ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 236 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.78
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 50
13 26.00
10 20.00
11 22.00
13 26.00
3 6.00
0 0.00
50 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 62
29 46.77
10 16.13
7 11.29
10 16.13
6 9.68
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 5
0 0.00
1 20.00
1 20.00
3 60.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองยาว 31
16 51.61
4 12.90
8 25.81
3 9.68
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 4
1 25.00
1 25.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
6  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 53
45 84.91
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 88
14 15.91
15 17.05
49 55.68
6 6.82
4 4.55
0 0.00
88 100.00%
8  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 331
75 22.66
49 14.80
89 26.89
48 14.50
51 15.41
19 5.74
312 94.26%
9  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
54 63.53
1 1.18
10 11.76
1 1.18
0 0.00
19 22.35
66 77.65%
10  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 87
29 33.33
15 17.24
2 2.30
14 16.09
5 5.75
22 25.29
65 74.71%
11  โรงเรียนบ้านกล้วย 93
12 12.90
15 16.13
10 10.75
14 15.05
15 16.13
27 29.03
66 70.97%
12  โรงเรียนบ้านวังสิม 51
16 31.37
6 11.76
3 5.88
9 17.65
1 1.96
16 31.37
35 68.63%
13  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 167
48 28.74
22 13.17
12 7.19
21 12.57
6 3.59
58 34.73
109 65.27%
14  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 19
6 31.58
4 21.05
0 0.00
2 10.53
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
15  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 116
18 15.52
16 13.79
10 8.62
9 7.76
18 15.52
45 38.79
71 61.21%
16  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1490
78 5.23
152 10.20
80 5.37
188 12.62
371 24.90
621 41.68
869 58.32%
17  โรงเรียนบ้านปากบัง 46
11 23.91
8 17.39
7 15.22
0 0.00
0 0.00
20 43.48
26 56.52%
18  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 123
26 21.14
15 12.20
9 7.32
10 8.13
8 6.50
55 44.72
68 55.28%
19  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 80
7 8.75
9 11.25
20 25.00
3 3.75
5 6.25
36 45.00
44 55.00%
20  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 99
14 14.14
7 7.07
3 3.03
20 20.20
10 10.10
45 45.45
54 54.55%
21  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 62
10 16.13
6 9.68
10 16.13
6 9.68
1 1.61
29 46.77
33 53.23%
22  โรงเรียนบ้านนาบัว 96
27 28.13
0 0.00
8 8.33
15 15.63
0 0.00
46 47.92
50 52.08%
23  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 45
20 44.44
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
22 48.89
23 51.11%
24  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 183
1 0.55
25 13.66
6 3.28
26 14.21
31 16.94
94 51.37
89 48.63%
25  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 89
13 14.61
11 12.36
8 8.99
8 8.99
3 3.37
46 51.69
43 48.31%
26  โรงเรียนบ้านวังกระแส 220
34 15.45
40 18.18
17 7.73
13 5.91
2 0.91
114 51.82
106 48.18%
27  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 46
7 15.22
3 6.52
7 15.22
3 6.52
2 4.35
24 52.17
22 47.83%
28  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 71
7 9.86
8 11.27
11 15.49
2 2.82
4 5.63
39 54.93
32 45.07%
29  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
19 13.48
17 12.06
9 6.38
9 6.38
9 6.38
78 55.32
63 44.68%
30  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 510
28 5.49
13 2.55
112 21.96
5 0.98
69 13.53
283 55.49
227 44.51%
31  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 106
17 16.04
8 7.55
16 15.09
6 5.66
0 0.00
59 55.66
47 44.34%
32  โรงเรียนบ้านนางาม 79
11 13.92
4 5.06
4 5.06
12 15.19
4 5.06
44 55.70
35 44.30%
33  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 134
19 14.18
25 18.66
4 2.99
10 7.46
1 0.75
75 55.97
59 44.03%
34  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 126
21 16.67
20 15.87
11 8.73
3 2.38
0 0.00
71 56.35
55 43.65%
35  โรงเรียนบ้านคำพอก 141
19 13.48
6 4.26
6 4.26
22 15.60
8 5.67
80 56.74
61 43.26%
36  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 121
12 9.92
25 20.66
12 9.92
3 2.48
0 0.00
69 57.02
52 42.98%
37  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 345
51 14.78
34 9.86
37 10.72
22 6.38
2 0.58
199 57.68
146 42.32%
38  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 166
20 12.05
18 10.84
9 5.42
13 7.83
9 5.42
97 58.43
69 41.57%
39  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 41
4 9.76
5 12.20
5 12.20
2 4.88
1 2.44
24 58.54
17 41.46%
40  โรงเรียนบ้านคำเตย 194
21 10.82
12 6.19
18 9.28
6 3.09
23 11.86
114 58.76
80 41.24%
41  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 153
17 11.11
12 7.84
20 13.07
6 3.92
8 5.23
90 58.82
63 41.18%
42  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 117
13 11.11
12 10.26
12 10.26
11 9.40
0 0.00
69 58.97
48 41.03%
43  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 32
4 12.50
1 3.13
3 9.38
1 3.13
4 12.50
19 59.38
13 40.63%
44  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 65
11 16.92
7 10.77
2 3.08
6 9.23
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
45  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 259
17 6.56
22 8.49
16 6.18
17 6.56
31 11.97
156 60.23
103 39.77%
46  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 201
44 21.89
17 8.46
18 8.96
0 0.00
0 0.00
