ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 128 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 72
11 15.28
11 15.28
16 22.22
4 5.56
13 18.06
17 23.61
55 76.39%
2  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 53
7 13.21
9 16.98
1 1.89
14 26.42
8 15.09
14 26.42
39 73.58%
3  โรงเรียนบ้านเพชรไฝ 42
30 71.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 28.57
30 71.43%
4  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 231
29 12.55
6 2.60
46 19.91
24 10.39
54 23.38
72 31.17
159 68.83%
5  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 34
19 55.88
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
11 32.35
23 67.65%
6  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 96
19 19.79
16 16.67
6 6.25
16 16.67
1 1.04
38 39.58
58 60.42%
7  โรงเรียนบ้านกล้วย 137
68 49.64
0 0.00
13 9.49
0 0.00
0 0.00
56 40.88
81 59.12%
8  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 22
6 27.27
0 0.00
7 31.82
0 0.00
0 0.00
9 40.91
13 59.09%
9  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 17
9 52.94
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
7 41.18
10 58.82%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัว 108
28 25.93
5 4.63
17 15.74
11 10.19
2 1.85
45 41.67
63 58.33%
11  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 400
43 10.75
29 7.25
48 12.00
19 4.75
75 18.75
186 46.50
214 53.50%
12  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 120
19 15.83
10 8.33
27 22.50
5 4.17
1 0.83
58 48.33
62 51.67%
13  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 280
45 16.07
25 8.93
48 17.14
18 6.43
4 1.43
140 50.00
140 50.00%
14  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 156
9 5.77
12 7.69
50 32.05
5 3.21
0 0.00
80 51.28
76 48.72%
15  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 203
23 11.33
22 10.84
30 14.78
9 4.43
14 6.90
105 51.72
98 48.28%
16  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 29
2 6.90
4 13.79
3 10.34
3 10.34
2 6.90
15 51.72
14 48.28%
17  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 495
57 11.52
45 9.09
58 11.72
24 4.85
49 9.90
262 52.93
233 47.07%
18  โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 32
4 12.50
9 28.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
19  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 88
9 10.23
8 9.09
14 15.91
5 5.68
5 5.68
47 53.41
41 46.59%
20  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 104
11 10.58
8 7.69
22 21.15
5 4.81
0 0.00
58 55.77
46 44.23%
21  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 135
8 5.93
20 14.81
29 21.48
1 0.74
0 0.00
77 57.04
58 42.96%
22  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 132
11 8.33
8 6.06
20 15.15
5 3.79
12 9.09
76 57.58
56 42.42%
23  โรงเรียนบ้านหนองจัง 104
14 13.46
10 9.62
13 12.50
5 4.81
1 0.96
61 58.65
43 41.35%
24  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 942
90 9.55
73 7.75
90 9.55
46 4.88
90 9.55
553 58.70
389 41.30%
25  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 84
18 21.43
1 1.19
11 13.10
1 1.19
1 1.19
52 61.90
32 38.10%
26  โรงเรียนบ้านป่าสัก 74
16 21.62
0 0.00
12 16.22
0 0.00
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
27  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 43
2 4.65
3 6.98
11 25.58
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
28  โรงเรียนวัดศรีเมือง 41
2 4.88
1 2.44
12 29.27
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
29  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 108
11 10.19
10 9.26
8 7.41
8 7.41
2 1.85
69 63.89
39 36.11%
30  โรงเรียนบ้านหนองตูม 259
21 8.11
8 3.09
37 14.29
22 8.49
3 1.16
168 64.86
91 35.14%
31  โรงเรียนวัดหนองกก 100
9 9.00
2 2.00
24 24.00
0 0.00
0 0.00
65 65.00
35 35.00%
32  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 229
27 11.79
14 6.11
32 13.97
5 2.18
0 0.00
151 65.94
78 34.06%
33  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 100
13 13.00
2 2.00
14 14.00
2 2.00
2 2.00
67 67.00
33 33.00%
34  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 215
28 13.02
12 5.58
27 12.56
3 1.40
0 0.00
145 67.44
70 32.56%
35  โรงเรียนวัดสงฆาราม 57
6 10.53
6 10.53
2 3.51
4 7.02
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
36  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 131
9 6.87
5 3.82
24 18.32
3 2.29
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
37  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 78
15 19.23
1 1.28
8 10.26
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
38  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 110
12 10.91
2 1.82
17 15.45
2 1.82
0 0.00
77 70.00
33 30.00%
39  โรงเรียนวัดเสาหิน 81
5 6.17
3 3.70
9 11.11
7 8.64
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
40  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 71
0 0.00
0 0.00
17 23.94
4 5.63
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
41  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 140
16 11.43
6 4.29
13 9.29
5 3.57
1 0.71
99 70.71
41 29.29%
42  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 96
12 12.50
5 5.21
4 4.17
7 7.29
