ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.80
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสันหลวง 45
5 11.11
4 8.89
0 0.00
5 11.11
25 55.56
6 13.33
39 86.67%
2  โรงเรียนบ้านสระ 167
37 22.16
14 8.38
21 12.57
9 5.39
0 0.00
86 51.50
81 48.50%
3  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 53
4 7.55
4 7.55
6 11.32
5 9.43
3 5.66
31 58.49
22 41.51%
4  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 297
15 5.05
23 7.74
10 3.37
38 12.79
32 10.77
179 60.27
118 39.73%
5  โรงเรียนบ้านร่องแมด 146
14 9.59
5 3.42
24 16.44
12 8.22
1 0.68
90 61.64
56 38.36%
6  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37
5 13.51
0 0.00
9 24.32
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
7  โรงเรียนบ้านดอนลาว 8
2 25.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
8  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 278
23 8.27
24 8.63
12 4.32
9 3.24
36 12.95
174 62.59
104 37.41%
9  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 70
5 7.14
4 5.71
5 7.14
9 12.86
3 4.29
44 62.86
26 37.14%
10  โรงเรียนบ้านสา 50
1 2.00
1 2.00
10 20.00
2 4.00
4 8.00
32 64.00
18 36.00%
11  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 42
6 14.29
0 0.00
7 16.67
2 4.76
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
12  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 104
10 9.62
6 5.77
10 9.62
8 7.69
3 2.88
67 64.42
37 35.58%
13  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 944
80 8.47
89 9.43
63 6.67
31 3.28
67 7.10
614 65.04
330 34.96%
14  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 215
13 6.05
11 5.12
23 10.70
13 6.05
15 6.98
140 65.12
75 34.88%
15  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 133
16 12.03
9 6.77
21 15.79
0 0.00
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
16  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 41
6 14.63
1 2.44
6 14.63
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
17  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 91
12 13.19
5 5.49
11 12.09
3 3.30
0 0.00
60 65.93
31 34.07%
18  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 88
6 6.82
5 5.68
11 12.50
4 4.55
3 3.41
59 67.05
29 32.95%
20  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 43
8 18.60
0 0.00
5 11.63
1 2.33
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
21  โรงเรียนปัวพิทยา 105
6 5.71
4 3.81
8 7.62
6 5.71
10 9.52
71 67.62
34 32.38%
22  โรงเรียนชัยชุมภู 66
8 12.12
4 6.06
6 9.09
3 4.55
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
23  โรงเรียนบ้านสบบง 67
1 1.49
8 11.94
11 16.42
1 1.49
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
24  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 67
10 14.93
2 2.99
7 10.45
1 1.49
1 1.49
46 68.66
21 31.34%
25  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 64
4 6.25
3 4.69
8 12.50
3 4.69
2 3.13
44 68.75
20 31.25%
26  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 160
6 3.75
1 0.63
19 11.88
7 4.38
16 10.00
111 69.38
49 30.63%
27  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 231
15 6.49
12 5.19
10 4.33
15 6.49
18 7.79
161 69.70
70 30.30%
28  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 412
11 2.67
27 6.55
26 6.31
35 8.50
24 5.83
289 70.15
123 29.85%
29  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 37
2 5.41
1 2.70
3 8.11
3 8.11
2 5.41
26 70.27
11 29.73%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64
4 6.25
7 10.94
6 9.38
2 3.13
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
31  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 41
5 12.20
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
32  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 62
3 4.84
9 14.52
1 1.61
5 8.06
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
33  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 135
22 16.30
5 3.70
11 8.15
1 0.74
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
34  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 133
17 12.78
21 15.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
35  โรงเรียนบ้านแบ่ง 54
4 7.41
3 5.56
3 5.56
5 9.26
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
36  โรงเรียนบ้านแวน 90
14 15.56
1 1.11
10 11.11
0 0.00
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
37  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 155
22 14.19
0 0.00
21 13.55
0 0.00
0 0.00
112 72.26
43 27.74%
38  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 122
0 0.00
3 2.46
17 13.93
6 4.92
7 5.74
89 72.95
33 27.05%
39  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 95
5 5.26
1 1.05
7 7.37
6 6.32
6 6.32
70 73.68
25 26.32%
40  โรงเรียนบ้านสบขาม 118
2 1.69
8 6.78
18 15.25
3 2.54
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
41  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 65
2 3.08
7 10.77
8 12.31
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
42  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 70
3 4.29
5 7.14
10 14.29
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
43  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 55
8 14.55
3 5.45
2 3.64
0 0.00
1 1.82
41 74.55
14 25.45%
44  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 628
22 3.50
22 3.50
46 7.32
22 3.50
46 7.32
470 74.84
158 25.16%
45  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 203
16 7.88
21 10.34
14 6.90
0 0.00
0 0.00
152 74.88
51 25.12%
46  โรงเรียนจำบอน 72
7 9.72
2 2.78
8 11.11
1 1.39
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
47  โรงเรียนบ้านหมุ้น 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
48  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 137
3 2.19
2 1.46
29 21.17
0 0.00
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
49  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 259
8 3.09
32 12.36
8 3.09
8 3.09
8 3.09
195 75.29
64 24.71%
50  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 73
5 6.85
2 2.74
11 15.07
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
51  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 130
7 5.38
4 3.08
5 3.85
11 8.46
5 3.85
98 75.38
32 24.62%
52  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 57
2 3.51
0 0.00
12 21.05
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
53  โรงเรียนบ้านจุน 116
10 8.62
4 3.45
11 9.48
3 2.59
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
54  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 71
4 5.63
4 5.63
6 8.45
3 4.23
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
55  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 59
5 8.47
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
56  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 64
6 9.38
2 3.13
6 9.38
0 0.00
1 1.56
49 76.56
15 23.44%
57  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 13
1 7.69
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 79
9 11.39
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
