ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 161 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.66
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
12 28.57
10 23.81
15 35.71
3 7.14
2 4.76
0 0.00
42 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 33
8 24.24
8 24.24
7 21.21
8 24.24
2 6.06
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 18
8 44.44
5 27.78
3 16.67
2 11.11
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
4  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 51
12 23.53
11 21.57
9 17.65
7 13.73
4 7.84
8 15.69
43 84.31%
5  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 63
35 55.56
4 6.35
5 7.94
6 9.52
3 4.76
10 15.87
53 84.13%
6  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 71
14 19.72
11 15.49
10 14.08
11 15.49
4 5.63
21 29.58
50 70.42%
7  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 153
46 30.07
26 16.99
8 5.23
19 12.42
5 3.27
49 32.03
104 67.97%
8  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 38
6 15.79
6 15.79
7 18.42
3 7.89
2 5.26
14 36.84
24 63.16%
9  โรงเรียนบ้านวังสิม 51
14 27.45
8 15.69
3 5.88
6 11.76
1 1.96
19 37.25
32 62.75%
10  โรงเรียนบ้านกกไฮ 47
12 25.53
6 12.77
5 10.64
6 12.77
0 0.00
18 38.30
29 61.70%
11  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 510
57 11.18
43 8.43
80 15.69
19 3.73
113 22.16
198 38.82
312 61.18%
12  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 62
15 24.19
17 27.42
2 3.23
3 4.84
0 0.00
25 40.32
37 59.68%
13  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 90
13 14.44
40 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 41.11
53 58.89%
14  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 698
82 11.75
77 11.03
137 19.63
43 6.16
71 10.17
288 41.26
410 58.74%
15  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 123
24 19.51
13 10.57
15 12.20
10 8.13
8 6.50
53 43.09
70 56.91%
16  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 283
62 21.91
22 7.77
23 8.13
22 7.77
27 9.54
127 44.88
156 55.12%
17  โรงเรียนบ้านโนนหอม 51
13 25.49
9 17.65
2 3.92
4 7.84
0 0.00
23 45.10
28 54.90%
18  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 128
33 25.78
13 10.16
14 10.94
8 6.25
0 0.00
60 46.88
68 53.13%
19  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 34
7 20.59
3 8.82
5 14.71
3 8.82
0 0.00
16 47.06
18 52.94%
20  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 78
15 19.23
13 16.67
9 11.54
3 3.85
0 0.00
38 48.72
40 51.28%
21  โรงเรียนบ้านหนองยาว 26
5 19.23
1 3.85
3 11.54
4 15.38
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
22  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 89
13 14.61
11 12.36
8 8.99
8 8.99
3 3.37
46 51.69
43 48.31%
23  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 335
22 6.57
18 5.37
45 13.43
34 10.15
40 11.94
176 52.54
159 47.46%
24  โรงเรียนบ้านศรีธน 192
14 7.29
16 8.33
27 14.06
4 2.08
23 11.98
108 56.25
84 43.75%
25  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 74
9 12.16
9 12.16
10 13.51
4 5.41
0 0.00
42 56.76
32 43.24%
26  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 42
4 9.52
3 7.14
5 11.90
3 7.14
3 7.14
24 57.14
18 42.86%
27  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 101
18 17.82
8 7.92
11 10.89
6 5.94
0 0.00
58 57.43
43 42.57%
28  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 161
32 19.88
17 10.56
10 6.21
8 4.97
1 0.62
93 57.76
68 42.24%
29  โรงเรียนบ้านนาคำ 43
5 11.63
5 11.63
0 0.00
8 18.60
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
30  โรงเรียนบ้านจำปา 52
4 7.69
6 11.54
6 11.54
4 7.69
1 1.92
31 59.62
21 40.38%
31  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 159
16 10.06
11 6.92
20 12.58
9 5.66
5 3.14
98 61.64
61 38.36%
32  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 59
9 15.25
1 1.69
7 11.86
4 6.78
1 1.69
37 62.71
22 37.29%
33  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 136
29 21.32
8 5.88
10 7.35
2 1.47
1 0.74
86 63.24
50 36.76%
34  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 30
8 26.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
35  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 450
73 16.22
31 6.89
55 12.22
4 0.89
0 0.00
287 63.78
163 36.22%
36  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 119
9 7.56
34 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 63.87
43 36.13%
37  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
5 8.33
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
38  โรงเรียนบ้านคับพวง 62
8 12.90
0 0.00
2 3.23
11 17.74
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
39  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 110
10 9.09
14 12.73
11 10.00
1 0.91
1 0.91
73 66.36
37 33.64%
40  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 51
3 5.88
5 9.80
5 9.80
4 7.84
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
41  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 30
3 10.00
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
42  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 113
3 2.65
2 1.77
18 15.93
14 12.39
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
43  โรงเรียนบ้านหนองแสง 165
30 18.18
13 7.88
10 6.06
1 0.61
0 0.00
111 67.27
54 32.73%
44  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 138
17 12.32
7 5.07
14 10.14
7 5.07
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
45  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
6 10.71
3 5.36
6 10.71
3 5.36
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
46  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 212
16 7.55
13 6.13
5 2.36
10 4.72
24 11.32
144 67.92
68 32.08%
47  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 35
2 5.71
0 0.00
7 20.00
2 5.71
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
48  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 33
4 12.12
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
49  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 66
10 15.15
0 0.00
9 13.64
1 1.52
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
50  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 156
12 7.69
16 10.26
18 11.54
1 0.64
0 0.00
109 69.87
47 30.13%
51  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 40
8 20.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
52  โรงเรียนบ้านชะโนต 134
19 14.18
12 8.96
6 4.48
3 2.24
0 0.00
94 70.15
40 29.85%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 27
7 25.93
