ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 65
24 36.92
9 13.85
6 9.23
9 13.85
3 4.62
14 21.54
51 78.46%
2  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1470
195 13.27
90 6.12
196 13.33
285 19.39
203 13.81
501 34.08
969 65.92%
3  โรงเรียนบ้านแก้ง 92
27 29.35
8 8.70
12 13.04
8 8.70
0 0.00
37 40.22
55 59.78%
4  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 107
5 4.67
23 21.50
1 0.93
19 17.76
9 8.41
50 46.73
57 53.27%
5  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 179
13 7.26
12 6.70
16 8.94
25 13.97
28 15.64
85 47.49
94 52.51%
6  โรงเรียนบ้านวังม่วง 81
15 18.52
2 2.47
2 2.47
19 23.46
2 2.47
41 50.62
40 49.38%
7  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 95
13 13.68
12 12.63
17 17.89
4 4.21
0 0.00
49 51.58
46 48.42%
8  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 193
31 16.06
14 7.25
20 10.36
10 5.18
18 9.33
100 51.81
93 48.19%
9  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 133
13 9.77
10 7.52
12 9.02
18 13.53
8 6.02
72 54.14
61 45.86%
10  โรงเรียนบ้านดงเสียว 122
4 3.28
7 5.74
21 17.21
8 6.56
15 12.30
67 54.92
55 45.08%
11  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 92
8 8.70
6 6.52
6 6.52
17 18.48
4 4.35
51 55.43
41 44.57%
12  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 162
13 8.02
22 13.58
28 17.28
4 2.47
4 2.47
91 56.17
71 43.83%
13  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 180
6 3.33
13 7.22
34 18.89
9 5.00
14 7.78
104 57.78
76 42.22%
14  โรงเรียนนาข่าวิทยา 81
6 7.41
8 9.88
16 19.75
4 4.94
0 0.00
47 58.02
34 41.98%
15  โรงเรียนบ้านวังหว้า 174
10 5.75
7 4.02
18 10.34
18 10.34
18 10.34
103 59.20
71 40.80%
16  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 187
11 5.88
13 6.95
8 4.28
24 12.83
20 10.70
111 59.36
76 40.64%
17  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 321
24 7.48
37 11.53
27 8.41
33 10.28
6 1.87
194 60.44
127 39.56%
18  โรงเรียนบ้านนาคอย 61
7 11.48
4 6.56
8 13.11
4 6.56
1 1.64
37 60.66
24 39.34%
19  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 125
12 9.60
13 10.40
16 12.80
5 4.00
2 1.60
77 61.60
48 38.40%
20  โรงเรียนบ้านกุดจิก 73
15 20.55
3 4.11
9 12.33
1 1.37
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
21  โรงเรียนบ้านหนองแวง 190
14 7.37
7 3.68
17 8.95
14 7.37
20 10.53
118 62.11
72 37.89%
22  โรงเรียนบ้านบะหว้า 191
17 8.90
7 3.66
10 5.24
21 10.99
17 8.90
119 62.30
72 37.70%
23  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 142
12 8.45
9 6.34
16 11.27
14 9.86
2 1.41
89 62.68
53 37.32%
24  โรงเรียนบ้านดอนคำ 78
8 10.26
4 5.13
2 2.56
10 12.82
5 6.41
49 62.82
29 37.18%
25  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 136
10 7.35
22 16.18
8 5.88
6 4.41
4 2.94
86 63.24
50 36.76%
26  โรงเรียนบ้านนายอ 74
3 4.05
8 10.81
13 17.57
3 4.05
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
27  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 297
20 6.73
11 3.70
17 5.72
31 10.44
28 9.43
190 63.97
107 36.03%
28  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 181
25 13.81
9 4.97
12 6.63
7 3.87
12 6.63
116 64.09
65 35.91%
29  โรงเรียนบ้านเสาวัด 138
12 8.70
8 5.80
10 7.25
14 10.14
5 3.62
89 64.49
49 35.51%
30  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 79
10 12.66
7 8.86
4 5.06
3 3.80
4 5.06
51 64.56
28 35.44%
31  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 150
10 6.67
8 5.33
7 4.67
18 12.00
10 6.67
97 64.67
53 35.33%
32  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 83
15 18.07
7 8.43
5 6.02
2 2.41
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
33  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 55
9 16.36
6 10.91
2 3.64
2 3.64
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
34  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 290
20 6.90
8 2.76
27 9.31
28 9.66
17 5.86
190 65.52
100 34.48%
35  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 61
2 3.28
5 8.20
1 1.64
7 11.48
6 9.84
40 65.57
21 34.43%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 159
14 8.81
21 13.21
14 8.81
4 2.52
1 0.63
105 66.04
54 33.96%
37  โรงเรียนบ้านจำปาดง 101
12 11.88
10 9.90
10 9.90
2 1.98
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
38  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 42
3 7.14
0 0.00
11 26.19
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
39  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 206
13 6.31
12 5.83
9 4.37
17 8.25
17 8.25
138 66.99
68 33.01%
40  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 220
18 8.18
4 1.82
17 7.73
22 10.00
10 4.55
149 67.73
71 32.27%
41  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 200
21 10.50
9 4.50
16 8.00
9 4.50
8 4.00
137 68.50
63 31.50%
42  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 157
17 10.83
14 8.92
13 8.28
3 1.91
2 1.27
108 68.79
49 31.21%
43  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 53
8 15.09
2 3.77
4 7.55
2 3.77
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
44  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 103
9 8.74
11 10.68
10 9.71
0 0.00
1 0.97
72 69.90
31 30.10%
45  โรงเรียนบ้านดอนทอย 108
22 20.37
2 1.85
7 6.48
1 0.93
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
46  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 45
1 2.22
3 6.67
4 8.89
4 8.89
1 2.22
32 71.11
13 28.89%
47  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 216
23 10.65
25 11.57
9 4.17
5 2.31
0 0.00
154 71.30
