ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านผาเวียง 69
18 26.09
19 27.54
3 4.35
19 27.54
0 0.00
10 14.49
59 85.51%
2  โรงเรียนบ้านสบมาง 155
3 1.94
22 14.19
20 12.90
25 16.13
34 21.94
51 32.90
104 67.10%
3  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 138
34 24.64
2 1.45
8 5.80
36 26.09
8 5.80
50 36.23
88 63.77%
4  โรงเรียนบ้านตึ๊ด 11
3 27.27
1 9.09
1 9.09
2 18.18
0 0.00
4 36.36
7 63.64%
5  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 186
12 6.45
30 16.13
13 6.99
8 4.30
54 29.03
69 37.10
117 62.90%
6  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 31
5 16.13
3 9.68
4 12.90
0 0.00
7 22.58
12 38.71
19 61.29%
7  โรงเรียนบ้านวังว้า 29
4 13.79
2 6.90
6 20.69
1 3.45
4 13.79
12 41.38
17 58.62%
8  โรงเรียนไตรคามวิทยา 57
18 31.58
0 0.00
14 24.56
0 0.00
0 0.00
25 43.86
32 56.14%
9  โรงเรียนภูคาวิทยาคม 177
42 23.73
36 20.34
9 5.08
12 6.78
0 0.00
78 44.07
99 55.93%
10  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 245
10 4.08
89 36.33
12 4.90
20 8.16
0 0.00
114 46.53
131 53.47%
11  โรงเรียนบ้านป่าหัด 65
4 6.15
5 7.69
4 6.15
2 3.08
19 29.23
31 47.69
34 52.31%
12  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
13  โรงเรียนบ้านปางยาง 67
24 35.82
1 1.49
7 10.45
1 1.49
0 0.00
34 50.75
33 49.25%
14  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 36
5 13.89
2 5.56
8 22.22
2 5.56
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
15  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 144
6 4.17
15 10.42
4 2.78
21 14.58
19 13.19
79 54.86
65 45.14%
16  โรงเรียนบ้านหนอง 45
4 8.89
2 4.44
13 28.89
1 2.22
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
17  โรงเรียนบ้านถ่อน 48
6 12.50
2 4.17
6 12.50
1 2.08
6 12.50
27 56.25
21 43.75%
18  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 379
21 5.54
68 17.94
48 12.66
5 1.32
6 1.58
231 60.95
148 39.05%
19  โรงเรียนบ้านด่าน 111
2 1.80
26 23.42
14 12.61
0 0.00
0 0.00
69 62.16
42 37.84%
20  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 135
0 0.00
5 3.70
15 11.11
28 20.74
0 0.00
87 64.44
48 35.56%
21  โรงเรียนบ้านแหน 65
8 12.31
9 13.85
5 7.69
0 0.00
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
22  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 77
7 9.09
5 6.49
10 12.99
3 3.90
1 1.30
51 66.23
26 33.77%
23  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 15
2 13.33
0 0.00
0 0.00
2 13.33
1 6.67
10 66.67
5 33.33%
24  โรงเรียนบ้านหนองผุก 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
25  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 97
4 4.12
6 6.19
18 18.56
3 3.09
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
26  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 96
6 6.25
1 1.04
21 21.88
1 1.04
1 1.04
66 68.75
30 31.25%
27  โรงเรียนบ้านขอน 29
3 10.34
1 3.45
2 6.90
2 6.90
1 3.45
20 68.97
9 31.03%
28  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 53
11 20.75
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
29  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 87
7 8.05
2 2.30
11 12.64
6 6.90
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
30  โรงเรียนบ้านสบกอน 408
30 7.35
12 2.94
63 15.44
14 3.43
0 0.00
289 70.83
119 29.17%
31  โรงเรียนบ้านปอน 38
3 7.89
2 5.26
2 5.26
2 5.26
2 5.26
27 71.05
11 28.95%
32  โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 35
5 14.29
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
33  โรงเรียนมณีพฤกษ์ 277
73 26.35
6 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
198 71.48
79 28.52%
34  โรงเรียนบ้านแดนพนา 36
2 5.56
2 5.56
6 16.67
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
35  โรงเรียนบ้านยู้ 83
4 4.82
3 3.61
15 18.07
1 1.20
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
36  โรงเรียนบ้านพาน 40
2 5.00
0 0.00
7 17.50
2 5.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
37  โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 215
12 5.58
33 15.35
9 4.19
4 1.86
0 0.00
157 73.02
58 26.98%
38  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 176
11 6.25
16 9.09
7 3.98
12 6.82
0 0.00
130 73.86
46 26.14%
39  โรงเรียนบ้านใหม่ 54
7 12.96
3 5.56
4 7.41
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
40  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 179
10 5.59
16 8.94
10 5.59
10 5.59
0 0.00
133 74.30
46 25.70%
41  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 82
4 4.88
11 13.41
4 4.88
0 0.00
2 2.44
61 74.39
21 25.61%
42  โรงเรียนบ้านปง 91
1 1.10
0 0.00
22 24.18
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
43  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 120
14 11.67
0 0.00
16 13.33
0 0.00
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
44  โรงเรียนบ้านหนาด 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 83
6 7.23
2 2.41
5 6.02
0 0.00
7 8.43
63 75.90
20 24.10%
46  โรงเรียนบ้านดอนแท่น 25
4 16.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
47  โรงเรียนสกาดพัฒนา 167
10 5.99
6 3.59
16 9.58
4 2.40
4 2.40
127 76.05
40 23.95%
48  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 128
11 8.59
5 3.91
14 10.94
0 0.00
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
