ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 101
97 96.04
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 46
17 36.96
10 21.74
12 26.09
7 15.22
0 0.00
0 0.00
46 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองบัว 97
44 45.36
15 15.46
14 14.43
18 18.56
6 6.19
0 0.00
97 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 24
4 16.67
0 0.00
18 75.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
5  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 53
9 16.98
10 18.87
8 15.09
13 24.53
8 15.09
5 9.43
48 90.57%
6  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 116
32 27.59
20 17.24
16 13.79
16 13.79
3 2.59
29 25.00
87 75.00%
7  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 145
13 8.97
12 8.28
45 31.03
9 6.21
15 10.34
51 35.17
94 64.83%
8  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 102
17 16.67
4 3.92
4 3.92
36 35.29
3 2.94
38 37.25
64 62.75%
9  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 63
9 14.29
10 15.87
9 14.29
6 9.52
2 3.17
27 42.86
36 57.14%
10  โรงเรียนบ้านกล้วย 139
67 48.20
0 0.00
11 7.91
0 0.00
0 0.00
61 43.88
78 56.12%
11  โรงเรียนบ้านนากาหลง 84
17 20.24
2 2.38
24 28.57
2 2.38
1 1.19
38 45.24
46 54.76%
12  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 180
22 12.22
4 2.22
20 11.11
26 14.44
24 13.33
84 46.67
96 53.33%
13  โรงเรียนบ้านสำนัก 23
4 17.39
1 4.35
7 30.43
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
14  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 891
92 10.33
66 7.41
184 20.65
39 4.38
79 8.87
431 48.37
460 51.63%
15  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 116
10 8.62
8 6.90
13 11.21
7 6.03
21 18.10
57 49.14
59 50.86%
16  โรงเรียนวัดสงฆาราม 57
14 24.56
6 10.53
5 8.77
2 3.51
0 0.00
30 52.63
27 47.37%
17  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 182
7 3.85
7 3.85
14 7.69
18 9.89
39 21.43
97 53.30
85 46.70%
18  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 13
3 23.08
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
19  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 92
6 6.52
7 7.61
17 18.48
4 4.35
8 8.70
50 54.35
42 45.65%
20  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 20
1 5.00
0 0.00
7 35.00
1 5.00
0 0.00
11 55.00
9 45.00%
21  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 193
24 12.44
11 5.70
32 16.58
8 4.15
10 5.18
108 55.96
85 44.04%
22  โรงเรียนวัดปรักรัก 105
6 5.71
2 1.90
23 21.90
2 1.90
13 12.38
59 56.19
46 43.81%
23  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 114
13 11.40
16 14.04
18 15.79
2 1.75
0 0.00
65 57.02
49 42.98%
24  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 101
7 6.93
7 6.93
23 22.77
6 5.94
0 0.00
58 57.43
43 42.57%
25  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 389
57 14.65
31 7.97
42 10.80
21 5.40
13 3.34
225 57.84
164 42.16%
26  โรงเรียนบ้านวังวน 96
7 7.29
2 2.08
17 17.71
4 4.17
10 10.42
56 58.33
40 41.67%
27  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 139
18 12.95
11 7.91
27 19.42
0 0.00
0 0.00
83 59.71
56 40.29%
28  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 113
4 3.54
6 5.31
15 13.27
2 1.77
18 15.93
68 60.18
45 39.82%
29  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 247
13 5.26
12 4.86
19 7.69
23 9.31
31 12.55
149 60.32
98 39.68%
30  โรงเรียนบ้านดงเดือย 129
1 0.78
5 3.88
27 20.93
17 13.18
1 0.78
78 60.47
51 39.53%
31  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 113
16 14.16
2 1.77
16 14.16
8 7.08
2 1.77
69 61.06
44 38.94%
32  โรงเรียนวัดศรีเมือง 36
3 8.33
1 2.78
10 27.78
0 0.00
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
33  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 88
13 14.77
4 4.55
17 19.32
0 0.00
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
34  โรงเรียนบ้านยางเมือง 165
24 14.55
9 5.45
26 15.76
2 1.21
0 0.00
104 63.03
61 36.97%
35  โรงเรียนวัดยางเอน 76
8 10.53
6 7.89
9 11.84
3 3.95
2 2.63
48 63.16
28 36.84%
36  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 106
10 9.43
4 3.77
18 16.98
6 5.66
1 0.94
67 63.21
39 36.79%
37  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 89
14 15.73
10 11.24
4 4.49
4 4.49
0 0.00
57 64.04
32 35.96%
38  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1956
102 5.21
88 4.50
256 13.09
39 1.99
190 9.71
1281 65.49
675 34.51%
39  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 96
15 15.63
3 3.13
13 13.54
1 1.04
1 1.04
63 65.63
33 34.38%
40  โรงเรียนวัดหนองกก 99
10 10.10
0 0.00
24 24.24
0 0.00
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
41  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 193
13 6.74
11 5.70
36 18.65
6 3.11
0 0.00
127 65.80
66 34.20%
42  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 137
13 9.49
8 5.84
12 8.76
6 4.38
6 4.38
92 67.15
45 32.85%
43  โรงเรียนบ้านเนินยาง 64
