ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 242 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.19
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านชะโนต 68
28 41.18
10 14.71
10 14.71
10 14.71
10 14.71
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 49
14 28.57
10 20.41
10 20.41
12 24.49
3 6.12
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 63
19 30.16
13 20.63
17 26.98
11 17.46
3 4.76
0 0.00
63 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 7
1 14.29
1 14.29
1 14.29
4 57.14
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองยาว 30
15 50.00
5 16.67
8 26.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
30 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 88
18 20.45
27 30.68
19 21.59
8 9.09
16 18.18
0 0.00
88 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 14
6 42.86
3 21.43
3 21.43
2 14.29
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
8  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 52
45 86.54
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
9  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 331
75 22.66
49 14.80
89 26.89
48 14.50
51 15.41
19 5.74
312 94.26%
10  โรงเรียนบ้านดอนแดง 43
14 32.56
10 23.26
4 9.30
4 9.30
5 11.63
6 13.95
37 86.05%
11  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
56 65.88
1 1.18
11 12.94
1 1.18
0 0.00
16 18.82
69 81.18%
12  โรงเรียนบ้านคำเตย 194
48 24.74
43 22.16
9 4.64
30 15.46
19 9.79
45 23.20
149 76.80%
13  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 48
28 58.33
2 4.17
1 2.08
1 2.08
2 4.17
14 29.17
34 70.83%
14  โรงเรียนบ้านกล้วย 89
11 12.36
15 16.85
10 11.24
12 13.48
14 15.73
27 30.34
62 69.66%
15  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 39
4 10.26
4 10.26
8 20.51
3 7.69
8 20.51
12 30.77
27 69.23%
16  โรงเรียนบ้านวังสิม 55
11 20.00
4 7.27
8 14.55
7 12.73
7 12.73
18 32.73
37 67.27%
17  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 256
48 18.75
23 8.98
30 11.72
17 6.64
53 20.70
85 33.20
171 66.80%
18  โรงเรียนบ้านปากบัง 47
14 29.79
7 14.89
7 14.89
2 4.26
0 0.00
17 36.17
30 63.83%
19  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 32
6 18.75
1 3.13
4 12.50
1 3.13
7 21.88
13 40.63
19 59.38%
20  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 135
32 23.70
13 9.63
4 2.96
27 20.00
4 2.96
55 40.74
80 59.26%
21  โรงเรียนบ้านศรีธน 187
19 10.16
29 15.51
21 11.23
24 12.83
17 9.09
77 41.18
110 58.82%
22  โรงเรียนบ้านคำพอก 141
25 17.73
6 4.26
7 4.96
31 21.99
13 9.22
59 41.84
82 58.16%
23  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 135
32 23.70
20 14.81
14 10.37
9 6.67
3 2.22
57 42.22
78 57.78%
24  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 155
14 9.03
20 12.90
40 25.81
11 7.10
3 1.94
67 43.23
88 56.77%
25  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 22
6 27.27
4 18.18
0 0.00
2 9.09
0 0.00
10 45.45
12 54.55%
26  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 134
22 16.42
30 22.39
6 4.48
14 10.45
1 0.75
61 45.52
73 54.48%
27  โรงเรียนบ้านวังกระแส 221
45 20.36
46 20.81
18 8.14
10 4.52
1 0.45
101 45.70
120 54.30%
28  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 80
7 8.75
9 11.25
21 26.25
1 1.25
5 6.25
37 46.25
43 53.75%
29  โรงเรียนบ้านทันสมัย 34
1 2.94
1 2.94
9 26.47
0 0.00
7 20.59
16 47.06
18 52.94%
30  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 128
13 10.16
20 15.63
10 7.81
13 10.16
10 7.81
62 48.44
66 51.56%
31  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 164
21 12.80
22 13.41
12 7.32
21 12.80
6 3.66
82 50.00
82 50.00%
32  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 42
4 9.52
6 14.29
6 14.29
4 9.52
1 2.38
21 50.00
21 50.00%
33  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 142
23 16.20
13 9.15
18 12.68
10 7.04
6 4.23
72 50.70
70 49.30%
34  โรงเรียนบ้านนาคำ 37
3 8.11
7 18.92
1 2.70
6 16.22
1 2.70
19 51.35
18 48.65%
35  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 46
7 15.22
3 6.52
7 15.22
3 6.52
2 4.35
24 52.17
22 47.83%
36  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 68
7 10.29
8 11.76
11 16.18
2 2.94
4 5.88
36 52.94
32 47.06%
37  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1215
140 11.52
100 8.23
160 13.17
100 8.23
65 5.35
650 53.50
565 46.50%
38  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
25 17.73
15 10.64
12 8.51
8 5.67
4 2.84
77 54.61
64 45.39%
39  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 228
22 9.65
10 4.39
24 10.53
31 13.60
15 6.58
126 55.26
102 44.74%
40  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 106
17 16.04
9 8.49
15 14.15
6 5.66
0 0.00
59 55.66
47 44.34%
