ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังหาด 108
21 19.44
18 16.67
29 26.85
29 26.85
11 10.19
0 0.00
108 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 25
2 8.00
0 0.00
23 92.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00%
3  โรงเรียนวัดทุ่ง 68
61 89.71
1 1.47
3 4.41
2 2.94
1 1.47
0 0.00
68 100.00%
4  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 53
9 16.98
10 18.87
8 15.09
13 24.53
8 15.09
5 9.43
48 90.57%
5  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 116
32 27.59
20 17.24
16 13.79
16 13.79
3 2.59
29 25.00
87 75.00%
6  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 116
9 7.76
8 6.90
25 21.55
5 4.31
33 28.45
36 31.03
80 68.97%
7  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 99
16 16.16
4 4.04
2 2.02
37 37.37
3 3.03
37 37.37
62 62.63%
8  โรงเรียนบ้านหนองบัว 97
9 9.28
0 0.00
21 21.65
26 26.80
3 3.09
38 39.18
59 60.82%
9  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 63
9 14.29
10 15.87
9 14.29
6 9.52
2 3.17
27 42.86
36 57.14%
10  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 180
29 16.11
5 2.78
20 11.11
34 18.89
14 7.78
78 43.33
102 56.67%
11  โรงเรียนบ้านกล้วย 139
67 48.20
0 0.00
11 7.91
0 0.00
0 0.00
61 43.88
78 56.12%
12  โรงเรียนบ้านนากาหลง 83
17 20.48
2 2.41
24 28.92
2 2.41
1 1.20
37 44.58
46 55.42%
13  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 150
18 12.00
7 4.67
31 20.67
12 8.00
13 8.67
69 46.00
81 54.00%
14  โรงเรียนบ้านสำนัก 23
4 17.39
1 4.35
7 30.43
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
15  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 139
22 15.83
12 8.63
38 27.34
0 0.00
0 0.00
67 48.20
72 51.80%
16  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 891
92 10.33
66 7.41
184 20.65
39 4.38
79 8.87
431 48.37
460 51.63%
17  โรงเรียนวัดหนองกก 99
12 12.12
8 8.08
23 23.23
4 4.04
1 1.01
51 51.52
48 48.48%
18  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 101
8 7.92
7 6.93
27 26.73
6 5.94
0 0.00
53 52.48
48 47.52%
19  โรงเรียนบ้านวังลึก 181
19 10.50
10 5.52
33 18.23
8 4.42
16 8.84
95 52.49
86 47.51%
20  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 216
33 15.28
24 11.11
28 12.96
17 7.87
0 0.00
114 52.78
102 47.22%
21  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 32
6 18.75
2 6.25
3 9.38
2 6.25
2 6.25
17 53.13
15 46.88%
22  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 13
3 23.08
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
23  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 115
11 9.57
12 10.43
9 7.83
12 10.43
9 7.83
62 53.91
53 46.09%
24  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 92
6 6.52
7 7.61
17 18.48
4 4.35
8 8.70
50 54.35
42 45.65%
25  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 87
12 13.79
8 9.20
12 13.79
7 8.05
0 0.00
48 55.17
39 44.83%
26  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 111
18 16.22
3 2.70
20 18.02
6 5.41
2 1.80
62 55.86
49 44.14%
27  โรงเรียนวัดปรักรัก 105
6 5.71
2 1.90
23 21.90
2 1.90
13 12.38
59 56.19
46 43.81%
28  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 114
13 11.40
16 14.04
18 15.79
2 1.75
0 0.00
65 57.02
49 42.98%
29  โรงเรียนบ้านดงเดือย 129
0 0.00
5 3.88
29 22.48
19 14.73
1 0.78
75 58.14
54 41.86%
30  โรงเรียนบ้านโป่งแค 48
8 16.67
2 4.17
7 14.58
3 6.25
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
31  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 106
11 10.38
4 3.77
22 20.75
6 5.66
1 0.94
62 58.49
44 41.51%
32  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 193
24 12.44
11 5.70
29 15.03
8 4.15
8 4.15
113 58.55
80 41.45%
33  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 389
58 14.91
28 7.20
42 10.80
20 5.14
13 3.34
228 58.61
161 41.39%
34  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 182
19 10.44
7 3.85
14 7.69
14 7.69
21 11.54
107 58.79
75 41.21%
35  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 94
16 17.02
4 4.26
15 15.96
2 2.13
0 0.00
57 60.64
37 39.36%
36  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 226
24 10.62
7 3.10
29 12.83
15 6.64
13 5.75
138 61.06
88 38.94%
37  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 75
10 13.33
6 8.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
38  โรงเรียนบ้านยางเมือง 165
25 15.15
9 5.45
27 16.36
2 1.21
0 0.00
102 61.82
63 38.18%
39  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 481
92 19.13
26 5.41
29 6.03
16 3.33
15 3.12
303 62.99
178 37.01%
40  โรงเรียนวัดยางเอน 76
8 10.53
6 7.89
6 7.89
5 6.58
3 3.95
48 63.16
28 36.84%
41  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1956
114 5.83
105 5.37
266 13.60
41 2.10
190 9.71
1240 63.39
716 36.61%
42  โรงเรียนวัดศรีเมือง 36
2 5.56
1 2.78
10 27.78
0 0.00
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
43  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 48
5 10.42
0 0.00
12 25.00
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
44  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 20
2 10.00
