ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 242 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.19
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านชะโนต 57
18 31.58
7 12.28
17 29.82
3 5.26
12 21.05
0 0.00
57 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 49
14 28.57
10 20.41
10 20.41
12 24.49
3 6.12
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 63
20 31.75
11 17.46
15 23.81
12 19.05
5 7.94
0 0.00
63 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 13
3 23.08
2 15.38
2 15.38
6 46.15
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 88
20 22.73
30 34.09
16 18.18
10 11.36
12 13.64
0 0.00
88 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองยาว 30
17 56.67
6 20.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 21
8 38.10
5 23.81
4 19.05
4 19.05
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
8  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 52
45 86.54
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
63 74.12
2 2.35
16 18.82
2 2.35
0 0.00
2 2.35
83 97.65%
10  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 39
6 15.38
6 15.38
10 25.64
5 12.82
10 25.64
2 5.13
37 94.87%
11  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 331
75 22.66
49 14.80
89 26.89
48 14.50
51 15.41
19 5.74
312 94.26%
12  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 122
42 34.43
36 29.51
8 6.56
21 17.21
0 0.00
15 12.30
107 87.70%
13  โรงเรียนบ้านดอนแดง 43
14 32.56
10 23.26
4 9.30
4 9.30
5 11.63
6 13.95
37 86.05%
14  โรงเรียนบ้านวังสิม 56
2 3.57
10 17.86
10 17.86
11 19.64
11 19.64
12 21.43
44 78.57%
15  โรงเรียนบ้านคำเตย 194
48 24.74
43 22.16
9 4.64
30 15.46
19 9.79
45 23.20
149 76.80%
16  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 48
28 58.33
2 4.17
1 2.08
2 4.17
2 4.17
13 27.08
35 72.92%
17  โรงเรียนบ้านนางาม 79
14 17.72
7 8.86
17 21.52
14 17.72
4 5.06
23 29.11
56 70.89%
18  โรงเรียนบ้านปากบัง 47
17 36.17
7 14.89
7 14.89
2 4.26
0 0.00
14 29.79
33 70.21%
19  โรงเรียนบ้านกล้วย 89
11 12.36
15 16.85
10 11.24
12 13.48
14 15.73
27 30.34
62 69.66%
20  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 125
18 14.40
23 18.40
16 12.80
7 5.60
23 18.40
38 30.40
87 69.60%
21  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 258
48 18.60
23 8.91
30 11.63
17 6.59
53 20.54
87 33.72
171 66.28%
22  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 155
18 11.61
22 14.19
44 28.39
12 7.74
3 1.94
56 36.13
99 63.87%
23  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 122
18 14.75
50 40.98
6 4.92
3 2.46
0 0.00
45 36.89
77 63.11%
24  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 134
33 24.63
13 9.70
4 2.99
28 20.90
4 2.99
52 38.81
82 61.19%
25  โรงเรียนบ้านนาคำ 37
5 13.51
9 24.32
0 0.00
8 21.62
0 0.00
15 40.54
22 59.46%
26  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 32
6 18.75
1 3.13
4 12.50
1 3.13
7 21.88
13 40.63
19 59.38%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 72
14 19.44
14 19.44
7 9.72
4 5.56
3 4.17
30 41.67
42 58.33%
28  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 136
32 23.53
20 14.71
15 11.03
9 6.62
3 2.21
57 41.91
79 58.09%
29  โรงเรียนบ้านศรีธน 187
19 10.16
20 10.70
29 15.51
20 10.70
19 10.16
80 42.78
107 57.22%
30  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 72
14 19.44
6 8.33
9 12.50
4 5.56
8 11.11
31 43.06
41 56.94%
31  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 43
6 13.95
8 18.60
2 4.65
7 16.28
1 2.33
19 44.19
24 55.81%
32  โรงเรียนบ้านวังกระแส 220
52 23.64
44 20.00
18 8.18
7 3.18
1 0.45
98 44.55
122 55.45%
33  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 80
7 8.75
9 11.25
20 25.00
3 3.75
5 6.25
36 45.00
44 55.00%
34  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 166
20 12.05
14 8.43
17 10.24
20 12.05
20 12.05
75 45.18
91 54.82%
35  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 42
6 14.29
7 16.67
4 9.52
4 9.52
2 4.76
19 45.24
23 54.76%
36  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 274
6 2.19
109 39.78
13 4.74
20 7.30
0 0.00
126 45.99
148 54.01%
37  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 130
15 11.54
24 18.46
8 6.15
15 11.54
8 6.15
60 46.15
70 53.85%
38  โรงเรียนบ้านคำพอก 141
29 20.57
7 4.96
8 5.67
16 11.35
15 10.64
66 46.81
75 53.19%
39  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 23
6 26.09
4 17.39
0 0.00
2 8.70
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
40  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 45
9 20.00
4 8.89
6 13.33
3 6.67
1 2.22
22 48.89
23 51.11%
41  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 228
22 9.65
13 5.70
24 10.53
35 15.35
20 8.77
114 50.00
114 50.00%
42  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 164
