ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 243 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.59
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 44
11 25.00
8 18.18
9 20.45
13 29.55
3 6.82
0 0.00
44 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 53
17 32.08
17 32.08
9 16.98
8 15.09
2 3.77
0 0.00
53 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 12
2 16.67
2 16.67
2 16.67
4 33.33
2 16.67
0 0.00
12 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 53
18 33.96
1 1.89
33 62.26
1 1.89
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
5  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 283
43 15.19
51 18.02
15 5.30
94 33.22
66 23.32
14 4.95
269 95.05%
6  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 79
8 10.13
20 25.32
22 27.85
10 12.66
9 11.39
10 12.66
69 87.34%
7  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 142
12 8.45
19 13.38
10 7.04
38 26.76
32 22.54
31 21.83
111 78.17%
8  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 71
14 19.72
11 15.49
10 14.08
11 15.49
4 5.63
21 29.58
50 70.42%
9  โรงเรียนบ้านวังสิม 51
16 31.37
6 11.76
3 5.88
9 17.65
1 1.96
16 31.37
35 68.63%
10  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 153
46 30.07
26 16.99
7 4.58
19 12.42
7 4.58
48 31.37
105 68.63%
11  โรงเรียนบ้านกุรุคุ 221
40 18.10
63 28.51
11 4.98
19 8.60
7 3.17
81 36.65
140 63.35%
12  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 62
15 24.19
17 27.42
2 3.23
5 8.06
0 0.00
23 37.10
39 62.90%
13  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 57
9 15.79
19 33.33
1 1.75
5 8.77
1 1.75
22 38.60
35 61.40%
14  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 38
6 15.79
5 13.16
7 18.42
3 7.89
2 5.26
15 39.47
23 60.53%
15  โรงเรียนบ้านศรีธน 187
14 7.49
34 18.18
29 15.51
28 14.97
6 3.21
76 40.64
111 59.36%
16  โรงเรียนบ้านกกไฮ 49
12 24.49
6 12.24
5 10.20
6 12.24
0 0.00
20 40.82
29 59.18%
17  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 90
13 14.44
40 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 41.11
53 58.89%
18  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 698
84 12.03
77 11.03
135 19.34
43 6.16
71 10.17
288 41.26
410 58.74%
19  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1490
78 5.23
152 10.20
80 5.37
188 12.62
371 24.90
621 41.68
869 58.32%
20  โรงเรียนบ้านวังกระแส 211
52 24.64
38 18.01
14 6.64
17 8.06
1 0.47
89 42.18
122 57.82%
21  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 129
29 22.48
18 13.95
11 8.53
6 4.65
9 6.98
56 43.41
73 56.59%
22  โรงเรียนบ้านโนนหอม 51
13 25.49
9 17.65
2 3.92
4 7.84
0 0.00
23 45.10
28 54.90%
23  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 121
41 33.88
14 11.57
7 5.79
4 3.31
0 0.00
55 45.45
66 54.55%
24  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 147
27 18.37
15 10.20
15 10.20
10 6.80
11 7.48
69 46.94
78 53.06%
25  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 118
17 14.41
13 11.02
9 7.63
7 5.93
16 13.56
56 47.46
62 52.54%
26  โรงเรียนบ้านนาบัว 96
27 28.13
0 0.00
8 8.33
15 15.63
0 0.00
46 47.92
50 52.08%
27  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 100
20 20.00
20 20.00
9 9.00
3 3.00
0 0.00
48 48.00
52 52.00%
28  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 52
9 17.31
9 17.31
6 11.54
3 5.77
0 0.00
25 48.08
27 51.92%
29  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 62
4 6.45
5 8.06
11 17.74
5 8.06
7 11.29
30 48.39
32 51.61%
30  โรงเรียนบ้านคำเตย 175
28 16.00
25 14.29
20 11.43
15 8.57
0 0.00
87 49.71
88 50.29%
31  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 148
22 14.86
21 14.19
15 10.14
10 6.76
5 3.38
75 50.68
73 49.32%
32  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 89
13 14.61
11 12.36
8 8.99
8 8.99
3 3.37
46 51.69
43 48.31%
33  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 126
31 24.60
11 8.73
12 9.52
6 4.76
0 0.00
66 52.38
60 47.62%
34  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 335
22 6.57
18 5.37
45 13.43
34 10.15
40 11.94
176 52.54
159 47.46%
35  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 233
33 14.16
7 3.00
14 6.01
40 17.17
15 6.44
124 53.22
109 46.78%
36  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 205
22 10.73
10 4.88
15 7.32
32 15.61
15 7.32
111 54.15
94 45.85%
37  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 79
13 16.46
14 17.72
6 7.59
3 3.80
0 0.00
43 54.43
36 45.57%
38  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
19 13.48
17 12.06
9 6.38
9 6.38
9 6.38
78 55.32
63 44.68%
39  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 61
8 13.11
1 1.64
4 6.56
9 14.75
5 8.20
34 55.74
27 44.26%
40  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 344
55 15.99
32 9.30
43 12.50
21 6.10
1 0.29
192 55.81
152 44.19%
41  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 39
15 38.46
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
42  โรงเรียนบ้านนาป่ง 39
6 15.38
2 5.13
2 5.13
7 17.95
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
43  โรงเรียนบ้านดงอินำ 117
22 18.80
16 13.68
6 5.13
4 3.42
2 1.71
67 57.26
50 42.74%
44  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 170
10 5.88
12 7.06
8 4.71
22 12.94
20 11.76
98 57.65
72 42.35%
45  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 100
16 16.00
8 8.00
13 13.00
5 5.00
0 0.00
58 58.00
42 42.00%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 108
9 8.33
7 6.48
8 7.41
18 16.67
2 1.85
64 59.26
44 40.74%
47  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 118
11 9.32
37 31.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 59.32
48 40.68%
48  โรงเรียนบ้านชะโนต 133
19 14.29
14 10.53
12 9.02
9 6.77
0 0.00
79 59.40
54 40.60%
49  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 158