0 0.00
4 20.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
45  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 338
38 11.24
23 6.80
35 10.36
20 5.92
2 0.59
220 65.09
118 34.91%
46  โรงเรียนบ้านเนินยาง 64
7 10.94
3 4.69
11 17.19
1 1.56
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
47  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 193
13 6.74
11 5.70
36 18.65
6 3.11
0 0.00
127 65.80
66 34.20%
48  โรงเรียนบ้านหนองตูม 231
19 8.23
17 7.36
22 9.52
15 6.49
4 1.73
154 66.67
77 33.33%
49  โรงเรียนวัดเต่าทอง 54
3 5.56
3 5.56
10 18.52
2 3.70
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
50  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 97
14 14.43
11 11.34
4 4.12
3 3.09
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
51  โรงเรียนบ้านวังวน 96
8 8.33
3 3.13
17 17.71
3 3.13
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
52  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 28
2 7.14
0 0.00
7 25.00
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
53  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 47
3 6.38
2 4.26
8 17.02
2 4.26
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
54  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 32
5 15.63
0 0.00
4 12.50
1 3.13
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
55  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 101
0 0.00
3 2.97
28 27.72
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
56  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 263
40 15.21
16 6.08
22 8.37
2 0.76
0 0.00
183 69.58
80 30.42%
57  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 106
9 8.49
11 10.38
11 10.38
0 0.00
1 0.94
74 69.81
32 30.19%
58  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 81
12 14.81
0 0.00
11 13.58
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
59  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 145
13 8.97
12 8.28
17 11.72
0 0.00
0 0.00
103 71.03
42 28.97%
60  โรงเรียนบ้านป่าสัก 74
10 13.51
0 0.00
9 12.16
2 2.70
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
61  โรงเรียนวัดสงฆาราม 57
5 8.77
5 8.77
6 10.53
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
62  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 125
8 6.40
1 0.80
24 19.20
1 0.80
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
63  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 91
6 6.59
3 3.30
13 14.29
2 2.20
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
64  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 104
16 15.38
1 0.96
9 8.65
1 0.96
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
65  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 247
12 4.86
9 3.64
24 9.72
11 4.45
8 3.24
183 74.09
64 25.91%
66  โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
67  โรงเรียนวัดกกแรต 134
17 12.69
6 4.48
10 7.46
0 0.00
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
68  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 65
3 4.62
2 3.08
10 15.38
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
69  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 191
9 4.71
6 3.14
32 16.75
0 0.00
0 0.00
144 75.39
47 24.61%
70  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 61
7 11.48
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
71  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 57
7 12.28
5 8.77
2 3.51
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
72  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 78
7 8.97
7 8.97
5 6.41
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
73  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 66
6 9.09
3 4.55
7 10.61
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
74  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 137
15 10.95
6 4.38
9 6.57
3 2.19
0 0.00
104 75.91
33 24.09%
75  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 104
2 1.92
0 0.00
23 22.12
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
76  โรงเรียนวัดเสาหิน 92
6 6.52
4 4.35
11 11.96
0 0.00
1 1.09
70 76.09
22 23.91%
77  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 136
8 5.88
5 3.68
10 7.35
8 5.88
1 0.74
104 76.47
32 23.53%
78  โรงเรียนบ้านยางแดน 34
2 5.88
2 5.88
2 5.88
0 0.00
2 5.88
26 76.47
8 23.53%
79  โรงเรียนบ้านหนองจัง 111
9 8.11
9 8.11
8 7.21
0 0.00
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
80  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 80
4 5.00
1 1.25
12 15.00
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
81  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 112
2 1.79
6 5.36
12 10.71
2 1.79
3 2.68
87 77.68
25 22.32%
82  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 99
11 11.11
0 0.00
11 11.11
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
83  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 139
15 10.79
4 2.88
11 7.91
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
84  โรงเรียนบ้านวังแดด 93
7 7.53
4 4.30
4 4.30