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
43  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 62
6 9.68
3 4.84
8 12.90
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
44  โรงเรียนวัดเต่าทอง 62
8 12.90
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
45  โรงเรียนวัดทุ่ง 72
3 4.17
6 8.33
11 15.28
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
46  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 94
12 12.77
11 11.70
2 2.13
1 1.06
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
47  โรงเรียนบ้านวังวน 105
2 1.90
5 4.76
22 20.95
0 0.00
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
48  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 280
25 8.93
17 6.07
23 8.21
6 2.14
5 1.79
204 72.86
76 27.14%
49  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 108
11 10.19
5 4.63
9 8.33
4 3.70
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
50  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 118
7 5.93
9 7.63
13 11.02
2 1.69
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
51  โรงเรียนบ้านปากคลอง 73
4 5.48
4 5.48
10 13.70
0 0.00
1 1.37
54 73.97
19 26.03%
52  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 210
2 0.95
12 5.71
39 18.57
1 0.48
0 0.00
156 74.29
54 25.71%
53  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 35
1 2.86
0 0.00
8 22.86
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
54  โรงเรียนวัดยางเอน 74
3 4.05
0 0.00
16 21.62
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
55  โรงเรียนบ้านสำนัก 24
2 8.33
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
56  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 176
5 2.84
7 3.98
30 17.05
2 1.14
0 0.00
132 75.00
44 25.00%
57  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 126
7 5.56
8 6.35
13 10.32
3 2.38
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
58  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 118
6 5.08
5 4.24
16 13.56
1 0.85
1 0.85
89 75.42
29 24.58%
59  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1939
126 6.50
33 1.70
172 8.87
0 0.00
145 7.48
1463 75.45
476 24.55%
60  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 145
12 8.28
3 2.07
17 11.72
3 2.07
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
61  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 46
2 4.35
1 2.17
5 10.87
2 4.35
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
62  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 109
4 3.67
6 5.50
16 14.68
0 0.00
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
63  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 76
2 2.63
1 1.32
10 13.16
5 6.58
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
64  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 110
10 9.09
8 7.27
1 0.91
7 6.36
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
65  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 69
3 4.35
2 2.90
10 14.49
1 1.45
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
66  โรงเรียนบ้านหนองยาง 13
2 15.38
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
67  โรงเรียนบ้านนากาหลง 90
5 5.56
1 1.11
14 15.56
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
68  โรงเรียนบ้านวังแดด 96
7 7.29
4 4.17
8 8.33
1 1.04
1 1.04
75 78.13
21 21.88%
69  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 69
14 20.29
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
70  โรงเรียนวัดปรักรัก 105
4 3.81
2 1.90
15 14.29
1 0.95
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
71  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 121
9 7.44
3 2.48
12 9.92
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
72  โรงเรียนบ้านโป่งแค 51
2 3.92
2 3.92
5 9.80
1 1.96
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
73  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 113
3 2.65
2 1.77
15 13.27
2 1.77
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
74  โรงเรียนบ้านยางแหลม 83
7 8.43
0 0.00
9 10.84
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
75  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 84
0 0.00
3 3.57
8 9.52
4 4.76
1 1.19
68 80.95
16 19.05%
76  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 58
6 10.34
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
77  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 100
5 5.00
2 2.00
8 8.00
3 3.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
78  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 45
1 2.22
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
79  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 184
12 6.52
0 0.00
15 8.15
5 2.72
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
80  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 184
11 5.98
9 4.89
12 6.52
0 0.00
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
81  โรงเรียนวัดโบสถ์ 123
5 4.07
4 3.25
12 9.76
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
82  โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
83  โรงเรียนบ้านลานทอง 54
1 1.85
1 1.85
7 12.96
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
