ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.80
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 67
3 4.48
63 94.03
1 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 7
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
3  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 64
4 6.25
9 14.06
11 17.19
24 37.50
13 20.31
3 4.69
61 95.31%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 128
19 14.84
9 7.03
21 16.41
6 4.69
21 16.41
52 40.63
76 59.38%
5  โรงเรียนบ้านนาบัว 51
11 21.57
6 11.76
5 9.80
5 9.80
0 0.00
24 47.06
27 52.94%
6  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 121
8 6.61
11 9.09
9 7.44
19 15.70
14 11.57
60 49.59
61 50.41%
7  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 49
12 24.49
3 6.12
4 8.16
3 6.12
1 2.04
26 53.06
23 46.94%
8  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 63
11 17.46
5 7.94
8 12.70
5 7.94
0 0.00
34 53.97
29 46.03%
9  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 127
7 5.51
8 6.30
14 11.02
15 11.81
14 11.02
69 54.33
58 45.67%
10  โรงเรียนบ้านยางขาม 159
23 14.47
13 8.18
23 14.47
13 8.18
0 0.00
87 54.72
72 45.28%
11  โรงเรียนบ้านปง 132
8 6.06
12 9.09
7 5.30
19 14.39
13 9.85
73 55.30
59 44.70%
12  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 116
12 10.34
4 3.45
7 6.03
16 13.79
11 9.48
66 56.90
50 43.10%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 65
5 7.69
12 18.46
7 10.77
4 6.15
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
14  โรงเรียนบ้านวังบง 50
7 14.00
3 6.00
6 12.00
2 4.00
3 6.00
29 58.00
21 42.00%
15  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 59
7 11.86
5 8.47
10 16.95
1 1.69
1 1.69
35 59.32
24 40.68%
16  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 53
6 11.32
4 7.55
10 18.87
1 1.89
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
17  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 43
5 11.63
0 0.00
7 16.28
5 11.63
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
18  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 626
87 13.90
27 4.31
80 12.78
13 2.08
39 6.23
380 60.70
246 39.30%
19  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 230
0 0.00
0 0.00
24 10.43
64 27.83
0 0.00
142 61.74
88 38.26%
20  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 8
0 0.00
1 12.50
2 25.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 92
6 6.52
2 2.17
24 26.09
1 1.09
1 1.09
58 63.04
34 36.96%
22  โรงเรียนบ้านสา 55
3 5.45
0 0.00
9 16.36
3 5.45
5 9.09
35 63.64
20 36.36%
23  โรงเรียนชัยชุมภู 70
8 11.43
1 1.43
3 4.29
9 12.86
4 5.71
45 64.29
25 35.71%
24  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 475
11 2.32
58 12.21
16 3.37
47 9.89
33 6.95
310 65.26
165 34.74%
25  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 272
2 0.74
28 10.29
2 0.74
30 11.03
30 11.03
180 66.18
92 33.82%
26  โรงเรียนบ้านแบ่ง 63
4 6.35
3 4.76
5 7.94
3 4.76
6 9.52
42 66.67
21 33.33%
27  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 291
23 7.90
54 18.56
18 6.19
2 0.69
0 0.00
194 66.67
97 33.33%
28  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37
5 13.51
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 79
7 8.86
0 0.00
18 22.78
0 0.00
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
30  โรงเรียนบ้านปี้ 63
7 11.11
6 9.52
6 9.52
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
31  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 117
23 19.66
1 0.85
9 7.69
2 1.71
0 0.00
82 70.09
35 29.91%
32  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 57
11 19.30
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
33  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 201
14 6.97
28 13.93
14 6.97
3 1.49
0 0.00
142 70.65
59 29.35%
34  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 59
8 13.56
0 0.00
8 13.56
1 1.69
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
35  โรงเรียนบ้านสระ 202
14 6.93
7 3.47
30 14.85
3 1.49
2 0.99
146 72.28
56 27.72%
36  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 260
19 7.31
5 1.92
13 5.00
15 5.77
20 7.69
188 72.31
72 27.69%
37  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 99
6 6.06
7 7.07
14 14.14
0 0.00
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
38  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 77
0 0.00
5 6.49
4 5.19
5 6.49
7 9.09
56 72.73
21 27.27%
39  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 141
6 4.26
4 2.84
28 19.86
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
40  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 90
4 4.44
2 2.22
7 7.78
4 4.44
7 7.78
66 73.33
24 26.67%
41  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 233
12 5.15
28 12.02
5 2.15
10 4.29
7 3.00
171 73.39
62 26.61%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 91
2 2.20
5 5.49
5 5.49
9 9.89
3 3.30
67 73.63
24 26.37%
43  โรงเรียนบ้านสันหลวง 54
5 9.26
0 0.00
3 5.56
0 0.00
6 11.11
40 74.07
14 25.93%
44  โรงเรียนบ้านหมุ้น 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
45  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 53
6 11.32
5 9.43
2 3.77
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
46  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 122
6 4.92
7 5.74
13 10.66
3 2.46
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
47  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 100
7 7.00
2 2.00
14 14.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 248
9 3.63
8 3.23
23 9.27
6 2.42
11 4.44
191 77.02
57 22.98%
49  โรงเรียนบ้านสถาน 61
1 1.64
4 6.56
9 14.75
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
50  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 141
11 7.80
6 4.26
15 10.64
0 0.00
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
51  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 40
4 10.00
1 2.50
1 2.50
1 2.50
2 5.00
31 77.50
9 22.50%
52  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 49
0 0.00
0 0.00
9 18.37
2 4.08
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
53  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 294
9 3.06
13 4.42
42 14.29
0 0.00
0 0.00
230 78.23
64 21.77%
54  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 138
17 12.32
4 2.90
9 6.52
0 0.00
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
55  โรงเรียนบ้านดอนลาว 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
56  โรงเรียนบ้านม่วง 61
6 9.84
4 6.56
3 4.92
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
57  โรงเรียนบ้านป่าคา 40
5 12.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
58  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 71
3 4.23
5 7.04
6 8.45
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
59  โรงเรียนบ้านปางผักหม 66
6 9.09
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
60  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 107
10 9.35
2 1.87
8 7.48
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