122 60.70
79 39.30%
47  โรงเรียนบ้านโคกสูง 139
20 14.39
9 6.47
0 0.00
15 10.79
9 6.47
86 61.87
53 38.13%
48  โรงเรียนบ้านนาป่ง 42
2 4.76
4 9.52
6 14.29
4 9.52
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
49  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 100
6 6.00
13 13.00
12 12.00
3 3.00
4 4.00
62 62.00
38 38.00%
50  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
6 10.71
8 14.29
7 12.50
0 0.00
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
51  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 121
11 9.09
4 3.31
16 13.22
4 3.31
10 8.26
76 62.81
45 37.19%
52  โรงเรียนบ้านชะโนต 143
32 22.38
10 6.99
11 7.69
0 0.00
0 0.00
90 62.94
53 37.06%
53  โรงเรียนเมืองนครพนม 68
7 10.29
13 19.12
5 7.35
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
54  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 133
11 8.27
12 9.02
17 12.78
4 3.01
4 3.01
85 63.91
48 36.09%
55  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1017
133 13.08
104 10.23
58 5.70
66 6.49
0 0.00
656 64.50
361 35.50%
56  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
5 8.33
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
57  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 49
5 10.20
4 8.16
3 6.12
4 8.16
1 2.04
32 65.31
17 34.69%
58  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 53
4 7.55
5 9.43
9 16.98
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
59  โรงเรียนบ้านโนนหอม 51
7 13.73
6 11.76
3 5.88
1 1.96
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
60  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 31
2 6.45
0 0.00
7 22.58
0 0.00
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
61  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 59
6 10.17
4 6.78
3 5.08
6 10.17
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
62  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 233
11 4.72
38 16.31
17 7.30
6 2.58
3 1.29
158 67.81
75 32.19%
63  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 84
11 13.10
7 8.33
6 7.14
2 2.38
1 1.19
57 67.86
27 32.14%
64  โรงเรียนบ้านนาทราย 41
4 9.76
4 9.76
3 7.32
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
65  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 136
18 13.24
3 2.21
6 4.41
2 1.47
14 10.29
93 68.38
43 31.62%
66  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 57
4 7.02
3 5.26
5 8.77
3 5.26
3 5.26
39 68.42
18 31.58%
67  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 554
33 5.96
31 5.60
47 8.48
33 5.96
30 5.42
380 68.59
174 31.41%
68  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 700
77 11.00
5 0.71
77 11.00
40 5.71
20 2.86
481 68.71
219 31.29%
69  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 136
19 13.97
14 10.29
6 4.41
2 1.47
1 0.74
94 69.12
42 30.88%
70  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 351
15 4.27
18 5.13
40 11.40
7 1.99
28 7.98
243 69.23
108 30.77%
71  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 192
12 6.25
28 14.58
11 5.73
5 2.60
3 1.56
133 69.27
59 30.73%
72  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 36
7 19.44
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
73  โรงเรียนบ้านนาหลวง 72
9 12.50
4 5.56
9 12.50
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
74  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 226
11 4.87
5 2.21
24 10.62
16 7.08
13 5.75
157 69.47
69 30.53%
75  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 43
5 11.63
3 6.98
4 9.30
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
76  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 77
5 6.49
4 5.19
4 5.19
8 10.39
2 2.60
54 70.13
23 29.87%
77  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 64
10 15.63
1 1.56
4 6.25
1 1.56
3 4.69
45 70.31
19 29.69%
78  โรงเรียนบ้านจำปา 54
5 9.26
3 5.56
5 9.26
1 1.85
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
79  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 34
0 0.00
2 5.88
5 14.71
0 0.00
3 8.82
24 70.59
10 29.41%
80  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 75
5 6.67
4 5.33
5 6.67
3 4.00
5 6.67
53 70.67
22 29.33%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 72
8 11.11
7 9.72
6 8.33
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
82  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 79
18 22.78
3 3.80
1 1.27
0 0.00
1 1.27
56 70.89
23 29.11%
83  โรงเรียนบ้านดงอินำ 117
14 11.97
11 9.40
9 7.69
0 0.00
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
84  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 38
6 15.79
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
85  โรงเรียนบ้านหนองแสง 157
19 12.10
12 7.64
14 8.92
0 0.00
0 0.00
112 71.34
45 28.66%
86  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 140
19 13.57
5 3.57
11 7.86
5 3.57
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
87  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 25
3 12.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 85
3 3.53
8 9.41
5 5.88
7 8.24
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
89  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 67
5 7.46
5 7.46
5 7.46
3 4.48
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
90  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2238
146 6.52
119 5.32
219 9.79
113 5.05
0 0.00
1641 73.32
597 26.68%
91  โรงเรียนบ้านนาเชือก 113
8 7.08
8 7.08
3 2.65
5 4.42
