ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 237 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.18
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 50
13 26.00
10 20.00
11 22.00
13 26.00
3 6.00
0 0.00
50 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 62
26 41.94
12 19.35
12 19.35
8 12.90
4 6.45
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาโสก 7
0 0.00
1 14.29
4 57.14
2 28.57
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 6
1 16.67
1 16.67
1 16.67
3 50.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 88
18 20.45
19 21.59
39 44.32
6 6.82
6 6.82
0 0.00
88 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองยาว 30
15 50.00
5 16.67
7 23.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 5
2 40.00
1 20.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
8  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 52
45 86.54
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
9  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 331
75 22.66
49 14.80
89 26.89
48 14.50
51 15.41
19 5.74
312 94.26%
10  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
56 65.88
1 1.18
11 12.94
1 1.18
0 0.00
16 18.82
69 81.18%
11  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 87
29 33.33
15 17.24
2 2.30
14 16.09
5 5.75
22 25.29
65 74.71%
12  โรงเรียนบ้านกล้วย 89
11 12.36
15 16.85
10 11.24
12 13.48
14 15.73
27 30.34
62 69.66%
13  โรงเรียนบ้านวังสิม 55
11 20.00
4 7.27
8 14.55
7 12.73
7 12.73
18 32.73
37 67.27%
14  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 183
12 6.56
28 15.30
5 2.73
40 21.86
33 18.03
65 35.52
118 64.48%
15  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 168
48 28.57
22 13.10
11 6.55
21 12.50
6 3.57
60 35.71
108 64.29%
16  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 19
6 31.58
4 21.05
0 0.00
2 10.53
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
17  โรงเรียนบ้านปากบัง 46
10 21.74
7 15.22
12 26.09
0 0.00
0 0.00
17 36.96
29 63.04%
18  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 113
18 15.93
17 15.04
9 7.96
10 8.85
17 15.04
42 37.17
71 62.83%
19  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 121
32 26.45
21 17.36
9 7.44
11 9.09
0 0.00
48 39.67
73 60.33%
20  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 166
26 15.66
24 14.46
15 9.04
19 11.45
15 9.04
67 40.36
99 59.64%
21  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 80
7 8.75
8 10.00
23 28.75
2 2.50
4 5.00
36 45.00
44 55.00%
22  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 155
41 26.45
19 12.26
11 7.10
14 9.03
0 0.00
70 45.16
85 54.84%
23  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 152
27 17.76
28 18.42
11 7.24
16 10.53
0 0.00
70 46.05
82 53.95%
24  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1470
67 4.56
126 8.57
80 5.44
180 12.24
339 23.06
678 46.12
792 53.88%
25  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 32
5 15.63
1 3.13
3 9.38
1 3.13
7 21.88
15 46.88
17 53.13%
26  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 62
10 16.13
6 9.68
9 14.52
6 9.68
1 1.61
30 48.39
32 51.61%
27  โรงเรียนบ้านคำพอก 140
22 15.71
6 4.29
6 4.29
27 19.29
10 7.14
69 49.29
71 50.71%
28  โรงเรียนบ้านวังกระแส 219
40 18.26
38 17.35
19 8.68
11 5.02
1 0.46
110 50.23
109 49.77%
29  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 142
23 16.20
13 9.15
18 12.68
9 6.34
6 4.23
73 51.41
69 48.59%
30  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 122
17 13.93
26 21.31
10 8.20
6 4.92
0 0.00
63 51.64
59 48.36%
31  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 48
20 41.67
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
25 52.08
23 47.92%
32  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 46
7 15.22
3 6.52
7 15.22
3 6.52
2 4.35
24 52.17
22 47.83%
33  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 117
15 12.82
14 11.97
13 11.11
13 11.11
0 0.00
62 52.99
55 47.01%
34  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 134
19 14.18
27 20.15
4 2.99
12 8.96
1 0.75
71 52.99
63 47.01%
35  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 224
23 10.27
4 1.79
25 11.16
26 11.61
26 11.61
120 53.57
104 46.43%
36  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
7 12.50
8 14.29
7 12.50
0 0.00
4 7.14
30 53.57
26 46.43%
37  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 41
4 9.76
5 12.20
5 12.20
4 9.76
1 2.44
22 53.66
19 46.34%
38  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 71
7 9.86
8 11.27
11 15.49
2 2.82
4 5.63
39 54.93
32 45.07%
39  โรงเรียนบ้านจำปา 54
9 16.67
6 11.11
5 9.26
2 3.70
2 3.70
30 55.56
24 44.44%
40  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 106
17 16.04
9 8.49
15 14.15
6 5.66
0 0.00
59 55.66
47 44.34%
41  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 510
28 5.49
14 2.75
109 21.37
5 0.98
69 13.53
285 55.88
225 44.12%
42  โรงเรียนบ้านคำเตย 195
22 11.28
13 6.67
18 9.23
7 3.59
25 12.82
110 56.41
85 43.59%
43  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 65
12 18.46
8 12.31
2 3.08
6 9.23
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
44  โรงเรียนบ้านนางาม 79
11 13.92
4 5.06
4 5.06
11 13.92
3 3.80
46 58.23
33 41.77%
45  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 345
50 14.49
32 9.28
37 10.72
22 6.38
2 0.58
202 58.55
143 41.45%
46  โรงเรียนบ้านนาป่ง 42
3 7.14
4 9.52
6 14.29
4 9.52
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
