ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.80
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 7
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 64
4 6.25
9 14.06
10 15.63
13 20.31
14 21.88
14 21.88
50 78.13%
3  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 119
9 7.56
11 9.24
10 8.40
20 16.81
14 11.76
55 46.22
64 53.78%
4  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 120
8 6.67
8 6.67
14 11.67
16 13.33
14 11.67
60 50.00
60 50.00%
5  โรงเรียนบ้านยางขาม 157
24 15.29
13 8.28
28 17.83
13 8.28
0 0.00
79 50.32
78 49.68%
6  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 53
7 13.21
9 16.98
10 18.87
0 0.00
0 0.00
27 50.94
26 49.06%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 65
6 9.23
13 20.00
7 10.77
5 7.69
0 0.00
34 52.31
31 47.69%
8  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 49
12 24.49
3 6.12
4 8.16
3 6.12
1 2.04
26 53.06
23 46.94%
9  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 53
7 13.21
4 7.55
12 22.64
1 1.89
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
10  โรงเรียนบ้านปี้ 62
9 14.52
0 0.00
5 8.06
14 22.58
0 0.00
34 54.84
28 45.16%
11  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 43
7 16.28
0 0.00
7 16.28
5 11.63
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
12  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 37
4 10.81
3 8.11
6 16.22
2 5.41
1 2.70
21 56.76
16 43.24%
13  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 116
12 10.34
4 3.45
7 6.03
16 13.79
11 9.48
66 56.90
50 43.10%
14  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 59
7 11.86
5 8.47
10 16.95
1 1.69
1 1.69
35 59.32
24 40.68%
15  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 627
71 11.32
30 4.78
95 15.15
17 2.71
42 6.70
372 59.33
255 40.67%
16  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 272
3 1.10
33 12.13
2 0.74
36 13.24
35 12.87
163 59.93
109 40.07%
17  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 260
25 9.62
9 3.46
15 5.77
23 8.85
31 11.92
157 60.38
103 39.62%
18  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 230
0 0.00
0 0.00
24 10.43
64 27.83
0 0.00
142 61.74
88 38.26%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 79
12 15.19
1 1.27
17 21.52
0 0.00
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
20  โรงเรียนบ้านปง 132
8 6.06
10 7.58
2 1.52
18 13.64
12 9.09
82 62.12
50 37.88%
21  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 8
0 0.00
1 12.50
2 25.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
22  โรงเรียนบ้านแบ่ง 62
6 9.68
3 4.84
5 8.06
3 4.84
6 9.68
39 62.90
23 37.10%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 92
6 6.52
2 2.17
24 26.09
1 1.09
1 1.09
58 63.04
34 36.96%
24  โรงเรียนบ้านสา 55
3 5.45
0 0.00
9 16.36
3 5.45
5 9.09
35 63.64
20 36.36%
25  โรงเรียนชัยชุมภู 70
8 11.43
1 1.43
3 4.29
9 12.86
4 5.71
45 64.29
25 35.71%
26  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 475
6 1.26
49 10.32
51 10.74
23 4.84
39 8.21
307 64.63
168 35.37%
27  โรงเรียนบ้านสถาน 61
3 4.92
4 6.56
14 22.95
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
28  โรงเรียนบ้านวังบง 50
3 6.00
4 8.00
4 8.00
3 6.00
3 6.00
33 66.00
17 34.00%
29  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 233
18 7.73
30 12.88
9 3.86
13 5.58
9 3.86
154 66.09
79 33.91%
30  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 291
24 8.25
54 18.56
18 6.19
2 0.69
0 0.00
193 66.32
98 33.68%
31  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 201
19 9.45
27 13.43
14 6.97
3 1.49
0 0.00
138 68.66
63 31.34%
32  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 99
6 6.06
7 7.07
18 18.18
0 0.00
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 130
16 12.31
7 5.38
12 9.23
5 3.85
0 0.00
90 69.23
40 30.77%
34  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 57
11 19.30
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
35  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 114
22 19.30
1 0.88
9 7.89
2 1.75
0 0.00
80 70.18
34 29.82%
36  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 138
23 16.67
4 2.90
11 7.97
2 1.45
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 91
3 3.30
6 6.59
5 5.49
9 9.89
3 3.30
65 71.43
26 28.57%
38  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 77
0 0.00
5 6.49
5 6.49
5 6.49
7 9.09
55 71.43
22 28.57%
39  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 60
8 13.33
1 1.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 86
8 9.30
2 2.33
11 12.79
3 3.49
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
41  โรงเรียนบ้านสระ 202
14 6.93
7 3.47
30 14.85
3 1.49
2 0.99
146 72.28
56 27.72%
42  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 140
6 4.29
4 2.86
28 20.00
0 0.00
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
43  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 37
3 8.11
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 97
6 6.19
6 6.19
5 5.15
4 4.12
5 5.15
71 73.20
26 26.80%
45  โรงเรียนบ้านสบบง 71
3 4.23
5 7.04
11 15.49
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 88
6 6.82
4 4.55
12 13.64
1 1.14
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
47  โรงเรียนบ้านสันหลวง 54
4 7.41
0 0.00
3 5.56
1 1.85
6 11.11
40 74.07
14 25.93%
48  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 70
2 2.86
3 4.29
5 7.14
5 7.14
3 4.29
52 74.29
18 25.71%
49  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 90
6 6.67
7 7.78
8 8.89
2 2.22
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 248
12 4.84
8 3.23
25 10.08
6 2.42
11 4.44
186 75.00
62 25.00%
51  โรงเรียนบ้านหมุ้น 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
52  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 49
0 0.00
0 0.00
10 20.41
2 4.08
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
53  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 41
3 7.32
2 4.88
2 4.88
2 4.88
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
54  โรงเรียนบ้านนาบัว 50
1 2.00
0 0.00
5 10.00
6 12.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
55  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 138
11 7.97
6 4.35
15 10.87
0 0.00
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
56  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 100
12 12.00
1 1.00
7 7.00
3 3.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
57  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 294
7 2.38
17 5.78
40 13.61
1 0.34
0 0.00
229 77.89
65 22.11%
58  โรงเรียนบ้านดอนลาว 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
59  โรงเรียนบ้านจุน 131
7 5.34
3 2.29
15 11.45
3 2.29
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
60  โรงเรียนบ้านม่วง 61
6 9.84
4 6.56
3 4.92
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
61  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 155
9 5.81
6 3.87
17 10.97
1 0.65
0 0.00
122 78.71
33 21.29%
62  โรงเรียนบ้านปางผักหม 66
5 7.58
4 6.06
4 6.06
1 1.52
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
63  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 90
3 3.33
