ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.08
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 178
38 21.35
54 30.34
2 1.12
92 51.69
56 31.46
-64 -35.96
242 135.96%
2  โรงเรียนบ้านปฏิรูป 33
20 60.61
0 0.00
12 36.36
1 3.03
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 184
49 26.63
33 17.93
18 9.78
64 34.78
20 10.87
0 0.00
184 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยพระ 162
90 55.56
24 14.81
47 29.01
1 0.62
0 0.00
0 0.00
162 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 23
0 0.00
0 0.00
9 39.13
0 0.00
14 60.87
0 0.00
23 100.00%
6  โรงเรียนบ้านนาน้อย 278
42 15.11
34 12.23
27 9.71
67 24.10
58 20.86
50 17.99
228 82.01%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 209
41 19.62
27 12.92
53 25.36
25 11.96
24 11.48
39 18.66
170 81.34%
8  โรงเรียนบ้านโพนแดง 83
27 32.53
7 8.43
8 9.64
7 8.43
11 13.25
23 27.71
60 72.29%
9  โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 83
15 18.07
13 15.66
16 19.28
7 8.43
7 8.43
25 30.12
58 69.88%
10  โรงเรียนบ้านหนองเทา 186
21 11.29
24 12.90
15 8.06
45 24.19
19 10.22
62 33.33
124 66.67%
11  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 241
53 21.99
41 17.01
20 8.30
30 12.45
10 4.15
87 36.10
154 63.90%
12  โรงเรียนบ้านพืชผล 76
11 14.47
12 15.79
12 15.79
7 9.21
6 7.89
28 36.84
48 63.16%
13  โรงเรียนบ้านจอมศรี 45
7 15.56
8 17.78
8 17.78
5 11.11
0 0.00
17 37.78
28 62.22%
14  โรงเรียนบ้านนาจาน 203
56 27.59
30 14.78
16 7.88
21 10.34
0 0.00
80 39.41
123 60.59%
15  โรงเรียนบ้านโพนบก 266
54 20.30
44 16.54
19 7.14
25 9.40
19 7.14
105 39.47
161 60.53%
16  โรงเรียนบ้านพะทาย 249
45 18.07
33 13.25
26 10.44
17 6.83
26 10.44
102 40.96
147 59.04%
17  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 315
23 7.30
38 12.06
60 19.05
29 9.21
35 11.11
130 41.27
185 58.73%
18  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 171
77 45.03
14 8.19
6 3.51
0 0.00
0 0.00
74 43.27
97 56.73%
19  โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 147
42 28.57
8 5.44
17 11.56
7 4.76
7 4.76
66 44.90
81 55.10%
20  โรงเรียนบ้านหมูม้น 177
44 24.86
22 12.43
9 5.08
16 9.04
3 1.69
83 46.89
94 53.11%
21  โรงเรียนบ้านนากระแต้ 34
7 20.59
3 8.82
2 5.88
3 8.82
3 8.82
16 47.06
18 52.94%
22  โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 238
63 26.47
22 9.24
15 6.30
22 9.24
4 1.68
112 47.06
126 52.94%
23  โรงเรียนบ้านดอนบาก 38
4 10.53
6 15.79
4 10.53
6 15.79
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
24  โรงเรียนบ้านบุ่ง 158
22 13.92
28 17.72
5 3.16
22 13.92
5 3.16
76 48.10
82 51.90%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 214
29 13.55
19 8.88
38 17.76
9 4.21
16 7.48
103 48.13
111 51.87%
26  โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 153
23 15.03
14 9.15
22 14.38
15 9.80
5 3.27
74 48.37
79 51.63%
27  โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 284
69 24.30
40 14.08
12 4.23
19 6.69
0 0.00
144 50.70
140 49.30%
28  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 94
21 22.34
13 13.83
5 5.32
7 7.45
0 0.00
48 51.06
46 48.94%
29  โรงเรียนบ้านเหล่า 80
13 16.25
5 6.25
7 8.75
14 17.50
0 0.00
41 51.25
39 48.75%
30  โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 156
41 26.28
28 17.95
7 4.49
0 0.00
0 0.00
80 51.28
76 48.72%
31  โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 142
22 15.49
13 9.15
11 7.75
9 6.34
14 9.86
73 51.41
69 48.59%
32  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 265
36 13.58
27 10.19
49 18.49
15 5.66
0 0.00
138 52.08
127 47.92%
33  โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 42
7 16.67
6 14.29
5 11.90
2 4.76
0 0.00
22 52.38
20 47.62%
34  โรงเรียนบ้านโพนจาน 396
90 22.73
64 16.16
29 7.32
0 0.00
0 0.00
213 53.79
183 46.21%
35  โรงเรียนบ้านอูนนา 103
17 16.50
10 9.71
11 10.68
5 4.85
4 3.88
56 54.37
47 45.63%
36  โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 78
15 19.23
12 15.38
0 0.00
8 10.26
0 0.00
43 55.13
35 44.87%
37  โรงเรียนบ้านนาหว้า 828
273 32.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 11.11
463 55.92
365 44.08%
38  โรงเรียนบ้านปากทวย 40
8 20.00
6 15.00
1 2.50
1 2.50
1 2.50
23 57.50
17 42.50%
39  โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1278
94 7.36
58 4.54
88 6.89
152 11.89
144 11.27
742 58.06
536 41.94%
40  โรงเรียนบ้านหาดกวน 159
21 13.21
29 18.24
8 5.03
6 3.77
2 1.26
