ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 53
7 13.21
9 16.98
1 1.89
14 26.42
8 15.09
14 26.42
39 73.58%
2  โรงเรียนบ้านเพชรไฝ 42
30 71.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 28.57
30 71.43%
3  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 233
25 10.73
4 1.72
44 18.88
20 8.58
53 22.75
87 37.34
146 62.66%
4  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 17
9 52.94
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
7 41.18
10 58.82%
5  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 34
16 47.06
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
14 41.18
20 58.82%
6  โรงเรียนบ้านกล้วย 137
66 48.18
0 0.00
13 9.49
0 0.00
0 0.00
58 42.34
79 57.66%
7  โรงเรียนบ้านป่าสัก 74
11 14.86
3 4.05
12 16.22
13 17.57
3 4.05
32 43.24
42 56.76%
8  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 72
6 8.33
11 15.28
19 26.39
3 4.17
0 0.00
33 45.83
39 54.17%
9  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 22
5 22.73
0 0.00
6 27.27
0 0.00
0 0.00
11 50.00
11 50.00%
10  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 96
16 16.67
14 14.58
5 5.21
12 12.50
1 1.04
48 50.00
48 50.00%
11  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 156
9 5.77
12 7.69
50 32.05
5 3.21
0 0.00
80 51.28
76 48.72%
12  โรงเรียนบ้านหนองบัว 108
20 18.52
5 4.63
17 15.74
9 8.33
1 0.93
56 51.85
52 48.15%
13  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 400
36 9.00
23 5.75
49 12.25
12 3.00
69 17.25
211 52.75
189 47.25%
14  โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 32
4 12.50
9 28.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
15  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 104
11 10.58
8 7.69
22 21.15
5 4.81
0 0.00
58 55.77
46 44.23%
16  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 136
8 5.88
20 14.71
29 21.32
1 0.74
0 0.00
78 57.35
58 42.65%
17  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 71
8 11.27
2 2.82
17 23.94
2 2.82
1 1.41
41 57.75
30 42.25%
18  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 29
2 6.90
3 10.34
2 6.90
3 10.34
2 6.90
17 58.62
12 41.38%
19  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 133
11 8.27
8 6.02
18 13.53
5 3.76
12 9.02
79 59.40
54 40.60%
20  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 119
12 10.08
8 6.72
27 22.69
0 0.00
1 0.84
71 59.66
48 40.34%
21  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 940
89 9.47
70 7.45
87 9.26
43 4.57
85 9.04
566 60.21
374 39.79%
22  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 280
14 5.00
48 17.14
48 17.14
0 0.00
0 0.00
170 60.71
110 39.29%
23  โรงเรียนวัดหนองกก 100
8 8.00
8 8.00
23 23.00
0 0.00
0 0.00
61 61.00
39 39.00%
24  โรงเรียนวัดศรีเมือง 40
2 5.00
1 2.50
12 30.00
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
25  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 100
15 15.00
2 2.00
17 17.00
3 3.00
0 0.00
63 63.00
37 37.00%
26  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 88
11 12.50
8 9.09
6 6.82
5 5.68
2 2.27
56 63.64
32 36.36%
27  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 229
15 6.55
18 7.86
38 16.59
5 2.18
3 1.31
150 65.50
79 34.50%
28  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 102
10 9.80
10 9.80
7 6.86
7 6.86
1 0.98
67 65.69
35 34.31%
29  โรงเรียนบ้านหนองจัง 104
10 9.62
6 5.77
13 12.50
3 2.88
1 0.96
71 68.27
33 31.73%
30  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 131
9 6.87
5 3.82
24 18.32
3 2.29
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
31  โรงเรียนบ้านหนองตูม 259
18 6.95
6 2.32
35 13.51
19 7.34
3 1.16
178 68.73
81 31.27%
32  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 69
3 4.35
4 5.80
12 17.39
2 2.90
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
33  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 111
12 10.81
2 1.80
17 15.32
2 1.80
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
34  โรงเรียนวัดเสาหิน 81
5 6.17
3 3.70
9 11.11
7 8.64
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
35  โรงเรียนบ้านวังวน 105
3 2.86
6 5.71
22 20.95
0 0.00
0 0.00
74 70.48
31 29.52%
36  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 96
12 12.50
5 5.21
4 4.17
7 7.29
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
37  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 62
5 8.06
3 4.84
9 14.52
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
38  โรงเรียนวัดเต่าทอง 62
7 11.29
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
39  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 118
7 5.93
9 7.63
16 13.56
2 1.69
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
40  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 215
23 10.70
10 4.65
25 11.63
2 0.93
0 0.00
155 72.09
60 27.91%
41  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 495
36 7.27
31 6.26
22 4.44
31 6.26
18 3.64
357 72.12
138 27.88%
42  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 97
9 9.28
10 10.31
8 8.25
0 0.00
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