47  โรงเรียนเมืองนครพนม 68
8 11.76
14 20.59
5 7.35
0 0.00
0 0.00
41 60.29
27 39.71%
48  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
5 8.33
5 8.33
10 16.67
1 1.67
2 3.33
37 61.67
23 38.33%
49  โรงเรียนบ้านโคกสูง 139
20 14.39
9 6.47
0 0.00
15 10.79
9 6.47
86 61.87
53 38.13%
50  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 100
6 6.00
13 13.00
12 12.00
3 3.00
4 4.00
62 62.00
38 38.00%
51  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 122
20 16.39
10 8.20
11 9.02
5 4.10
0 0.00
76 62.30
46 37.70%
52  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 516
38 7.36
35 6.78
54 10.47
36 6.98
31 6.01
322 62.40
194 37.60%
53  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 136
18 13.24
3 2.21
14 10.29
2 1.47
14 10.29
85 62.50
51 37.50%
54  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 75
8 10.67
4 5.33
7 9.33
3 4.00
6 8.00
47 62.67
28 37.33%
55  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 136
12 8.82
12 8.82
18 13.24
4 2.94
4 2.94
86 63.24
50 36.76%
56  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1046
136 13.00
108 10.33
58 5.54
69 6.60
0 0.00
675 64.53
371 35.47%
57  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 34
2 5.88
0 0.00
7 20.59
0 0.00
3 8.82
22 64.71
12 35.29%
58  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 49
5 10.20
3 6.12
4 8.16
4 8.16
1 2.04
32 65.31
17 34.69%
59  โรงเรียนบ้านโพนแพง 94
5 5.32
4 4.26
5 5.32
9 9.57
9 9.57
62 65.96
32 34.04%
60  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 53
5 9.43
6 11.32
7 13.21
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
61  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 77
6 7.79
4 5.19
4 5.19
9 11.69
3 3.90
51 66.23
26 33.77%
62  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 63
4 6.35
3 4.76
4 6.35
8 12.70
2 3.17
42 66.67
21 33.33%
63  โรงเรียนบ้านโนนหอม 51
7 13.73
6 11.76
3 5.88
1 1.96
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
64  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 94
10 10.64
7 7.45
7 7.45
5 5.32
2 2.13
63 67.02
31 32.98%
65  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
17 12.06
9 6.38
7 4.96
7 4.96
6 4.26
95 67.38
46 32.62%
66  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 31
2 6.45
0 0.00
7 22.58
0 0.00
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
67  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 59
6 10.17
4 6.78
3 5.08
6 10.17
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
68  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 25
3 12.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
69  โรงเรียนบ้านนาหลวง 72
8 11.11
5 6.94
10 13.89
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
70  โรงเรียนบ้านนาทราย 41
6 14.63
2 4.88
3 7.32
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
71  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 237
11 4.64
38 16.03
17 7.17
6 2.53
3 1.27
162 68.35
75 31.65%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 73
9 12.33
5 6.85
9 12.33
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
73  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 700
77 11.00
5 0.71
77 11.00
40 5.71
20 2.86
481 68.71
219 31.29%
74  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 141
21 14.89
6 4.26
12 8.51
5 3.55
0 0.00
97 68.79
44 31.21%
75  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 81
6 7.41
7 8.64
4 4.94
6 7.41
2 2.47
56 69.14
25 30.86%
76  โรงเรียนบ้านดงอินำ 117
16 13.68
11 9.40
9 7.69
0 0.00
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
77  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 192
12 6.25
28 14.58
11 5.73
5 2.60
3 1.56
133 69.27
59 30.73%
78  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 36
7 19.44
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
79  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 43
6 13.95
5 11.63
1 2.33
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
80  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 57
3 5.26
2 3.51
5 8.77
3 5.26
4 7.02
40 70.18
17 29.82%
81  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 44
5 11.36
3 6.82
4 9.09
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
82  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 163
4 2.45
10 6.13
29 17.79
0 0.00
5 3.07
115 70.55
48 29.45%
83  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 136
18 13.24
17 12.50
4 2.94
1 0.74
0 0.00
96 70.59
40 29.41%
84  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 58
3 5.17
3 5.17
4 6.90
3 5.17
4 6.90
41 70.69
17 29.31%
85  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 79
18 22.78
3 3.80
1 1.27
0 0.00
1 1.27
56 70.89
23 29.11%
86  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 38
6 15.79
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
87  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 152
9 5.92
6 3.95
14 9.21
6 3.95
9 5.92
108 71.05
44 28.95%
88  โรงเรียนบ้านหนองแสง 157
19 12.10
12 7.64
14 8.92
0 0.00
0 0.00
112 71.34
45 28.66%
89  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 130
4 3.08
17 13.08
15 11.54
1 0.77
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
90  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 64
9 14.06
1 1.56
2 3.13
3 4.69
3 4.69
46 71.88
18 28.13%
91  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 204
14 6.86
11 5.39
20 9.80
12 5.88
0 0.00
147 72.06
57 27.94%
92  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 259