21 12.80
22 13.41
12 7.32
21 12.80
6 3.66
82 50.00
82 50.00%
43  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1215
147 12.10
104 8.56
68 5.60
104 8.56
183 15.06
609 50.12
606 49.88%
44  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 87
29 33.33
0 0.00
14 16.09
0 0.00
0 0.00
44 50.57
43 49.43%
45  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 116
16 13.79
15 12.93
15 12.93
11 9.48
0 0.00
59 50.86
57 49.14%
46  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 138
11 7.97
13 9.42
17 12.32
9 6.52
17 12.32
71 51.45
67 48.55%
47  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 46
7 15.22
3 6.52
7 15.22
3 6.52
2 4.35
24 52.17
22 47.83%
48  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 134
17 12.69
26 19.40
6 4.48
14 10.45
1 0.75
70 52.24
64 47.76%
49  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
29 20.57
17 12.06
9 6.38
9 6.38
3 2.13
74 52.48
67 47.52%
50  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 344
65 18.90
31 9.01
32 9.30
13 3.78
17 4.94
186 54.07
158 45.93%
51  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 59
9 15.25
6 10.17
3 5.08
9 15.25
0 0.00
32 54.24
27 45.76%
52  โรงเรียนบ้านโพนแพง 92
7 7.61
6 6.52
5 5.43
13 14.13
11 11.96
50 54.35
42 45.65%
53  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 106
17 16.04
16 15.09
9 8.49
6 5.66
0 0.00
58 54.72
48 45.28%
54  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 114
18 15.79
17 14.91
3 2.63
10 8.77
3 2.63
63 55.26
51 44.74%
55  โรงเรียนบ้านจำปา 54
9 16.67
6 11.11
5 9.26
2 3.70
2 3.70
30 55.56
24 44.44%
56  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 107
11 10.28
8 7.48
9 8.41
11 10.28
8 7.48
60 56.07
47 43.93%
57  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 57
5 8.77
4 7.02
6 10.53
4 7.02
6 10.53
32 56.14
25 43.86%
58  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 42
9 21.43
2 4.76
4 9.52
2 4.76
1 2.38
24 57.14
18 42.86%
59  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 152
12 7.89
45 29.61
0 0.00
0 0.00
8 5.26
87 57.24
65 42.76%
60  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 351
63 17.95
49 13.96
38 10.83
0 0.00
0 0.00
201 57.26
150 42.74%
61  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 66
8 12.12
8 12.12
2 3.03
8 12.12
2 3.03
38 57.58
28 42.42%
62  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 154
23 14.94
16 10.39
9 5.84
8 5.19
9 5.84
89 57.79
65 42.21%
63  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 43
7 16.28
4 9.30
2 4.65
3 6.98
2 4.65
25 58.14
18 41.86%
64  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 58
4 6.90
3 5.17
5 8.62
7 12.07
5 8.62
34 58.62
24 41.38%
65  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 387
45 11.63
19 4.91
58 14.99
13 3.36
24 6.20
228 58.91
159 41.09%
66  โรงเรียนบ้านดงอินำ 121
19 15.70
11 9.09
10 8.26
9 7.44
0 0.00
72 59.50
49 40.50%
67  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 35
3 8.57
1 2.86
1 2.86
4 11.43
5 14.29
21 60.00
14 40.00%
68  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 213
45 21.13
20 9.39
17 7.98
2 0.94
0 0.00
129 60.56
84 39.44%
69  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 92
10 10.87
7 7.61
7 7.61
5 5.43
7 7.61
56 60.87
36 39.13%
70  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 64
6 9.38
7 10.94
0 0.00
5 7.81
7 10.94
39 60.94
25 39.06%
71  โรงเรียนบ้านเหิบ 54
4 7.41
6 11.11
6 11.11
2 3.70
3 5.56
33 61.11
21 38.89%
72  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 67
8 11.94
11 16.42
3 4.48
4 5.97
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
73  โรงเรียนเมืองนครพนม 70
8 11.43
9 12.86
7 10.00
3 4.29
0 0.00
43 61.43
27 38.57%
74  โรงเรียนบ้านโคกสูง 139
20 14.39
9 6.47
0 0.00
15 10.79
9 6.47
86 61.87
53 38.13%
75  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 100
6 6.00
12 12.00
12 12.00
3 3.00
5 5.00
62 62.00
38 38.00%
76  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 37
2 5.41
4 10.81
2 5.41
6 16.22
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
77  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 524
40 7.63
37 7.06
48 9.16
37 7.06
34 6.49
328 62.60
196 37.40%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 73
14 19.18
7 9.59
6 8.22
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
79  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 38
9 23.68
2 5.26
1 2.63
2 5.26
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
80  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 68
8 11.76
3 4.41
14 20.59
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
81  โรงเรียนบ้านดงโชค 49
2 4.08
6 12.24
4 8.16
4 8.16
2 4.08
31 63.27
18 36.73%