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
54  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 141
10 7.09
15 10.64
12 8.51
0 0.00
3 2.13
101 71.63
40 28.37%
55  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 233
21 9.01
19 8.15
16 6.87
10 4.29
0 0.00
167 71.67
66 28.33%
56  โรงเรียนบ้านนาป่ง 39
4 10.26
1 2.56
4 10.26
2 5.13
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 108
0 0.00
0 0.00
8 7.41
15 13.89
7 6.48
78 72.22
30 27.78%
58  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
1 2.13
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
59  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 94
9 9.57
0 0.00
14 14.89
3 3.19
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
60  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 40
3 7.50
3 7.50
1 2.50
2 5.00
2 5.00
29 72.50
11 27.50%
61  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 124
15 12.10
1 0.81
3 2.42
15 12.10
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
62  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 147
11 7.48
5 3.40
12 8.16
12 8.16
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
63  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 100
10 10.00
5 5.00
5 5.00
7 7.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
64  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 119
4 3.36
19 15.97
9 7.56
0 0.00
0 0.00
87 73.11
32 26.89%
65  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 138
9 6.52
8 5.80
13 9.42
2 1.45
5 3.62
101 73.19
37 26.81%
66  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 46
4 8.70
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
67  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 100
8 8.00
4 4.00
8 8.00
6 6.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 58
8 13.79
4 6.90
2 3.45
1 1.72
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
69  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 121
22 18.18
1 0.83
7 5.79
1 0.83
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
70  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 118
11 9.32
0 0.00
11 9.32
2 1.69
6 5.08
88 74.58
30 25.42%
71  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 139
19 13.67
7 5.04
5 3.60
4 2.88
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
72  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
92 10.43
39 4.42
83 9.41
5 0.57
0 0.00
663 75.17
219 24.83%
73  โรงเรียนบ้านผึ้ง 247
27 10.93
19 7.69
7 2.83
2 0.81
6 2.43
186 75.30
61 24.70%
74  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 29
3 10.34
2 6.90
0 0.00
0 0.00
2 6.90
22 75.86
7 24.14%
75  โรงเรียนบ้านปากบัง 38
9 23.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
76  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 76
10 13.16
1 1.32
4 5.26
3 3.95
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
77  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
7 8.24
0 0.00
8 9.41
4 4.71
1 1.18
65 76.47
20 23.53%
78  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 81
8 9.88
5 6.17
5 6.17
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
79  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 133
12 9.02
6 4.51
10 7.52
2 1.50
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
80  โรงเรียนบ้านนายอ 134
10 7.46
3 2.24
17 12.69
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
81  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 36
0 0.00
4 11.11
3 8.33
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
82  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
23 11.39
0 0.00
19 9.41
1 0.50
0 0.00
159 78.71
43 21.29%
83  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 33
3 9.09
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 71
6 8.45
2 2.82
6 8.45
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
85  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 57
3 5.26
5 8.77
1 1.75
3 5.26
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
86  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 188
7 3.72
11 5.85
13 6.91
8 4.26
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
87  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 29
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
23 79.31
6 20.69%
88  โรงเรียนบ้านวังม่วง 58
4 6.90
6 10.34
2 3.45
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
89  โรงเรียนบ้านโพนแพง 92
6 6.52
1 1.09
9 9.78
3 3.26
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
90  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 206
12 5.83
16 7.77
12 5.83
2 0.97
0 0.00
164 79.61
42 20.39%
91  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 103
3 2.91
3 2.91
3 2.91
8 7.77
4 3.88
82 79.61
21 20.39%
92  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
3 4.35
2 2.90
8 11.59
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
93  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 85
2 2.35
6 7.06
8 9.41
0 0.00
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
94  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 60
3 5.00
3 5.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
95  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 166
13 7.83
4 2.41
6 3.61
8 4.82
2 1.20
133 80.12
33 19.88%
96  โรงเรียนบ้านนาหลวง 71
9 12.68
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
97  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 196
5 2.55
16 8.16
15 7.65
2 1.02
0 0.00
158 80.61
38 19.39%
98  โรงเรียนบ้านมหาชัย 167
15 8.98
9 5.39
7 4.19
1 0.60
0 0.00
135 80.84
32 19.16%
99  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 96
1 1.04
1 1.04
3 3.13
11 11.46
2 2.08
78 81.25
18 18.75%
100  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 86
5 5.81
4 4.65
5 5.81
2 2.33
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
101  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 303
21 6.93
14 4.62
9 2.97
7 2.31
5 1.65
247 81.52
56 18.48%
102  โรงเรียนบ้านนางาม 92
4 4.35
3 3.26
6 6.52
2 2.17
2 2.17
75 81.52
17 18.48%
103  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 50
2 4.00
1 2.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
104  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 78
4 5.13
3 3.85
4 5.13
3 3.85
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
105  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 63
5 7.94
2 3.17
2 3.17
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
106  โรงเรียนบ้านสําราญ 112
11 9.82
2 1.79
6 5.36