3 3.23
2 2.15
73 78.49
20 21.51%
85  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 1001
28 2.80
20 2.00
65 6.49
30 3.00
65 6.49
793 79.22
208 20.78%
86  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 157
9 5.73
13 8.28
7 4.46
3 1.91
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
87  โรงเรียนวัดดงยาง 85
5 5.88
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
88  โรงเรียนวัดปากพระ 195
9 4.62
15 7.69
15 7.69
0 0.00
0 0.00
156 80.00
39 20.00%
89  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 45
3 6.67
3 6.67
1 2.22
1 2.22
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
90  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 102
6 5.88
4 3.92
10 9.80
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
91  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 138
5 3.62
4 2.90
18 13.04
0 0.00
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
92  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 72
6 8.33
0 0.00
6 8.33
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
93  โรงเรียนบ้านปากแคว 95
12 12.63
2 2.11
4 4.21
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
94  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 196
23 11.73
1 0.51
13 6.63
0 0.00
0 0.00
159 81.12
37 18.88%
95  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 125
16 12.80
3 2.40
3 2.40
1 0.80
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
96  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 137
8 5.84
8 5.84
9 6.57
0 0.00
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
97  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 96
5 5.21
2 2.08
9 9.38
0 0.00
1 1.04
79 82.29
17 17.71%
98  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 82
4 4.88
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
99  โรงเรียนบ้านลานทอง 53
4 7.55
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
100  โรงเรียนบ้านเพชรไฝ 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
101  โรงเรียนวัดโบสถ์ 130
10 7.69
1 0.77
10 7.69
0 0.00
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
102  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 128
4 3.13
1 0.78
15 11.72
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
103  โรงเรียนบ้านวังหิน 99
5 5.05
4 4.04
2 2.02
1 1.01
2 2.02
85 85.86
14 14.14%
104  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 108
1 0.93
1 0.93
13 12.04
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
105  โรงเรียนบ้านปากคลอง 66
2 3.03
1 1.52
3 4.55
3 4.55
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
106  โรงเรียนบ้านยางแหลม 82
5 6.10
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
107  โรงเรียนบ้านด่าน 148
4 2.70
3 2.03
5 3.38
2 1.35
5 3.38
129 87.16
19 12.84%
108  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 100
1 1.00
3 3.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
109  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 162
4 2.47
3 1.85
5 3.09
0 0.00
7 4.32
143 88.27
19 11.73%
110  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 62
0 0.00
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
111  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 98
4 4.08
4 4.08
0 0.00
2 2.04
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
112  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 81
3 3.70
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
113  โรงเรียนวัดหางตลาด 179
0 0.00
0 0.00
17 9.50
0 0.00
0 0.00
162 90.50
17 9.50%
114  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 123
3 2.44
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
115  โรงเรียนบ้านหนองตม 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
116  โรงเรียนบ้านวังไทร 147
1 0.68
0 0.00
7 4.76
1 0.68
0 0.00
138 93.88
9 6.12%
117  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 206
1 0.49
1 0.49
5 2.43
2 0.97
0 0.00
197 95.63
9 4.37%
118  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 306
4 1.31
1 0.33
5 1.63
3 0.98
0 0.00
293 95.75
13 4.25%
119  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 126
1 0.79
0 0.00
3 2.38
0 0.00
0 0.00
122 96.83
4 3.17%
120  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 70
1 1.43
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
121  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
122  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 305
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 1.97
299 98.03
6 1.97%
123  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านหนองยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนวัดเชตุพน 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,887 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,561 8.73
เตี้ย  787 4.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,054 11.48
ผอมและเตี้ย  585 3.27
อ้วนและเตี้ย  598 3.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,302 68.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,585 คน


31.22%


Powered By www.thaieducation.net