ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังหาด 103
21 20.39
26 25.24
21 20.39
27 26.21
8 7.77
0 0.00
103 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 31
8 25.81
0 0.00
22 70.97
1 3.23
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
3  โรงเรียนวัดทุ่ง 72
49 68.06
6 8.33
5 6.94
8 11.11
4 5.56
0 0.00
72 100.00%
4  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 45
9 20.00
7 15.56
12 26.67
9 20.00
4 8.89
4 8.89
41 91.11%
5  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 202
22 10.89
8 3.96
25 12.38
41 20.30
57 28.22
49 24.26
153 75.74%
6  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 99
12 12.12
2 2.02
2 2.02
52 52.53
2 2.02
29 29.29
70 70.71%
7  โรงเรียนบ้านเพชรไฝ 33
20 60.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 39.39
20 60.61%
8  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 34
16 47.06
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
14 41.18
20 58.82%
9  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 938
53 5.65
37 3.94
261 27.83
24 2.56
161 17.16
402 42.86
536 57.14%
10  โรงเรียนบ้านกล้วย 135
65 48.15
0 0.00
12 8.89
0 0.00
0 0.00
58 42.96
77 57.04%
11  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 132
11 8.33
8 6.06
21 15.91
5 3.79
29 21.97
58 43.94
74 56.06%
12  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 115
17 14.78
13 11.30
24 20.87
5 4.35
4 3.48
52 45.22
63 54.78%
13  โรงเรียนบ้านหนองบัว 107
10 9.35
0 0.00
19 17.76
23 21.50
3 2.80
52 48.60
55 51.40%
14  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 22
4 18.18
0 0.00
7 31.82
0 0.00
0 0.00
11 50.00
11 50.00%
15  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 112
14 12.50
9 8.04
18 16.07
6 5.36
8 7.14
57 50.89
55 49.11%
16  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 150
13 8.67
10 6.67
28 18.67
8 5.33
13 8.67
78 52.00
72 48.00%
17  โรงเรียนวัดปรักรัก 103
9 8.74
4 3.88
21 20.39
3 2.91
12 11.65
54 52.43
49 47.57%
18  โรงเรียนบ้านดงเดือย 122
0 0.00
4 3.28
32 26.23
21 17.21
0 0.00
65 53.28
57 46.72%
19  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 88
8 9.09
8 9.09
15 17.05
5 5.68
5 5.68
47 53.41
41 46.59%
20  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 117
10 8.55
23 19.66
16 13.68
3 2.56
0 0.00
65 55.56
52 44.44%
21  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 36
5 13.89
4 11.11
2 5.56
3 8.33
2 5.56
20 55.56
16 44.44%
22  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 104
11 10.58
8 7.69
22 21.15
5 4.81
0 0.00
58 55.77
46 44.23%
23  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 400
16 4.00
23 5.75
49 12.25
12 3.00
69 17.25
231 57.75
169 42.25%
24  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 228
25 10.96
28 12.28
28 12.28
14 6.14
0 0.00
133 58.33
95 41.67%
25  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 139
34 24.46
5 3.60
17 12.23
0 0.00
0 0.00
83 59.71
56 40.29%
26  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 78
15 19.23
1 1.28
6 7.69
4 5.13
5 6.41
47 60.26
31 39.74%
27  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 71
8 11.27
2 2.82
15 21.13
2 2.82
1 1.41
43 60.56
28 39.44%
28  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 69
9 13.04
0 0.00
18 26.09
0 0.00
0 0.00
42 60.87
27 39.13%
29  โรงเรียนวัดหนองกก 101
8 7.92
8 7.92
23 22.77
0 0.00
0 0.00
62 61.39
39 38.61%
30  โรงเรียนวัดเต่าทอง 61
3 4.92
3 4.92
15 24.59
2 3.28
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
31  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 186
22 11.83
8 4.30
18 9.68
4 2.15
18 9.68
116 62.37
70 37.63%
32  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 102
8 7.84
9 8.82
14 13.73
4 3.92
2 1.96
65 63.73
37 36.27%
33  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 236
17 7.20
12 5.08
25 10.59
14 5.93
15 6.36
153 64.83
83 35.17%
34  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 84
15 17.86
1 1.19
11 13.10
1 1.19
1 1.19
55 65.48
29 34.52%
35  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 195
12 6.15
12 6.15
38 19.49
5 2.56
0 0.00
128 65.64
67 34.36%
36  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 99
14 14.14
4 4.04
8 8.08
4 4.04
4 4.04
65 65.66
34 34.34%
37  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 493
53 10.75
27 5.48
33 6.69
17 3.45
38 7.71
325 65.92
168 34.08%
38  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 273
30 10.99
18 6.59
25 9.16
7 2.56
13 4.76
180 65.93
93 34.07%
39  โรงเรียนบ้านวังวน 104
8 7.69
7 6.73
17 16.35
3 2.88
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
40  โรงเรียนบ้านยางแดน 36
6 16.67
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
41  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 102
9 8.82
10 9.80
7 6.86
6 5.88
1 0.98
69 67.65
33 32.35%
42  โรงเรียนบ้านยางเมือง 162
16 9.88
9 5.56
26 16.05
1 0.62
0 0.00
110 67.90
52 32.10%