19 12.03
11 6.96
20 12.66
9 5.70
5 3.16
94 59.49
64 40.51%
50  โรงเรียนบ้านคำพอก 141
19 13.48
6 4.26
5 3.55
20 14.18
7 4.96
84 59.57
57 40.43%
51  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 35
6 17.14
1 2.86
2 5.71
5 14.29
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
52  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 987
134 13.58
107 10.84
153 15.50
0 0.00
0 0.00
593 60.08
394 39.92%
53  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 58
12 20.69
3 5.17
6 10.34
0 0.00
2 3.45
35 60.34
23 39.66%
54  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
7 12.50
8 14.29
3 5.36
0 0.00
4 7.14
34 60.71
22 39.29%
55  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
19 27.54
3 4.35
5 7.25
0 0.00
0 0.00
42 60.87
27 39.13%
56  โรงเรียนบ้านคับพวง 64
8 12.50
4 6.25
2 3.13
11 17.19
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
57  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 511
57 11.15
43 8.41
80 15.66
19 3.72
0 0.00
312 61.06
199 38.94%
58  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 234
28 11.97
28 11.97
21 8.97
14 5.98
0 0.00
143 61.11
91 38.89%
59  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 449
78 17.37
33 7.35
56 12.47
5 1.11
0 0.00
277 61.69
172 38.31%
60  โรงเรียนบ้านโคกสูง 128
18 14.06
9 7.03
0 0.00
13 10.16
8 6.25
80 62.50
48 37.50%
61  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 114
17 14.91
13 11.40
5 4.39
7 6.14
0 0.00
72 63.16
42 36.84%
62  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 113
7 6.19
4 3.54
19 16.81
11 9.73
0 0.00
72 63.72
41 36.28%
63  โรงเรียนบ้านนางาม 92
9 9.78
9 9.78
8 8.70
7 7.61
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
64  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 42
3 7.14
2 4.76
3 7.14
3 7.14
4 9.52
27 64.29
15 35.71%
65  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 136
28 20.59
8 5.88
9 6.62
2 1.47
1 0.74
88 64.71
48 35.29%
66  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 51
5 9.80
5 9.80
3 5.88
4 7.84
1 1.96
33 64.71
18 35.29%
67  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
5 8.33
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
68  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 199
39 19.60
14 7.04
16 8.04
0 0.00
0 0.00
130 65.33
69 34.67%
69  โรงเรียนบ้านหนองยาว 26
4 15.38
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
70  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 29
2 6.90
0 0.00
7 24.14
0 0.00
1 3.45
19 65.52
10 34.48%
71  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 166
22 13.25
14 8.43
2 1.20
18 10.84
1 0.60
109 65.66
57 34.34%
72  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 50
2 4.00
4 8.00
9 18.00
2 4.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 71
6 8.45
8 11.27
7 9.86
3 4.23
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
74  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 110
10 9.09
14 12.73
11 10.00
1 0.91
1 0.91
73 66.36
37 33.64%
75  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 48
10 20.83
5 10.42
1 2.08
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
76  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 103
5 4.85
8 7.77
8 7.77
5 4.85
8 7.77
69 66.99
34 33.01%
77  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 138
17 12.32
7 5.07
14 10.14
7 5.07
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
78  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 72
8 11.11
2 2.78
6 8.33
3 4.17
4 5.56
49 68.06
23 31.94%
79  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 143
13 9.09
17 11.89
11 7.69
0 0.00
4 2.80
98 68.53
45 31.47%
80  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 35
1 2.86
3 8.57
3 8.57
2 5.71
2 5.71
24 68.57
11 31.43%
81  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 179
14 7.82
16 8.94
10 5.59
12 6.70
4 2.23
123 68.72
56 31.28%
82  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 212
13 6.13
14 6.60
7 3.30
8 3.77
24 11.32
146 68.87
66 31.13%
83  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 29
3 10.34
2 6.90
1 3.45
2 6.90
1 3.45
20 68.97
9 31.03%
84  โรงเรียนบ้านผึ้ง 247
33 13.36
29 11.74
8 3.24
6 2.43
0 0.00
171 69.23
76 30.77%
85  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 368
35 9.51
57 15.49
19 5.16
2 0.54
0 0.00
255 69.29
113 30.71%
86  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 124
16 12.90
1 0.81
4 3.23
17 13.71
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
87  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 33
4 12.12
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
88  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 30
6 20.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
89  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 40
8 20.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
90  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
11 13.41
4 4.88
6 7.32
2 2.44
1 1.22
58 70.73
24 29.27%
91  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 96
10 10.42
8 8.33
9 9.38
1 1.04
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
92  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 100
11 11.00
5 5.00
7 7.00
6 6.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
93  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 249
11 4.42
11 4.42
22 8.84
11 4.42
17 6.83
177 71.08
72 28.92%
94  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 35
2 5.71
0 0.00
6 17.14
2 5.71
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
95  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 53
10 18.87
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
96  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 46