17 6.56
22 8.49
16 6.18
17 6.56
0 0.00
187 72.20
72 27.80%
93  โรงเรียนบ้านนาเชือก 112
8 7.14
8 7.14
3 2.68
6 5.36
6 5.36
81 72.32
31 27.68%
94  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 67
5 7.46
5 7.46
5 7.46
3 4.48
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
95  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
96  โรงเรียนบ้านเหิบ 54
2 3.70
2 3.70
6 11.11
3 5.56
1 1.85
40 74.07
14 25.93%
97  โรงเรียนบ้านชะโนต 143
18 12.59
4 2.80
9 6.29
6 4.20
0 0.00
106 74.13
37 25.87%
98  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 148
18 12.16
10 6.76
7 4.73
1 0.68
2 1.35
110 74.32
38 25.68%
99  โรงเรียนบ้านนาม่วง 43
3 6.98
1 2.33
6 13.95
0 0.00
1 2.33
32 74.42
11 25.58%
100  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 43
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
101  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 212
37 17.45
13 6.13
3 1.42
0 0.00
0 0.00
159 75.00
53 25.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 84
3 3.57
7 8.33
4 4.76
7 8.33
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
103  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 69
10 14.49
2 2.90
4 5.80
0 0.00
1 1.45
52 75.36
17 24.64%
104  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 61
6 9.84
1 1.64
6 9.84
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
105  โรงเรียนบ้านดอนโทน 111
7 6.31
6 5.41
4 3.60
5 4.50
5 4.50
84 75.68
27 24.32%
106  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 103
4 3.88
4 3.88
8 7.77
4 3.88
5 4.85
78 75.73
25 24.27%
107  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 161
11 6.83
12 7.45
8 4.97
8 4.97
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
108  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 157
13 8.28
6 3.82
10 6.37
6 3.82
3 1.91
119 75.80
38 24.20%
109  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 83
10 12.05
5 6.02
5 6.02
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
110  โรงเรียนบ้านกุงโกน 113
8 7.08
1 0.88
10 8.85
7 6.19
1 0.88
86 76.11
27 23.89%
111  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
6 14.29
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
112  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 97
7 7.22
6 6.19
4 4.12
5 5.15
1 1.03
74 76.29
23 23.71%
113  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 190
6 3.16
26 13.68
12 6.32
1 0.53
0 0.00
145 76.32
45 23.68%
114  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 365
28 7.67
22 6.03
23 6.30
12 3.29
0 0.00
280 76.71
85 23.29%
115  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 216
14 6.48
10 4.63
26 12.04
0 0.00
0 0.00
166 76.85
50 23.15%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 72
8 11.11
4 5.56
3 4.17
1 1.39
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
117  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 95
7 7.37
7 7.37
5 5.26
2 2.11
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
118  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 351
15 4.27
9 2.56
20 5.70
9 2.56
24 6.84
274 78.06
77 21.94%
119  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 137
12 8.76
5 3.65
9 6.57
3 2.19
1 0.73
107 78.10
30 21.90%
120  โรงเรียนบ้านศรีธน 188
8 4.26
12 6.38
18 9.57
2 1.06
1 0.53
147 78.19
41 21.81%
121  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 78
9 11.54
3 3.85
2 2.56
0 0.00
3 3.85
61 78.21
17 21.79%
122  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 193
15 7.77
4 2.07
18 9.33
5 2.59
0 0.00
151 78.24
42 21.76%
123  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 327
25 7.65
17 5.20
20 6.12
6 1.83
3 0.92
256 78.29
71 21.71%
124  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 37
2 5.41
2 5.41
2 5.41
2 5.41
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
125  โรงเรียนบ้านนาบัว 88
5 5.68
1 1.14
7 7.95
6 6.82
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
126  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 75
6 8.00
5 6.67
1 1.33
4 5.33
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
127  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 132
14 10.61
6 4.55
5 3.79
2 1.52
1 0.76
104 78.79
28 21.21%
128  โรงเรียนบ้านทันสมัย 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
129  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 33
5 15.15
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
130  โรงเรียนบ้านมหาชัย 165
18 10.91
8 4.85
8 4.85
1 0.61
0 0.00
130 78.79
35 21.21%
131  โรงเรียนมรุกขนคร 118
6 5.08
4 3.39
6 5.08
5 4.24
4 3.39
93 78.81
25 21.19%
132  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 52
0 0.00
3 5.77
8 15.38
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
133  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 52
2 3.85
4 7.69
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
134  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 38
3 7.89
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
135  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 67
3 4.48
2 2.99
5 7.46
4 5.97
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
136  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
6 7.32
3 3.66
5 6.10
2 2.44
1 1.22
65 79.27
17 20.73%
137  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
4 5.80
5 7.25
3 4.35
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
138  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 35