41  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 43
5 11.63
6 13.95
3 6.98
4 9.30
1 2.33
24 55.81
19 44.19%
42  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 37
4 10.81
4 10.81
2 5.41
2 5.41
4 10.81
21 56.76
16 43.24%
43  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 35
3 8.57
3 8.57
2 5.71
3 8.57
4 11.43
20 57.14
15 42.86%
44  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 75
11 14.67
4 5.33
8 10.67
3 4.00
6 8.00
43 57.33
32 42.67%
45  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 120
15 12.50
8 6.67
0 0.00
14 11.67
14 11.67
69 57.50
51 42.50%
46  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 117
13 11.11
13 11.11
13 11.11
10 8.55
0 0.00
68 58.12
49 41.88%
47  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 114
16 14.04
15 13.16
3 2.63
10 8.77
3 2.63
67 58.77
47 41.23%
48  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 353
60 17.00
49 13.88
34 9.63
0 0.00
0 0.00
210 59.49
143 40.51%
49  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 345
64 18.55
25 7.25
24 6.96
8 2.32
15 4.35
209 60.58
136 39.42%
50  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 120
21 17.50
19 15.83
7 5.83
0 0.00
0 0.00
73 60.83
47 39.17%
51  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 41
8 19.51
2 4.88
3 7.32
2 4.88
1 2.44
25 60.98
16 39.02%
52  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 166
11 6.63
11 6.63
12 7.23
15 9.04
15 9.04
102 61.45
64 38.55%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 73
12 16.44
7 9.59
9 12.33
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
54  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 154
16 10.39
8 5.19
14 9.09
11 7.14
10 6.49
95 61.69
59 38.31%
55  โรงเรียนบ้านโคกสูง 139
20 14.39
9 6.47
0 0.00
15 10.79
9 6.47
86 61.87
53 38.13%
56  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
6 10.00
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
57  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 28
4 14.29
3 10.71
3 10.71
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
58  โรงเรียนเมืองนครพนม 70
7 10.00
9 12.86
6 8.57
3 4.29
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
59  โรงเรียนบ้านโนนหอม 48
7 14.58
6 12.50
3 6.25
1 2.08
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
60  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 34
2 5.88
0 0.00
7 20.59
0 0.00
3 8.82
22 64.71
12 35.29%
61  โรงเรียนบ้านนาป่ง 41
4 9.76
4 9.76
2 4.88
4 9.76
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
62  โรงเรียนบ้านโพนแพง 94
5 5.32
4 4.26
5 5.32
9 9.57
9 9.57
62 65.96
32 34.04%
63  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 53
5 9.43
6 11.32
7 13.21
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
64  โรงเรียนบ้านมหาชัย 165
26 15.76
12 7.27
16 9.70
2 1.21
0 0.00
109 66.06
56 33.94%
65  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 524
34 6.49
34 6.49
41 7.82
34 6.49
34 6.49
347 66.22
177 33.78%
66  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 154
16 10.39
28 18.18
4 2.60
0 0.00
4 2.60
102 66.23
52 33.77%
67  โรงเรียนบ้านกอก 57
8 14.04
1 1.75
1 1.75
8 14.04
1 1.75
38 66.67
19 33.33%
68  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 87
29 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
69  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 106
6 5.66
6 5.66
9 8.49
6 5.66
8 7.55
71 66.98
35 33.02%
70  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 387
30 7.75
14 3.62
51 13.18
10 2.58
22 5.68
260 67.18
127 32.82%
71  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 43
5 11.63
3 6.98
2 4.65
2 4.65
2 4.65
29 67.44
14 32.56%
72  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 59
6 10.17
4 6.78
3 5.08
6 10.17
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
73  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 709
80 11.28
5 0.71
77 10.86
46 6.49
20 2.82
481 67.84
228 32.16%
74  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 100
6 6.00
9 9.00
11 11.00
3 3.00
3 3.00
68 68.00
32 32.00%
75  โรงเรียนบ้านนาหลวง 72
8 11.11
5 6.94
10 13.89
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
76  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 47
5 10.64
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
77  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 141
21 14.89
6 4.26
12 8.51
5 3.55
0 0.00
97 68.79
44 31.21%
78  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 122
12 9.84
14 11.48
10 8.20
2 1.64
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
79  โรงเรียนบ้านดงอินำ 122
16 13.11
12 9.84
10 8.20
0 0.00
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
80  โรงเรียนบ้านนาม่วง 45
5 11.11
