ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.80
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 78
1 1.28
32 41.03
22 28.21
16 20.51
0 0.00
7 8.97
71 91.03%
2  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 14
4 28.57
1 7.14
0 0.00
3 21.43
0 0.00
6 42.86
8 57.14%
3  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 306
18 5.88
28 9.15
17 5.56
42 13.73
40 13.07
161 52.61
145 47.39%
4  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 124
14 11.29
15 12.10
12 9.68
6 4.84
11 8.87
66 53.23
58 46.77%
5  โรงเรียนบ้านสระ 167
33 19.76
13 7.78
19 11.38
9 5.39
0 0.00
93 55.69
74 44.31%
6  โรงเรียนบ้านปง 140
8 5.71
12 8.57
7 5.00
19 13.57
13 9.29
81 57.86
59 42.14%
7  โรงเรียนบ้านสา 51
1 1.96
1 1.96
12 23.53
2 3.92
4 7.84
31 60.78
20 39.22%
8  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 55
5 9.09
4 7.27
5 9.09
5 9.09
2 3.64
34 61.82
21 38.18%
9  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 95
5 5.26
1 1.05
14 14.74
4 4.21
11 11.58
60 63.16
35 36.84%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 87
6 6.90
6 6.90
11 12.64
4 4.60
3 3.45
57 65.52
30 34.48%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 75
4 5.33
2 2.67
10 13.33
0 0.00
9 12.00
50 66.67
25 33.33%
12  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
13  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 43
8 18.60
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
14  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 37
0 0.00
2 5.41
3 8.11
5 13.51
2 5.41
25 67.57
12 32.43%
15  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37
4 10.81
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
16  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 66
6 9.09
2 3.03
5 7.58
2 3.03
6 9.09
45 68.18
21 31.82%
17  โรงเรียนบ้านสบบง 64
1 1.56
8 12.50
10 15.63
1 1.56
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
18  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 282
19 6.74
2 0.71
27 9.57
10 3.55
29 10.28
195 69.15
87 30.85%
19  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 52
5 9.62
3 5.77
5 9.62
3 5.77
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
20  โรงเรียนบ้านสันหลวง 46
2 4.35
3 6.52
9 19.57
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
21  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 446
21 4.71
25 5.61
35 7.85
29 6.50
25 5.61
311 69.73
135 30.27%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64
4 6.25
7 10.94
6 9.38
2 3.13
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
23  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 64
4 6.25
2 3.13
8 12.50
3 4.69
2 3.13
45 70.31
19 29.69%
24  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 231
6 2.60
12 5.19
28 12.12
6 2.60
16 6.93
163 70.56
68 29.44%
25  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 41
6 14.63
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
26  โรงเรียนบ้านสักลอ 121
4 3.31
1 0.83
12 9.92
5 4.13
13 10.74
86 71.07
35 28.93%
27  โรงเรียนชัยชุมภู 66
8 12.12
4 6.06
5 7.58
2 3.03
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
28  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 136
4 2.94
6 4.41
21 15.44
4 2.94
4 2.94
97 71.32
39 28.68%
29  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 135
20 14.81
2 1.48
14 10.37
2 1.48
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
30  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
5 10.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
31  โรงเรียนบ้านแวน 90
14 15.56
1 1.11
10 11.11
0 0.00
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 80
8 10.00
1 1.25
12 15.00
1 1.25
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
33  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 41
4 9.76
0 0.00
5 12.20
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
34  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 154
3 1.95
3 1.95
17 11.04
6 3.90
12 7.79
113 73.38
41 26.62%
35  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 39
1 2.56
3 7.69
6 15.38
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
36  โรงเรียนบ้านแบ่ง 55
2 3.64
3 5.45
6 10.91
3 5.45
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
37  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 203
16 7.88
21 10.34
14 6.90
0 0.00
0 0.00
152 74.88
51 25.12%
38  โรงเรียนบ้านดอนลาว 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
39  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 72
5 6.94
4 5.56
6 8.33
3 4.17
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
40  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 622
20 3.22
21 3.38
45 7.23
20 3.22
46 7.40
470 75.56
152 24.44%
41  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
5 9.26
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
42  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 200
5 2.50
31 15.50
10 5.00
1 0.50
0 0.00
153 76.50
47 23.50%
43  โรงเรียนบ้านดู่ 250
10 4.00
21 8.40
27 10.80
0 0.00
0 0.00
192 76.80
58 23.20%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 121
8 6.61
0 0.00
20 16.53
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
45  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 65
0 0.00
5 7.69
8 12.31
2 3.08
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
46  โรงเรียนจำบอน 75
7 9.33
2 2.67
7 9.33
1 1.33
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
47  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 159
4 2.52
1 0.63
15 9.43
6 3.77
10 6.29
123 77.36
36 22.64%
48  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 62
1 1.61
1 1.61
5 8.06
6 9.68
1 1.61
48 77.42
14 22.58%
49  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 133
10 7.52
3 2.26
17 12.78
0 0.00
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
50  โรงเรียนปัวพิทยา 108
6 5.56
2 1.85
11 10.19
3 2.78
2 1.85
84 77.78
24 22.22%
51  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 214
10 4.67
8 3.74
11 5.14
8 3.74
10 4.67
167 78.04
47 21.96%
52  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 73
5 6.85
2 2.74
9 12.33
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
53  โรงเรียนบ้านจุน 119
6 5.04
4 3.36
13 10.92
3 2.52
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
54  โรงเรียนบ้านยางขาม 149
3 2.01
6 4.03
23 15.44
0 0.00
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
55  โรงเรียนบ้านผาฮาว 80
13 16.25
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
56  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 90
5 5.56
2 2.22
10 11.11
2 2.22
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
57  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 57
2 3.51
4 7.02
6 10.53
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