49  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 26
1 3.85
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
50  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 150
5 3.33
16 10.67
13 8.67
0 0.00
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
51  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 59
4 6.78
0 0.00
8 13.56
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
52  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 50
7 14.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
53  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 88
0 0.00
16 18.18
3 3.41
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 160
9 5.63
5 3.13
6 3.75
9 5.63
5 3.13
126 78.75
34 21.25%
55  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 226
5 2.21
14 6.19
9 3.98
20 8.85
0 0.00
178 78.76
48 21.24%
56  โรงเรียนบ้านหนองบัว 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
57  โรงเรียนบ้านสบขุ่น 99
2 2.02
5 5.05
8 8.08
2 2.02
3 3.03
79 79.80
20 20.20%
58  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 150
6 4.00
11 7.33
12 8.00
1 0.67
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
59  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 30
2 6.67
4 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
60  โรงเรียนพนาสวรรค์ 86
3 3.49
1 1.16
10 11.63
3 3.49
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
61  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 102
9 8.82
3 2.94
8 7.84
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
62  โรงเรียนบ้านผักเฮือก 121
0 0.00
13 10.74
10 8.26
0 0.00
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
63  โรงเรียนบ้านปรางค์ 933
26 2.79
43 4.61
49 5.25
27 2.89
23 2.47
765 81.99
168 18.01%
64  โรงเรียนบ้านนาขวาง 50
4 8.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
65  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 417
5 1.20
52 12.47
12 2.88
3 0.72
3 0.72
342 82.01
75 17.99%
66  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 67
0 0.00
2 2.99
8 11.94
2 2.99
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
67  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 17
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
68  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 40
3 7.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
69  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 92
2 2.17
5 5.43
6 6.52
3 3.26
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
70  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 81
3 3.70
5 6.17
5 6.17
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
71  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 122
7 5.74
0 0.00
6 4.92
0 0.00
8 6.56
101 82.79
21 17.21%
72  โรงเรียนบ้านกอก 41
0 0.00
3 7.32
0 0.00
1 2.44
3 7.32
34 82.93
7 17.07%
73  โรงเรียนบ้านสะปัน 156
7 4.49
4 2.56
10 6.41
3 1.92
2 1.28
130 83.33
26 16.67%
74  โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 48
2 4.17
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
75  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 67
0 0.00
2 2.99
9 13.43
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
76  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 174
0 0.00
16 9.20
12 6.90
0 0.00
0 0.00
146 83.91
28 16.09%
77  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
78  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 33
0 0.00
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
79  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 66
5 7.58
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
80  โรงเรียนบ้านป่าลาน 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
81  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
82  โรงเรียนธาราบรรพต 55
1 1.82
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
83  โรงเรียนบ้านพร้าว 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
84  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 577
19 3.29
13 2.25
25 4.33
10 1.73
12 2.08
498 86.31
79 13.69%
85  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 206
1 0.49
14 6.80
7 3.40
5 2.43
1 0.49
178 86.41
28 13.59%
86  โรงเรียนบ้านปางแก 284
4 1.41
21 7.39
4 1.41
9 3.17
0 0.00
246 86.62
38 13.38%
87  โรงเรียนบ้านนาบง 46
1 2.17
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
88  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 69
1 1.45
3 4.35
5 7.25
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
89  โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 62
0 0.00
2 3.23
1 1.61
5 8.06
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
90  โรงเรียนบ้านกอกจูน 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
91  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 76
5 6.58
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
92  โรงเรียนบ้านนาฝาง 17
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
93  โรงเรียนบ้านปงสนุก 162
12 7.41
7 4.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 88.27
19 11.73%
94  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 138
5 3.62
3 2.17
2 1.45
3 2.17
3 2.17
122 88.41
16 11.59%