2 4.44
6 13.33
0 0.00
1 2.22
31 68.89
14 31.11%
81  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 29
2 6.90
0 0.00
6 20.69
0 0.00
1 3.45
20 68.97
9 31.03%
82  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 192
12 6.25
28 14.58
11 5.73
5 2.60
3 1.56
133 69.27
59 30.73%
83  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 82
13 15.85
6 7.32
5 6.10
1 1.22
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
84  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 92
7 7.61
5 5.43
6 6.52
4 4.35
6 6.52
64 69.57
28 30.43%
85  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1046
83 7.93
108 10.33
59 5.64
68 6.50
0 0.00
728 69.60
318 30.40%
86  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
8 12.70
2 3.17
44 69.84
19 30.16%
87  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 213
42 19.72
19 8.92
3 1.41
0 0.00
0 0.00
149 69.95
64 30.05%
88  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 57
3 5.26
3 5.26
4 7.02
3 5.26
4 7.02
40 70.18
17 29.82%
89  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 34
4 11.76
4 11.76
2 5.88
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
90  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 274
9 3.28
37 13.50
9 3.28
24 8.76
1 0.36
194 70.80
80 29.20%
91  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 206
14 6.80
12 5.83
22 10.68
12 5.83
0 0.00
146 70.87
60 29.13%
92  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 79
18 22.78
3 3.80
1 1.27
0 0.00
1 1.27
56 70.89
23 29.11%
93  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 62
8 12.90
4 6.45
6 9.68
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
94  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 38
6 15.79
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
95  โรงเรียนบ้านนางาม 83
8 9.64
7 8.43
5 6.02
2 2.41
2 2.41
59 71.08
24 28.92%
96  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 135
5 3.70
10 7.41
17 12.59
5 3.70
2 1.48
96 71.11
39 28.89%
97  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 45
5 11.11
3 6.67
4 8.89
1 2.22
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
98  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 77
4 5.19
4 5.19
3 3.90
8 10.39
3 3.90
55 71.43
22 28.57%
99  โรงเรียนบ้านหนองแสง 158
19 12.03
12 7.59
14 8.86
0 0.00
0 0.00
113 71.52
45 28.48%
100  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 57
6 10.53
2 3.51
5 8.77
2 3.51
1 1.75
41 71.93
16 28.07%
101  โรงเรียนบ้านจำปา 54
4 7.41
3 5.56
5 9.26
1 1.85
2 3.70
39 72.22
15 27.78%
102  โรงเรียนบ้านผึ้ง 253
25 9.88
37 14.62
8 3.16
0 0.00
0 0.00
183 72.33
70 27.67%
103  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 364
37 10.16
20 5.49
10 2.75
30 8.24
3 0.82
264 72.53
100 27.47%
104  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 114
7 6.14
6 5.26
4 3.51
9 7.89
5 4.39
83 72.81
31 27.19%
105  โรงเรียนบ้านเหิบ 52
3 5.77
1 1.92
5 9.62
2 3.85
3 5.77
38 73.08
14 26.92%
106  โรงเรียนบ้านนาทราย 41
0 0.00
5 12.20
3 7.32
3 7.32
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
107  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 64
4 6.25
4 6.25
9 14.06
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 72
10 13.89
4 5.56
4 5.56
1 1.39
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
109  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
110  โรงเรียนบ้านนาเชือก 112
8 7.14
8 7.14
3 2.68
6 5.36
4 3.57
83 74.11
29 25.89%
111  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 163
3 1.84
12 7.36
0 0.00
0 0.00
27 16.56
121 74.23
42 25.77%
112  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 43
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
113  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 80
6 7.50
6 7.50
4 5.00
3 3.75
1 1.25
60 75.00
20 25.00%
114  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 72
7 9.72
5 6.94
6 8.33
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 68
6 8.82
3 4.41
4 5.88
3 4.41
1 1.47
51 75.00
17 25.00%
116  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 101
7 6.93
5 4.95
3 2.97
7 6.93
3 2.97
76 75.25
25 24.75%
117  โรงเรียนบ้านดอนโทน 111
7 6.31
6 5.41
4 3.60
5 4.50
5 4.50
84 75.68
27 24.32%
118  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 148
20 13.51
9 6.08
7 4.73
0 0.00
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
119  โรงเรียนบ้านนาหนาด 95
4 4.21
4 4.21
5 5.26
5 5.26
5 5.26
72 75.79
23 24.21%
120  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 58
3 5.17
4 6.90
3 5.17
2 3.45
2 3.45
44 75.86
14 24.14%
121  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 79
10 12.66
3 3.80
2 2.53
0 0.00
4 5.06
60 75.95