59  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 133
11 8.27
2 1.50
17 12.78
0 0.00
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
60  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 76
6 7.89
6 7.89
5 6.58
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
61  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 50
4 8.00
3 6.00
2 4.00
1 2.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
62  โรงเรียนบ้านแก 91
4 4.40
3 3.30
12 13.19
1 1.10
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
63  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 57
2 3.51
2 3.51
6 10.53
2 3.51
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
64  โรงเรียนบ้านผาฮาว 81
13 16.05
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 121
6 4.96
4 3.31
14 11.57
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
66  โรงเรียนอนุบาลปง 260
19 7.31
6 2.31
11 4.23
10 3.85
5 1.92
209 80.38
51 19.62%
67  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47
1 2.13
3 6.38
4 8.51
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
68  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 116
15 12.93
0 0.00
7 6.03
0 0.00
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
69  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 16
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
70  โรงเรียนบ้านสักลอ 125
0 0.00
3 2.40
13 10.40
5 4.00
2 1.60
102 81.60
23 18.40%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 145
12 8.28
0 0.00
14 9.66
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
72  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 302
5 1.66
10 3.31
39 12.91
0 0.00
0 0.00
248 82.12
54 17.88%
73  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 51
2 3.92
2 3.92
4 7.84
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
74  โรงเรียนบ้านปางผักหม 58
2 3.45
3 5.17
4 6.90
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
75  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 105
4 3.81
1 0.95
11 10.48
2 1.90
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 94
3 3.19
3 3.19
10 10.64
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
77  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 197
2 1.02
26 13.20
4 2.03
1 0.51
0 0.00
164 83.25
33 16.75%
78  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 114
5 4.39
6 5.26
8 7.02
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
79  โรงเรียนบ้านยางขาม 147
4 2.72
5 3.40
15 10.20
0 0.00
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
80  โรงเรียนบ้านฮวก 98
3 3.06
3 3.06
8 8.16
1 1.02
1 1.02
82 83.67
16 16.33%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 256
8 3.13
15 5.86
15 5.86
2 0.78
1 0.39
215 83.98
41 16.02%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 63
5 7.94
0 0.00
2 3.17
3 4.76
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
83  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
84  โรงเรียนบ้านดู่ 250
11 4.40
8 3.20
20 8.00
0 0.00
0 0.00
211 84.40
39 15.60%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 78
1 1.28
1 1.28
10 12.82
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
86  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 59
0 0.00
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
87  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 87
5 5.75
3 3.45
5 5.75
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
88  โรงเรียนบ้านหลวง 47
3 6.38
3 6.38
1 2.13
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
89  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
2 3.28
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
90  โรงเรียนบ้านปี้ 64
1 1.56
0 0.00
7 10.94
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
91  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 93
5 5.38
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
92  โรงเรียนบ้านป่าสัก 79
4 5.06
3 3.80
3 3.80
1 1.27
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
93  โรงเรียนบ้านป่าคา 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
94  โรงเรียนบ้านปง 141
6 4.26
0 0.00
8 5.67
0 0.00
3 2.13
124 87.94
17 12.06%
95  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
1 1.69
2 3.39
52 88.14
7 11.86%
96  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 111
2 1.80
0 0.00
5 4.50
3 2.70
3 2.70
98 88.29
13 11.71%
97  โรงเรียนบ้านผาลาด 96
3 3.13
4 4.17
4 4.17
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
98  โรงเรียนบ้านหนุน 18
0 0.00
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
99  โรงเรียนบ้านปัว 46
0 0.00
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
100  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 74
1 1.35
0 0.00
6 8.11
0 0.00
1 1.35
66 89.19
8 10.81%
101  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 47
1 2.13
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 239
0 0.00
0 0.00
23 9.62
2 0.84
0 0.00
214 89.54
25 10.46%
103  โรงเรียนบ้านวังบง 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
1 2.56
35 89.74
4 10.26%
104  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 108
3 2.78
2 1.85
6 5.56
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
105  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 94
3 3.19
1 1.06
5 5.32
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 75
0 0.00
2 2.67
5 6.67
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
107  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 86
4 4.65
3 3.49
1 1.16
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
108  โรงเรียนบ้านสีพรม 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
109  โรงเรียนบ้านควรดง 104
0 0.00
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
110  โรงเรียนบ้านนาบัว 52
0 0.00
2 3.85
1 1.92
1 1.92
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
111  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
112  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 112
4 3.57
2 1.79
2 1.79
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
113  โรงเรียนบ้านสันติสุข 224
2 0.89
4 1.79
8 3.57
1 0.45
0 0.00
209 93.30
15 6.70%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 92
3 3.26
2 2.17
1 1.09
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
115  โรงเรียนบ้านสถาน 74
2 2.70
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
116  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
117  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 152
0 0.00
0 0.00
2 1.32
0 0.00
0 0.00
150 98.68
2 1.32%
118  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,390 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  758 5.66
เตี้ย  588 4.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,064 7.95
ผอมและเตี้ย  346 2.58
อ้วนและเตี้ย  359 2.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,275 76.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,115 คน


23.26%


Powered By www.thaieducation.net