82  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
6 10.00
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
83  โรงเรียนบ้านมหาชัย 165
29 17.58
13 7.88
16 9.70
2 1.21
0 0.00
105 63.64
60 36.36%
84  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 25
3 12.00
4 16.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
85  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 28
4 14.29
3 10.71
3 10.71
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
86  โรงเรียนบ้านโนนหอม 48
7 14.58
6 12.50
3 6.25
1 2.08
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
87  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 34
5 14.71
4 11.76
3 8.82
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
88  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 74
11 14.86
6 8.11
4 5.41
5 6.76
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
89  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 114
9 7.89
8 7.02
6 5.26
9 7.89
8 7.02
74 64.91
40 35.09%
90  โรงเรียนบ้านนาป่ง 40
4 10.00
4 10.00
2 5.00
2 5.00
2 5.00
26 65.00
14 35.00%
91  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 29
2 6.90
1 3.45
6 20.69
0 0.00
1 3.45
19 65.52
10 34.48%
92  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 38
5 13.16
4 10.53
3 7.89
1 2.63
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
93  โรงเรียนบ้านนาทราย 41
1 2.44
5 12.20
4 9.76
4 9.76
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
94  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 53
6 11.32
6 11.32
6 11.32
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
95  โรงเรียนบ้านนาเชือก 112
9 8.04
10 8.93
4 3.57
9 8.04
6 5.36
74 66.07
38 33.93%
96  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 83
16 19.28
6 7.23
5 6.02
1 1.20
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
97  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 203
18 8.87
12 5.91
17 8.37
11 5.42
10 4.93
135 66.50
68 33.50%
98  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 191
28 14.66
9 4.71
15 7.85
10 5.24
1 0.52
128 67.02
63 32.98%
99  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 139
22 15.83
6 4.32
12 8.63
5 3.60
0 0.00
94 67.63
45 32.37%
100  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 709
80 11.28
5 0.71
77 10.86
46 6.49
20 2.82
481 67.84
228 32.16%
101  โรงเรียนบ้านนาหลวง 72
8 11.11
5 6.94
10 13.89
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
102  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 192
14 7.29
28 14.58
11 5.73
5 2.60
3 1.56
131 68.23
61 31.77%
103  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 79
20 25.32
3 3.80
1 1.27
0 0.00
1 1.27
54 68.35
25 31.65%
104  โรงเรียนบ้านกอก 57
3 5.26
4 7.02
4 7.02
3 5.26
4 7.02
39 68.42
18 31.58%
105  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 77
4 5.19
5 6.49
3 3.90
9 11.69
3 3.90
53 68.83
24 31.17%
106  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 61
3 4.92
2 3.28
4 6.56
8 13.11
2 3.28
42 68.85
19 31.15%
107  โรงเรียนบ้านนาม่วง 45
5 11.11
2 4.44
6 13.33
0 0.00
1 2.22
31 68.89
14 31.11%
108  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 163
5 3.07
15 9.20
0 0.00
0 0.00
30 18.40
113 69.33
50 30.67%
109  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 95
9 9.47
9 9.47
1 1.05
9 9.47
1 1.05
66 69.47
29 30.53%
110  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1046
83 7.93
108 10.33
59 5.64
68 6.50
0 0.00
728 69.60
318 30.40%
111  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 66
6 9.09
6 9.09
2 3.03
6 9.09
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
112  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 135
6 4.44
10 7.41
17 12.59
5 3.70
2 1.48
95 70.37
40 29.63%
113  โรงเรียนบ้านทันสมัย 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
7 20.59
24 70.59
10 29.41%
114  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 62
8 12.90
4 6.45
6 9.68
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
115  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 38
6 15.79
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
116  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 357
40 11.20
20 5.60
9 2.52
30 8.40
3 0.84
255 71.43
102 28.57%
117  โรงเรียนบ้านนาหนาด 95
5 5.26
5 5.26
7 7.37
5 5.26
5 5.26
68 71.58
27 28.42%
118  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2246
131 5.83
134 5.97
274 12.20
98 4.36
0 0.00
1609 71.64
637 28.36%
119  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 46
5 10.87
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
120  โรงเรียนบ้านจอมมณี 32
5 15.63
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
121  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 57
6 10.53
2 3.51
5 8.77
2 3.51
