ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 146 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 146 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 242
72 29.75
128 52.89
11 4.55
27 11.16
4 1.65
0 0.00
242 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 145
29 20.00
41 28.28
3 2.07
61 42.07
3 2.07
8 5.52
137 94.48%
3  โรงเรียนบ้านผาเวียง 69
19 27.54
20 28.99
3 4.35
19 27.54
2 2.90
6 8.70
63 91.30%
4  โรงเรียนบ้านหนอง 45
1 2.22
4 8.89
11 24.44
5 11.11
15 33.33
9 20.00
36 80.00%
5  โรงเรียนบ้านสบมาง 153
3 1.96
22 14.38
19 12.42
26 16.99
34 22.22
49 32.03
104 67.97%
6  โรงเรียนบ้านผักเฮือก 120
21 17.50
26 21.67
13 10.83
13 10.83
0 0.00
47 39.17
73 60.83%
7  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 15
2 13.33
2 13.33
1 6.67
2 13.33
2 13.33
6 40.00
9 60.00%
8  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 207
5 2.42
55 26.57
33 15.94
8 3.86
23 11.11
83 40.10
124 59.90%
9  โรงเรียนภูคาวิทยาคม 177
44 24.86
38 21.47
10 5.65
13 7.34
0 0.00
72 40.68
105 59.32%
10  โรงเรียนบ้านวังว้า 29
4 13.79
2 6.90
6 20.69
1 3.45
4 13.79
12 41.38
17 58.62%
11  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 226
44 19.47
23 10.18
30 13.27
26 11.50
6 2.65
97 42.92
129 57.08%
12  โรงเรียนบ้านแดนพนา 25
1 4.00
3 12.00
4 16.00
2 8.00
3 12.00
12 48.00
13 52.00%
13  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 374
12 3.21
100 26.74
60 16.04
8 2.14
8 2.14
186 49.73
188 50.27%
14  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
15  โรงเรียนบ้านปางยาง 67
28 41.79
0 0.00
4 5.97
1 1.49
0 0.00
34 50.75
33 49.25%
16  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 187
12 6.42
12 6.42
25 13.37
12 6.42
27 14.44
99 52.94
88 47.06%
17  โรงเรียนบ้านนาขวาง 50
4 8.00
10 20.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
27 54.00
23 46.00%
18  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 38
1 2.63
13 34.21
2 5.26
1 2.63
0 0.00
21 55.26
17 44.74%
19  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 36
7 19.44
2 5.56
6 16.67
1 2.78
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
20  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 76
2 2.63
0 0.00
28 36.84
0 0.00
1 1.32
45 59.21
31 40.79%
21  โรงเรียนมณีพฤกษ์ 282
80 28.37
34 12.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
168 59.57
114 40.43%
22  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 65
7 10.77
8 12.31
6 9.23
2 3.08
3 4.62
39 60.00
26 40.00%
23  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 97
8 8.25
9 9.28
18 18.56
3 3.09
0 0.00
59 60.82
38 39.18%
24  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 138
12 8.70
8 5.80
26 18.84
4 2.90
2 1.45
86 62.32
52 37.68%
25  โรงเรียนบ้านดอนแท่น 25
3 12.00
3 12.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
26  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 96
10 10.42
3 3.13
9 9.38
8 8.33
4 4.17
62 64.58
34 35.42%
27  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 51
13 25.49
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
28  โรงเรียนบ้านม่วง 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
29  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 67
1 1.49
7 10.45
13 19.40
1 1.49
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
30  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 82
3 3.66
7 8.54
3 3.66
11 13.41
2 2.44
56 68.29
26 31.71%
31  โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 32
5 15.63
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
32  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 86
7 8.14
2 2.33
11 12.79
6 6.98
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
33  โรงเรียนบ้านยู้ 83
5 6.02
5 6.02
14 16.87
0 0.00
1 1.20
58 69.88
25 30.12%
34  โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 216
13 6.02
42 19.44
8 3.70
2 0.93
0 0.00
151 69.91
65 30.09%
35  โรงเรียนบ้านสบกอน 402
35 8.71
10 2.49
58 14.43
17 4.23
0 0.00
282 70.15
120 29.85%
36  โรงเรียนบ้านสะปัน 155
12 7.74
7 4.52
15 9.68
8 5.16
3 1.94
110 70.97
45 29.03%
37  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 66
2 3.03
5 7.58
12 18.18
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
38  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 73
5 6.85
3 4.11
11 15.07
2 2.74
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
39  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 181
11 6.08
18 9.94
11 6.08
11 6.08
0 0.00
130 71.82
51 28.18%
40  โรงเรียนบ้านด่าน 115
0 0.00
23 20.00
9 7.83
0 0.00
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 159
12 7.55
3 1.89
6 3.77
15 9.43
8 5.03
115 72.33
44 27.67%
42  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 29
2 6.90
3 10.34
3 10.34
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
43  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 179
12 6.70
17 9.50
7 3.91
12 6.70
0 0.00
131 73.18
48 26.82%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 261
9 3.45
15 5.75
43 16.48
2 0.77
0 0.00
192 73.56
69 26.44%
45  โรงเรียนบ้านป่าหัด 61
4 6.56
5 8.20
4 6.56
2 3.28
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
46  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 88
