ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.80
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37
10 27.03
7 18.92
13 35.14
3 8.11
0 0.00
4 10.81
33 89.19%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 128
18 14.06
8 6.25
23 17.97
6 4.69
20 15.63
53 41.41
75 58.59%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 90
14 15.56
14 15.56
22 24.44
0 0.00
0 0.00
40 44.44
50 55.56%
5  โรงเรียนบ้านสา 53
2 3.77
2 3.77
9 16.98
4 7.55
11 20.75
25 47.17
28 52.83%
6  โรงเรียนบ้านหมุ้น 8
1 12.50
1 12.50
1 12.50
1 12.50
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 35
6 17.14
3 8.57
4 11.43
3 8.57
1 2.86
18 51.43
17 48.57%
8  โรงเรียนบ้านแบ่ง 63
7 11.11
3 4.76
5 7.94
9 14.29
6 9.52
33 52.38
30 47.62%
9  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 63
11 17.46
5 7.94
8 12.70
5 7.94
0 0.00
34 53.97
29 46.03%
10  โรงเรียนจำบอน 72
5 6.94
2 2.78
14 19.44
2 2.78
10 13.89
39 54.17
33 45.83%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64
5 7.81
12 18.75
7 10.94
4 6.25
0 0.00
36 56.25
28 43.75%
12  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 43
8 18.60
0 0.00
5 11.63
5 11.63
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
13  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 56
7 12.50
4 7.14
11 19.64
1 1.79
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
14  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 49
7 14.29
4 8.16
5 10.20
4 8.16
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
15  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 232
8 3.45
14 6.03
45 19.40
6 2.59
18 7.76
141 60.78
91 39.22%
16  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 626
81 12.94
24 3.83
82 13.10
12 1.92
46 7.35
381 60.86
245 39.14%
17  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 427
6 1.41
38 8.90
28 6.56
49 11.48
41 9.60
265 62.06
162 37.94%
18  โรงเรียนบ้านปัว 52
7 13.46
5 9.62
3 5.77
2 3.85
2 3.85
33 63.46
19 36.54%
19  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 99
9 9.09
4 4.04
20 20.20
3 3.03
0 0.00
63 63.64
36 36.36%
20  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 272
2 0.74
30 11.03
2 0.74
32 11.76
32 11.76
174 63.97
98 36.03%
21  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 123
9 7.32
20 16.26
12 9.76
3 2.44
0 0.00
79 64.23
44 35.77%
22  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 155
3 1.94
4 2.58
17 10.97
12 7.74
19 12.26
100 64.52
55 35.48%
23  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 127
10 7.87
5 3.94
8 6.30
12 9.45
10 7.87
82 64.57
45 35.43%
24  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 60
6 10.00
6 10.00
7 11.67
1 1.67
1 1.67
39 65.00
21 35.00%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 76
3 3.95
3 3.95
8 10.53
6 7.89
6 7.89
50 65.79
26 34.21%
26  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 192
7 3.65
12 6.25
46 23.96
0 0.00
0 0.00
127 66.15
65 33.85%
27  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 94
3 3.19
2 2.13
14 14.89
2 2.13
8 8.51
65 69.15
29 30.85%
28  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 49
3 6.12
2 4.08
5 10.20
0 0.00
5 10.20
34 69.39
15 30.61%
29  โรงเรียนบ้านวังบง 50
2 4.00
3 6.00
4 8.00
3 6.00
3 6.00
35 70.00
15 30.00%
30  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 57
11 19.30
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
31  โรงเรียนบ้านม่วง 61
6 9.84
6 9.84
2 3.28
4 6.56
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
32  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 251
8 3.19
38 15.14
26 10.36
2 0.80
0 0.00
177 70.52
74 29.48%
33  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 123
15 12.20
11 8.94
3 2.44
3 2.44
4 3.25
87 70.73
36 29.27%
34  โรงเรียนบ้านดอนลาว 14
2 14.29
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
35  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 229
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 13.97
33 14.41
164 71.62
65 28.38%
36  โรงเรียนบ้านปางผักหม 64
4 6.25
5 7.81
2 3.13
5 7.81
2 3.13
46 71.88
18 28.13%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 248
12 4.84
10 4.03
27 10.89
8 3.23
12 4.84
179 72.18
69 27.82%
38  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 18
2 11.11
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
39  โรงเรียนบ้านสระ 202
14 6.93
7 3.47
30 14.85
3 1.49
2 0.99
146 72.28
56 27.72%
40  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 141
6 4.26
4 2.84
28 19.86
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
41  โรงเรียนอนุบาลปง 244
18 7.38
21 8.61
8 3.28
8 3.28
10 4.10
179 73.36
65 26.64%
42  โรงเรียนบ้านสันหลวง 54
5 9.26
0 0.00
3 5.56
0 0.00
6 11.11
40 74.07
14 25.93%
43  โรงเรียนบ้านจุน 135
7 5.19
1 0.74
26 19.26
0 0.00
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
44  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 139
4 2.88
7 5.04
17 12.23
7 5.04
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
45  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 29
0 0.00
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 79
9 11.39
1 1.27
9 11.39
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
47  โรงเรียนปัวพิทยา 105
6 5.71
2 1.90
11 10.48
3 2.86
3 2.86
80 76.19
25 23.81%
48  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 139
7 5.04
4 2.88
22 15.83
0 0.00
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
49  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 111
17 15.32
0 0.00
9 8.11
0 0.00
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
50  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 56
1 1.79
7 12.50
5 8.93
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
51  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 39
0 0.00
3 7.69
4 10.26
0 0.00
2 5.13
30 76.92
9 23.08%
52  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 62
0 0.00
2 3.23
11 17.74
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
53  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 58
2 3.45
2 3.45
7 12.07
2 3.45
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
54  โรงเรียนบ้านปี้ 63
8 12.70
0 0.00
5 7.94
1 1.59
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
55  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 114
16 14.04
1 0.88
8 7.02
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
56  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 73
8 10.96
1 1.37
5 6.85
2 2.74
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
57  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 102
7 6.86
2 1.96
11 10.78
1 0.98
1 0.98
80 78.43
22 21.57%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 88
6 6.82
2 2.27
10 11.36
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
59  โรงเรียนบ้านหลวง 49
4 8.16
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
60  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 64
2 3.13