4 8.70
3 6.52
6 13.04
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
97  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 881
118 13.39
33 3.75
86 9.76
5 0.57
3 0.34
636 72.19
245 27.81%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 65
10 15.38
1 1.54
4 6.15
3 4.62
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
99  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
1 2.13
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
100  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 127
11 8.66
9 7.09
10 7.87
5 3.94
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
101  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 40
3 7.50
3 7.50
1 2.50
2 5.00
2 5.00
29 72.50
11 27.50%
102  โรงเรียนบ้านโพนแพง 92
9 9.78
1 1.09
15 16.30
0 0.00
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
103  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 56
7 12.50
3 5.36
2 3.57
1 1.79
2 3.57
41 73.21
15 26.79%
104  โรงเรียนบ้านหนองแสง 166
21 12.65
10 6.02
7 4.22
6 3.61
0 0.00
122 73.49
44 26.51%
105  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 341
60 17.60
11 3.23
17 4.99
2 0.59
0 0.00
251 73.61
90 26.39%
106  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 118
11 9.32
12 10.17
8 6.78
0 0.00
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
107  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
2 4.76
2 4.76
5 11.90
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 27
6 22.22
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
109  โรงเรียนบ้านนาเชือก 105
7 6.67
10 9.52
4 3.81
4 3.81
2 1.90
78 74.29
27 25.71%
110  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 138
16 11.59
8 5.80
8 5.80
3 2.17
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
111  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 148
10 6.76
15 10.14
5 3.38
7 4.73
0 0.00
111 75.00
37 25.00%
112  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2238
132 5.90
136 6.08
219 9.79
48 2.14
17 0.76
1686 75.34
552 24.66%
113  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 134
12 8.96
12 8.96
7 5.22
1 0.75
1 0.75
101 75.37
33 24.63%
114  โรงเรียนบ้านนาทราย 45
4 8.89
4 8.89
3 6.67
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
115  โรงเรียนบ้านนายอ 135
13 9.63
4 2.96
16 11.85
0 0.00
0 0.00
102 75.56
33 24.44%
116  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 161
18 11.18
7 4.35
10 6.21
4 2.48
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
117  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 133
12 9.02
7 5.26
12 9.02
1 0.75
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
118  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 25
4 16.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
19 76.00
6 24.00%
119  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
7 8.24
0 0.00
8 9.41
4 4.71
1 1.18
65 76.47
20 23.53%
120  โรงเรียนบ้านหนองบัว 64
13 20.31
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
121  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 163
17 10.43
4 2.45
15 9.20
2 1.23
0 0.00
125 76.69
38 23.31%
122  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
26 12.87
0 0.00
19 9.41
1 0.50
0 0.00
156 77.23
46 22.77%
123  โรงเรียนบ้านทันสมัย 31
0 0.00
0 0.00
6 19.35
1 3.23
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
124  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 76
5 6.58
4 5.26
7 9.21
1 1.32
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
125  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 76
7 9.21
4 5.26
5 6.58
1 1.32
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
126  โรงเรียนบ้านดงโชค 36
0 0.00
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
127  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 108
1 0.93
4 3.70
17 15.74
2 1.85
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
128  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 68
7 10.29
0 0.00
7 10.29
1 1.47
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
129  โรงเรียนบ้านดงบาก 127
7 5.51
3 2.36
14 11.02
4 3.15
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
130  โรงเรียนบ้านหนองคอง 50
5 10.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
131  โรงเรียนบ้านนาม่วง 41
3 7.32
1 2.44
4 9.76
0 0.00
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
132  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 152
15 9.87
0 0.00
18 11.84
0 0.00
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
133  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 74
0 0.00
7 9.46
9 12.16
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
134  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 209
13 6.22
16 7.66
14 6.70
2 0.96
0 0.00
164 78.47
45 21.53%
135  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 42
3 7.14
3 7.14
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
136  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 56
6 10.71
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
137  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 187
27 14.44
4 2.14
4 2.14
4 2.14
1 0.53
147 78.61
40 21.39%
138  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 99
7 7.07
5 5.05
6 6.06
2 2.02
1 1.01
78 78.79
21 21.21%
139  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 33
3 9.09
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
140  โรงเรียนบ้านจำปา 52
3 5.77
1 1.92
3 5.77
2 3.85
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
141  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 90
8 8.89
6 6.67
5 5.56
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
142  โรงเรียนบ้านม่วง 67
7 10.45
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
143  โรงเรียนบ้านดอนโทน 111