93 58.49
66 41.51%
41  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 71
1 1.41
11 15.49
15 21.13
2 2.82
0 0.00
42 59.15
29 40.85%
42  โรงเรียนบ้านไชยศรี 82
8 9.76
5 6.10
12 14.63
5 6.10
2 2.44
50 60.98
32 39.02%
43  โรงเรียนบ้านโพนงาม 107
13 12.15
6 5.61
7 6.54
7 6.54
8 7.48
66 61.68
41 38.32%
44  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 184
26 14.13
19 10.33
22 11.96
2 1.09
1 0.54
114 61.96
70 38.04%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 295
44 14.92
22 7.46
23 7.80
16 5.42
7 2.37
183 62.03
112 37.97%
46  โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 75
11 14.67
8 10.67
2 2.67
7 9.33
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
47  โรงเรียนบ้านดอนแดง 89
10 11.24
0 0.00
10 11.24
2 2.25
11 12.36
56 62.92
33 37.08%
48  โรงเรียนบ้านธาตุ 54
2 3.70
6 11.11
6 11.11
2 3.70
4 7.41
34 62.96
20 37.04%
49  โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 171
27 15.79
17 9.94
9 5.26
0 0.00
10 5.85
108 63.16
63 36.84%
50  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 180
12 6.67
23 12.78
29 16.11
0 0.00
0 0.00
116 64.44
64 35.56%
51  โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 65
5 7.69
7 10.77
4 6.15
4 6.15
3 4.62
42 64.62
23 35.38%
52  โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 60
9 15.00
3 5.00
3 5.00
4 6.67
2 3.33
39 65.00
21 35.00%
53  โรงเรียนบ้านพนอม 112
7 6.25
9 8.04
13 11.61
0 0.00
10 8.93
73 65.18
39 34.82%
54  โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 72
14 19.44
4 5.56
4 5.56
0 0.00
3 4.17
47 65.28
25 34.72%
55  โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 101
6 5.94
8 7.92
12 11.88
8 7.92
1 0.99
66 65.35
35 34.65%
56  โรงเรียนบ้านโคกศรี 58
13 22.41
2 3.45
5 8.62
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
57  โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 84
15 17.86
7 8.33
5 5.95
1 1.19
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
58  โรงเรียนเพียงหลวง 10 85
14 16.47
6 7.06
3 3.53
3 3.53
2 2.35
57 67.06
28 32.94%
59  โรงเรียนบ้านตาล 89
7 7.87
4 4.49
8 8.99
6 6.74
4 4.49
60 67.42
29 32.58%
60  โรงเรียนบ้านนาเต่า 84
4 4.76
1 1.19
2 2.38
19 22.62
1 1.19
57 67.86
27 32.14%
61  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 106
3 2.83
6 5.66
5 4.72
9 8.49
11 10.38
72 67.92
34 32.08%
62  โรงเรียนบ้านนานอ 106
19 17.92
14 13.21
1 0.94
0 0.00
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
63  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 568
100 17.61
51 8.98
16 2.82
15 2.64
0 0.00
386 67.96
182 32.04%
64  โรงเรียนบ้านดอนสมอ 103
20 19.42
8 7.77
4 3.88
0 0.00
0 0.00
71 68.93
32 31.07%
65  โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 132
10 7.58
11 8.33
4 3.03
11 8.33
5 3.79
91 68.94
41 31.06%
66  โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา 226
28 12.39
17 7.52
15 6.64
8 3.54
2 0.88
156 69.03
70 30.97%
67  โรงเรียนบ้านดอนแดง 102
15 14.71
14 13.73
2 1.96
0 0.00
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
68  โรงเรียนบ้านหนองซน 221
12 5.43
12 5.43
23 10.41
11 4.98
8 3.62
155 70.14
66 29.86%
69  โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 102
17 16.67
6 5.88
5 4.90
2 1.96
0 0.00
72 70.59
30 29.41%
70  โรงเรียนบ้านน้อยทวย 103
22 21.36
1 0.97
2 1.94
5 4.85
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
71  โรงเรียนบ้านหนองดุด 164
33 20.12
8 4.88
2 1.22
4 2.44
0 0.00
117 71.34
47 28.66%
72  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 54
6 11.11
2 3.70
5 9.26
2 3.70
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
73  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 69
2 2.90
6 8.70
7 10.14
3 4.35
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
74  โรงเรียนบ้านนาเข 167
23 13.77
8 4.79
4 2.40
0 0.00
8 4.79
124 74.25
43 25.75%
75  โรงเรียนบ้านนาใน 94
5 5.32
4 4.26
5 5.32
5 5.32
5 5.32
70 74.47
24 25.53%
76  โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 99
9 9.09
2 2.02
10 10.10
2 2.02
2 2.02
74 74.75
25 25.25%
77  โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 147
18 12.24
0 0.00
19 12.93
0 0.00
0 0.00
110 74.83
37 25.17%
78  โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 89
13 14.61
1 1.12
8 8.99
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
79  โรงเรียนบ้านยางงอย 69
16 23.19
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
