ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.22
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังหาด 103
21 20.39
26 25.24
21 20.39
27 26.21
8 7.77
0 0.00
103 100.00%
2  โรงเรียนวัดทุ่ง 72
49 68.06
6 8.33
5 6.94
8 11.11
4 5.56
0 0.00
72 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 31
7 22.58
0 0.00
20 64.52
3 9.68
0 0.00
1 3.23
30 96.77%
4  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 46
9 19.57
7 15.22
12 26.09
9 19.57
5 10.87
4 8.70
42 91.30%
5  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 928
53 5.71
37 3.99
258 27.80
207 22.31
160 17.24
213 22.95
715 77.05%
6  โรงเรียนบ้านเพชรไฝ 33
20 60.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 39.39
20 60.61%
7  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 202
12 5.94
4 1.98
4 1.98
0 0.00
98 48.51
84 41.58
118 58.42%
8  โรงเรียนบ้านกล้วย 135
65 48.15
0 0.00
12 8.89
0 0.00
0 0.00
58 42.96
77 57.04%
9  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 99
10 10.10
0 0.00
2 2.02
40 40.40
3 3.03
44 44.44
55 55.56%
10  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 135
8 5.93
3 2.22
28 20.74
3 2.22
31 22.96
62 45.93
73 54.07%
11  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 117
16 13.68
13 11.11
25 21.37
4 3.42
3 2.56
56 47.86
61 52.14%
12  โรงเรียนบ้านหนองบัว 107
10 9.35
0 0.00
19 17.76
23 21.50
3 2.80
52 48.60
55 51.40%
13  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 111
13 11.71
11 9.91
21 18.92
6 5.41
6 5.41
54 48.65
57 51.35%
14  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 150
18 12.00
7 4.67
31 20.67
4 2.67
13 8.67
77 51.33
73 48.67%
15  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 400
36 9.00
21 5.25
52 13.00
12 3.00
68 17.00
211 52.75
189 47.25%
16  โรงเรียนวัดปรักรัก 104
3 2.88
3 2.88
26 25.00
1 0.96
15 14.42
56 53.85
48 46.15%
17  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 117
10 8.55
23 19.66
16 13.68
3 2.56
0 0.00
65 55.56
52 44.44%
18  โรงเรียนบ้านดงเดือย 128
0 0.00
4 3.13
28 21.88
20 15.63
1 0.78
75 58.59
53 41.41%
19  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 69
9 13.04
0 0.00
18 26.09
0 0.00
0 0.00
42 60.87
27 39.13%
20  โรงเรียนวัดหนองกก 100
6 6.00
7 7.00
26 26.00
0 0.00
0 0.00
61 61.00
39 39.00%
21  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 36
4 11.11
3 8.33
2 5.56
3 8.33
2 5.56
22 61.11
14 38.89%
22  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 139
31 22.30
7 5.04
16 11.51
0 0.00
0 0.00
85 61.15
54 38.85%
23  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 490
54 11.02
33 6.73
38 7.76
18 3.67
39 7.96
308 62.86
182 37.14%
24  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 239
16 6.69
12 5.02
33 13.81
13 5.44
14 5.86
151 63.18
88 36.82%
25  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 71
7 9.86
2 2.82
14 19.72
2 2.82
1 1.41
45 63.38
26 36.62%
26  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 88
5 5.68
8 9.09
12 13.64
4 4.55
3 3.41
56 63.64
32 36.36%
27  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 102
8 7.84
9 8.82
14 13.73
4 3.92
2 1.96
65 63.73
37 36.27%
28  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 92
7 7.61
5 5.43
9 9.78
6 6.52
6 6.52
59 64.13
33 35.87%
29  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 32
6 18.75
0 0.00
4 12.50
1 3.13
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
30  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 99
14 14.14
4 4.04
8 8.08
4 4.04
4 4.04
65 65.66
34 34.34%
31  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 270
30 11.11
18 6.67
25 9.26
7 2.59
12 4.44
178 65.93
92 34.07%
32  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 194
12 6.19
12 6.19
37 19.07
5 2.58
0 0.00
128 65.98
66 34.02%
33  โรงเรียนวัดยางเอน 74
2 2.70
0 0.00
23 31.08
0 0.00
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
34  โรงเรียนบ้านวังวน 104
8 7.69
7 6.73
17 16.35
3 2.88
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
35  โรงเรียนบ้านยางแดน 36
6 16.67
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
36  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 228
20 8.77
18 7.89
33 14.47
5 2.19
0 0.00
152 66.67
76 33.33%
37  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 186
12 6.45
6 3.23
12 6.45
8 4.30
24 12.90
124 66.67
62 33.33%
38  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 106
19 17.92
4 3.77
10 9.43
2 1.89
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
39  โรงเรียนวัดศรีเมือง 40
2 5.00
2 5.00
9 22.50
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
40  โรงเรียนบ้านหนองตูม 252
21 8.33
17 6.75
23 9.13
15 5.95
5 1.98
171 67.86
81 32.14%
41  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 165
10 6.06
10 6.06
19 11.52
0 0.00
14 8.48
112 67.88
53 32.12%
42  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 104
1 0.96
0 0.00
32 30.77
0 0.00