6 5.31
83 73.45
30 26.55%
92  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
93  โรงเรียนบ้านนาม่วง 43
3 6.98
1 2.33
6 13.95
0 0.00
1 2.33
32 74.42
11 25.58%
94  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 43
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
95  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 43
6 13.95
4 9.30
1 2.33
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
96  โรงเรียนบ้านโพนแพง 94
5 5.32
1 1.06
14 14.89
3 3.19
1 1.06
70 74.47
24 25.53%
97  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 204
11 5.39
9 4.41
20 9.80
11 5.39
0 0.00
153 75.00
51 25.00%
98  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 161
11 6.83
12 7.45
8 4.97
8 4.97
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
99  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 148
16 10.81
10 6.76
7 4.73
0 0.00
2 1.35
113 76.35
35 23.65%
100  โรงเรียนบ้านเหิบ 55
1 1.82
2 3.64
6 10.91
3 5.45
1 1.82
42 76.36
13 23.64%
101  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 363
28 7.71
22 6.06
23 6.34
12 3.31
0 0.00
278 76.58
85 23.42%
102  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 129
16 12.40
3 2.33
6 4.65
0 0.00
5 3.88
99 76.74
30 23.26%
103  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 69
10 14.49
2 2.90
4 5.80
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
104  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 52
2 3.85
4 7.69
6 11.54
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
105  โรงเรียนบ้านดอนโทน 111
5 4.50
5 4.50
4 3.60
5 4.50
6 5.41
86 77.48
25 22.52%
106  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 103
4 3.88
4 3.88
6 5.83
4 3.88
5 4.85
80 77.67
23 22.33%
107  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 81
5 6.17
3 3.70
4 4.94
3 3.70
3 3.70
63 77.78
18 22.22%
108  โรงเรียนบ้านดงบาก 127
7 5.51
3 2.36
14 11.02
4 3.15
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
109  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 78
9 11.54
3 3.85
2 2.56
0 0.00
3 3.85
61 78.21
17 21.79%
110  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 37
2 5.41
2 5.41
2 5.41
2 5.41
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
111  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 158
16 10.13
4 2.53
8 5.06
4 2.53
2 1.27
124 78.48
34 21.52%
112  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 126
6 4.76
8 6.35
13 10.32
0 0.00
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
113  โรงเรียนบ้านทันสมัย 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
114  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 52
0 0.00
3 5.77
8 15.38
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
115  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 38
3 7.89
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 72
8 11.11
4 5.56
2 2.78
1 1.39
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
117  โรงเรียนบ้านศรีธน 188
7 3.72
11 5.85
18 9.57
2 1.06
1 0.53
149 79.26
39 20.74%
118  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 63
3 4.76
3 4.76
6 9.52
0 0.00
1 1.59
50 79.37
13 20.63%
119  โรงเรียนบ้านนาคู่ 136
5 3.68
5 3.68
6 4.41
5 3.68
7 5.15
108 79.41
28 20.59%
120  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 68
3 4.41
2 2.94
5 7.35
4 5.88
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
121  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 137
11 8.03
5 3.65
8 5.84
3 2.19
1 0.73
109 79.56
28 20.44%
122  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
4 5.80
5 7.25
3 4.35
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
123  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 163
6 3.68
0 0.00
27 16.56
0 0.00
0 0.00
130 79.75
33 20.25%
124  โรงเรียนบ้านมหาชัย 165
17 10.30
8 4.85
8 4.85
0 0.00
0 0.00
132 80.00
33 20.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 60
0 0.00
4 6.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
126  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 303
27 8.91
14 4.62
7 2.31
7 2.31
5 1.65
243 80.20
60 19.80%
127  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 96
5 5.21
7 7.29
5 5.21
2 2.08
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
128  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 46
4 8.70
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
129  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 218
7 3.21
8 3.67
10 4.59
1 0.46
16 7.34
176 80.73
42 19.27%
130  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
5 11.90
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
131  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 116
2 1.72
0 0.00
17 14.66
3 2.59
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
132  โรงเรียนบ้านนาหนาด 95
4 4.21
2 2.11
5 5.26
4 4.21
3 3.16
77 81.05
18 18.95%
133  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 32
3 9.38
1 3.13
0 0.00
0 0.00
2 6.25
26 81.25
6 18.75%
134  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 49
0 0.00
2 4.08
4 8.16
3 6.12
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
135  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 262
13 4.96
0 0.00
13 4.96
0 0.00
22 8.40
214 81.68
48 18.32%
136  โรงเรียนบ้านดงโชค 44
4 9.09
4 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
137  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 216
5 2.31
8 3.70
26 12.04
0 0.00
0 0.00