43  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 369
34 9.21
17 4.61
51 13.82
12 3.25
4 1.08
251 68.02
118 31.98%
44  โรงเรียนบ้านหนองจัง 104
10 9.62
6 5.77
13 12.50
3 2.88
1 0.96
71 68.27
33 31.73%
45  โรงเรียนวัดศรีเมือง 41
2 4.88
2 4.88
9 21.95
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
46  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 117
3 2.56
5 4.27
16 13.68
7 5.98
6 5.13
80 68.38
37 31.62%
47  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 210
18 8.57
5 2.38
29 13.81
4 1.90
10 4.76
144 68.57
66 31.43%
48  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 106
18 16.98
4 3.77
9 8.49
2 1.89
0 0.00
73 68.87
33 31.13%
49  โรงเรียนบ้านหนองตูม 259
21 8.11
16 6.18
21 8.11
16 6.18
6 2.32
179 69.11
80 30.89%
50  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 121
4 3.31
6 4.96
23 19.01
4 3.31
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
51  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 136
10 7.35
4 2.94
8 5.88
1 0.74
18 13.24
95 69.85
41 30.15%
52  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 50
1 2.00
2 4.00
10 20.00
2 4.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
53  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 131
9 6.87
5 3.82
22 16.79
3 2.29
0 0.00
92 70.23
39 29.77%
54  โรงเรียนบ้านสำนัก 24
1 4.17
1 4.17
5 20.83
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
55  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 62
5 8.06
3 4.84
9 14.52
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
56  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 155
9 5.81
7 4.52
27 17.42
0 0.00
2 1.29
110 70.97
45 29.03%
57  โรงเรียนบ้านป่าสัก 74
10 13.51
0 0.00
9 12.16
2 2.70
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
58  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 53
6 11.32
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
59  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 147
8 5.44
13 8.84
13 8.84
7 4.76
0 0.00
106 72.11
41 27.89%
60  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 165
14 8.48
8 4.85
24 14.55
0 0.00
0 0.00
119 72.12
46 27.88%
61  โรงเรียนวัดยางเอน 74
2 2.70
0 0.00
18 24.32
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
62  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1937
57 2.94
52 2.68
245 12.65
10 0.52
150 7.74
1423 73.46
514 26.54%
63  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 72
7 9.72
3 4.17
8 11.11
1 1.39
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
64  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
65  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 145
7 4.83
7 4.83
24 16.55
0 0.00
0 0.00
107 73.79
38 26.21%
66  โรงเรียนบ้านนากาหลง 88
1 1.14
1 1.14
21 23.86
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
67  โรงเรียนบ้านเนินยาง 67
9 13.43
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
68  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 139
12 8.63
6 4.32
11 7.91
5 3.60
1 0.72
104 74.82
35 25.18%
69  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 36
2 5.56
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
70  โรงเรียนบ้านลานทอง 56
3 5.36
3 5.36
8 14.29
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
71  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 105
7 6.67
4 3.81
7 6.67
4 3.81
4 3.81
79 75.24
26 24.76%
72  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 215
18 8.37
10 4.65
23 10.70
0 0.00
0 0.00
164 76.28
51 23.72%
73  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 97
7 7.22
2 2.06
14 14.43
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
74  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 111
7 6.31
3 2.70
16 14.41
0 0.00
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
75  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 188
3 1.60
6 3.19
35 18.62
0 0.00
0 0.00
144 76.60
44 23.40%
76  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 67
1 1.49
3 4.48
11 16.42
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
77  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 48
2 4.17
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
78  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 82
1 1.22
0 0.00
16 19.51
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
79  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 75
3 4.00
3 4.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
80  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 111
5 4.50
5 4.50
12 10.81
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
81  โรงเรียนบ้านโป่งแค 51
1 1.96
1 1.96
6 11.76
2 3.92
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
82  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 104
9 8.65
0 0.00
11 10.58
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