2 2.27
12 13.64
3 3.41
5 5.68
1 1.14
65 73.86
23 26.14%
47  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 27
2 7.41
3 11.11
2 7.41
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
48  โรงเรียนบ้านแหน 66
3 4.55
4 6.06
5 7.58
3 4.55
2 3.03
49 74.24
17 25.76%
49  โรงเรียนบ้านปง 91
2 2.20
2 2.20
17 18.68
1 1.10
1 1.10
68 74.73
23 25.27%
50  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 128
13 10.16
5 3.91
14 10.94
0 0.00
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
51  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 68
3 4.41
2 2.94
12 17.65
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
52  โรงเรียนบ้านหนาด 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
53  โรงเรียนบ้านหนองผุก 16
0 0.00
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
54  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 53
8 15.09
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
55  โรงเรียนบ้านกอก 41
0 0.00
5 12.20
5 12.20
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
56  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 33
5 15.15
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
57  โรงเรียนสกาดพัฒนา 167
8 4.79
7 4.19
17 10.18
4 2.40
4 2.40
127 76.05
40 23.95%
58  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 151
11 7.28
17 11.26
8 5.30
0 0.00
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
59  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 26
1 3.85
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 80
5 6.25
5 6.25
4 5.00
2 2.50
2 2.50
62 77.50
18 22.50%
61  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 419
8 1.91
56 13.37
24 5.73
3 0.72
3 0.72
325 77.57
94 22.43%
62  โรงเรียนบ้านสบขุ่น 99
3 3.03
7 7.07
4 4.04
3 3.03
5 5.05
77 77.78
22 22.22%
63  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 123
4 3.25
4 3.25
14 11.38
3 2.44
1 0.81
97 78.86
26 21.14%
64  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 93
4 4.30
3 3.23
8 8.60
4 4.30
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
65  โรงเรียนบ้านหนองบัว 20
0 0.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
66  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 30
2 6.67
0 0.00
1 3.33
2 6.67
1 3.33
24 80.00
6 20.00%
67  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 134
7 5.22
17 12.69
1 0.75
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
68  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 172
1 0.58
18 10.47
13 7.56
0 0.00
0 0.00
140 81.40
32 18.60%
69  โรงเรียนบ้านปอน 39
2 5.13
1 2.56
2 5.13
1 2.56
1 2.56
32 82.05
7 17.95%
70  โรงเรียนบ้านพร้าว 28
2 7.14
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
71  โรงเรียนบ้านปรางค์ 935
23 2.46
43 4.60
51 5.45
26 2.78
23 2.46
769 82.25
166 17.75%
72  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 102
0 0.00
9 8.82
9 8.82
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
73  โรงเรียนบ้านขอน 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
1 3.45
24 82.76
5 17.24%
74  โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 76
4 5.26
2 2.63
4 5.26
2 2.63
1 1.32
63 82.89
13 17.11%
75  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 152
5 3.29
9 5.92
12 7.89
0 0.00
0 0.00
126 82.89
26 17.11%
76  โรงเรียนพนาสวรรค์ 88
3 3.41
2 2.27
10 11.36
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
77  โรงเรียนบ้านใหม่ 53
2 3.77
1 1.89
5 9.43
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
78  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 79
6 7.59
4 5.06
3 3.80
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
79  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 292
9 3.08
8 2.74
31 10.62
0 0.00
0 0.00
244 83.56
48 16.44%
80  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 571
21 3.68
31 5.43
20 3.50
15 2.63
5 0.88
479 83.89
92 16.11%
81  โรงเรียนบ้านปางแก 299
14 4.68
20 6.69
5 1.67
9 3.01
0 0.00
251 83.95
48 16.05%
82  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 15.91
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
83  โรงเรียนไตรคามวิทยา 59
5 8.47
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
84  โรงเรียนบ้านนาบง 46
1 2.17
2 4.35
2 4.35
1 2.17
1 2.17
39 84.78
7 15.22%
85  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 60
0 0.00
1 1.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
86  โรงเรียนบ้านกอกจูน 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
87  โรงเรียนบ้านปางปุก 90
2 2.22
0 0.00
9 10.00
2 2.22
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
88  โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 63
0 0.00
5 7.94
3 4.76
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
89  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 57
0 0.00
0 0.00
7 12.28
1 1.75
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
90  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 125
12 9.60
0 0.00
3 2.40
1 0.80
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
91  โรงเรียนบ้านผาหลัก 63
4 6.35
2 3.17
1 1.59
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
92  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
93  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 40