80  โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 131
10 7.63
5 3.82
15 11.45
2 1.53
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
81  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 66
6 9.09
1 1.52
8 12.12
1 1.52
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
82  โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 113
13 11.50
10 8.85
4 3.54
0 0.00
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
83  โรงเรียนบ้านนางัว 128
8 6.25
7 5.47
12 9.38
3 2.34
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
84  โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 47
2 4.26
4 8.51
3 6.38
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
85  โรงเรียนบ้านเซียงเซา 108
7 6.48
9 8.33
9 8.33
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
86  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 131
11 8.40
10 7.63
8 6.11
1 0.76
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
87  โรงเรียนบ้านรามราช 207
26 12.56
5 2.42
8 3.86
4 1.93
4 1.93
160 77.29
47 22.71%
88  โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 229
27 11.79
13 5.68
12 5.24
0 0.00
0 0.00
177 77.29
52 22.71%
89  โรงเรียนบ้านโพน 131
8 6.11
9 6.87
12 9.16
0 0.00
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
90  โรงเรียนบ้านดงน้อย 181
10 5.52
8 4.42
12 6.63
8 4.42
0 0.00
143 79.01
38 20.99%
91  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 139
12 8.63
6 4.32
11 7.91
0 0.00
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
92  โรงเรียนบ้านโพนทอง 87
4 4.60
5 5.75
7 8.05
2 2.30
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
93  โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 170
12 7.06
8 4.71
7 4.12
8 4.71
0 0.00
135 79.41
35 20.59%
94  โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 99
3 3.03
3 3.03
8 8.08
3 3.03
3 3.03
79 79.80
20 20.20%
95  โรงเรียนบ้านหนองแวง 144
11 7.64
3 2.08
15 10.42
0 0.00
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
96  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 45
3 6.67
3 6.67
2 4.44
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
97  โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
98  โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 96
2 2.08
4 4.17
11 11.46
2 2.08
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
99  โรงเรียนบ้านอีอูด 137
3 2.19
15 10.95
3 2.19
5 3.65
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
100  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 74
2 2.70
10 13.51
1 1.35
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
101  โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 69
5 7.25
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
102  โรงเรียนบ้านอ้วน 80
3 3.75
2 2.50
9 11.25
1 1.25
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
103  โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 64
0 0.00
4 6.25
8 12.50
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
104  โรงเรียนบ้านค้อ 275
12 4.36
26 9.45
1 0.36
9 3.27
0 0.00
227 82.55
48 17.45%
105  โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 58
6 10.34
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
106  โรงเรียนบ้านดอนศาลา 122
6 4.92
6 4.92
6 4.92
3 2.46
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
107  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 184
7 3.80
7 3.80
8 4.35
7 3.80
1 0.54
154 83.70
30 16.30%
108  โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) 117
3 2.56
3 2.56
8 6.84
2 1.71
3 2.56
98 83.76
19 16.24%
109  โรงเรียนบ้านนาหนองบก 37
1 2.70
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
110  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา 62
6 9.68
1 1.61
2 3.23
1 1.61
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
111  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 118
7 5.93
5 4.24
7 5.93
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
112  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) 213
5 2.35
8 3.76
18 8.45
3 1.41
0 0.00
179 84.04
34 15.96%
113  โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) 82
4 4.88
4 4.88
4 4.88
1 1.22
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
114  โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 172
1 0.58
4 2.33
0 0.00
22 12.79
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