19 24.05%
122  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 25
2 8.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
123  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 213
27 12.68
8 3.76
16 7.51
0 0.00
0 0.00
162 76.06
51 23.94%
124  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 38
4 10.53
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
125  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 38
6 15.79
2 5.26
1 2.63
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
126  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 130
16 12.31
6 4.62
5 3.85
2 1.54
1 0.77
100 76.92
30 23.08%
127  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 74
8 10.81
5 6.76
0 0.00
4 5.41
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
128  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 138
12 8.70
6 4.35
9 6.52
3 2.17
1 0.72
107 77.54
31 22.46%
129  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 67
4 5.97
6 8.96
2 2.99
3 4.48
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
130  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 67
3 4.48
5 7.46
2 2.99
5 7.46
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
131  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 95
7 7.37
5 5.26
0 0.00
8 8.42
1 1.05
74 77.89
21 22.11%
132  โรงเรียนบ้านนาโสก 77
5 6.49
0 0.00
10 12.99
2 2.60
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
133  โรงเรียนบ้านจอมมณี 32
5 15.63
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
134  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
5 7.25
5 7.25
3 4.35
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
135  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 203
12 5.91
8 3.94
10 4.93
7 3.45
7 3.45
159 78.33
44 21.67%
136  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 191
20 10.47
6 3.14
14 7.33
0 0.00
1 0.52
150 78.53
41 21.47%
137  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 70
5 7.14
3 4.29
3 4.29
3 4.29
1 1.43
55 78.57
15 21.43%
138  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 52
1 1.92
1 1.92
7 13.46
2 3.85
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
139  โรงเรียนบ้านคับพวง 58
2 3.45
6 10.34
4 6.90
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
140  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 34
5 14.71
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
141  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 103
7 6.80
0 0.00
12 11.65
0 0.00
2 1.94
82 79.61
21 20.39%
142  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 94
7 7.45
0 0.00
5 5.32
0 0.00
7 7.45
75 79.79
19 20.21%
143  โรงเรียนบ้านดงโชค 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
2 4.44
2 4.44
36 80.00
9 20.00%
144  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
72 8.16
31 3.51
62 7.03
10 1.13
0 0.00
707 80.16
175 19.84%
145  โรงเรียนบ้านวังตามัว 205
12 5.85
9 4.39
8 3.90
9 4.39
2 0.98
165 80.49
40 19.51%
146  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2246
69 3.07
106 4.72
184 8.19
72 3.21
0 0.00
1815 80.81
431 19.19%
147  โรงเรียนบ้านโพนทัน 47
7 14.89
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
148  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 58
0 0.00
5 8.62
5 8.62
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
149  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 143
13 9.09
0 0.00
3 2.10
1 0.70
10 6.99
116 81.12
27 18.88%
150  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 158
0 0.00
1 0.63
15 9.49
13 8.23
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
151  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 60
3 5.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
152  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 82
5 6.10
1 1.22
0 0.00
2 2.44
7 8.54
67 81.71
15 18.29%
153  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
3 3.66
5 6.10
6 7.32
1 1.22
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
154  โรงเรียนบ้านวังม่วง 55
4 7.27
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
155  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 354
31 8.76
9 2.54
18 5.08
5 1.41
1 0.28
290 81.92
64 18.08%
156  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 218
10 4.59
10 4.59
3 1.38
1 0.46
15 6.88
179 82.11
39 17.89%
157  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
7 3.47
8 3.96
11 5.45
10 4.95
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
158  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 119
8 6.72
4 3.36
9 7.56
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
159  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 87
4 4.60