177 81.94
39 18.06%
138  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 399
16 4.01
6 1.50
37 9.27
0 0.00
13 3.26
327 81.95
72 18.05%
139  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 61
3 4.92
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
140  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 79
2 2.53
3 3.80
4 5.06
2 2.53
3 3.80
65 82.28
14 17.72%
141  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 57
0 0.00
3 5.26
6 10.53
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
142  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 97
5 5.15
5 5.15
3 3.09
3 3.09
1 1.03
80 82.47
17 17.53%
143  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 17.46
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
144  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 92
4 4.35
4 4.35
8 8.70
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
145  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 58
2 3.45
1 1.72
6 10.34
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
146  โรงเรียนมรุกขนคร 128
6 4.69
4 3.13
6 4.69
4 3.13
2 1.56
106 82.81
22 17.19%
147  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 82
6 7.32
4 4.88
2 2.44
2 2.44
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
148  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 47
4 8.51
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
149  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 161
9 5.59
4 2.48
8 4.97
4 2.48
2 1.24
134 83.23
27 16.77%
150  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 55
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
151  โรงเรียนบ้านวังตามัว 199
10 5.03
8 4.02
7 3.52
7 3.52
0 0.00
167 83.92
32 16.08%
152  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 156
2 1.28
3 1.92
0 0.00
2 1.28
18 11.54
131 83.97
25 16.03%
153  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 75
6 8.00
3 4.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
154  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
6 2.97
7 3.47
10 4.95
9 4.46
0 0.00
170 84.16
32 15.84%
155  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 57
2 3.51
2 3.51
4 7.02
0 0.00
1 1.75
48 84.21
9 15.79%
156  โรงเรียนบ้านกกไฮ 51
4 7.84
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
157  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 135
12 8.89
5 3.70
2 1.48
2 1.48
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
158  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 71
4 5.63
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
159  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 190
0 0.00
18 9.47
10 5.26
1 0.53
0 0.00
161 84.74
29 15.26%
160  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 290
10 3.45
10 3.45
15 5.17
9 3.10
0 0.00
246 84.83
44 15.17%
161  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 33
5 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
162  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 33
1 3.03
1 3.03
1 3.03
0 0.00
2 6.06
28 84.85
5 15.15%
163  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 33
4 12.12
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
164  โรงเรียนบ้านหนองคอง 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
165  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
166  โรงเรียนบ้านกุงโกน 113
6 5.31
1 0.88
5 4.42
4 3.54
1 0.88
96 84.96
17 15.04%
167  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 61
4 6.56
2 3.28
2 3.28
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 125
5 4.00
0 0.00
13 10.40
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
169  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
170  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 119
4 3.36
2 1.68
11 9.24
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
171  โรงเรียนบ้านม่วง 70
4 5.71
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
172  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
40 4.54
10 1.13
74 8.39
0 0.00
0 0.00
758 85.94
124 14.06%
173  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 137
10 7.30
1 0.73
8 5.84
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
174  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 354
31 8.76
7 1.98
10 2.82
1 0.28
0 0.00
305 86.16
49 13.84%
175  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 94
3 3.19
2 2.13
5 5.32
3 3.19
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
176  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 116
0 0.00
6 5.17
9 7.76
0 0.00
1 0.86
100 86.21
16 13.79%
177  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
3 3.75
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
178  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 155
9 5.81
7 4.52
4 2.58
1 0.65
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
179  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 74
2 2.70
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
180  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 120
4 3.33
5 4.17
7 5.83
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
181  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
5 7.35
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
182  โรงเรียนบ้านคับพวง 61
2 3.28
2 3.28
2 3.28
2 3.28
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
183  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 193