1 2.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
94  โรงเรียนบ้านปางส้าน 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
95  โรงเรียนบ้านป่าลาน 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
96  โรงเรียนบ้านพาน 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
97  โรงเรียนบ้านนาฝาง 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
98  โรงเรียนบ้านปงสนุก 162
12 7.41
7 4.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 88.27
19 11.73%
99  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 69
1 1.45
2 2.90
5 7.25
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
100  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 156
8 5.13
0 0.00
10 6.41
0 0.00
0 0.00
138 88.46
18 11.54%
101  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 261
9 3.45
7 2.68
4 1.53
8 3.07
2 0.77
231 88.51
30 11.49%
102  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 71
4 5.63
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
103  โรงเรียนบ้านปางกอม 107
5 4.67
0 0.00
7 6.54
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
104  โรงเรียนบ้านปางหก 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
105  โรงเรียนบ้านสบสาย 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
106  โรงเรียนธาราบรรพต 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
107  โรงเรียนบ้านน้ำคา 68
1 1.47
1 1.47
4 5.88
0 0.00
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
108  โรงเรียนบ้านสองแคว 186
3 1.61
4 2.15
7 3.76
3 1.61
2 1.08
167 89.78
19 10.22%
109  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 138
0 0.00
1 0.72
7 5.07
2 1.45
4 2.90
124 89.86
14 10.14%
110  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
111  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 141
3 2.13
9 6.38
2 1.42
0 0.00
0 0.00
127 90.07
14 9.93%
112  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 63
1 1.59
3 4.76
1 1.59
0 0.00
1 1.59
57 90.48
6 9.52%
113  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 87
2 2.30
1 1.15
5 5.75
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
114  โรงเรียนบ้านตึ๊ด 11
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
115  โรงเรียนบ้านสว้า 188
4 2.13
6 3.19
0 0.00
7 3.72
0 0.00
171 90.96
17 9.04%
116  โรงเรียนบ้านคัวะ 58
1 1.72
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
117  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
118  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 108
3 2.78
0 0.00
0 0.00
1 0.93
5 4.63
99 91.67
9 8.33%
119  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
120  โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
121  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
122  โรงเรียนบ้านชี 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
123  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 201
3 1.49
0 0.00
11 5.47
1 0.50
0 0.00
186 92.54
15 7.46%
124  โรงเรียนบ้านสบปืน 101
1 0.99
2 1.98
2 1.98
2 1.98
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
125  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 120
0 0.00
1 0.83
7 5.83
0 0.00
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
2 4.26
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
127  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 80
1 1.25
1 1.25
1 1.25
2 2.50
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
128  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 64
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
2 3.13
60 93.75
4 6.25%
129  โรงเรียนบ้านนาก้อ 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
130  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 151
0 0.00
5 3.31
3 1.99
0 0.00
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
131  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 135
3 2.22
4 2.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 94.81
7 5.19%
132  โรงเรียนบ้านร้อง 213
3 1.41
1 0.47
7 3.29
0 0.00
0 0.00
202 94.84
11 5.16%
133  โรงเรียนบ้านไร่ 162
2 1.23
2 1.23
4 2.47
0 0.00
0 0.00
154 95.06
8 4.94%
134  โรงเรียนแสนทองวิทยา 103
5 4.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
135  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
136  โรงเรียนวรนคร 516
6 1.16
4 0.78
6 1.16
3 0.58
3 0.58
494 95.74
22 4.26%
137  โรงเรียนบ้านถ่อน 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
138  โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 82
3 3.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
139  โรงเรียนบ้านสะเกิน 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
140  โรงเรียนบ้านสบหนอง 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
141  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
142  โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านเกวต 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,804 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  890 5.63
เตี้ย  1,116 7.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,098 6.95
ผอมและเตี้ย  470 2.97
อ้วนและเตี้ย  228 1.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,002 75.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,802 คน


24.06%


Powered By www.thaieducation.net