58  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 59
1 1.69
1 1.69
8 13.56
1 1.69
1 1.69
47 79.66
12 20.34%
59  โรงเรียนอนุบาลปง 259
17 6.56
14 5.41
8 3.09
9 3.47
4 1.54
207 79.92
52 20.08%
60  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 255
4 1.57
28 10.98
7 2.75
4 1.57
7 2.75
205 80.39
50 19.61%
61  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47
1 2.13
3 6.38
5 10.64
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
62  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 105
5 4.76
5 4.76
8 7.62
1 0.95
1 0.95
85 80.95
20 19.05%
63  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 16
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
64  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 75
5 6.67
3 4.00
2 2.67
0 0.00
4 5.33
61 81.33
14 18.67%
65  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 936
35 3.74
13 1.39
125 13.35
1 0.11
0 0.00
762 81.41
174 18.59%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 141
12 8.51
0 0.00
13 9.22
1 0.71
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
67  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 87
7 8.05
2 2.30
6 6.90
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 94
7 7.45
2 2.13
8 8.51
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
69  โรงเรียนบ้านแก 88
5 5.68
0 0.00
10 11.36
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
70  โรงเรียนบ้านม่วง 59
6 10.17
2 3.39
2 3.39
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
71  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 113
4 3.54
3 2.65
9 7.96
3 2.65
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
72  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 74
6 8.11
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
73  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 68
0 0.00
2 2.94
5 7.35
4 5.88
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
74  โรงเรียนบ้านฮวก 99
2 2.02
3 3.03
4 4.04
7 7.07
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 63
5 7.94
0 0.00
2 3.17
2 3.17
1 1.59
53 84.13
10 15.87%
76  โรงเรียนบ้านป่าคา 38
3 7.89
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
77  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 128
3 2.34
4 3.13
2 1.56
6 4.69
5 3.91
108 84.38
20 15.63%
78  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 64
1 1.56
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 238
14 5.88
1 0.42
20 8.40
2 0.84
0 0.00
201 84.45
37 15.55%
80  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 58
0 0.00
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 260
6 2.31
13 5.00
13 5.00
7 2.69
0 0.00
221 85.00
39 15.00%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 148
2 1.35
3 2.03
17 11.49
0 0.00
0 0.00
126 85.14
22 14.86%
83  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 91
5 5.49
1 1.10
7 7.69
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
84  โรงเรียนบ้านปี้ 64
2 3.13
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
85  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 57
4 7.02
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
86  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 114
4 3.51
0 0.00
6 5.26
0 0.00
6 5.26
98 85.96
16 14.04%
87  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
88  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 96
0 0.00
1 1.04
12 12.50
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 78
1 1.28
1 1.28
8 10.26
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
90  โรงเรียนบ้านวังบง 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.26
34 87.18
5 12.82%
91  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 63
2 3.17
1 1.59
5 7.94
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
92  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 111
6 5.41
0 0.00
4 3.60
0 0.00
4 3.60
97 87.39
14 12.61%
93  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 57
2 3.51
1 1.75
2 3.51
2 3.51
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
94  โรงเรียนบ้านปางผักหม 58
2 3.45
1 1.72
3 5.17
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
95  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 133
4 3.01
6 4.51
0 0.00
6 4.51
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
96  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
97  โรงเรียนบ้านผาลาด 96
0 0.00
0 0.00
11 11.46
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
98  โรงเรียนบ้านหนุน 18
0 0.00
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
99  โรงเรียนบ้านหลวง 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
100  โรงเรียนบ้านควรดง 74
0 0.00
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
101  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 47
1 2.13
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
102  โรงเรียนบ้านป่าสัก 79
0 0.00
0 0.00
7 8.86
1 1.27
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
103  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 60
0 0.00
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
104  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 73
2 2.74
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
105  โรงเรียนบ้านสถาน 76
1 1.32
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
106  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 106
4 3.77
2 1.89
2 1.89
1 0.94
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
107  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 87
2 2.30
2 2.30
0 0.00
2 2.30
1 1.15
80 91.95
7 8.05%
108  โรงเรียนบ้านสันติสุข 224
4 1.79
4 1.79
7 3.13
1 0.45
1 0.45
207 92.41
17 7.59%
109  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 109
1 0.92
2 1.83
5 4.59
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 91
0 0.00
2 2.20
2 2.20
1 1.10
1 1.10
85 93.41
6 6.59%
111  โรงเรียนบ้านสีพรม 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
112  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 116
0 0.00
0 0.00
2 1.72
0 0.00
0 0.00
114 98.28
2 1.72%
113  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านนาบัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านปัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านสบขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านร่องแมด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านหมุ้น 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,733 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  602 4.73
เตี้ย  478 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,102 8.65
ผอมและเตี้ย  325 2.55
อ้วนและเตี้ย  311 2.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,915 77.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,818 คน


22.13%


Powered By www.thaieducation.net