1 1.75
41 71.93
16 28.07%
122  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 222
14 6.31
16 7.21
8 3.60
3 1.35
21 9.46
160 72.07
62 27.93%
123  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 130
17 13.08
6 4.62
8 6.15
4 3.08
1 0.77
94 72.31
36 27.69%
124  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 94
8 8.51
0 0.00
8 8.51
0 0.00
10 10.64
68 72.34
26 27.66%
125  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 214
30 14.02
12 5.61
16 7.48
0 0.00
0 0.00
156 72.90
58 27.10%
126  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 148
26 17.57
6 4.05
8 5.41
0 0.00
0 0.00
108 72.97
40 27.03%
127  โรงเรียนบ้านกุงโกน 109
5 4.59
5 4.59
7 6.42
4 3.67
8 7.34
80 73.39
29 26.61%
128  โรงเรียนบ้านหนองแสง 158
16 10.13
12 7.59
14 8.86
0 0.00
0 0.00
116 73.42
42 26.58%
129  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
0 0.00
2 5.88
25 73.53
9 26.47%
130  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 72
7 9.72
5 6.94
7 9.72
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
131  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
132  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 70
7 10.00
4 5.71
3 4.29
3 4.29
1 1.43
52 74.29
18 25.71%
133  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 43
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
134  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 80
6 7.50
6 7.50
4 5.00
3 3.75
1 1.25
60 75.00
20 25.00%
135  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 68
6 8.82
3 4.41
4 5.88
3 4.41
1 1.47
51 75.00
17 25.00%
136  โรงเรียนบ้านนาโสก 77
7 9.09
1 1.30
9 11.69
2 2.60
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
137  โรงเรียนบ้านผึ้ง 256
35 13.67
28 10.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
193 75.39
63 24.61%
138  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 124
11 8.87
3 2.42
2 1.61
14 11.29
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
139  โรงเรียนบ้านคับพวง 58
3 5.17
7 12.07
4 6.90
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
140  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 79
10 12.66
3 3.80
2 2.53
0 0.00
4 5.06
60 75.95
19 24.05%
141  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 101
8 7.92
6 5.94
2 1.98
6 5.94
2 1.98
77 76.24
24 23.76%
142  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
102 11.56
31 3.51
65 7.37
10 1.13
0 0.00
674 76.42
208 23.58%
143  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 136
13 9.56
6 4.41
9 6.62
3 2.21
1 0.74
104 76.47
32 23.53%
144  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 137
20 14.60
1 0.73
11 8.03
0 0.00
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
145  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 206
6 2.91
20 9.71
13 6.31
9 4.37
0 0.00
158 76.70
48 23.30%
146  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
6 8.70
5 7.25
3 4.35
2 2.90
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
147  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 328
21 6.40
15 4.57
31 9.45
4 1.22
5 1.52
252 76.83
76 23.17%
148  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 52
0 0.00
4 7.69
8 15.38
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
149  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 87
5 5.75
4 4.60
1 1.15
9 10.34
1 1.15
67 77.01
20 22.99%
150  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 59
5 8.47
3 5.08
4 6.78
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
151  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 87
4 4.60
4 4.60
10 11.49
0 0.00
1 1.15
68 78.16
19 21.84%
152  โรงเรียนบ้านดอนโทน 111
9 8.11
4 3.60
3 2.70
2 1.80
5 4.50
88 79.28
23 20.72%
153  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 34
5 14.71
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
154  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 504
8 1.59
12 2.38
60 11.90
10 1.98
12 2.38
402 79.76
102 20.24%
155  โรงเรียนธารน้ำใจ 194
8 4.12
8 4.12
12 6.19
11 5.67
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
156  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 351
34 9.69
10 2.85
17 4.84
7 1.99
1 0.28
282 80.34
69 19.66%
157  โรงเรียนบ้านวังตามัว 205
12 5.85
9 4.39
8 3.90
9 4.39
2 0.98
165 80.49
40 19.51%
158  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
6 7.32
5 6.10
3 3.66
1 1.22
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
159  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 119
10 8.40
5 4.20
8 6.72
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
160  โรงเรียนบ้านนาบัว 88
6 6.82
1 1.14
8 9.09
2 2.27
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
161  โรงเรียนบ้านดงบาก 135
9 6.67
3 2.22
14 10.37