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
43  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 369
35 9.49
20 5.42
44 11.92
13 3.52
3 0.81
254 68.83
115 31.17%
44  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 101
0 0.00
3 2.97
28 27.72
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
45  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 210
15 7.14
2 0.95
32 15.24
4 1.90
11 5.24
146 69.52
64 30.48%
46  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
47  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 50
1 2.00
2 4.00
10 20.00
2 4.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
48  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 50
6 12.00
5 10.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
49  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 81
12 14.81
0 0.00
11 13.58
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
50  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 137
10 7.30
4 2.92
7 5.11
1 0.73
18 13.14
97 70.80
40 29.20%
51  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 62
5 8.06
3 4.84
9 14.52
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
52  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 145
3 2.07
4 2.76
32 22.07
3 2.07
0 0.00
103 71.03
42 28.97%
53  โรงเรียนบ้านหนองจัง 104
8 7.69
5 4.81
14 13.46
2 1.92
1 0.96
74 71.15
30 28.85%
54  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 102
8 7.84
9 8.82
7 6.86
4 3.92
1 0.98
73 71.57
29 28.43%
55  โรงเรียนบ้านป่าสัก 74
10 13.51
0 0.00
9 12.16
2 2.70
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
56  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 155
7 4.52
7 4.52
28 18.06
0 0.00
1 0.65
112 72.26
43 27.74%
57  โรงเรียนบ้านนากาหลง 88
1 1.14
1 1.14
22 25.00
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
58  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 147
8 5.44
12 8.16
14 9.52
6 4.08
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
59  โรงเรียนบ้านยางเมือง 153
12 7.84
6 3.92
23 15.03
0 0.00
0 0.00
112 73.20
41 26.80%
60  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1937
57 2.94
52 2.68
245 12.65
10 0.52
150 7.74
1423 73.46
514 26.54%
61  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 72
7 9.72
3 4.17
8 11.11
1 1.39
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
62  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
63  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 104
16 15.38
1 0.96
9 8.65
1 0.96
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
64  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 131
6 4.58
4 3.05
21 16.03
3 2.29
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
65  โรงเรียนบ้านเนินยาง 67
9 13.43
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
66  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 111
11 9.91
4 3.60
13 11.71
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
67  โรงเรียนบ้านสำนัก 24
1 4.17
1 4.17
4 16.67
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
68  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 139
10 7.19
6 4.32
12 8.63
5 3.60
1 0.72
105 75.54
34 24.46%
69  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 67
1 1.49
0 0.00
14 20.90
1 1.49
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
70  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 97
7 7.22
2 2.06
14 14.43
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
71  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 113
8 7.08
5 4.42
13 11.50
0 0.00
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
72  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 48
2 4.17
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
73  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 215
16 7.44
10 4.65
23 10.70
0 0.00
0 0.00
166 77.21
49 22.79%
74  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 116
2 1.72
4 3.45
4 3.45
4 3.45
12 10.34
90 77.59
26 22.41%
75  โรงเรียนวัดเสาหิน 81
6 7.41
3 3.70
9 11.11
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
76  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 82
4 4.88
1 1.22
12 14.63
1 1.22
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
77  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 42
2 4.76
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
78  โรงเรียนวัดกกแรต 134
17 12.69
0 0.00
10 7.46
0 0.00
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
79  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 75
3 4.00
3 4.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
80  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 188
1 0.53
3 1.60
33 17.55
0 0.00
0 0.00
151 80.32
37 19.68%
81  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 104
9 8.65
0 0.00
11 10.58
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
82  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 84