1 2.86
3 8.57
0 0.00
3 8.57
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
139  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 45
3 6.67
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
140  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 60
0 0.00
4 6.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
141  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 19.84
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
142  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 46
4 8.70
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
143  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 399
17 4.26
8 2.01
40 10.03
0 0.00
13 3.26
321 80.45
78 19.55%
144  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 114
5 4.39
3 2.63
2 1.75
7 6.14
5 4.39
92 80.70
22 19.30%
145  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 57
3 5.26
2 3.51
5 8.77
0 0.00
1 1.75
46 80.70
11 19.30%
146  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 57
0 0.00
5 8.77
6 10.53
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
147  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 79
3 3.80
3 3.80
5 6.33
2 2.53
2 2.53
64 81.01
15 18.99%
148  โรงเรียนบ้านนาหนาด 95
4 4.21
2 2.11
5 5.26
4 4.21
3 3.16
77 81.05
18 18.95%
149  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 82
5 6.10
1 1.22
0 0.00
2 2.44
7 8.54
67 81.71
15 18.29%
150  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 219
9 4.11
10 4.57
5 2.28
1 0.46
15 6.85
179 81.74
40 18.26%
151  โรงเรียนบ้านดงโชค 44
4 9.09
4 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
152  โรงเรียนบ้านวังม่วง 55
4 7.27
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
153  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 61
3 4.92
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
154  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
7 3.47
8 3.96
11 5.45
10 4.95
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
155  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 70
3 4.29
4 5.71
3 4.29
2 2.86
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
156  โรงเรียนบ้านดงบาก 135
8 5.93
2 1.48
13 9.63
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
157  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
54 6.12
11 1.25
78 8.84
6 0.68
1 0.11
732 82.99
150 17.01%
158  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 290
12 4.14
10 3.45
15 5.17
11 3.79
1 0.34
241 83.10
49 16.90%
159  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 203
9 4.43
6 2.96
7 3.45
6 2.96
6 2.96
169 83.25
34 16.75%
160  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 55
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
161  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
7 10.29
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
162  โรงเรียนบ้านวังตามัว 205
11 5.37
8 3.90
7 3.41
7 3.41
0 0.00
172 83.90
33 16.10%
163  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 156
2 1.28
3 1.92
0 0.00
2 1.28
18 11.54
131 83.97
25 16.03%
164  โรงเรียนบ้านจอมมณี 32
5 15.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
165  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 71
4 5.63
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
166  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 359
31 8.64
8 2.23
15 4.18
1 0.28
0 0.00
304 84.68
55 15.32%
167  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
3 5.08
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 33
5 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
169  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
170  โรงเรียนบ้านกกไฮ 53
4 7.55
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
171  โรงเรียนบ้านหนองคอง 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
172  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
173  โรงเรียนบ้านคับพวง 60
3 5.00
2 3.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
174  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
4 5.00
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
175  โรงเรียนบ้านนาคู่ 136
3 2.21
5 3.68
3 2.21
4 2.94
5 3.68
116 85.29
20 14.71%
176  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 89
3 3.37
1 1.12
9 10.11
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
177  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 151
5 3.31
5 3.31
4 2.65
3 1.99
5 3.31
129 85.43
22 14.57%
178  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 124
5 4.03
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
179  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
180  โรงเรียนบ้านม่วง 70
4 5.71
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
181  โรงเรียนบ้านนาดี 65
4 6.15
0 0.00
1 1.54
3 4.62
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
182  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 94
3 3.19
2 2.13
5 5.32
3 3.19
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
183  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 116
2 1.72
0 0.00
11 9.48
3 2.59
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
184  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 116
0 0.00
6 5.17
9 7.76
0 0.00
1 0.86
100 86.21
16 13.79%
185  โรงเรียนบ้านหนองบึง 73
4 5.48
3 4.11
2 2.74
1 1.37
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
186  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 74
2 2.70