83  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 132
5 3.79
2 1.52
18 13.64
0 0.00
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
84  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 113
3 2.65
2 1.77
15 13.27
1 0.88
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
85  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 111
2 1.80
5 4.50
13 11.71
0 0.00
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
86  โรงเรียนบ้านปากแคว 91
7 7.69
6 6.59
3 3.30
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
87  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 58
3 5.17
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
88  โรงเรียนบ้านยางแหลม 82
5 6.10
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
89  โรงเรียนวัดสงฆาราม 59
2 3.39
1 1.69
7 11.86
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
90  โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
91  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 114
3 2.63
1 0.88
14 12.28
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
92  โรงเรียนวัดดงยาง 87
6 6.90
2 2.30
6 6.90
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
93  โรงเรียนบ้านวังไทร 138
3 2.17
12 8.70
7 5.07
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
94  โรงเรียนบ้านปากคลอง 70
4 5.71
2 2.86
2 2.86
2 2.86
1 1.43
59 84.29
11 15.71%
95  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 84
2 2.38
6 7.14
5 5.95
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
96  โรงเรียนบ้านวังแดด 97
3 3.09
3 3.09
6 6.19
2 2.06
1 1.03
82 84.54
15 15.46%
97  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 97
8 8.25
4 4.12
0 0.00
1 1.03
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
98  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 1049
19 1.81
49 4.67
28 2.67
23 2.19
18 1.72
912 86.94
137 13.06%
99  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 92
2 2.17
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
100  โรงเรียนวัดโบสถ์ 127
4 3.15
0 0.00
12 9.45
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
101  โรงเรียนบ้านด่าน 135
4 2.96
3 2.22
4 2.96
2 1.48
4 2.96
118 87.41
17 12.59%
102  โรงเรียนวัดเสาหิน 83
0 0.00
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
103  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 213
8 3.76
5 2.35
12 5.63
0 0.00
0 0.00
188 88.26
25 11.74%
104  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 44
1 2.27
2 4.55
1 2.27
1 2.27
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
105  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 125
2 1.60
4 3.20
7 5.60
1 0.80
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
106  โรงเรียนวัดหางตลาด 179
0 0.00
0 0.00
20 11.17
0 0.00
0 0.00
159 88.83
20 11.17%
107  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 93
2 2.15
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
108  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 133
1 0.75
4 3.01
3 2.26
1 0.75
5 3.76
119 89.47
14 10.53%
109  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 157
3 1.91
1 0.64
5 3.18
2 1.27
4 2.55
142 90.45
15 9.55%
110  โรงเรียนบ้านวังลึก 171
7 4.09
2 1.17
5 2.92
2 1.17
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
111  โรงเรียนบ้านหนองตม 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
112  โรงเรียนบ้านวังหิน 98
4 4.08
1 1.02
1 1.02
0 0.00
2 2.04
90 91.84
8 8.16%
113  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 123
1 0.81
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
114  โรงเรียนวัดกกแรต 154
6 3.90
1 0.65
3 1.95
0 0.00
1 0.65
143 92.86
11 7.14%
115  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
116  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 220
0 0.00
0 0.00
5 2.27
8 3.64
0 0.00
207 94.09
13 5.91%
117  โรงเรียนวัดปากพระ 202
0 0.00
1 0.50
6 2.97
0 0.00
4 1.98
191 94.55
11 5.45%
118  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 283
2 0.71
0 0.00
0 0.00
10 3.53
0 0.00
271 95.76
12 4.24%
119  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
120  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 136
1 0.74
0 0.00
3 2.21
0 0.00
0 0.00
132 97.06
4 2.94%
121  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 302
2 0.66
1 0.33
4 1.32
0 0.00
0 0.00
295 97.68
7 2.32%
122  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
123  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านหนองยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนวัดเชตุพน 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,316 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,191 6.50
เตี้ย  707 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,085 11.38
ผอมและเตี้ย  492 2.69
อ้วนและเตี้ย  721 3.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,120 71.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,196 คน


28.37%


Powered By www.thaieducation.net