2 3.13
7 10.94
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
61  โรงเรียนชัยชุมภู 70
5 7.14
0 0.00
2 2.86
3 4.29
4 5.71
56 80.00
14 20.00%
62  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 55
1 1.82
3 5.45
7 12.73
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
63  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 71
3 4.23
5 7.04
6 8.45
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
64  โรงเรียนบ้านควรดง 103
8 7.77
7 6.80
5 4.85
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
65  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 130
5 3.85
5 3.85
4 3.08
11 8.46
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
66  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 65
3 4.62
4 6.15
4 6.15
1 1.54
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
67  โรงเรียนบ้านดู่ 265
0 0.00
0 0.00
48 18.11
0 0.00
0 0.00
217 81.89
48 18.11%
68  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 148
8 5.41
13 8.78
5 3.38
0 0.00
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
69  โรงเรียนบ้านป่าคา 40
3 7.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
70  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 40
0 0.00
4 10.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
71  โรงเรียนบ้านสถาน 63
1 1.59
2 3.17
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
72  โรงเรียนบ้านหนุน 23
2 8.70
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
73  โรงเรียนบ้านร่องแมด 133
3 2.26
2 1.50
15 11.28
2 1.50
1 0.75
110 82.71
23 17.29%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 89
3 3.37
2 2.25
9 10.11
1 1.12
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
75  โรงเรียนบ้านสีพรม 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
1 3.33
25 83.33
5 16.67%
76  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 951
34 3.58
9 0.95
110 11.57
2 0.21
2 0.21
794 83.49
157 16.51%
77  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 91
2 2.20
3 3.30
7 7.69
3 3.30
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
78  โรงเรียนบ้านนาบัว 50
2 4.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
79  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 126
6 4.76
5 3.97
9 7.14
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
80  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 65
1 1.54
5 7.69
3 4.62
0 0.00
1 1.54
55 84.62
10 15.38%
81  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 79
1 1.27
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
82  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 159
3 1.89
12 7.55
6 3.77
2 1.26
1 0.63
135 84.91
24 15.09%
83  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 107
7 6.54
2 1.87
7 6.54
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
84  โรงเรียนบ้านป่าสัก 67
6 8.96
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
85  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
86  โรงเรียนบ้านสบบง 74
1 1.35
4 5.41
6 8.11
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
87  โรงเรียนบ้านยางขาม 156
8 5.13
5 3.21
10 6.41
0 0.00
0 0.00
133 85.26
23 14.74%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 97
3 3.09
3 3.09
4 4.12
2 2.06
2 2.06
83 85.57
14 14.43%
89  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
90  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 59
0 0.00
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
91  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 120
3 2.50
3 2.50
10 8.33
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
92  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 61
4 6.56
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
93  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 61
1 1.64
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
94  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 201
1 0.50
15 7.46
9 4.48
1 0.50
0 0.00
175 87.06
26 12.94%
95  โรงเรียนบ้านผาลาด 97
8 8.25
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
96  โรงเรียนบ้านผาฮาว 84
3 3.57
3 3.57
4 4.76
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
97  โรงเรียนบ้านสันติสุข 203
5 2.46
7 3.45
10 4.93
1 0.49
1 0.49
179 88.18
24 11.82%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
99  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 107
3 2.80
1 0.93
4 3.74
4 3.74
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
100  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 198
8 4.04
7 3.54
4 2.02
3 1.52
0 0.00
176 88.89
22 11.11%
101  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 110
0 0.00
0 0.00
12 10.91
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
102  โรงเรียนบ้านแก 92
5 5.43
2 2.17
3 3.26
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 148
6 4.05
4 2.70
5 3.38
0 0.00
0 0.00
133 89.86
15 10.14%
104  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 74
2 2.70
2 2.70
3 4.05
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
105  โรงเรียนบ้านฮวก 101
4 3.96
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
106  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
107  โรงเรียนบ้านแวน 104
4 3.85
2 1.92
1 0.96
1 0.96
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
108  โรงเรียนบ้านสักลอ 141
4 2.84
4 2.84
2 1.42
0 0.00
0 0.00
131 92.91
10 7.09%
109  โรงเรียนบ้านสบขาม 119
4 3.36
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
110  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 82
1 1.22
0 0.00
1 1.22
3 3.66
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 92
3 3.26
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
112  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 82
1 1.22
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
113  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 107
2 1.87
1 0.93
2 1.87
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
114  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
115  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
116  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 45
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
117  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 149
3 2.01
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 97.99
3 2.01%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 228
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
228 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านปง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 113
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,316 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  670 5.03
เตี้ย  530 3.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,173 8.81
ผอมและเตี้ย  325 2.44
อ้วนและเตี้ย  327 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,291 77.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,025 คน


22.72%


Powered By www.thaieducation.net