2 2.30
9 10.34
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
160  โรงเรียนบ้านดงบาก 135
8 5.93
2 1.48
13 9.63
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
161  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 288
12 4.17
10 3.47
15 5.21
11 3.82
1 0.35
239 82.99
49 17.01%
162  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 59
0 0.00
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
163  โรงเรียนมรุกขนคร 118
5 4.24
5 4.24
5 4.24
2 1.69
3 2.54
98 83.05
20 16.95%
164  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 137
14 10.22
1 0.73
8 5.84
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
165  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 175
8 4.57
4 2.29
9 5.14
5 2.86
3 1.71
146 83.43
29 16.57%
166  โรงเรียนบ้านหนองบึง 74
5 6.76
4 5.41
2 2.70
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
167  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
7 10.29
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
168  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 101
8 7.92
4 3.96
2 1.98
2 1.98
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
169  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 237
6 2.53
13 5.49
6 2.53
8 3.38
4 1.69
200 84.39
37 15.61%
170  โรงเรียนบ้านนาคู่ 136
5 3.68
3 2.21
4 2.94
6 4.41
3 2.21
115 84.56
21 15.44%
171  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
3 5.08
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
172  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 33
5 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
173  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 66
3 4.55
3 4.55
1 1.52
2 3.03
1 1.52
56 84.85
10 15.15%
174  โรงเรียนบ้านหนองคอง 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
175  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
4 5.00
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 120
5 4.17
7 5.83
6 5.00
0 0.00
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
177  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 147
5 3.40
5 3.40
4 2.72
3 2.04
5 3.40
125 85.03
22 14.97%
178  โรงเรียนบ้านกกไฮ 54
4 7.41
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
179  โรงเรียนบ้านโสกแมว 153
16 10.46
3 1.96
3 1.96
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
180  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 42
2 4.76
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
181  โรงเรียนบ้านม่วง 70
2 2.86
4 5.71
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
182  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 156
1 0.64
6 3.85
0 0.00
0 0.00
15 9.62
134 85.90
22 14.10%
183  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 328
11 3.35
8 2.44
19 5.79
5 1.52
3 0.91
282 85.98
46 14.02%
184  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 115
0 0.00
6 5.22
9 7.83
0 0.00
1 0.87
99 86.09
16 13.91%
185  โรงเรียนบ้านนาดี 65
4 6.15
0 0.00
1 1.54
3 4.62
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
186  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 127
5 3.94
0 0.00
12 9.45
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
187  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 153
4 2.61
3 1.96
10 6.54
0 0.00
3 1.96
133 86.93
20 13.07%
188  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 117
2 1.71
4 3.42
6 5.13
3 2.56
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
189  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 55
2 3.64
4 7.27
1 1.82
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
190  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 74
2 2.70
2 2.70
1 1.35
4 5.41
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
191  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 92
4 4.35
4 4.35
2 2.17
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
192  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 34
3 8.82
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
193  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
7 8.14
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
194  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
2 2.56
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
195  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 96
2 2.08
6 6.25
1 1.04
2 2.08
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
196  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 79
2 2.53
1 1.27
4 5.06
2 2.53
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
197  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
198  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 127
2 1.57
0 0.00
10 7.87
0 0.00