7 10.94
3 4.69
11 17.19
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
44  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 46
7 15.22
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
45  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 29
2 6.90
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
46  โรงเรียนบ้านหนองจัง 114
9 7.89
6 5.26
15 13.16
4 3.51
0 0.00
80 70.18
34 29.82%
47  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 264
38 14.39
16 6.06
22 8.33
2 0.76
0 0.00
186 70.45
78 29.55%
48  โรงเรียนบ้านหนองตูม 231
12 5.19
16 6.93
21 9.09
15 6.49
4 1.73
163 70.56
68 29.44%
49  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 48
3 6.25
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
50  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 29.03
44 70.97
18 29.03%
51  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 340
45 13.24
24 7.06
20 5.88
6 1.76
1 0.29
244 71.76
96 28.24%
52  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
1 3.13
1 3.13
23 71.88
9 28.13%
53  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 119
8 6.72
8 6.72
4 3.36
8 6.72
5 4.20
86 72.27
33 27.73%
54  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 156
10 6.41
4 2.56
17 10.90
3 1.92
9 5.77
113 72.44
43 27.56%
55  โรงเรียนบ้านวังหาด 108
6 5.56
3 2.78
15 13.89
3 2.78
2 1.85
79 73.15
29 26.85%
56  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 998
36 3.61
21 2.10
198 19.84
6 0.60
6 0.60
731 73.25
267 26.75%
57  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 150
4 2.67
7 4.67
12 8.00
4 2.67
13 8.67
110 73.33
40 26.67%
58  โรงเรียนวัดทุ่ง 69
4 5.80
5 7.25
6 8.70
3 4.35
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
59  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 104
16 15.38
1 0.96
9 8.65
1 0.96
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
60  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 125
8 6.40
1 0.80
22 17.60
1 0.80
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
61  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 59
2 3.39
0 0.00
5 8.47
8 13.56
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
62  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
63  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 65
3 4.62
2 3.08
10 15.38
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
64  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 90
4 4.44
6 6.67
3 3.33
9 10.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
65  โรงเรียนบ้านป่าสัก 74
3 4.05
2 2.70
10 13.51
3 4.05
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
66  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 137
10 7.30
8 5.84
10 7.30
3 2.19
2 1.46
104 75.91
33 24.09%
67  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 97
3 3.09
3 3.09
12 12.37
3 3.09
2 2.06
74 76.29
23 23.71%
68  โรงเรียนบ้านวังลึก 178
8 4.49
9 5.06
15 8.43
7 3.93
3 1.69
136 76.40
42 23.60%
69  โรงเรียนวัดกกแรต 138
16 11.59
6 4.35
10 7.25
0 0.00
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
70  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 74
0 0.00
2 2.70
11 14.86
4 5.41
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
71  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 61
6 9.84
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
72  โรงเรียนวัดเสาหิน 93
5 5.38
4 4.30
11 11.83
0 0.00
1 1.08
72 77.42
21 22.58%
73  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 80
4 5.00
1 1.25
12 15.00
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
74  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 99
11 11.11
0 0.00
11 11.11
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
75  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 136
7 5.15
5 3.68
9 6.62
8 5.88
1 0.74
106 77.94
30 22.06%
76  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 78
3 3.85
5 6.41
9 11.54
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
77  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 483
29 6.00
26 5.38
17 3.52
18 3.73
15 3.11
378 78.26
105 21.74%
78  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 106
2 1.89
15 14.15
2 1.89
4 3.77
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
79  โรงเรียนบ้านวังแดด 93
7 7.53
4 4.30
4 4.30
3 3.23
2 2.15
73 78.49
20 21.51%
80  โรงเรียนบ้านปากแคว 95
12 12.63
3 3.16
4 4.21
1 1.05
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
81  โรงเรียนวัดดงยาง 86
6 6.98
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
82  โรงเรียนวัดเต่าทอง 54
0 0.00
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
83  โรงเรียนวัดปากพระ 194
9 4.64
15 7.73
15 7.73
0 0.00
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
84  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 107
1 0.93
0 0.00
20 18.69