11 13.10
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
83  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 132
5 3.79
2 1.52
18 13.64
0 0.00
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
84  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 53
3 5.66
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
85  โรงเรียนบ้านโป่งแค 48
1 2.08
1 2.08
7 14.58
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
86  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 113
3 2.65
2 1.77
15 13.27
1 0.88
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
87  โรงเรียนบ้านด่าน 136
4 2.94
4 2.94
8 5.88
4 2.94
5 3.68
111 81.62
25 18.38%
88  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 44
2 4.55
1 2.27
1 2.27
2 4.55
2 4.55
36 81.82
8 18.18%
89  โรงเรียนบ้านลานทอง 56
2 3.57
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
90  โรงเรียนบ้านปากแคว 91
7 7.69
6 6.59
3 3.30
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
91  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 114
1 0.88
2 1.75
16 14.04
1 0.88
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
92  โรงเรียนวัดดงยาง 87
3 3.45
0 0.00
11 12.64
1 1.15
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
93  โรงเรียนวัดสงฆาราม 59
3 5.08
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
94  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 125
4 3.20
3 2.40
12 9.60
2 1.60
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
95  โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
96  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 84
2 2.38
6 7.14
5 5.95
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
97  โรงเรียนบ้านวังแดด 97
3 3.09
3 3.09
6 6.19
2 2.06
1 1.03
82 84.54
15 15.46%
98  โรงเรียนบ้านวังไทร 138
4 2.90
11 7.97
6 4.35
0 0.00
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
99  โรงเรียนบ้านยางแหลม 82
5 6.10
1 1.22
6 7.32
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
100  โรงเรียนบ้านวังหิน 98
5 5.10
4 4.08
2 2.04
1 1.02
2 2.04
84 85.71
14 14.29%
101  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 1026
18 1.75
46 4.48
32 3.12
25 2.44
17 1.66
888 86.55
138 13.45%
102  โรงเรียนวัดโบสถ์ 127
4 3.15
1 0.79
12 9.45
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
103  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 93
2 2.15
2 2.15
7 7.53
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
104  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 213
8 3.76
5 2.35
12 5.63
0 0.00
0 0.00
188 88.26
25 11.74%
105  โรงเรียนบ้านปากคลอง 70
1 1.43
1 1.43
3 4.29
3 4.29
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
106  โรงเรียนวัดหางตลาด 179
0 0.00
0 0.00
20 11.17
0 0.00
0 0.00
159 88.83
20 11.17%
107  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 133
1 0.75
4 3.01
3 2.26
1 0.75
5 3.76
119 89.47
14 10.53%
108  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 97
6 6.19
4 4.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
109  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 157
3 1.91
2 1.27
5 3.18
2 1.27
4 2.55
141 89.81
16 10.19%
110  โรงเรียนบ้านวังลึก 171
5 2.92
2 1.17
7 4.09
3 1.75
0 0.00
154 90.06
17 9.94%
111  โรงเรียนบ้านหนองตม 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
112  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 119
1 0.84
0 0.00
9 7.56
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
113  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 125
2 1.60
2 1.60
4 3.20
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
114  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
115  โรงเรียนวัดปากพระ 202
0 0.00
1 0.50
6 2.97
0 0.00
4 1.98
191 94.55
11 5.45%
116  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 222
0 0.00
0 0.00
7 3.15
0 0.00
0 0.00
215 96.85
7 3.15%
117  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
118  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 136
1 0.74
0 0.00
3 2.21
0 0.00
0 0.00
132 97.06
4 2.94%
119  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 302
2 0.66
1 0.33
4 1.32
0 0.00
0 0.00
295 97.68
7 2.32%
120  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 280
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 2.14
274 97.86
6 2.14%
121  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
122  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านหนองยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนวัดเชตุพน 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,158 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,134 6.25
เตี้ย  657 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,091 11.52
ผอมและเตี้ย  584 3.22
อ้วนและเตี้ย  788 4.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,904 71.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,254 คน


28.93%


Powered By www.thaieducation.net