2 1.57
113 88.98
14 11.02%
199  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 75
3 4.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
200  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 47
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
201  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
202  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 145
0 0.00
0 0.00
14 9.66
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
203  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
204  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 126
6 4.76
1 0.79
5 3.97
0 0.00
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
205  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 504
3 0.60
4 0.79
33 6.55
3 0.60
4 0.79
457 90.67
47 9.33%
206  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 55
1 1.82
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
207  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 46
1 2.17
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
208  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 105
0 0.00
1 0.95
3 2.86
1 0.95
4 3.81
96 91.43
9 8.57%
209  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 129
1 0.78
3 2.33
4 3.10
1 0.78
2 1.55
118 91.47
11 8.53%
210  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 116
1 0.86
0 0.00
8 6.90
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
211  โรงเรียนบ้านแขนนาง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
212  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 95
3 3.16
3 3.16
1 1.05
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
213  โรงเรียนบ้านกุงโกน 109
3 2.75
0 0.00
2 1.83
0 0.00
3 2.75
101 92.66
8 7.34%
214  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 109
4 3.67
1 0.92
2 1.83
1 0.92
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
215  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 59
2 3.39
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
216  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 61
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
217  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
218  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
219  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 80
0 0.00
1 1.25
3 3.75
1 1.25
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
220  โรงเรียนบ้านสําราญ 113
3 2.65
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
221  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
4 4.04
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
222  โรงเรียนบ้านดอนขาว 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
223  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 58
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
224  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 59
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
225  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 80
2 2.50
1 1.25
0 0.00
1 1.25
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
226  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
227  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 87
2 2.30
2 2.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
228  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
229  โรงเรียนบ้านนายอ 134
2 1.49
2 1.49
1 0.75
0 0.00
0 0.00
129 96.27
5 3.73%
230  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 188
4 2.13
0 0.00
3 1.60
0 0.00
0 0.00
181 96.28
7 3.72%
231  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 83
2 2.41
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
232  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 153
0 0.00
0 0.00
5 3.27
0 0.00
0 0.00
148 96.73
5 3.27%
233  โรงเรียนบ้านหนองแคน 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
1 1.05
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
234  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
235  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 75
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
236  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านนาบัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 181
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
181 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,848 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,676 8.67
เตี้ย  1,858 6.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,173 7.04
ผอมและเตี้ย  1,223 3.96
อ้วนและเตี้ย  765 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,153 71.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,695 คน


28.19%


Powered By www.thaieducation.net