ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.80
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37
9 24.32
7 18.92
13 35.14
0 0.00
0 0.00
8 21.62
29 78.38%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 128
17 13.28
6 4.69
19 14.84
5 3.91
19 14.84
62 48.44
66 51.56%
4  โรงเรียนจำบอน 72
7 9.72
2 2.78
14 19.44
2 2.78
10 13.89
37 51.39
35 48.61%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 90
14 15.56
12 13.33
17 18.89
0 0.00
0 0.00
47 52.22
43 47.78%
6  โรงเรียนบ้านสา 53
1 1.89
2 3.77
9 16.98
2 3.77
11 20.75
28 52.83
25 47.17%
7  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 43
9 20.93
0 0.00
5 11.63
6 13.95
0 0.00
23 53.49
20 46.51%
8  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 63
11 17.46
5 7.94
8 12.70
5 7.94
0 0.00
34 53.97
29 46.03%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 77
3 3.90
4 5.19
9 11.69
9 11.69
9 11.69
43 55.84
34 44.16%
10  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 35
5 14.29
3 8.57
3 8.57
3 8.57
1 2.86
20 57.14
15 42.86%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64
5 7.81
12 18.75
6 9.38
4 6.25
0 0.00
37 57.81
27 42.19%
12  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 234
8 3.42
14 5.98
45 19.23
6 2.56
18 7.69
143 61.11
91 38.89%
13  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 60
6 10.00
6 10.00
9 15.00
1 1.67
1 1.67
37 61.67
23 38.33%
14  โรงเรียนบ้านแบ่ง 63
3 4.76
3 4.76
7 11.11
5 7.94
6 9.52
39 61.90
24 38.10%
15  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 56
5 8.93
4 7.14
10 17.86
2 3.57
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
16  โรงเรียนบ้านหมุ้น 8
1 12.50
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
17  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 99
9 9.09
4 4.04
21 21.21
3 3.03
0 0.00
62 62.63
37 37.37%
18  โรงเรียนบ้านปัว 52
8 15.38
5 9.62
2 3.85
2 3.85
2 3.85
33 63.46
19 36.54%
19  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 155
3 1.94
4 2.58
17 10.97
12 7.74
19 12.26
100 64.52
55 35.48%
20  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 428
6 1.40
49 11.45
24 5.61
46 10.75
25 5.84
278 64.95
150 35.05%
21  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 127
9 7.09
5 3.94
7 5.51
12 9.45
10 7.87
84 66.14
43 33.86%
22  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 229
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 15.72
38 16.59
155 67.69
74 32.31%
23  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 268
2 0.75
25 9.33
3 1.12
27 10.07
28 10.45
183 68.28
85 31.72%
24  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 94
3 3.19
2 2.13
14 14.89
2 2.13
8 8.51
65 69.15
29 30.85%
25  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 57
11 19.30
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
26  โรงเรียนบ้านม่วง 61
6 9.84
6 9.84
2 3.28
4 6.56
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
27  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 123
8 6.50
14 11.38
12 9.76
2 1.63
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
28  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 255
8 3.14
38 14.90
26 10.20
2 0.78
0 0.00
181 70.98
74 29.02%
29  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 621
48 7.73
64 10.31
47 7.57
14 2.25
6 0.97
442 71.18
179 28.82%
30  โรงเรียนบ้านดอนลาว 14
2 14.29
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
31  โรงเรียนบ้านวังบง 50
2 4.00
3 6.00
3 6.00
3 6.00
3 6.00
36 72.00
14 28.00%
32  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 18
2 11.11
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
33  โรงเรียนบ้านสระ 202
14 6.93
7 3.47
30 14.85
3 1.49
2 0.99
146 72.28
56 27.72%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 248
11 4.44
10 4.03
26 10.48
8 3.23
13 5.24
180 72.58
68 27.42%
35  โรงเรียนบ้านสันหลวง 54
5 9.26
0 0.00
3 5.56
0 0.00
6 11.11
40 74.07
14 25.93%
36  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 28
0 0.00
0 0.00
7 25.00
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
37  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 141
4 2.84
4 2.84
27 19.15
0 0.00
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
38  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 123
9 7.32
7 5.69
7 5.69
3 2.44
4 3.25
93 75.61
30 24.39%
39  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 119
16 13.45
1 0.84
12 10.08
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
40  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 58
2 3.45
2 3.45
8 13.79
2 3.45
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
41  โรงเรียนอนุบาลปง 247
19 7.69
22 8.91
7 2.83
5 2.02
5 2.02
189 76.52
58 23.48%
42  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 64
3 4.69
2 3.13
9 14.06
1 1.56
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
43  โรงเรียนบ้านปางผักหม 64
4 6.25
3 4.69
3 4.69
3 4.69
2 3.13
49 76.56
15 23.44%
44  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 56
1 1.79
7 12.50
5 8.93
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
45  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 139
7 5.04
4 2.88
21 15.11
0 0.00
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
46  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 62
0 0.00
2 3.23
11 17.74
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
47  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 111
17 15.32
0 0.00
8 7.21
0 0.00
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
48  โรงเรียนบ้านจุน 135
5 3.70
1 0.74
24 17.78
0 0.00
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
49  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 293
6 2.05
11 3.75
46 15.70
0 0.00
0 0.00
230 78.50
63 21.50%
50  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 47
3 6.38
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
51  โรงเรียนบ้านหลวง 49
4 8.16
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
52  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 49
2 4.08
2 4.08
3 6.12
3 6.12
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
53  โรงเรียนชัยชุมภู 70
5 7.14
0 0.00
2 2.86
3 4.29
4 5.71
56 80.00
14 20.00%
54  โรงเรียนบ้านนาบัว 50
1 2.00
5 10.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
55  โรงเรียนบ้านยางขาม 157
8 5.10
3 1.91
18 11.46
2 1.27
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
56  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 101
6 5.94
2 1.98
9 8.91
1 0.99
1 0.99
82 81.19
19 18.81%
57  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 71
3 4.23
5 7.04
5 7.04
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
58  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 55
1 1.82
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
59  โรงเรียนบ้านดู่ 265
0 0.00
0 0.00