2 2.22
5 5.56
3 3.33
6 6.67
71 78.89
19 21.11%
64  โรงเรียนปัวพิทยา 105
3 2.86
1 0.95
12 11.43
1 0.95
5 4.76
83 79.05
22 20.95%
65  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 108
5 4.63
3 2.78
5 4.63
4 3.70
5 4.63
86 79.63
22 20.37%
66  โรงเรียนบ้านป่าคา 40
5 12.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
67  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 71
3 4.23
5 7.04
6 8.45
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
68  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 107
10 9.35
2 1.87
8 7.48
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
69  โรงเรียนบ้านหลวง 46
3 6.52
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
70  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 63
6 9.52
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
71  โรงเรียนบ้านสันติสุข 219
4 1.83
32 14.61
5 2.28
0 0.00
0 0.00
178 81.28
41 18.72%
72  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 59
2 3.39
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
73  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 125
9 7.20
4 3.20
10 8.00
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
74  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 109
12 11.01
6 5.50
2 1.83
0 0.00
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
75  โรงเรียนบ้านดู่ 265
0 0.00
0 0.00
48 18.11
0 0.00
0 0.00
217 81.89
48 18.11%
76  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 148
8 5.41
13 8.78
5 3.38
0 0.00
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
77  โรงเรียนบ้านหนุน 23
2 8.70
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
78  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
2 3.39
1 1.69
49 83.05
10 16.95%
79  โรงเรียนบ้านป่าสัก 65
6 9.23
5 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
80  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 125
6 4.80
5 4.00
6 4.80
4 3.20
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
81  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 110
0 0.00
1 0.91
17 15.45
0 0.00
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 147
8 5.44
5 3.40
10 6.80
1 0.68
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
83  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
2 4.08
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 62
6 9.68
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
85  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 82
6 7.32
4 4.88
0 0.00
3 3.66
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
86  โรงเรียนบ้านแวน 102
6 5.88
1 0.98
7 6.86
2 1.96
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 136
6 4.41
5 3.68
10 7.35
0 0.00
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
88  โรงเรียนบ้านแก 92
5 5.43
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
89  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 79
3 3.80
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 80
4 5.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
91  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 61
3 4.92
2 3.28
2 3.28
2 3.28
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
92  โรงเรียนบ้านควรดง 103
3 2.91
6 5.83
6 5.83
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
93  โรงเรียนบ้านสีพรม 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
1 3.57
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
94  โรงเรียนอนุบาลปง 252
12 4.76
13 5.16
11 4.37
0 0.00
0 0.00
216 85.71
36 14.29%
95  โรงเรียนบ้านร่องแมด 134
3 2.24
1 0.75
8 5.97
6 4.48
1 0.75
115 85.82
19 14.18%
96  โรงเรียนจำบอน 71
3 4.23
2 2.82
3 4.23
1 1.41
1 1.41
61 85.92
10 14.08%
97  โรงเรียนบ้านผาลาด 93
7 7.53
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
98  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 195
11 5.64
7 3.59
5 2.56
4 2.05
0 0.00
168 86.15
27 13.85%
99  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 47
1 2.13
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
100  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
101  โรงเรียนบ้านสักลอ 138
6 4.35
6 4.35
5 3.62
0 0.00
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
102  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 66
4 6.06
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
103  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 157
9 5.73
3 1.91
7 4.46
0 0.00
0 0.00
138 87.90
19 12.10%
104  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 957
33 3.45
21 2.19
58 6.06
0 0.00
0 0.00
845 88.30
112 11.70%
105  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 61
2 3.28
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
106  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 35
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
1 2.86
31 88.57
4 11.43%
107  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
108  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
109  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 115
7 6.09
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
110  โรงเรียนบ้านปัว 50
2 4.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
111  โรงเรียนบ้านผาฮาว 84
2 2.38
1 1.19
3 3.57
1 1.19
1 1.19
76 90.48
8 9.52%
112  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 54
2 3.70
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
113  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 70
0 0.00
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
114  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 63
5 7.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
115  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 63
0 0.00
3 4.76
2 3.17
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
116  โรงเรียนบ้านฮวก 101
3 2.97
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
117  โรงเรียนบ้านสบขาม 119
4 3.36
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
110 92.44
9 7.56%
118  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 67
0 0.00
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
119  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 104
3 2.88
1 0.96
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
120  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 80
0 0.00
2 2.50
2 2.50
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
121  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
122  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
123  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 146
1 0.68
1 0.68
0 0.00
1 0.68
0 0.00
143 97.95
3 2.05%
124  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 226
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
226 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,088 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  813 5.77
เตี้ย  639 4.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,175 8.34
ผอมและเตี้ย  436 3.09
อ้วนและเตี้ย  302 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,723 76.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,365 คน


23.89%


Powered By www.thaieducation.net