15 7.77
4 2.07
1 0.52
5 2.59
0 0.00
168 87.05
25 12.95%
184  โรงเรียนบ้านนาโสก 71
1 1.41
1 1.41
5 7.04
2 2.82
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
185  โรงเรียนบ้านจอมมณี 32
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
186  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
187  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
188  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 76
4 5.26
1 1.32
2 2.63
2 2.63
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
189  โรงเรียนบ้านวังม่วง 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
190  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
1 1.35
1 1.35
66 89.19
8 10.81%
191  โรงเรียนบ้านนาดี 65
3 4.62
0 0.00
1 1.54
2 3.08
1 1.54
58 89.23
7 10.77%
192  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 143
6 4.20
0 0.00
9 6.29
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
193  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 98
0 0.00
0 0.00
6 6.12
4 4.08
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
194  โรงเรียนบ้านผึ้ง 252
12 4.76
8 3.17
5 1.98
0 0.00
0 0.00
227 90.08
25 9.92%
195  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 203
4 1.97
4 1.97
4 1.97
4 1.97
4 1.97
183 90.15
20 9.85%
196  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
197  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 145
0 0.00
0 0.00
14 9.66
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
198  โรงเรียนบ้านหนองบึง 73
3 4.11
2 2.74
1 1.37
1 1.37
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
199  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 45
0 0.00
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
200  โรงเรียนบ้านสําราญ 115
3 2.61
1 0.87
5 4.35
1 0.87
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
201  โรงเรียนบ้านโสกแมว 150
5 3.33
3 2.00
1 0.67
4 2.67
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
202  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 190
7 3.68
5 2.63
2 1.05
1 0.53
1 0.53
174 91.58
16 8.42%
203  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
204  โรงเรียนบ้านแขนนาง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
205  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 93
3 3.23
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
206  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
207  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 81
0 0.00
0 0.00
5 6.17
1 1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
208  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 70
2 2.86
1 1.43
1 1.43
1 1.43
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
209  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 101
3 2.97
2 1.98
1 0.99
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
210  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 116
4 3.45
2 1.72
0 0.00
2 1.72
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
211  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
212  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
213  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 150
0 0.00
0 0.00
10 6.67
0 0.00
0 0.00
140 93.33
10 6.67%
214  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 105
0 0.00
1 0.95
2 1.90
1 0.95
3 2.86
98 93.33
7 6.67%
215  โรงเรียนบ้านหนองแคน 94
0 0.00
2 2.13
3 3.19
1 1.06
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
216  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
1 1.19
79 94.05
5 5.95%
217  โรงเรียนบ้านดอนขาว 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
218  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 123
4 3.25
0 0.00
2 1.63
1 0.81
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
219  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
220  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
221  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
222  โรงเรียนบ้านโพนทัน 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
223  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 73
0 0.00
0 0.00
1 1.37
1 1.37
1 1.37
70 95.89
3 4.11%
224  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 76
2 2.63
1 1.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
225  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 77
0 0.00
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
226  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 106
2 1.89
1 0.94
1 0.94
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
227  โรงเรียนบ้านนายอ 135
1 0.74
1 0.74
3 2.22
0 0.00
0 0.00
130 96.30
5 3.70%
228  โรงเรียนบ้านกอก 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
229  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 96
0 0.00
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
230  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
231  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
233  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
234  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,760 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,438 7.93
เตี้ย  1,689 5.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,265 7.36
ผอมและเตี้ย  1,202 3.91
อ้วนและเตี้ย  1,028 3.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,138 71.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,622 คน


28.03%


Powered By www.thaieducation.net