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
187  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 119
5 4.20
2 1.68
9 7.56
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
188  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 262
6 2.29
0 0.00
4 1.53
3 1.15
22 8.40
227 86.64
35 13.36%
189  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 30
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
190  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 120
4 3.33
7 5.83
5 4.17
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
191  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 137
11 8.03
1 0.73
6 4.38
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
192  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 101
5 4.95
4 3.96
2 1.98
1 0.99
1 0.99
88 87.13
13 12.87%
193  โรงเรียนบ้านผึ้ง 252
16 6.35
9 3.57
5 1.98
0 0.00
0 0.00
222 88.10
30 11.90%
194  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 76
4 5.26
1 1.32
2 2.63
2 2.63
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
195  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 129
5 3.88
3 2.33
4 3.10
1 0.78
2 1.55
114 88.37
15 11.63%
196  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 143
9 6.29
0 0.00
7 4.90
0 0.00
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
197  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2246
68 3.03
106 4.72
0 0.00
72 3.21
5 0.22
1995 88.82
251 11.18%
198  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 99
1 1.01
0 0.00
7 7.07
3 3.03
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
199  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
1 1.35
1 1.35
66 89.19
8 10.81%
200  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 47
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
201  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
202  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
203  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 172
4 2.33
4 2.33
4 2.33
1 0.58
2 1.16
157 91.28
15 8.72%
204  โรงเรียนบ้านสําราญ 115
3 2.61
1 0.87
5 4.35
1 0.87
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
205  โรงเรียนบ้านโสกแมว 150
5 3.33
3 2.00
1 0.67
4 2.67
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
206  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 105
0 0.00
1 0.95
3 2.86
1 0.95
4 3.81
96 91.43
9 8.57%
207  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 48
0 0.00
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
208  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 117
3 2.56
2 1.71
2 1.71
2 1.71
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
209  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 106
4 3.77
1 0.94
2 1.89
1 0.94
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
210  โรงเรียนบ้านแขนนาง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
211  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 93
3 3.23
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
212  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
213  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 123
4 3.25
2 1.63
1 0.81
0 0.00
2 1.63
114 92.68
9 7.32%
214  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 59
0 0.00
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
215  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
216  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
1 1.23
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
217  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 84
2 2.38
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
218  โรงเรียนบ้านดอนขาว 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
219  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
220  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 96
3 3.13
1 1.04
1 1.04
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
221  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
222  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 87
2 2.30
2 2.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
223  โรงเรียนบ้านนายอ 135
2 1.48
1 0.74
3 2.22
0 0.00
0 0.00
129 95.56
6 4.44%
224  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
225  โรงเรียนบ้านโพนทัน 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
226  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
227  โรงเรียนบ้านกอก 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
228  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 151
0 0.00
0 0.00
5 3.31
0 0.00
0 0.00
146 96.69
5 3.31%
229  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
230  โรงเรียนบ้านหนองแคน 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
92 97.87
2 2.13%
231  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 145
0 0.00
0 0.00
3 2.07
0 0.00
0 0.00
142 97.93
3 2.07%
232  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 75
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
233  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
234  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,981 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,494 8.05
เตี้ย  1,757 5.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,054 6.63
ผอมและเตี้ย  1,265 4.08
อ้วนและเตี้ย  1,010 3.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,401 72.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,580 คน


27.69%


Powered By www.thaieducation.net