ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 62
8 12.90
9 14.52
3 4.84
17 27.42
12 19.35
13 20.97
49 79.03%
2  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 65
24 36.92
9 13.85
6 9.23
9 13.85
3 4.62
14 21.54
51 78.46%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 187
38 20.32
17 9.09
19 10.16
44 23.53
21 11.23
48 25.67
139 74.33%
4  โรงเรียนบ้านนากะทาด 131
44 33.59
22 16.79
9 6.87
18 13.74
0 0.00
38 29.01
93 70.99%
5  โรงเรียนบ้านนาบัว 112
26 23.21
23 20.54
6 5.36
17 15.18
0 0.00
40 35.71
72 64.29%
6  โรงเรียนบ้านแก้ง 92
27 29.35
8 8.70
12 13.04
8 8.70
0 0.00
37 40.22
55 59.78%
7  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 190
13 6.84
19 10.00
15 7.89
32 16.84
34 17.89
77 40.53
113 59.47%
8  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 55
14 25.45
11 20.00
4 7.27
3 5.45
0 0.00
23 41.82
32 58.18%
9  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 162
21 12.96
39 24.07
22 13.58
6 3.70
5 3.09
69 42.59
93 57.41%
10  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 98
26 26.53
13 13.27
15 15.31
0 0.00
0 0.00
44 44.90
54 55.10%
11  โรงเรียนบ้านขาม 228
7 3.07
22 9.65
29 12.72
29 12.72
37 16.23
104 45.61
124 54.39%
12  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 125
17 13.60
16 12.80
21 16.80
9 7.20
2 1.60
60 48.00
65 52.00%
13  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1470
195 13.27
90 6.12
177 12.04
90 6.12
177 12.04
741 50.41
729 49.59%
14  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 193
31 16.06
14 7.25
20 10.36
11 5.70
17 8.81
100 51.81
93 48.19%
15  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 96
13 13.54
12 12.50
17 17.71
4 4.17
0 0.00
50 52.08
46 47.92%
16  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 74
16 21.62
7 9.46
12 16.22
0 0.00
0 0.00
39 52.70
35 47.30%
17  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 185
7 3.78
15 8.11
38 20.54
10 5.41
17 9.19
98 52.97
87 47.03%
18  โรงเรียนบ้านบะหว้า 192
23 11.98
6 3.13
16 8.33
29 15.10
16 8.33
102 53.13
90 46.88%
19  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 111
19 17.12
22 19.82
8 7.21
2 1.80
1 0.90
59 53.15
52 46.85%
20  โรงเรียนบ้านหนองแวง 190
17 8.95
9 4.74
19 10.00
26 13.68
18 9.47
101 53.16
89 46.84%
21  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 92
8 8.70
6 6.52
1 1.09
17 18.48
10 10.87
50 54.35
42 45.65%
22  โรงเรียนบ้านดงเสียว 122
4 3.28
7 5.74
19 15.57
8 6.56
17 13.93
67 54.92
55 45.08%
23  โรงเรียนบ้านวังม่วง 82
25 30.49
3 3.66
6 7.32
2 2.44
0 0.00
46 56.10
36 43.90%
24  โรงเรียนบ้านเซือม 188
28 14.89
28 14.89
17 9.04
2 1.06
7 3.72
106 56.38
82 43.62%
25  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 287
20 6.97
12 4.18
30 10.45
32 11.15
26 9.06
167 58.19
120 41.81%
26  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 316
26 8.23
38 12.03
28 8.86
34 10.76
6 1.90
184 58.23
132 41.77%
27  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 53
14 26.42
2 3.77
4 7.55
2 3.77
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
28  โรงเรียนบ้านวังหว้า 174
12 6.90
6 3.45
18 10.34
18 10.34
17 9.77
103 59.20
71 40.80%
29  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 218
27 12.39
1 0.46
17 7.80
28 12.84
10 4.59
135 61.93
83 38.07%
30  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 101
20 19.80
4 3.96
12 11.88
2 1.98
0 0.00
63 62.38
38 37.62%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 133
23 17.29
4 3.01
14 10.53
8 6.02
1 0.75
83 62.41
50 37.59%
32  โรงเรียนบ้านกุดจิก 75
16 21.33
3 4.00
8 10.67
1 1.33
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
33  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 297
20 6.73
11 3.70
17 5.72
31 10.44
28 9.43
190 63.97
107 36.03%
34  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 181
25 13.81
9 4.97
12 6.63
7 3.87
12 6.63
116 64.09
65 35.91%
35  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 204
16 7.84
14 6.86
8 3.92
18 8.82
17 8.33
131 64.22
73 35.78%
36  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 133
11 8.27
3 2.26
12 9.02
14 10.53
7 5.26
86 64.66
47 35.34%
37  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 80
10 12.50
7 8.75
4 5.00
3 3.75
4 5.00
52 65.00
28 35.00%
38  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 141
12 8.51
8 5.67
14 9.93
14 9.93
1 0.71
92 65.25