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
85  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 102
6 5.88
4 3.92
10 9.80
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
86  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 72
6 8.33
0 0.00
6 8.33
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
87  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 137
4 2.92
3 2.19
19 13.87
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
88  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 223
19 8.52
7 3.14
16 7.17
0 0.00
0 0.00
181 81.17
42 18.83%
89  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 197
23 11.68
1 0.51
13 6.60
0 0.00
0 0.00
160 81.22
37 18.78%
90  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 106
2 1.89
0 0.00
15 14.15
2 1.89
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
91  โรงเรียนบ้านยางแดน 35
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
2 5.71
29 82.86
6 17.14%
92  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 82
5 6.10
2 2.44
6 7.32
0 0.00
1 1.22
68 82.93
14 17.07%
93  โรงเรียนบ้านลานทอง 53
3 5.66
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
94  โรงเรียนบ้านเพชรไฝ 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
95  โรงเรียนวัดหางตลาด 179
1 0.56
6 3.35
21 11.73
1 0.56
0 0.00
150 83.80
29 16.20%
96  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 162
6 3.70
6 3.70
7 4.32
3 1.85
4 2.47
136 83.95
26 16.05%
97  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 128
4 3.13
1 0.78
15 11.72
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
98  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 45
3 6.67
3 6.67
1 2.22
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
99  โรงเรียนบ้านวังหิน 95
5 5.26
4 4.21
2 2.11
1 1.05
2 2.11
81 85.26
14 14.74%
100  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 82
3 3.66
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
101  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 98
4 4.08
4 4.08
4 4.08
2 2.04
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
102  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 66
1 1.52
2 3.03
6 9.09
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
103  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 125
11 8.80
3 2.40
3 2.40
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
104  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 208
3 1.44
7 3.37
16 7.69
0 0.00
2 0.96
180 86.54
28 13.46%
105  โรงเรียนบ้านด่าน 151
4 2.65
3 1.99
5 3.31
2 1.32
5 3.31
132 87.42
19 12.58%
106  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 139
8 5.76
1 0.72
6 4.32
2 1.44
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
107  โรงเรียนวัดโบสถ์ 131
0 0.00
1 0.76
15 11.45
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
108  โรงเรียนบ้านปากคลอง 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
2 2.99
2 2.99
59 88.06
8 11.94%
109  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 189
3 1.59
5 2.65
14 7.41
0 0.00
0 0.00
167 88.36
22 11.64%
110  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 100
1 1.00
3 3.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
111  โรงเรียนบ้านหนองตม 62
0 0.00
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
112  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 123
3 2.44
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
113  โรงเรียนบ้านวังไทร 147
0 0.00
7 4.76
5 3.40
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
114  โรงเรียนบ้านโป่งแค 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
115  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
116  โรงเรียนบ้านยางแหลม 82
1 1.22
1 1.22
2 2.44
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
117  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 306
4 1.31
1 0.33
5 1.63
3 0.98
0 0.00
293 95.75
13 4.25%
118  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 70
1 1.43
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
119  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 129
2 1.55
0 0.00
1 0.78
0 0.00
0 0.00
126 97.67
3 2.33%
120  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
121  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 256
0 0.00
0 0.00
3 1.17
0 0.00
0 0.00
253 98.83
3 1.17%
122  โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านหนองยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนวัดเชตุพน 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,696 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,388 7.84
เตี้ย  742 4.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,019 11.41
ผอมและเตี้ย  517 2.92
อ้วนและเตี้ย  610 3.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,420 70.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,276 คน


29.81%


Powered By www.thaieducation.net