5 4.50
4 3.60
4 3.60
5 4.50
5 4.50
88 79.28
23 20.72%
144  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 29
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
23 79.31
6 20.69%
145  โรงเรียนบ้านวังม่วง 58
4 6.90
3 5.17
2 3.45
2 3.45
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
146  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 92
2 2.17
1 1.09
4 4.35
10 10.87
2 2.17
73 79.35
19 20.65%
147  โรงเรียนบ้านมหาชัย 165
16 9.70
9 5.45
8 4.85
1 0.61
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
148  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 196
13 6.63
2 1.02
11 5.61
13 6.63
1 0.51
156 79.59
40 20.41%
149  โรงเรียนบ้านกล้วย 64
5 7.81
4 6.25
0 0.00
3 4.69
1 1.56
51 79.69
13 20.31%
150  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 303
25 8.25
14 4.62
9 2.97
8 2.64
5 1.65
242 79.87
61 20.13%
151  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 85
2 2.35
6 7.06
8 9.41
0 0.00
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
152  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 156
0 0.00
15 9.62
16 10.26
0 0.00
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
153  โรงเรียนบ้านนาหลวง 71
9 12.68
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
154  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 138
10 7.25
7 5.07
9 6.52
1 0.72
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
155  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 514
34 6.61
27 5.25
38 7.39
1 0.19
0 0.00
414 80.54
100 19.46%
156  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 31
0 0.00
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
157  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 202
14 6.93
12 5.94
12 5.94
0 0.00
1 0.50
163 80.69
39 19.31%
158  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 68
4 5.88
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
159  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 63
6 9.52
3 4.76
1 1.59
2 3.17
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
160  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 42
6 14.29
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
161  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 79
5 6.33
2 2.53
8 10.13
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
162  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 43
3 6.98
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
163  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 54
3 5.56
0 0.00
6 11.11
0 0.00
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
164  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 76
4 5.26
3 3.95
4 5.26
3 3.95
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
165  โรงเรียนบ้านปากบัง 38
7 18.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
166  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 115
5 4.35
6 5.22
6 5.22
4 3.48
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
167  โรงเรียนบ้านหนองบึง 62
6 9.68
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
168  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 86
7 8.14
4 4.65
3 3.49
1 1.16
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
169  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 109
7 6.42
4 3.67
5 4.59
3 2.75
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
170  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 92
1 1.09
0 0.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
171  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 128
7 5.47
3 2.34
12 9.38
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
172  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 89
7 7.87
7 7.87
1 1.12
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
173  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 90
3 3.33
2 2.22
5 5.56
5 5.56
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
174  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 96
6 6.25
0 0.00
5 5.21
5 5.21
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
175  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 36
0 0.00
2 5.56
3 8.33
0 0.00
1 2.78
30 83.33
6 16.67%
176  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 55
2 3.64
2 3.64
4 7.27
0 0.00
1 1.82
46 83.64
9 16.36%
177  โรงเรียนเมืองนครพนม 43
4 9.30
3 6.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
178  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 149
9 6.04
0 0.00
7 4.70
0 0.00
8 5.37
125 83.89
24 16.11%
179  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 140
0 0.00
14 10.00
8 5.71
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
180  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 118
3 2.54
4 3.39
8 6.78
3 2.54
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
181  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 53
1 1.89
6 11.32
1 1.89
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
182  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
183  โรงเรียนบ้านวังตามัว 195
7 3.59
7 3.59
6 3.08
5 2.56
4 2.05
166 85.13
29 14.87%
184  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 290
10 3.45
11 3.79
15 5.17
7 2.41
0 0.00
247 85.17
43 14.83%
185  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 150
5 3.33
5 3.33
4 2.67
3 2.00
5 3.33
128 85.33
22 14.67%
186  โรงเรียนบ้านดอนขาว 103
6 5.83
5 4.85
2 1.94
2 1.94
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
187  โรงเรียนบ้านนาหนาด 97
7 7.22
7 7.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
188  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 119
4 3.36
9 7.56
4 3.36
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
189  โรงเรียนบ้านเหิบ 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