49 34.75%
39  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 83
15 18.07
7 8.43
4 4.82
2 2.41
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
40  โรงเรียนบ้านตาดโตน 92
11 11.96
5 5.43
15 16.30
0 0.00
0 0.00
61 66.30
31 33.70%
41  โรงเรียนบ้านจำปาดง 101
12 11.88
10 9.90
10 9.90
2 1.98
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
42  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 197
24 12.18
10 5.08
17 8.63
10 5.08
5 2.54
131 66.50
66 33.50%
43  โรงเรียนบ้านกุดจอก 18
3 16.67
1 5.56
1 5.56
1 5.56
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
44  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 156
18 11.54
13 8.33
18 11.54
3 1.92
0 0.00
104 66.67
52 33.33%
45  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 140
19 13.57
17 12.14
10 7.14
0 0.00
0 0.00
94 67.14
46 32.86%
46  โรงเรียนบ้านนาคอย 61
7 11.48
4 6.56
6 9.84
3 4.92
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
47  โรงเรียนบ้านวังบง 287
33 11.50
31 10.80
30 10.45
0 0.00
0 0.00
193 67.25
94 32.75%
48  โรงเรียนบ้านดอนทอย 108
23 21.30
3 2.78
7 6.48
2 1.85
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
49  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 62
2 3.23
10 16.13
8 12.90
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
50  โรงเรียนบ้านเสาวัด 138
12 8.70
8 5.80
18 13.04
3 2.17
3 2.17
94 68.12
44 31.88%
51  โรงเรียนบ้านนาเมือง 132
29 21.97
4 3.03
8 6.06
1 0.76
0 0.00
90 68.18
42 31.82%
52  โรงเรียนบ้านดอนคำ 79
5 6.33
4 5.06
3 3.80
9 11.39
4 5.06
54 68.35
25 31.65%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 178
16 8.99
21 11.80
14 7.87
4 2.25
1 0.56
122 68.54
56 31.46%
54  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 192
25 13.02
12 6.25
4 2.08
13 6.77
6 3.13
132 68.75
60 31.25%
55  โรงเรียนบ้านโคกแสง 77
11 14.29
6 7.79
7 9.09
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
56  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 65
5 7.69
4 6.15
5 7.69
6 9.23
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
57  โรงเรียนบ้านคึม 133
18 13.53
6 4.51
12 9.02
4 3.01
0 0.00
93 69.92
40 30.08%
58  โรงเรียนนาข่าวิทยา 80
4 5.00
2 2.50
10 12.50
6 7.50
2 2.50
56 70.00
24 30.00%
59  โรงเรียนบ้านบะยาว 140
10 7.14
24 17.14
5 3.57
3 2.14
0 0.00
98 70.00
42 30.00%
60  โรงเรียนบ้านท่างาม 121
3 2.48
13 10.74
18 14.88
1 0.83
1 0.83
85 70.25
36 29.75%
61  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 216
23 10.65
25 11.57
9 4.17
5 2.31
0 0.00
154 71.30
62 28.70%
62  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 179
8 4.47
7 3.91
7 3.91
15 8.38
14 7.82
128 71.51
51 28.49%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 137
17 12.41
6 4.38
15 10.95
1 0.73
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
64  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 83
19 22.89
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
65  โรงเรียนบ้านนาหวาย 68
10 14.71
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
66  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 174
25 14.37
5 2.87
14 8.05
1 0.57
1 0.57
128 73.56
46 26.44%
67  โรงเรียนบ้านหนองผือ 91
7 7.69
1 1.10
16 17.58
0 0.00
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
68  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 162
17 10.49
12 7.41
12 7.41
1 0.62
0 0.00
120 74.07
42 25.93%
69  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 121
20 16.53
5 4.13
5 4.13
1 0.83
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
70  โรงเรียนบ้านยางคำ 122
8 6.56
3 2.46
9 7.38
8 6.56
3 2.46
91 74.59
31 25.41%
71  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 67
7 10.45
5 7.46
3 4.48
2 2.99
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
72  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 99
10 10.10
6 6.06
6 6.06
3 3.03
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
73  โรงเรียนบ้านนาซอ 123
10 8.13
6 4.88
15 12.20
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
74  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 92
11 11.96
6 6.52
6 6.52
0 0.00
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
75  โรงเรียนบ้านลึมบอง 77
12 15.58
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
76  โรงเรียนบ้านนาจาร 111
13 11.71
2 1.80
10 9.01
2 1.80
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