0 0.00
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
162  โรงเรียนบ้านหนองบึง 74
5 6.76
5 6.76
3 4.05
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
163  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 86
0 0.00
1 1.16
5 5.81
10 11.63
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
164  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 120
6 5.00
9 7.50
7 5.83
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
165  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 60
3 5.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
166  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 175
9 5.14
4 2.29
10 5.71
6 3.43
3 1.71
143 81.71
32 18.29%
167  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 82
5 6.10
1 1.22
0 0.00
2 2.44
7 8.54
67 81.71
15 18.29%
168  โรงเรียนบ้านวังม่วง 55
4 7.27
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
169  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 127
2 1.57
3 2.36
4 3.15
6 4.72
8 6.30
104 81.89
23 18.11%
170  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 158
0 0.00
1 0.63
13 8.23
14 8.86
0 0.00
130 82.28
28 17.72%
171  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 288
12 4.17
10 3.47
15 5.21
12 4.17
2 0.69
237 82.29
51 17.71%
172  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 142
13 9.15
0 0.00
2 1.41
0 0.00
10 7.04
117 82.39
25 17.61%
173  โรงเรียนบ้านโพนทัน 47
6 12.77
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
174  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 59
0 0.00
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
175  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 42
3 7.14
4 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
176  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 60
8 13.33
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
177  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 117
3 2.56
4 3.42
8 6.84
3 2.56
1 0.85
98 83.76
19 16.24%
178  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 37
4 10.81
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
179  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
7 10.29
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
180  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 101
8 7.92
4 3.96
2 1.98
2 1.98
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
181  โรงเรียนบ้านนาคู่ 136
9 6.62
0 0.00
5 3.68
4 2.94
3 2.21
115 84.56
21 15.44%
182  โรงเรียนบ้านกกไฮ 52
4 7.69
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
183  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
3 5.08
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
184  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 105
0 0.00
3 2.86
4 3.81
3 2.86
6 5.71
89 84.76
16 15.24%
185  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 46
2 4.35
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
186  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 33
5 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
187  โรงเรียนบ้านหนองคอง 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
188  โรงเรียนบ้านม่วง 73
3 4.11
4 5.48
4 5.48
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
189  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
4 5.00
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
190  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 147
5 3.40
5 3.40
4 2.72
3 2.04
5 3.40
125 85.03
22 14.97%
191  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 127
4 3.15
0 0.00
15 11.81
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
192  โรงเรียนบ้านโสกแมว 153
16 10.46
3 1.96
3 1.96
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
193  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 157
1 0.64
6 3.82
0 0.00
0 0.00
15 9.55
135 85.99
22 14.01%
194  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 237
5 2.11
12 5.06
3 1.27
9 3.80
4 1.69
204 86.08
33 13.92%
195  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 115
0 0.00
6 5.22
9 7.83
0 0.00
1 0.87
99 86.09
16 13.91%
196  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 109
6 5.50
3 2.75
5 4.59
1 0.92
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
197  โรงเรียนมรุกขนคร 118
3 2.54
2 1.69
4 3.39
4 3.39
3 2.54
102 86.44
16 13.56%
198  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 74
2 2.70
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
199  โรงเรียนบ้านนาดี 67
4 5.97
0 0.00
1 1.49
3 4.48
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
200  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 153
4 2.61
3 1.96
10 6.54
0 0.00
3 1.96
133 86.93
20 13.07%
201  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 56