62 28.70%
48  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 137
17 12.41
6 4.38
15 10.95
1 0.73
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
49  โรงเรียนบ้านตาดโตน 92
11 11.96
4 4.35
10 10.87
1 1.09
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
50  โรงเรียนบ้านท่างาม 121
3 2.48
13 10.74
16 13.22
1 0.83
1 0.83
87 71.90
34 28.10%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 133
20 15.04
2 1.50
9 6.77
6 4.51
0 0.00
96 72.18
37 27.82%
52  โรงเรียนบ้านกุดจอก 18
3 16.67
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
53  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 83
19 22.89
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
54  โรงเรียนบ้านเซือม 188
31 16.49
0 0.00
21 11.17
0 0.00
0 0.00
136 72.34
52 27.66%
55  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 139
25 17.99
4 2.88
9 6.47
0 0.00
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
56  โรงเรียนบ้านโคกแสง 77
11 14.29
6 7.79
4 5.19
0 0.00
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
57  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 74
8 10.81
4 5.41
3 4.05
4 5.41
1 1.35
54 72.97
20 27.03%
58  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 63
2 3.17
6 9.52
9 14.29
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
59  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 192
20 10.42
10 5.21
4 2.08
12 6.25
5 2.60
141 73.44
51 26.56%
60  โรงเรียนบ้านบะยาว 140
6 4.29
21 15.00
8 5.71
2 1.43
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
61  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
5 7.69
3 4.62
48 73.85
17 26.15%
62  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 166
18 10.84
12 7.23
12 7.23
1 0.60
0 0.00
123 74.10
43 25.90%
63  โรงเรียนบ้านขาม 228
11 4.82
0 0.00
25 10.96
11 4.82
12 5.26
169 74.12
59 25.88%
64  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 120
20 16.67
5 4.17
5 4.17
1 0.83
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
65  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 101
12 11.88
2 1.98
11 10.89
1 0.99
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
66  โรงเรียนบ้านสงเปือย 172
23 13.37
5 2.91
14 8.14
2 1.16
0 0.00
128 74.42
44 25.58%
67  โรงเรียนบ้านหนองผือ 91
3 3.30
1 1.10
18 19.78
1 1.10
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
68  โรงเรียนบ้านนาซอ 123
10 8.13
6 4.88
15 12.20
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
69  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 902
60 6.65
30 3.33
39 4.32
60 6.65
38 4.21
675 74.83
227 25.17%
70  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 110
6 5.45
6 5.45
7 6.36
5 4.55
3 2.73
83 75.45
27 24.55%
71  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 129
10 7.75
4 3.10
12 9.30
3 2.33
2 1.55
98 75.97
31 24.03%
72  โรงเรียนบ้านลึมบอง 76
11 14.47
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
73  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 174
23 13.22
4 2.30
12 6.90
1 0.57
1 0.57
133 76.44
41 23.56%
74  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 98
10 10.20
5 5.10
5 5.10
3 3.06
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
75  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 66
3 4.55
2 3.03
4 6.06
3 4.55
3 4.55
51 77.27
15 22.73%
76  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 110
11 10.00
1 0.91
5 4.55
8 7.27
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
77  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 44
3 6.82
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
78  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 638
23 3.61
39 6.11
73 11.44
7 1.10
1 0.16
495 77.59
143 22.41%
79  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 67
7 10.45
5 7.46
1 1.49
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
80  โรงเรียนบ้านนาหวาย 68
6 8.82
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
81  โรงเรียนบ้านวังบง 287
25 8.71
19 6.62
18 6.27
0 0.00
0 0.00
225 78.40
62 21.60%
82  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 149
12 8.05
8 5.37
9 6.04
3 2.01
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
83  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 70
1 1.43
0 0.00
14 20.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
84  โรงเรียนบ้านนาจาร 108
10 9.26
3 2.78
10 9.26
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
85  โรงเรียนบ้านดงสาร 175
18 10.29
4 2.29
15 8.57
0 0.00
0 0.00
138 78.86
37 21.14%
86  โรงเรียนบ้านนากะทาด 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 21.05
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
87  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 62
1 1.61
6 9.68
6 9.68
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 186
27 14.52
0 0.00
12 6.45
0 0.00
0 0.00
147 79.03
39 20.97%
89  โรงเรียนบ้านโพนแพง 129
15 11.63
0 0.00
11 8.53
1 0.78
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
90  โรงเรียนบ้านนาบัว 112
7 6.25
13 11.61
3 2.68
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
91  โรงเรียนบ้านกุดจาน 161
5 3.11
4 2.48
23 14.29
0 0.00
0 0.00
129 80.12
32 19.88%
92  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 136
9 6.62
3 2.21
15 11.03
0 0.00
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
93  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 278
25 8.99
14 5.04
15 5.40
0 0.00
0 0.00
224 80.58
54 19.42%
94  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 361