77  โรงเรียนบ้านนายอ 74
4 5.41
0 0.00
14 18.92
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
78  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 42
1 2.38
1 2.38
8 19.05
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
79  โรงเรียนบ้านสงเปือย 168
22 13.10
4 2.38
12 7.14
2 1.19
0 0.00
128 76.19
40 23.81%
80  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 145
13 8.97
8 5.52
10 6.90
3 2.07
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
81  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 129
10 7.75
4 3.10
14 10.85
1 0.78
1 0.78
99 76.74
30 23.26%
82  โรงเรียนบ้านคำยาง 65
2 3.08
1 1.54
9 13.85
3 4.62
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
83  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 110
11 10.00
1 0.91
5 4.55
8 7.27
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
84  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 66
4 6.06
2 3.03
3 4.55
2 3.03
4 6.06
51 77.27
15 22.73%
85  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 44
1 2.27
3 6.82
6 13.64
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
86  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 124
21 16.94
2 1.61
3 2.42
2 1.61
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
87  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 103
5 4.85
4 3.88
4 3.88
10 9.71
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
88  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 135
7 5.19
2 1.48
21 15.56
0 0.00
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
89  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 641
23 3.59
40 6.24
72 11.23
6 0.94
0 0.00
500 78.00
141 22.00%
90  โรงเรียนบ้านบะนกทา 187
16 8.56
11 5.88
5 2.67
7 3.74
2 1.07
146 78.07
41 21.93%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 312
35 11.22
17 5.45
16 5.13
0 0.00
0 0.00
244 78.21
68 21.79%
92  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 193
18 9.33
11 5.70
12 6.22
1 0.52
0 0.00
151 78.24
42 21.76%
93  โรงเรียนบ้านตาด 158
6 3.80
6 3.80
19 12.03
2 1.27
1 0.63
124 78.48
34 21.52%
94  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 70
1 1.43
0 0.00
14 20.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
95  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 150
13 8.67
16 10.67
3 2.00
0 0.00
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
96  โรงเรียนบ้านหนองลาด 155
10 6.45
6 3.87
16 10.32
1 0.65
0 0.00
122 78.71
33 21.29%
97  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 38
2 5.26
2 5.26
3 7.89
0 0.00
1 2.63
30 78.95
8 21.05%
98  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 110
11 10.00
2 1.82
2 1.82
0 0.00
8 7.27
87 79.09
23 20.91%
99  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 360
25 6.94
23 6.39
27 7.50
0 0.00
0 0.00
285 79.17
75 20.83%
100  โรงเรียนบ้านอากาศ 1517
94 6.20
42 2.77
165 10.88
15 0.99
0 0.00
1201 79.17
316 20.83%
101  โรงเรียนบ้านดงสาร 175
18 10.29
5 2.86
13 7.43
0 0.00
0 0.00
139 79.43
36 20.57%
102  โรงเรียนบ้านวังโพน 78
5 6.41
4 5.13
5 6.41
1 1.28
1 1.28
62 79.49
16 20.51%
103  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 108
4 3.70
2 1.85
0 0.00
7 6.48
9 8.33
86 79.63
22 20.37%
104  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 148
10 6.76
6 4.05
12 8.11
2 1.35
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
105  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 287
19 6.62
16 5.57
7 2.44
10 3.48
6 2.09
229 79.79
58 20.21%
106  โรงเรียนบ้านกุดจาน 160
7 4.38
3 1.88
21 13.13
1 0.63
0 0.00
128 80.00
32 20.00%
107  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
108  โรงเรียนบ้านโนนไทย 50
0 0.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
109  โรงเรียนบ้านโนนแพง 46
2 4.35
2 4.35
3 6.52
2 4.35
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
110  โรงเรียนบ้านวาน้อย 87
8 9.20
0 0.00
6 6.90
3 3.45
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
111  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 278
25 8.99
14 5.04
15 5.40
0 0.00
0 0.00
224 80.58
54 19.42%
112  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 53
4 7.55
0 0.00
5 9.43
1 1.89
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
113  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 96
6 6.25
6 6.25
5 5.21
0 0.00
1 1.04
78 81.25
18 18.75%