2 3.57
4 7.14
1 1.79
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
202  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 188
7 3.72
0 0.00
10 5.32
0 0.00
6 3.19
165 87.77
23 12.23%
203  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 74
3 4.05
3 4.05
2 2.70
1 1.35
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
204  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 92
4 4.35
4 4.35
2 2.17
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
205  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 126
8 6.35
2 1.59
5 3.97
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
206  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 34
3 8.82
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
207  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
2 2.56
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
208  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 79
2 2.53
1 1.27
4 5.06
2 2.53
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
209  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 46
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
210  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 103
3 2.91
0 0.00
6 5.83
0 0.00
2 1.94
92 89.32
11 10.68%
211  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 47
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
212  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 95
5 5.26
3 3.16
2 2.11
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
213  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 144
0 0.00
0 0.00
14 9.72
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
214  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
215  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
216  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 96
5 5.21
0 0.00
1 1.04
3 3.13
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
217  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 129
3 2.33
3 2.33
3 2.33
3 2.33
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
218  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 55
1 1.82
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
219  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 58
3 5.17
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
220  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 98
0 0.00
1 1.02
2 2.04
5 5.10
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
221  โรงเรียนบ้านสําราญ 113
3 2.65
0 0.00
3 2.65
3 2.65
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
222  โรงเรียนบ้านแขนนาง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
223  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 84
3 3.57
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
224  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 116
1 0.86
0 0.00
7 6.03
0 0.00
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
225  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 59
3 5.08
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
226  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 79
0 0.00
1 1.27
3 3.80
1 1.27
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
227  โรงเรียนบ้านดอนขาว 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
228  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 75
1 1.33
3 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
229  โรงเรียนบ้านหนองแคน 95
1 1.05
0 0.00
2 2.11
2 2.11
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
230  โรงเรียนบ้านนายอ 134
2 1.49
3 2.24
2 1.49
0 0.00
0 0.00
127 94.78
7 5.22%
231  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 59
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
232  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 80
2 2.50
1 1.25
0 0.00
1 1.25
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
233  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
234  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
235  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
236  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 151
0 0.00
0 0.00
5 3.31
0 0.00
0 0.00
146 96.69
5 3.31%
237  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
238  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
239  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,046 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,076 9.91
เตี้ย  2,218 7.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,334 7.52
ผอมและเตี้ย  1,418 4.57
อ้วนและเตี้ย  1,000 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,000 67.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,046 คน


32.36%


Powered By www.thaieducation.net