24 6.65
18 4.99
28 7.76
0 0.00
0 0.00
291 80.61
70 19.39%
95  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 135
13 9.63
3 2.22
10 7.41
0 0.00
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
96  โรงเรียนบ้านวังโพน 78
3 3.85
5 6.41
6 7.69
1 1.28
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
97  โรงเรียนบ้านยางคำ 120
9 7.50
1 0.83
9 7.50
4 3.33
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
98  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 148
8 5.41
3 2.03
15 10.14
2 1.35
0 0.00
120 81.08
28 18.92%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 312
30 9.62
15 4.81
14 4.49
0 0.00
0 0.00
253 81.09
59 18.91%
100  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 123
8 6.50
2 1.63
11 8.94
2 1.63
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
101  โรงเรียนบ้านนาฮี 113
12 10.62
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
102  โรงเรียนบ้านนายม 54
2 3.70
0 0.00
6 11.11
2 3.70
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
103  โรงเรียนบ้านวาน้อย 87
0 0.00
0 0.00
6 6.90
9 10.34
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
104  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 180
15 8.33
2 1.11
16 8.89
0 0.00
0 0.00
147 81.67
33 18.33%
105  โรงเรียนบ้านคำยาง 66
1 1.52
2 3.03
8 12.12
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
106  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
107  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 94
4 4.26
5 5.32
8 8.51
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
108  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 155
15 9.68
4 2.58
9 5.81
0 0.00
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
109  โรงเรียนบ้านคึม 133
8 6.02
3 2.26
10 7.52
3 2.26
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
110  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 195
16 8.21
6 3.08
13 6.67
0 0.00
0 0.00
160 82.05
35 17.95%
111  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 287
17 5.92
14 4.88
6 2.09
9 3.14
5 1.74
236 82.23
51 17.77%
112  โรงเรียนบ้านโนนไทย 51
1 1.96
5 9.80
2 3.92
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
113  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 52
2 3.85
0 0.00
6 11.54
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
114  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 105
5 4.76
7 6.67
5 4.76
1 0.95
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
115  โรงเรียนบ้านหนองสนม 82
10 12.20
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
116  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 196
12 6.12
9 4.59
10 5.10
2 1.02
0 0.00
163 83.16
33 16.84%
117  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 131
11 8.40
0 0.00
11 8.40
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
118  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 121
12 9.92
3 2.48
5 4.13
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
119  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 67
6 8.96
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
120  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 116
7 6.03
4 3.45
8 6.90
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
121  โรงเรียนบ้านท่าควาย 124
1 0.81
11 8.87
8 6.45
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
122  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 81
7 8.64
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
123  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 63
3 4.76
3 4.76
2 3.17
0 0.00
2 3.17
53 84.13
10 15.87%
124  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 76
3 3.95
4 5.26
5 6.58
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
125  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 149
9 6.04
0 0.00
14 9.40
0 0.00
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
126  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 111
5 4.50
2 1.80
10 9.01
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
127  โรงเรียนบ้านตาด 157
3 1.91
6 3.82
13 8.28
1 0.64
1 0.64
133 84.71
24 15.29%
128  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 144
7 4.86
4 2.78
9 6.25
2 1.39
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
129  โรงเรียนบ้านโนนแพง 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
2 4.35
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
130  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 372
19 5.11
11 2.96
13 3.49
6 1.61
6 1.61
317 85.22
55 14.78%
131  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 96
2 2.08
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
132  โรงเรียนบ้านนาแต้ 158
1 0.63
5 3.16
14 8.86
2 1.27
1 0.63
135 85.44
23 14.56%
133  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 229
7 3.06
5 2.18
18 7.86
2 0.87
1 0.44
196 85.59
33 14.41%
134  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 93
4 4.30
5 5.38
4 4.30
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
135  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 79
4 5.06
1 1.27
6 7.59
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
136  โรงเรียนบ้านก่อ 137
9 6.57
0 0.00
10 7.30
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
137  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 145
5 3.45
6 4.14
8 5.52
1 0.69
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
138  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 95
2 2.11
6 6.32
5 5.26