43  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 78
14 17.95
1 1.28
6 7.69
0 0.00
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
44  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 84
12 14.29
0 0.00
9 10.71
0 0.00
1 1.19
62 73.81
22 26.19%
45  โรงเรียนบ้านโป่งแค 50
5 10.00
2 4.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
46  โรงเรียนวัดยางเอน 74
3 4.05
0 0.00
16 21.62
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
47  โรงเรียนบ้านปากคลอง 71
4 5.63
4 5.63
9 12.68
0 0.00
1 1.41
53 74.65
18 25.35%
48  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 140
12 8.57
6 4.29
11 7.86
5 3.57
1 0.71
105 75.00
35 25.00%
49  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 280
20 7.14
17 6.07
21 7.50
6 2.14
5 1.79
211 75.36
69 24.64%
50  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 69
17 24.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
51  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 118
6 5.08
5 4.24
16 13.56
1 0.85
1 0.85
89 75.42
29 24.58%
52  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1942
126 6.49
32 1.65
175 9.01
0 0.00
139 7.16
1470 75.70
472 24.30%
53  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 46
2 4.35
1 2.17
5 10.87
2 4.35
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
54  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 200
19 9.50
2 1.00
25 12.50
1 0.50
0 0.00
153 76.50
47 23.50%
55  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 81
5 6.17
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
56  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 43
2 4.65
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
57  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 112
4 3.57
6 5.36
16 14.29
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
58  โรงเรียนบ้านหนองยาง 13
1 7.69
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
59  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 35
1 2.86
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
60  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 145
11 7.59
3 2.07
16 11.03
3 2.07
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
61  โรงเรียนบ้านนากาหลง 88
4 4.55
1 1.14
15 17.05
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
62  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 108
8 7.41
4 3.70
8 7.41
4 3.70
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
63  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 181
5 2.76
3 1.66
31 17.13
1 0.55
0 0.00
141 77.90
40 22.10%
64  โรงเรียนบ้านวังแดด 96
7 7.29
4 4.17
8 8.33
1 1.04
1 1.04
75 78.13
21 21.88%
65  โรงเรียนวัดโบสถ์ 124
8 6.45
3 2.42
15 12.10
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
66  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 210
4 1.90
8 3.81
32 15.24
0 0.00
0 0.00
166 79.05
44 20.95%
67  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 76
2 2.63
2 2.63
7 9.21
3 3.95
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
68  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 83
0 0.00
3 3.61
8 9.64
4 4.82
1 1.20
67 80.72
16 19.28%
69  โรงเรียนวัดปรักรัก 105
3 2.86
1 0.95
15 14.29
1 0.95
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
70  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 100
6 6.00
1 1.00
7 7.00
3 3.00
2 2.00
81 81.00
19 19.00%
71  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 113
3 2.65
2 1.77
15 13.27
1 0.88
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
72  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 203
6 2.96
6 2.96
19 9.36
6 2.96
0 0.00
166 81.77
37 18.23%
73  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 121
8 6.61
3 2.48
11 9.09
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
74  โรงเรียนบ้านเนินยาง 66
2 3.03
3 4.55
7 10.61
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
75  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 45
1 2.22
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
76  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 184
9 4.89
8 4.35
11 5.98
4 2.17
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
77  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 184
11 5.98
9 4.89
12 6.52
0 0.00
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
78  โรงเรียนบ้านวังหิน 93
4 4.30
3 3.23
9 9.68
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
79  โรงเรียนบ้านยางแหลม 82
5 6.10
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
80  โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
81  โรงเรียนบ้านสำนัก 24
2 8.33
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
82  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 116
2 1.72
2 1.72
14 12.07
1 0.86
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
83  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 110
5 4.55
4 3.64
3 2.73
4 3.64
2 1.82
92 83.64
18 16.36%
84  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 213
8 3.76