48 18.11
0 0.00
0 0.00
217 81.89
48 18.11%
60  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 39
0 0.00
1 2.56
3 7.69
1 2.56
2 5.13
32 82.05
7 17.95%
61  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 90
2 2.22
3 3.33
8 8.89
3 3.33
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
62  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 40
2 5.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
63  โรงเรียนบ้านควรดง 103
8 7.77
5 4.85
5 4.85
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
64  โรงเรียนบ้านปี้ 63
5 7.94
0 0.00
5 7.94
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
65  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 149
8 5.37
13 8.72
5 3.36
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
66  โรงเรียนบ้านหนุน 23
2 8.70
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
67  โรงเรียนบ้านร่องแมด 134
3 2.24
2 1.49
15 11.19
2 1.49
1 0.75
111 82.84
23 17.16%
68  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 130
9 6.92
3 2.31
10 7.69
0 0.00
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 79
5 6.33
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
70  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 73
6 8.22
1 1.37
5 6.85
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
71  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 67
2 2.99
2 2.99
7 10.45
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 148
10 6.76
7 4.73
6 4.05
0 0.00
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
73  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 65
3 4.62
4 6.15
3 4.62
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
74  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 59
0 0.00
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
75  โรงเรียนบ้านป่าสัก 67
5 7.46
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
76  โรงเรียนบ้านสบบง 74
1 1.35
4 5.41
6 8.11
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 89
3 3.37
2 2.25
7 7.87
1 1.12
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 97
3 3.09
3 3.09
4 4.12
2 2.06
2 2.06
83 85.57
14 14.43%
79  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 139
4 2.88
7 5.04
9 6.47
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
80  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 178
3 1.69
11 6.18
10 5.62
1 0.56
0 0.00
153 85.96
25 14.04%
81  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
82  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 120
3 2.50
3 2.50
10 8.33
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
83  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 61
1 1.64
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
84  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 124
6 4.84
2 1.61
8 6.45
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
85  โรงเรียนบ้านสถาน 63
0 0.00
1 1.59
7 11.11
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
86  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 79
2 2.53
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
87  โรงเรียนบ้านผาลาด 97
8 8.25
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 89
0 0.00
3 3.37
8 8.99
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
89  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1150
25 2.17
6 0.52
105 9.13
1 0.09
1 0.09
1012 88.00
138 12.00%
90  โรงเรียนบ้านผาฮาว 86
3 3.49
3 3.49
4 4.65
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 61
3 4.92
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
92  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 107
3 2.80
1 0.93
4 3.74
4 3.74
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
93  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 107
5 4.67
2 1.87
5 4.67
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
94  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 198
8 4.04
7 3.54
4 2.02
3 1.52
0 0.00
176 88.89
22 11.11%
95  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 110
0 0.00
0 0.00
12 10.91
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
96  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 74
2 2.70
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
97  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
98  โรงเรียนบ้านป่าคา 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
99  โรงเรียนบ้านสีพรม 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
100  โรงเรียนบ้านสันติสุข 201
4 1.99
5 2.49
6 2.99
4 1.99
1 0.50
181 90.05
20 9.95%
101  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 159
1 0.63
5 3.14
7 4.40
0 0.00
2 1.26
144 90.57
15 9.43%
102  โรงเรียนบ้านสักลอ 138
4 2.90
4 2.90
4 2.90
0 0.00
0 0.00
126 91.30
12 8.70%
103  โรงเรียนปัวพิทยา 105
0 0.00
3 2.86
5 4.76
1 0.95
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
104  โรงเรียนบ้านฮวก 102
3 2.94
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
105  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 83
5 6.02
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
106  โรงเรียนบ้านสบขาม 117
4 3.42
0 0.00
4 3.42
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
107  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
108  โรงเรียนบ้านแก 92
3 3.26
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
109  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
110  โรงเรียนบ้านแวน 104
2 1.92
1 0.96
1 0.96
2 1.92
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
111  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 82
1 1.22
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
112  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 107
2 1.87
1 0.93
2 1.87
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
113  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 92
2 2.17
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
115  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
116  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 45
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
117  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 149
3 2.01
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 97.99
3 2.01%
118  โรงเรียนบ้านปง 136
0 0.00
2 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 98.53
2 1.47%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 228
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
228 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,732 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  582 4.24
เตี้ย  531 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,111 8.09
ผอมและเตี้ย  286 2.08
อ้วนและเตี้ย  260 1.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,962 79.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,770 คน


20.17%


Powered By www.thaieducation.net