114  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 123
8 6.50
2 1.63
11 8.94
2 1.63
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
115  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 81
6 7.41
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
116  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 44
2 4.55
3 6.82
3 6.82
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
117  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 155
15 9.68
4 2.58
9 5.81
0 0.00
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
118  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 122
13 10.66
3 2.46
6 4.92
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
119  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 195
16 8.21
6 3.08
13 6.67
0 0.00
0 0.00
160 82.05
35 17.95%
120  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 147
7 4.76
0 0.00
12 8.16
7 4.76
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
121  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 74
7 9.46
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
122  โรงเรียนบ้านนาฮี 114
6 5.26
3 2.63
10 8.77
1 0.88
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
123  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 251
25 9.96
0 0.00
19 7.57
0 0.00
0 0.00
207 82.47
44 17.53%
124  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 137
9 6.57
2 1.46
13 9.49
0 0.00
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
125  โรงเรียนบ้านโพนแพง 132
4 3.03
4 3.03
15 11.36
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
126  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 105
5 4.76
7 6.67
5 4.76
1 0.95
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
127  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 123
9 7.32
4 3.25
8 6.50
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
128  โรงเรียนบ้านหนองสนม 82
10 12.20
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
129  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 135
8 5.93
3 2.22
10 7.41
2 1.48
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
130  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 94
5 5.32
5 5.32
6 6.38
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
131  โรงเรียนบ้านนายม 53
3 5.66
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
132  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 131
11 8.40
0 0.00
11 8.40
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
133  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 97
1 1.03
7 7.22
6 6.19
0 0.00
2 2.06
81 83.51
16 16.49%
134  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 116
8 6.90
4 3.45
7 6.03
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
135  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 68
6 8.82
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
136  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 76
3 3.95
4 5.26
5 6.58
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 174
10 5.75
0 0.00
17 9.77
0 0.00
0 0.00
147 84.48
27 15.52%
138  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 902
60 6.65
30 3.33
39 4.32
9 1.00
0 0.00
764 84.70
138 15.30%
139  โรงเรียนบ้านนาแต้ 154
1 0.65
5 3.25
14 9.09
2 1.30
1 0.65
131 85.06
23 14.94%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 372
19 5.11
11 2.96
12 3.23
7 1.88
6 1.61
317 85.22
55 14.78%
141  โรงเรียนบ้านท่าควาย 123
8 6.50
5 4.07
5 4.07
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
142  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 96
2 2.08
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
143  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 144
6 4.17
4 2.78
10 6.94
1 0.69
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
144  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 229
7 3.06
5 2.18
18 7.86
2 0.87
1 0.44
196 85.59
33 14.41%
145  โรงเรียนบ้านก่อ 137
9 6.57
0 0.00
10 7.30
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
146  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 131
10 7.63
7 5.34
1 0.76
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
147  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 110
4 3.64
0 0.00
10 9.09
1 0.91
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
148  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 127