4 1.88
20 9.39
0 0.00
2 0.94
179 84.04
34 15.96%
85  โรงเรียนบ้านวังไทร 138
3 2.17
12 8.70
7 5.07
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
86  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
2 10.53
16 84.21
3 15.79%
87  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 164
13 7.93
0 0.00
11 6.71
1 0.61
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
88  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 99
5 5.05
1 1.01
8 8.08
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
89  โรงเรียนบ้านลานทอง 53
3 5.66
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
90  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 126
3 2.38
4 3.17
12 9.52
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
91  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 110
7 6.36
8 7.27
0 0.00
1 0.91
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
92  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 139
7 5.04
8 5.76
4 2.88
1 0.72
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
93  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 1039
22 2.12
51 4.91
32 3.08
24 2.31
18 1.73
892 85.85
147 14.15%
94  โรงเรียนวัดหางตลาด 165
4 2.42
6 3.64
13 7.88
0 0.00
0 0.00
142 86.06
23 13.94%
95  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 104
5 4.81
4 3.85
3 2.88
2 1.92
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
96  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 91
1 1.10
1 1.10
9 9.89
1 1.10
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
97  โรงเรียนวัดเชตุพน 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
98  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 99
8 8.08
4 4.04
0 0.00
1 1.01
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
99  โรงเรียนวัดทุ่ง 72
0 0.00
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
100  โรงเรียนวัดสงฆาราม 57
2 3.51
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
101  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 377
16 4.24
13 3.45
11 2.92
3 0.80
1 0.27
333 88.33
44 11.67%
102  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 148
0 0.00
2 1.35
9 6.08
6 4.05
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
103  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 163
3 1.84
2 1.23
3 1.84
0 0.00
9 5.52
146 89.57
17 10.43%
104  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
105  โรงเรียนบ้านด่าน 135
4 2.96
4 2.96
5 3.70
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
106  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 52
5 9.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
107  โรงเรียนบ้านวังลึก 171
7 4.09
2 1.17
5 2.92
2 1.17
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
108  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 133
1 0.75
3 2.26
2 1.50
1 0.75
5 3.76
121 90.98
12 9.02%
109  โรงเรียนบ้านยางแดน 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
110  โรงเรียนวัดกกแรต 151
6 3.97
1 0.66
3 1.99
0 0.00
1 0.66
140 92.72
11 7.28%
111  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 97
0 0.00
0 0.00
1 1.03
3 3.09
3 3.09
90 92.78
7 7.22%
112  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 134
0 0.00
2 1.49
5 3.73
2 1.49
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
113  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 83
0 0.00
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
114  โรงเรียนวัดดงยาง 86
2 2.33
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
115  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 121
0 0.00
0 0.00
7 5.79
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
116  โรงเรียนวัดปากพระ 202
0 0.00
1 0.50
6 2.97
0 0.00
4 1.98
191 94.55
11 5.45%
117  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
118  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 147
4 2.72
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
119  โรงเรียนบ้านปากแคว 89
0 0.00
0 0.00
2 2.25
1 1.12
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
120  โรงเรียนบ้านดงเดือย 121
0 0.00
0 0.00
4 3.31
0 0.00
0 0.00
117 96.69
4 3.31%
121  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
122  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 302
2 0.66
1 0.33
2 0.66
0 0.00
0 0.00
297 98.34
5 1.66%
123  โรงเรียนบ้านวังหาด 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
124  โรงเรียนบ้านยางเมือง 154
1 0.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 99.35
1 0.65%
125  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 129
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองตม 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,248 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,153 6.32
เตี้ย  693 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,647 9.03
ผอมและเตี้ย  351 1.92
อ้วนและเตี้ย  465 2.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,939 76.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,309 คน


23.61%


Powered By www.thaieducation.net