95  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 260
8 3.08
7 2.69
4 1.54
9 3.46
2 0.77
230 88.46
30 11.54%
96  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
97  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 141
3 2.13
5 3.55
7 4.96
1 0.71
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
98  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 71
3 4.23
0 0.00
4 5.63
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
99  โรงเรียนบ้านสบสาย 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
100  โรงเรียนบ้านสะเกิน 82
3 3.66
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
101  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 37
0 0.00
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
102  โรงเรียนแสนทองวิทยา 103
3 2.91
0 0.00
3 2.91
0 0.00
5 4.85
92 89.32
11 10.68%
103  โรงเรียนบ้านคัวะ 58
1 1.72
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
104  โรงเรียนบ้านน้ำคา 68
3 4.41
0 0.00
3 4.41
0 0.00
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
105  โรงเรียนบ้านเกวต 49
0 0.00
2 4.08
0 0.00
1 2.04
2 4.08
44 89.80
5 10.20%
106  โรงเรียนบ้านปางปุก 89
2 2.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 7.87
80 89.89
9 10.11%
107  โรงเรียนบ้านผาหลัก 63
1 1.59
1 1.59
2 3.17
1 1.59
1 1.59
57 90.48
6 9.52%
108  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 68
1 1.47
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 237
4 1.69
4 1.69
3 1.27
5 2.11
4 1.69
217 91.56
20 8.44%
110  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 156
4 2.56
2 1.28
5 3.21
1 0.64
1 0.64
143 91.67
13 8.33%
111  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 291
11 3.78
5 1.72
4 1.37
2 0.69
2 0.69
267 91.75
24 8.25%
112  โรงเรียนบ้านชี 37
0 0.00
1 2.70
0 0.00
1 2.70
1 2.70
34 91.89
3 8.11%
113  โรงเรียนบ้านนาก้อ 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
114  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
115  โรงเรียนบ้านร้อง 212
5 2.36
3 1.42
6 2.83
2 0.94
1 0.47
195 91.98
17 8.02%
116  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 214
5 2.34
0 0.00
10 4.67
2 0.93
0 0.00
197 92.06
17 7.94%
117  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 78
0 0.00
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
118  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
119  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 108
2 1.85
1 0.93
5 4.63
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
120  โรงเรียนบ้านสองแคว 190
5 2.63
4 2.11
5 2.63
0 0.00
0 0.00
176 92.63
14 7.37%
121  โรงเรียนบ้านปางส้าน 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
122  โรงเรียนบ้านปางหก 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
123  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 64
1 1.56
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
124  โรงเรียนวรนคร 519
8 1.54
6 1.16
10 1.93
4 0.77
1 0.19
490 94.41
29 5.59%
125  โรงเรียนบ้านสบหนอง 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
126  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 63
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
127  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 85
1 1.18
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
128  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 151
0 0.00
3 1.99
3 1.99
0 0.00
1 0.66
144 95.36
7 4.64%
129  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
130  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 135
3 2.22
3 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 95.56
6 4.44%
131  โรงเรียนบ้านไร่ 164
1 0.61
2 1.22
4 2.44
0 0.00
0 0.00
157 95.73
7 4.27%
132  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
1 2.08
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
133  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 75
0 0.00
1 1.33
1 1.33
1 1.33
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
134  โรงเรียนบ้านสบปืน 101
4 3.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
135  โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 77
0 0.00
0 0.00
1 1.30
2 2.60
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
136  โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 81
3 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
137  โรงเรียนบ้านปางกอม 108
0 0.00
0 0.00
3 2.78
1 0.93
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
138  โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
139  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 124
0 0.00
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
121 97.58
3 2.42%
140  โรงเรียนบ้านสว้า 184
2 1.09
0 0.00
2 1.09
0 0.00
0 0.00
180 97.83
4 2.17%
141  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
142  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,785 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  743 4.71
เตี้ย  825 5.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  947 6.00
ผอมและเตี้ย  393 2.49
อ้วนและเตี้ย  268 1.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,609 79.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,176 คน


20.12%


Powered By www.thaieducation.net