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
139  โรงเรียนบ้านอากาศ 1516
85 5.61
36 2.37
72 4.75
14 0.92
0 0.00
1309 86.35
207 13.65%
140  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
0 0.00
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
141  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 104
4 3.85
4 3.85
0 0.00
6 5.77
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
142  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 122
5 4.10
3 2.46
6 4.92
2 1.64
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
143  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
1 2.17
1 2.17
40 86.96
6 13.04%
144  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 93
4 4.30
2 2.15
6 6.45
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
145  โรงเรียนบ้านบะนกทา 187
7 3.74
5 2.67
8 4.28
4 2.14
0 0.00
163 87.17
24 12.83%
146  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 110
4 3.64
0 0.00
9 8.18
1 0.91
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 229
12 5.24
0 0.00
16 6.99
0 0.00
0 0.00
201 87.77
28 12.23%
148  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 124
12 9.68
1 0.81
2 1.61
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
149  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 253
19 7.51
10 3.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
224 88.54
29 11.46%
150  โรงเรียนบ้านดงยาง 108
4 3.70
4 3.70
4 3.70
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
151  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 90
2 2.22
3 3.33
5 5.56
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
152  โรงเรียนบ้านหนองลาด 154
5 3.25
2 1.30
10 6.49
0 0.00
0 0.00
137 88.96
17 11.04%
153  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 92
3 3.26
2 2.17
2 2.17
2 2.17
1 1.09
82 89.13
10 10.87%
154  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 131
1 0.76
7 5.34
6 4.58
0 0.00
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
155  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 178
9 5.06
3 1.69
7 3.93
0 0.00
0 0.00
159 89.33
19 10.67%
156  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 96
3 3.13
2 2.08
4 4.17
1 1.04
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
157  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 127
3 2.36
2 1.57
8 6.30
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
158  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
159  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 151
2 1.32
3 1.99
2 1.32
4 2.65
4 2.65
136 90.07
15 9.93%
160  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 158
4 2.53
4 2.53
7 4.43
0 0.00
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
161  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 74
4 5.41
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
162  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 202
6 2.97
3 1.49
1 0.50
0 0.00
9 4.46
183 90.59
19 9.41%
163  โรงเรียนบ้านดงบัง 141
7 4.96
0 0.00
6 4.26
0 0.00
0 0.00
128 90.78
13 9.22%
164  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 163
2 1.23
2 1.23
5 3.07
3 1.84
3 1.84
148 90.80
15 9.20%
165  โรงเรียนบ้านสรศรี 92
1 1.09
3 3.26
2 2.17
2 2.17
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
166  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 85
3 3.53
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
167  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
168  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 78
0 0.00
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
169  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 148
1 0.68
4 2.70
5 3.38
1 0.68
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
170  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 99
1 1.01
2 2.02
1 1.01
3 3.03
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
171  โรงเรียนบ้านจาร 91
0 0.00
2 2.20
4 4.40
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
172  โรงเรียนบ้านนาเมือง 132
2 1.52
2 1.52
1 0.76
1 0.76
2 1.52
124 93.94
8 6.06%
173  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 267
0 0.00
0 0.00
6 2.25
9 3.37
0 0.00
252 94.38
15 5.62%
174  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 122
0 0.00
0 0.00
6 4.92
0 0.00
0 0.00
116 95.08
6 4.92%
175  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 217
2 0.92
0 0.00
8 3.69
0 0.00
0 0.00
207 95.39
10 4.61%
176  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
1 1.32
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
177  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 103
1 0.97
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
178  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 100
0 0.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
2 2.00
97 97.00
3 3.00%
179  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 138
2 1.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 98.55
2 1.45%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 19
1 5.26
0 0.00
-2 -10.53
1 5.26
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,304 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,974 7.23
เตี้ย  1,139 4.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,932 7.08
ผอมและเตี้ย  1,057 3.87
อ้วนและเตี้ย  635 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,567 75.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,737 คน


24.67%


Powered By www.thaieducation.net