3.65
5 2.60
26 13.54
0 0.00
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
85  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 188
16 8.51
6 3.19
13 6.91
2 1.06
0 0.00
151 80.32
37 19.68%
86  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 82
5 6.10
4 4.88
7 8.54
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
87  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 41
3 7.32
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
88  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 308
18 5.84
4 1.30
37 12.01
1 0.32
0 0.00
248 80.52
60 19.48%
89  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 233
3 1.29
8 3.43
28 12.02
6 2.58
0 0.00
188 80.69
45 19.31%
90  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 168
15 8.93
4 2.38
13 7.74
0 0.00
0 0.00
136 80.95
32 19.05%
91  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 174
13 7.47
5 2.87
15 8.62
0 0.00
0 0.00
141 81.03
33 18.97%
92  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 66
2 3.03
1 1.52
9 13.64
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
93  โรงเรียนวัดบ้านนา 132
4 3.03
0 0.00
6 4.55
4 3.03
10 7.58
108 81.82
24 18.18%
94  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 149
4 2.68
3 2.01
19 12.75
1 0.67
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
95  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 169
6 3.55
1 0.59
19 11.24
2 1.18
2 1.18
139 82.25
30 17.75%
96  โรงเรียนวัดล่าง 565
29 5.13
25 4.42
13 2.30
14 2.48
19 3.36
465 82.30
100 17.70%
97  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 187
2 1.07
18 9.63
13 6.95
0 0.00
0 0.00
154 82.35
33 17.65%
98  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 108
4 3.70
3 2.78
9 8.33
3 2.78
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
99  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 157
8 5.10
12 7.64
6 3.82
0 0.00
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
100  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 248
6 2.42
9 3.63
19 7.66
6 2.42
1 0.40
207 83.47
41 16.53%
101  โรงเรียนวัดลาดบัว 56
0 0.00
2 3.57
6 10.71
1 1.79
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
102  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 119
0 0.00
2 1.68
17 14.29
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
103  โรงเรียนคลองขวาง 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
1 2.27
37 84.09
7 15.91%
104  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 111
0 0.00
0 0.00
16 14.41
1 0.90
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
105  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 153
5 3.27
1 0.65
17 11.11
0 0.00
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
106  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 102
0 0.00
0 0.00
12 11.76
3 2.94
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
107  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 70
3 4.29
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
108  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 99
4 4.04
0 0.00
9 9.09
1 1.01
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
109  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 333
15 4.50
4 1.20
28 8.41
0 0.00
0 0.00
286 85.89
47 14.11%
110  โรงเรียนวัดบางแสม 434
18 4.15
15 3.46
27 6.22
1 0.23
0 0.00
373 85.94
61 14.06%
111  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 101
4 3.96
0 0.00
10 9.90
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
112  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 67
2 2.99
2 2.99
3 4.48
0 0.00
2 2.99
58 86.57
9 13.43%
113  โรงเรียนวัดรามัญ 48
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
114  โรงเรียนจันทร์เจริญ 57
0 0.00
1 1.75
3 5.26
3 5.26
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
115  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 41
1 2.44
2 4.88
1 2.44
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
116  โรงเรียนวัดบางไทร 79
1 1.27
4 5.06
4 5.06
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
117  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 160
0 0.00
5 3.13
12 7.50
0 0.00
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
118  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 233
5 2.15
4 1.72
12 5.15
3 1.29
0 0.00
209 89.70
24 10.30%
119  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 169
0 0.00
2 1.18
14 8.28
0 0.00
0 0.00
153 90.53
16 9.47%
120  โรงเรียนบ้านคลอง 21 77
4 5.19
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
121  โรงเรียนวัดคลอง 18 229
5 2.18
8 3.49
4 1.75
0 0.00
3 1.31
209 91.27
20 8.73%
122  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 173
4 2.31
0 0.00
11 6.36
0 0.00
0 0.00
158 91.33
15 8.67%
123  โรงเรียนตลาดเปร็ง 73
0 0.00
2 2.74
4 5.48
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
124  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
125  โรงเรียนตลาดคลอง 16 526
0 0.00
0 0.00
39 7.41
0 0.00
0 0.00
487 92.59
39 7.41%
126  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 101
2 1.98
1 0.99
4 3.96
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
127  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 78
0 0.00
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
128  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 151
0 0.00
0 0.00
8 5.30
1 0.66
0 0.00
142 94.04
9 5.96%
129  โรงเรียนวัดบน 121
2 1.65
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
130  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 205
5 2.44
1 0.49
3 1.46
0 0.00
2 0.98
194 94.63
11 5.37%
131  โรงเรียนวัดไชยธารา 180
0 0.00
0 0.00
8 4.44
0 0.00
0 0.00
172 95.56
8 4.44%
132  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 328
7 2.13
0 0.00
5 1.52
1 0.30
0 0.00
315 96.04
13 3.96%
133  โรงเรียนวัดเทพราช 127
0 0.00
0 0.00
1 0.79
0 0.00
3 2.36
123 96.85
4 3.15%
134  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
135  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
136  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 434
1 0.23
0 0.00
1 0.23
0 0.00
1 0.23
431 99.31
3 0.69%
137  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,608 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,603 5.60
เตี้ย  996 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,166 11.07
ผอมและเตี้ย  916 3.20
อ้วนและเตี้ย  868 3.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,059 73.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,549 คน


26.39%


Powered By www.thaieducation.net