190  โรงเรียนมรุกขนคร 116
5 4.31
6 5.17
1 0.86
2 1.72
2 1.72
100 86.21
16 13.79%
191  โรงเรียนบ้านกุงโกน 110
4 3.64
1 0.91
5 4.55
4 3.64
1 0.91
95 86.36
15 13.64%
192  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 66
2 3.03
3 4.55
4 6.06
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
193  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 76
1 1.32
4 5.26
5 6.58
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
194  โรงเรียนบ้านจอมมณี 31
2 6.45
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
195  โรงเรียนบ้านสําราญ 110
4 3.64
2 1.82
5 4.55
3 2.73
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
196  โรงเรียนบ้านนาโสก 71
1 1.41
3 4.23
5 7.04
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
197  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 167
5 2.99
5 2.99
3 1.80
4 2.40
4 2.40
146 87.43
21 12.57%
198  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 80
2 2.50
3 3.75
1 1.25
4 5.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
199  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 250
14 5.60
7 2.80
10 4.00
0 0.00
0 0.00
219 87.60
31 12.40%
200  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 67
3 4.48
1 1.49
2 2.99
2 2.99
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
201  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 51
4 7.84
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
202  โรงเรียนบ้านนาดี 60
3 5.00
0 0.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
203  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
204  โรงเรียนบ้านนาคู่ 134
7 5.22
0 0.00
0 0.00
8 5.97
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
205  โรงเรียนบ้านกอก 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
2 3.70
2 3.70
48 88.89
6 11.11%
206  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 54
6 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
207  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 47
2 4.26
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
208  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 47
1 2.13
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
209  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 126
6 4.76
3 2.38
2 1.59
2 1.59
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
210  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 78
4 5.13
1 1.28
3 3.85
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
211  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 79
1 1.27
0 0.00
4 5.06
3 3.80
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
212  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 70
3 4.29
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
213  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 92
0 0.00
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
214  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
215  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
216  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
217  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
218  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 60
0 0.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
219  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 122
2 1.64
1 0.82
7 5.74
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
220  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 87
2 2.30
3 3.45
2 2.30
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
221  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.99
7 6.93
93 92.08
8 7.92%
222  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
3 3.37
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
223  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
224  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 79
3 3.80
0 0.00
2 2.53
0 0.00
1 1.27
73 92.41
6 7.59%
225  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
226  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
227  โรงเรียนบ้านแขนนาง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
1 2.04
46 93.88
3 6.12%
228  โรงเรียนบ้านโสกแมว 147
4 2.72
0 0.00
5 3.40
0 0.00
0 0.00
138 93.88
9 6.12%
229  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
230  โรงเรียนบ้านโพนทัน 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
231  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 69
3 4.35
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
232  โรงเรียนบ้านหนองแคน 92
1 1.09
1 1.09
2 2.17
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
233  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
1 1.43
1 1.43
67 95.71
3 4.29%
234  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 47
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
235  โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
1 1.41
68 95.77
3 4.23%
236  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
237  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
238  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 75
1 1.33
0 0.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
239  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
240  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 127
0 0.00
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
125 98.43
2 1.57%
241  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,041 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,954 9.52
เตี้ย  2,165 6.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,403 7.74
ผอมและเตี้ย  1,332 4.29
อ้วนและเตี้ย  940 3.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,247 68.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,794 คน


31.55%


Powered By www.thaieducation.net