84  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 110
5 4.55
4 3.64
3 2.73
4 3.64
2 1.82
92 83.64
18 16.36%
85  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 212
8 3.77
4 1.89
20 9.43
0 0.00
2 0.94
178 83.96
34 16.04%
86  โรงเรียนบ้านวังหิน 94
4 4.26
3 3.19
8 8.51
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
87  โรงเรียนบ้านวังไทร 139
3 2.16
12 8.63
7 5.04
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
88  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
2 10.53
16 84.21
3 15.79%
89  โรงเรียนวัดเชตุพน 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
90  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 117
4 3.42
1 0.85
13 11.11
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
91  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 373
19 5.09
20 5.36
15 4.02
2 0.54
1 0.27
316 84.72
57 15.28%
92  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 164
13 7.93
0 0.00
11 6.71
1 0.61
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
93  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 99
5 5.05
1 1.01
8 8.08
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
94  โรงเรียนบ้านวังลึก 169
11 6.51
4 2.37
7 4.14
2 1.18
1 0.59
144 85.21
25 14.79%
95  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 1055
23 2.18
55 5.21
33 3.13
24 2.27
18 1.71
902 85.50
153 14.50%
96  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 104
2 1.92
3 2.88
10 9.62
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
97  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 139
7 5.04
8 5.76
4 2.88
1 0.72
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
98  โรงเรียนวัดหางตลาด 165
4 2.42
6 3.64
13 7.88
0 0.00
0 0.00
142 86.06
23 13.94%
99  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 97
8 8.25
4 4.12
0 0.00
1 1.03
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
100  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 91
1 1.10
1 1.10
9 9.89
1 1.10
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
101  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 200
12 6.00
1 0.50
13 6.50
0 0.00
0 0.00
174 87.00
26 13.00%
102  โรงเรียนบ้านเนินยาง 66
1 1.52
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
103  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 141
0 0.00
2 1.42
7 4.96
6 4.26
0 0.00
126 89.36
15 10.64%
104  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 160
3 1.88
2 1.25
3 1.88
0 0.00
9 5.63
143 89.38
17 10.63%
105  โรงเรียนบ้านด่าน 134
4 2.99
4 2.99
5 3.73
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
106  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 52
3 5.77
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
107  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 133
0 0.00
4 3.01
2 1.50
1 0.75
3 2.26
123 92.48
10 7.52%
108  โรงเรียนบ้านยางแดน 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
109  โรงเรียนวัดกกแรต 151
4 2.65
5 3.31
0 0.00
0 0.00
2 1.32
140 92.72
11 7.28%
110  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 97
0 0.00
0 0.00
1 1.03
3 3.09
3 3.09
90 92.78
7 7.22%
111  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 84
2 2.38
2 2.38
1 1.19
1 1.19
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
112  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 134
0 0.00
2 1.49
5 3.73
2 1.49
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
113  โรงเรียนบ้านดงเดือย 121
3 2.48
0 0.00
3 2.48
0 0.00
2 1.65
113 93.39
8 6.61%
114  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 83
0 0.00
3 3.61
2 2.41
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
115  โรงเรียนวัดดงยาง 85
2 2.35
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
116  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 121
0 0.00
0 0.00
7 5.79
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
117  โรงเรียนวัดปากพระ 202
0 0.00
1 0.50
6 2.97
0 0.00
4 1.98
191 94.55
11 5.45%
118  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
119  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 147
4 2.72
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
120  โรงเรียนบ้านปากแคว 89
0 0.00
0 0.00
2 2.25
1 1.12
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
121  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
122  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 302
2 0.66
1 0.33
3 0.99
0 0.00
0 0.00
296 98.01
6 1.99%
123  โรงเรียนบ้านวังหาด 103
0 0.00
0 0.00
1 0.97
0 0.00
0 0.00
102 99.03
1 0.97%
124  โรงเรียนบ้านยางเมือง 154
1 0.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 99.35
1 0.65%
125  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 129
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองตม 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,249 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,312 7.19
เตี้ย  749 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,703 9.33
ผอมและเตี้ย  403 2.21
อ้วนและเตี้ย  544 2.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,538 74.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,711 คน


25.82%


Powered By www.thaieducation.net