9 7.09
2 1.57
6 4.72
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
149  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
5 11.11
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
150  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 144
8 5.56
8 5.56
3 2.08
0 0.00
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
151  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 93
4 4.30
2 2.15
6 6.45
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
152  โรงเรียนบ้านดงบัง 140
10 7.14
0 0.00
8 5.71
0 0.00
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
153  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 63
3 4.76
3 4.76
2 3.17
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
154  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 202
11 5.45
3 1.49
9 4.46
0 0.00
2 0.99
177 87.62
25 12.38%
155  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 90
7 7.78
1 1.11
3 3.33
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
156  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 178
10 5.62
3 1.69
8 4.49
0 0.00
0 0.00
157 88.20
21 11.80%
157  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 124
7 5.65
0 0.00
7 5.65
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
158  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 151
3 1.99
3 1.99
2 1.32
5 3.31
4 2.65
134 88.74
17 11.26%
159  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 76
2 2.63
1 1.32
2 2.63
1 1.32
2 2.63
68 89.47
8 10.53%
160  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 80
3 3.75
0 0.00
4 5.00
1 1.25
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
161  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 160
2 1.25
2 1.25
5 3.13
3 1.88
3 1.88
145 90.63
15 9.38%
162  โรงเรียนบ้านดงยาง 107
4 3.74
4 3.74
2 1.87
0 0.00
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
163  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 85
3 3.53
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
164  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
165  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 180
4 2.22
3 1.67
4 2.22
3 1.67
0 0.00
166 92.22
14 7.78%
166  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 78
0 0.00
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
167  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 148
1 0.68
4 2.70
5 3.38
1 0.68
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
168  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 95
1 1.05
2 2.11
3 3.16
1 1.05
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
169  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 99
1 1.01
2 2.02
1 1.01
3 3.03
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
170  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
171  โรงเรียนบ้านสรศรี 91
0 0.00
2 2.20
2 2.20
0 0.00
2 2.20
85 93.41
6 6.59%
172  โรงเรียนบ้านจาร 93
0 0.00
2 2.15
4 4.30
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
173  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 101
1 0.99
0 0.00
4 3.96
1 0.99
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
174  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 217
2 0.92
0 0.00
8 3.69
0 0.00
0 0.00
207 95.39
10 4.61%
175  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 134
5 3.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.75
128 95.52
6 4.48%
176  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 267
0 0.00
0 0.00
6 2.25
5 1.87
0 0.00
256 95.88
11 4.12%
177  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 51
0 0.00
1 1.96
0 0.00
1 1.96
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
178  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 103
1 0.97
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
179  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 241
3 1.24
0 0.00
6 2.49
0 0.00
0 0.00
232 96.27
9 3.73%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,336 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,318 8.48
เตี้ย  1,308 4.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,112 7.73
ผอมและเตี้ย  878 3.21
อ้วนและเตี้ย  621 2.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,099 73.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,237 คน


26.47%


Powered By www.thaieducation.net