61  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 128
7 5.47
8 6.25
10 7.81
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
62  โรงเรียนบ้านหลวง 47
3 6.38
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 148
11 7.43
7 4.73
8 5.41
2 1.35
0 0.00
120 81.08
28 18.92%
64  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 37
1 2.70
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
65  โรงเรียนบ้านจุน 133
4 3.01
4 3.01
13 9.77
3 2.26
1 0.75
108 81.20
25 18.80%
66  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 155
7 4.52
6 3.87
15 9.68
1 0.65
0 0.00
126 81.29
29 18.71%
67  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 70
1 1.43
2 2.86
5 7.14
3 4.29
2 2.86
57 81.43
13 18.57%
68  โรงเรียนบ้านดู่ 265
0 0.00
0 0.00
48 18.11
0 0.00
0 0.00
217 81.89
48 18.11%
69  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 62
6 9.68
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
70  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 62
3 4.84
2 3.23
2 3.23
2 3.23
2 3.23
51 82.26
11 17.74%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 136
6 4.41
5 3.68
9 6.62
3 2.21
1 0.74
112 82.35
24 17.65%
72  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 148
8 5.41
13 8.78
5 3.38
0 0.00
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
73  โรงเรียนบ้านหนุน 23
2 8.70
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
74  โรงเรียนบ้านสันติสุข 219
3 1.37
28 12.79
5 2.28
0 0.00
2 0.91
181 82.65
38 17.35%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 88
4 4.55
2 2.27
8 9.09
1 1.14
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
76  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 59
0 0.00
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
77  โรงเรียนบ้านสบบง 71
1 1.41
4 5.63
7 9.86
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
78  โรงเรียนบ้านควรดง 103
4 3.88
7 6.80
6 5.83
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
79  โรงเรียนบ้านแก 92
4 4.35
1 1.09
9 9.78
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 86
3 3.49
2 2.33
8 9.30
1 1.16
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 62
6 9.68
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
82  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 90
2 2.22
2 2.22
7 7.78
3 3.33
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
83  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 60
1 1.67
0 0.00
6 10.00
2 3.33
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
84  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 82
5 6.10
4 4.88
0 0.00
3 3.66
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 97
3 3.09
3 3.09
4 4.12
2 2.06
2 2.06
83 85.57
14 14.43%
86  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 35
0 0.00
3 8.57
0 0.00
1 2.86
1 2.86
30 85.71
5 14.29%
87  โรงเรียนบ้านสีพรม 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
1 3.57
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
88  โรงเรียนอนุบาลปง 252
12 4.76
13 5.16
11 4.37
0 0.00
0 0.00
216 85.71
36 14.29%
89  โรงเรียนบ้านร่องแมด 134
3 2.24
1 0.75
8 5.97
6 4.48
1 0.75
115 85.82
19 14.18%
90  โรงเรียนบ้านผาลาด 93
7 7.53
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
91  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 195
11 5.64
7 3.59
5 2.56
4 2.05
0 0.00
168 86.15
27 13.85%
92  โรงเรียนปัวพิทยา 104
0 0.00
0 0.00
5 4.81
6 5.77
3 2.88
90 86.54
14 13.46%
93  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
94  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 76
4 5.26
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
95  โรงเรียนจำบอน 72
4 5.56
2 2.78
0 0.00
2 2.78
1 1.39
63 87.50
9 12.50%
96  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
97  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
98  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 66
4 6.06
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
99  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 157
9 5.73
3 1.91
7 4.46
0 0.00
0 0.00
138 87.90
19 12.10%
100  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 109
11 10.09
2 1.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 80
3 3.75
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
102  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 108
3 2.78
1 0.93
4 3.70
4 3.70
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
103  โรงเรียนบ้านสักลอ 138
5 3.62
0 0.00
5 3.62
0 0.00
5 3.62
123 89.13
15 10.87%
104  โรงเรียนบ้านป่าสัก 65
6 9.23
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
105  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
106  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 115
7 6.09
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
107  โรงเรียนบ้านปัว 50
2 4.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
108  โรงเรียนบ้านฮวก 100
4 4.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
109  โรงเรียนบ้านผาฮาว 84
2 2.38
1 1.19
3 3.57
1 1.19
1 1.19
76 90.48
8 9.52%
110  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 957
28 2.93
11 1.15
49 5.12
0 0.00
0 0.00
869 90.80
88 9.20%
111  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 110
0 0.00
0 0.00
10 9.09
0 0.00
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
112  โรงเรียนบ้านแวน 104
3 2.88
1 0.96
3 2.88
2 1.92
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
113  โรงเรียนบ้านสบขาม 119
4 3.36
0 0.00
6 5.04
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
114  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 54
1 1.85
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
115  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 105
3 2.86
2 1.90
2 1.90
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
116  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
117  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
118  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 70
0 0.00
1 1.43
2 2.86
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
119  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
120  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 80
0 0.00
1 1.25
2 2.50
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
121  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 146
1 0.68
1 0.68
0 0.00
1 0.68
0 0.00
143 97.95
3 2.05%
122  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
123  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
124  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 226
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
226 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,109 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  770 5.46
เตี้ย  662 4.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,073 7.61
ผอมและเตี้ย  432 3.06
อ้วนและเตี้ย  296 2.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,876 77.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,233 คน


22.91%


Powered By www.thaieducation.net