115  โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 193
10 5.18
4 2.07
13 6.74
3 1.55
0 0.00
163 84.46
30 15.54%
116  โรงเรียนบ้านนาคํา 147
7 4.76
10 6.80
0 0.00
5 3.40
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
117  โรงเรียนบ้านนาเพียง(ศรีสงคราม) 68
6 8.82
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
118  โรงเรียนบ้านหนองบัว 97
4 4.12
2 2.06
0 0.00
6 6.19
2 2.06
83 85.57
14 14.43%
119  โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 191
16 8.38
0 0.00
11 5.76
0 0.00
0 0.00
164 85.86
27 14.14%
120  โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 43
3 6.98
3 6.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
121  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 87
5 5.75
4 4.60
3 3.45
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
122  โรงเรียนบ้านนาคอย 147
9 6.12
0 0.00
11 7.48
0 0.00
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
123  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 52
3 5.77
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
124  โรงเรียนบ้านคําสว่าง 69
0 0.00
0 0.00
7 10.14
0 0.00
2 2.90
60 86.96
9 13.04%
125  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1547
40 2.59
37 2.39
49 3.17
28 1.81
44 2.84
1349 87.20
198 12.80%
126  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 188
11 5.85
4 2.13
5 2.66
2 1.06
2 1.06
164 87.23
24 12.77%
127  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(บ้านแพง) 40
4 10.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
128  โรงเรียนบ้านดอนแดง 90
6 6.67
1 1.11
4 4.44
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
129  โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 165
1 0.61
6 3.64
10 6.06
3 1.82
0 0.00
145 87.88
20 12.12%
130  โรงเรียนบ้านดง 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
131  โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 80
3 3.75
0 0.00
3 3.75
3 3.75
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
132  โรงเรียนบ้านหัวหาด 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
133  โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 195
6 3.08
7 3.59
4 2.05
1 0.51
2 1.03
175 89.74
20 10.26%
134  โรงเรียนบ้านนาทม 293
11 3.75
8 2.73
2 0.68
8 2.73
1 0.34
263 89.76
30 10.24%
135  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 57
0 0.00
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
136  โรงเรียนบ้านโนนกุง 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
137  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 56
1 1.79
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
138  โรงเรียนบ้านสามัคคี 120
4 3.33
1 0.83
1 0.83
2 1.67
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
139  โรงเรียนบ้านคําไฮ 177
3 1.69
1 0.56
5 2.82
1 0.56
0 0.00
167 94.35
10 5.65%
140  โรงเรียนบ้านบงคํา 124
3 2.42
2 1.61
1 0.81
1 0.81
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
141  โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 42
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
142  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 64
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.56
61 95.31
3 4.69%
143  โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 160
0 0.00
4 2.50
1 0.63
2 1.25
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
144  โรงเรียนบ้านภูกระแต 240
0 0.00
0 0.00
3 1.25
0 0.00
1 0.42
236 98.33
4 1.67%
145  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.61
61 98.39
1 1.61%
146  โรงเรียนบ้านคำเตย 0
0
0
0
0
0
0
0 %
147  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 149
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
149 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านดอนเตย 180
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านท่าจำปา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านม่วงชี 0
0
0
0
0
0
0
0 %
153  โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านโคกยาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,330 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,658 11.90
เตี้ย  1,517 6.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,465 6.56
ผอมและเตี้ย  1,103 4.94
อ้วนและเตี้ย  782 3.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,805 66.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,525 คน


33.70%


Powered By www.thaieducation.net