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
107  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 90
3 3.33
2 2.22
5 5.56
5 5.56
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
108  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 96
6 6.25
0 0.00
5 5.21
5 5.21
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
109  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 96
6 6.25
2 2.08
7 7.29
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
110  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 140
0 0.00
14 10.00
9 6.43
0 0.00
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
111  โรงเรียนบ้านหนองบึง 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
112  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 55
2 3.64
2 3.64
4 7.27
0 0.00
1 1.82
46 83.64
9 16.36%
113  โรงเรียนบ้านจอมมณี 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
114  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
115  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 56
5 8.93
1 1.79
1 1.79
0 0.00
2 3.57
47 83.93
9 16.07%
116  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 88
7 7.95
6 6.82
1 1.14
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
117  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 76
4 5.26
2 2.63
5 6.58
1 1.32
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
118  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 202
8 3.96
12 5.94
8 3.96
3 1.49
0 0.00
171 84.65
31 15.35%
119  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 290
10 3.45
11 3.79
15 5.17
7 2.41
0 0.00
247 85.17
43 14.83%
120  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 68
3 4.41
3 4.41
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
121  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 150
5 3.33
5 3.33
4 2.67
3 2.00
5 3.33
128 85.33
22 14.67%
122  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 35
4 11.43
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
123  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 121
5 4.13
0 0.00
9 7.44
3 2.48
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
124  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 115
4 3.48
5 4.35
4 3.48
3 2.61
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
125  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 92
2 2.17
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
126  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
1 1.85
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
127  โรงเรียนบ้านโสกแมว 147
7 4.76
9 6.12
3 2.04
0 0.00
0 0.00
128 87.07
19 12.93%
128  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 80
2 2.50
3 3.75
1 1.25
4 5.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
129  โรงเรียนบ้านนาโสก 64
1 1.56
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
130  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
131  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 99
5 5.05
4 4.04
3 3.03
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
132  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 250
12 4.80
7 2.80
11 4.40
0 0.00
0 0.00
220 88.00
30 12.00%
133  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 67
2 2.99
1 1.49
2 2.99
1 1.49
2 2.99
59 88.06
8 11.94%
134  โรงเรียนบ้านโพนทัน 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
135  โรงเรียนบ้านกอก 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
2 3.70
2 3.70
48 88.89
6 11.11%
136  โรงเรียนบ้านวังตามัว 199
5 2.51
5 2.51
6 3.02
5 2.51
0 0.00
178 89.45
21 10.55%
137  โรงเรียนบ้านนาคู่ 134
7 5.22
0 0.00
0 0.00
7 5.22
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
138  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 126
6 4.76
3 2.38
2 1.59
2 1.59
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
139  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 78
4 5.13
1 1.28
3 3.85
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
140  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 76
5 6.58
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
141  โรงเรียนบ้านนาหนาด 98
4 4.08
3 3.06
2 2.04
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
142  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 66
2 3.03
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
143  โรงเรียนบ้านกุงโกน 110
2 1.82
0 0.00
5 4.55
2 1.82
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
144  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
2 2.53
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
145  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
146  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
147  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 50
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
148  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 127
2 1.57
2 1.57
3 2.36
0 0.00
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
149  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
1 1.56
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
150  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 87
1 1.15
1 1.15
1 1.15
0 0.00
1 1.15
83 95.40
4 4.60%
151  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 69
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
152  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
1 1.43
1 1.43
67 95.71
3 4.29%
153  โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
1 1.41
68 95.77
3 4.23%
154  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 54
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
155  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
156  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
157  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 151
3 1.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 98.01
3 1.99%
158  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 152
1 0.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 99.34
1 0.66%
159  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนเมืองนครพนม 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,653 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,596 9.04
เตี้ย  1,025 5.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,343 7.61
ผอมและเตี้ย  576 3.26
อ้วนและเตี้ย  413 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,700 71.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,953 คน


28.06%


Powered By www.thaieducation.net